[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 | HESLA 2021]
HESLA 2022: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]


HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ

2022

Heslo roku:

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

Jan 6,37

Verse z 1. ledna 2022 12:40 hod.


Dnešní Heslo:


Přípravu celého ročníku Hesel každý rok dokumentujeme na Wikiverzitě: Projekt: Hesla Jednoty bratrské.

Komunikovat s námi můžete nejlépe na diskusní stránce projektu Diskuse:Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2022

Další možností je, že navštívíte naší facebookovou stránku Hesla Jednoty bratrské

K disposici na tomto serveru jsou tisknutelné a zdrojové soubory pro generování Hesel v různých formátech a zejména pak elektronická Hesla JB v PDF.

Papírová Hesla (tištěné brožury formátu A6) si můžete objednávat, a to nejlépe hromadně.

Jednotlivé výtisky si zakoupíte v křesťanských knihkupectvích, e-shopech a sborech různých evangelických církví.

Hesla jakožto kompletní e-knihy najdete na serveru jinÉ-KNIHY.cz

Chcete-li zobrazovat Heslo dne na svých webových stránkách, můžete využít javascript.

Jednoduché zobrazení hesla na příslušný den najdete na stránce hesla.ceplovi.cz

Oficiální stránka německého vydavatele Hesel je http://www.losungen.de.


OBSAH


Úvodní slovo k 292. ročníku Hesel

Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37 Milé čtenářky, milí čtenáři,

vítejte v přítomnosti Krista, vítejte v silovém poli Boží lásky! Heslo roku 2022 nás přivádí k poznání, jakým způsobem jsme přijímáni našim Pánem. Můžeme se vždy cítit jako vítaní hosté. Každému je tím řečeno: obrátíte-li se k němu, nebudete odmítnuti. Tato jistota je důležitá v každé době a zvláště tehdy, kdy lidé musí neustále prokazovat svou výkonnost, případně i sílu. U Boha jsem vždy vítán, nebudu odmítnut. Bůh přijímá i ty, které já sám nedokážu či nechci přijmout. Kdo přijde ke Kristu, je vždy vítán, každý i všichni. Nikoli pouze moudří, zbožní, slušní nebo úspěšní. Kdokoli přijde je vítán.

Hesla, která držíte v rukou, mají za úkol i v roce 2022 být ukazatelem a cestou k poznání tohoto Božího přijímání.

Na této celoroční cestě se potkáme s mnoha rozličnými slovy a vzkazy: některá nás okamžitě potěší, některá nám dají naději, některá nás osobně osloví, slova přinášející radost z Boží přítomnosti. Ale najdeme tam i tvrdá slova, slova o Božím utrpení pro člověka, slova o Božím hněvu. Tato slova jsou odpovědí na to, že jej neustále různým způsobem odmítáme a nejen jeho, ale také člověk člověka. Bůh ale není lhostejný, trpí naší lidskou neláskou a tím, že se lidé od něho odvracejí. Bůh není nadčasový osud, Bůh je láska, je to vztah a pouto.

Snad můžeme slova těchto Hesel takto přijímat. Jako Boží zvolání: Nejsi mi lhostejný, nikdy tě neodmítnu! Ale také jako výzvu: Chci tvou pozornost a zaujetí pro lásku k Bohu i lidem! Pak se stanou Hesla na rok 2022 denní pozvánkou k tomu, abychom v Boží přítomnosti řešili naše všední každodenní radosti i bolesti. Bůh nás jistě nikdy neodmítne. Pak budou ale tato Hesla, tato útlá každodenní příručka, pobídkou k tomu, abychom toto Boží přijímání a vítání dokázali také aplikovat na vítání a přijímání našich bližních. Abychom je dokázali přijímat tak, jako Bůh v lásce přijímá nás.

Ať se tedy rok 2022 stane s těmito Hesly rokem přijímání.

Vaše Herrnhuter Brüdergemeine


Výročí 2022

Vloni jsme si s tísní v srdci připomínali neblahé následky bělohorské bitvy, staroměstské exekuce. V roce 1622 ale upevňování císařské moci, zakotvené v jediné vůdčí římskokatolické ideologii, zdaleka nekončí. Již není souzeno několik desítek vůdčích osobností povstání, je souzený celý národ. Zasedají soudy, konfiskují se majetky celých rodin i celých měst, v Čechách i na Moravě. Navrátivší se jesuité přebírají celou Karlovu universitu. Její poslední utrakvistický rektor Jan Campanus Vodňanský se ji snaží bezúspěšně zachránit, ale nakonec zcela zdrcen v témže roce umírá.

Ono nechvalně známé "spojení oltáře a trůnu" se stalo osudným nejen pro většinu obyvatel naší země, kterážto vyznávala jinou než "státem uznanou víru", ale jako bumerang se nám v dějinách stále znovu vrací.

V Brandýse nad Orlicí zemřel 8. února 1622 bratrský senior Matouš Konečný, o jehož předchozím působení v Mladé Boleslavi jsme se více dozvěděli nálezem truhliček na mladoboleslavské Karmeli před patnácti lety. (Padesát let před ním, 13. ledna 1572, v Mladé Boleslavi zemřel biskup Jan Augusta – zobrazen na přední předsádce ručně vázaných Hesel.)

Jan Amos Komenský v roce 1622 vydává Přemyšlování o dokonalosti křesťanské; dedikuje jej své první manželce Mandaleně Vizovské s oslovením Manželko má milá, klénote můj po Pánu Bohu nejdražší! Podepsán Tvůj věrný manžel do smrti J. A. – asi netušil, že smrt přijde tak záhy: Ještě téhož roku mu jeho Mandalena v Přerově zemře i s dvěma malými synky na morovou epidemii. Po deseti letech (1632), v naději na návrat exulantů do vlasti, v Lešně vydává Haggaeus redivivus – ale jeho naděje záhy padá. Když se Komenský nakonec loučí s jednotou bratrskou svým Kšaftem (1650), asi už nedoufá, že i jednota se jednou znovuzrodí a obnoví:

17. června 1722 Kristián David (1692–1751) (viz zadní předsádku) pokácel první strom k výstavbě Ochranova. Podobně jako Ježíš je vyučen tesařem, záhy se stává kolportérem Nových zákonů na svou rodnou Moravu a zpátky do Ochranova tajně převádí další bratrské rodiny. O pět let později je zvolen jedním z dvanácti ochranovských starších, potom dokonce jedním ze čtyř vrchních starších. Je znám jako zanícený kazatel, po roce 1728 je jako misionář posílán do různých koutů světa: Působí v Grónsku, Holandsku, Švýcarsku, Livonsku a v roce 1749 míří do Ameriky, kde pomáhá při výstavbě osad Nazareth a Bethlehem v Pensylvánii.

Ochranov (Herrnhut) na panství hraběte Mikuláše Ludvíka von Zinzendorfa (1700–1760) je vzdálen asi 250\,km od Halle nad Sálou, kam předtím Mikuláš Ludvík chodil do školy. Byla to jen náhodná shoda okolností, že zde ve stejném roce 1722 vychází reedice Bible Kralické z roku 1613? Nakladatelem je hrabě Erdmann Heinrich Henckel von Donnersmark (1681–1752). Halle tehdy bylo centrem pietismu a obě hrabata byla jeho stoupenci. (Později zde kázal také Kristián David.)

5000 exemplářů tohoto prvního vydání Hallské bible bylo vytištěno v tiskárně sirotčího domu (Druckerei des Waisenhauses), kterou spolu s dalšími charitativními institucemi založil pietista, filantrop a mecenáš August Hermann Francke (1663-1727). Ukázku jejího tisku – heslo letošního roku z Janova evangelia 6,37 – jsme vybrali na obálku letošních Hesel:

Wssecko což mi dáwá otec, ke mně přigde:
a toho kdož ke mně přigde, newywrhu wen.

V Halle byla Kralická bible vydána ještě dvakrát – v letech 1745 a 1766. Byla to velká podpora pro množství českých a moravských exulantů. Historickou předmluvu k třetímu vydání napsal Jan Teofil Elsner (Bogislaus Ignatius, 1717–1782), překladatel a vydavatel starší bratrské literatury, senior jednoty bratrské. Jemu mimo jiné vděčíme i za exilové vydání Komenského Přemyšlování, jehož první vydání se nedochovalo.

Padesát let po založení Ochranova, 5. října 1772, umírá první biskup obnovené Jednoty bratrské a misionář David Nitschmann, rodák ze Suchdola nad Odrou, ordinovaný Danielem Arnoštem Jablonským, vnukem Jana Amose Komenského. Umírá v pensylvánském Bethlehemu, kteroužto osadu společně s Zinzendorfem a dalšími ochranovskými misionáři založili.

V připomínání dalších úmrtí bychom mohli dále pokračovat. Zdaleka nejde o oplakávání významných osobností – vždy vítězí vděčnost nad požehnanými lety jejich životů, ve kterých mohli působit.

Mírou vrchovatou to platí i o Miroslavu Matoušovi, který se narodil 28. října 1921 v Nevráticích a zemřel vloni 1. dubna 2021 v Čerčanech. 99 let jeho života bylo bohatých. Poté, co po únoru 1948 opustil studium na komunisty vedené Filosofické fakultě a musel si odkroutit vojnu, začal jako učitel náboženství a později kazatel Československé církve husitské. Když v roce 1958 přišel o státní souhlas pro výkon duchovenské služby, musel se jako dělník živit všelijak, třeba na stavbě radotínské cementárny. Teprve v roce 1967 mohl nastoupit jako kazatel Jednoty bratrské v Dobřívi.

Celý život byl velmi literárně činný: jako redaktor, básník, překladatel, spisovatel. Až do nejzazších let svého života mu vycházela každým rokem aspoň jedna knížka – nepočítaje v to jeho mnohaletou práci na našich Heslech Jednoty bratrské. Známé je jeho přebásnění básnické sbírky Cherubský poutník od Angela Silesia. V posledních letech jej velmi zaujal Silesiův předchůdce, slezský mystik Daniel Czepko (1605–1660). Z jeho sbírky Sexcenta Monodisticha Sapientium stihl Mirek před svou smrtí přebásnit polovinu, tj. 300 dvojverší v alexandrínech.

Váš vydavatel Petr Heřman


Použité překlady bible

Biblické verše byly přednostně vybírány z Ekumenického překladu: Bible, písmo svaté Starého i Nového zákona, vyd. Česká biblická společnost, Praha 2005 (podle vydání z roku 1985); použito s laskavým svolením ČBS.

V necelé desetině případů – kde byl text přesnější či přiléhavější a kde to nebylo na úkor srozumitelnosti pro dnešního čtenáře – byla zvolena Bible kralická, poslední vydání z roku 1613: Bible svatá aneb všecka svatá písma Starého i Nového zákona – označeno písmenem K za číslem verše.

V další desetině případů, kdy s ohledem na předlohu v německých Losungen byly výše uvedené překlady málo vyhovující, byl vybrán text i z jiných překladů – označeno příslušným písmenem za číslem verše:

Písně o nedělích a jiných významných dnech byly vybírány převážně z Bratrského zpěvníku, 4. vydání, Jednota bratrská v ÚCN, Praha 1954. Na konci sloky je uvedeno číslo písně v tomto zpěvníku a číslo sloky.

U písní z jiných zpěvníků platí následující označení:

Autorem dvojverší, laděných k heslům měsíců a týdnů, je Daniel Czepko. Ze sbírky Sexcenta Monodisticha Sapientium (1655) je vybral a přebásnil Miroslav Matouš.

Mirek z této sbírky za svého života stihl přebásnit polovinu, tj. 300 dvojverší v alexandrínech. Dle jeho posledního přání se je chystáme vydat na památku básníkových nedožitých 100. narozenin. Zájemci, hlaste se u vydavatele – kontakt v tiráži.


Vysvětlení k soustavě Hesel

Pro každý den roku nabízí knížka Hesel dva či více obsahově souvisejících textů:

Nedělím předchází heslo pro celý následující týden a odkazy na čtení jsou z evangelia, z další novozákonní knihy, ze Starého zákona a ze žalmu; podobně je tomu u jiných významných dní. Doporučené texty kázání (označené v originále jako Predigt) uvádíme zvlášť jakožto "Perikopy".

Všední dny jsou zakončeny odkazy do dvou biblických míst pro každodenní čtení:


Denní modlitby

Neděle:
Církev Kristova. Dík za vzkříšení Kristovo a za Boží slovo. Prosba za zmocnění pro zvěstování a za požehnání pro všechny posluchače. Posvěcení neděle. Probuzení a obnova duchovního života, jednota v Duchu, bratrská láska. Prosba za rozličné církve a jejich společné svědectví.
Pondělí:
Služba církve ve světě. Zvěstování evangelia ve všech zemích. Duchovní růst ve sborech. Svědectví víry a lásky nekřesťanům. Vzdělání a vybavení spolupracovníků ke službě v církvích a ve společnosti. Evangelizace. Lékařská práce.
Úterý:
Rodina, škola, zaměstnání. Naše děti, rodiče, příbuzní, přátelé. Naše práce doma, na pracovišti. Osvědčování víry v denním životě. Výchova dětí, školy, internáty, učitelé,vychovatelé. Vyučování náboženství a křesťanské výchovy, práce s mládeží, schůzky mládeže.
Středa:
Naši bližní. Sousedé, kolegové v práci, obchodní přátelé. Pomoc a útěcha pro nemocné, slepé, hluché a pro všechny postižené. Ovdovělí, osamělí, vězňové, lidé bez přístřeší, nezaměstnaní, oběti útlaku a násilí. Diakonie − domovy pro seniory, ústavy s pečovatelskou službou, sociální dílo.
Čtvrtek:
Společnost. Národy a jejich vlády. Rozmáhání úsilí o mír a spravedlnost mezi národy. Ochrana před zneužitím sil vložených do lidských rukou, překonávání národnostní a rasové nenávisti. Cizinci v naší zemi, uprchlíci. Muži a ženy ve vedoucích postaveních na všech úrovních. Odpovědné zacházení s dary stvoření. Denní chléb. Zdar práce k Boží cti. Věrnost a pravdivost ve společném životě. Víra v Boží vedení ve světě a v Jeho moc léčit všechny rány.
Pátek:
Naše církev a sbor. Dík za spasitelné dílo Kristovo na kříži. Prosba za vyznání hříchů a za nové vylití Ducha, za posilu všech členů sboru ke vzájemné službě, za připravenost všech ke spolupráci na Božím díle. Prosba za zmocnění pro všechny, kteří jsou povoláni ke službě zvěstovat či pastýřsky vést sbor. Duch lásky a jednoty, budování a zachování naší práce. Služba Hesel k povzbuzování jednoty, požehnání přípravy knížky Hesel a pro její čtenáře. Přímluvné modlitby za církev Kristovu doma i ve světě.
Sobota:
Pohled zpět a výhled. Díky za Boží dary a vedení týdnem. Prosba za odpuštění přestupků a provinění. Požehnání pro neděli. Přímluvné modlitby za Izrael, lid Staré smlouvy. Připravenost církve Kristovy na jeho druhý příchod. Radostná naděje věčné slávy.
Denně 21.00 hod.: Prosby za ochranu Země před ohrožením každou lidskou zlovůlí.


Modlitební stráž Jednoty bratrské

* Datum začíná o den dříve vzhledem k rozdílným časovým pásmům

Modlitební stráž České misijní provincie (Ochranovského seniorátu při ČCE) pro rok 2022

úterý 1. únorastředa 2. únoračtvrtek 3. února
00–02 Žel. Brod 00–03 Praha 00–03 Turnov
02–04 Potštejn 03–06 Potštejn 03–06 Ujkovice
04–07 Praha 06–08 Turnov 06–09 Jablonec
07–09 Rovensko 08–11 Ujkovice 09–11 Potštejn
09–11 Tanvald 11–12 Žel. Brod 11–13 Praha
11–15 Turnov 12–14 Jablonec 13–16 Rovensko
15–16 Ujkovice 14–17 Potštejn 16–17 Tanvald
16–20 Žel. Brod 17–20 Praha 17–20 Turnov
20–22 Jablonec 20–23 Rovensko 20–22 Potštejn
22–24 Potštejn 23–24 Tanvald 22–24 Železný Brod


Vydání Hesel v rozličných jazycích

Hesla jsou rozšířena do celého světa a v současnosti jsou vydávána ve více než 60 jazycích v Evropě, Africe, Asii a Americe:

afrikaans, albánština, amharština, arabština (jeruzalémská a egyptská), angličtina (britská a americká), balinézština (indonéština), barmština, basaa, batak, bečuánština (setswana), bemba, bulharština, čeština, čičewa (Malawi), čínština (tradiční a zjednodušená), dánština, dolnoněmčina, estonština, finština, francouzština, gruzínština, hindština, hmong, chorvatština, indonézština, inuktetuk (eskymáčtina), islandština, italština, japonština, kinyarwanda, kirundi, kisuaheli, korejština, ladakština, lotyština, lužická srbština, maďarština, mayangna, miskito, němčina (německá a švýcarská), nepálština, nizozemština, ovambo, papiamento, pedi, perština, polština, portugalština, rongmei–naga, rumunština, ruština, rwandština, slovenština, simalungun, sisvati, sotho, srbština, surinamština (sranan tongo), syrština–aramejština, svahilština, španělština, švédština, tamil, thajština, timbuku (mbukushu), tok pisin, tswana, turečtina, ukrajinština, urijština, venda, vietnamština, xhosa, zulština.

Hesla vycházejí také v původních biblických jazycích, tj. hebrejština a řečtina, a ve slepeckém písmu.


Tištěná Hesla – tiráž

Hesla Jednoty bratrské na rok 2022

Podle německé předlohy "Die Losungen der Herrnhuter Brüdergemeine für das Jahr 2022" do češtiny převedl Miroslav Matouš, předmluvu přeložil Viktor Kalista.

Sazbu v programu TeX za použití rodiny písem Jannon Text Moderne Františka Štorma a obálku připravili Slávek a Petr Heřmanovi.

Poděkování patří E. Beckerovi za databázi Losungen 2022, manželce Aleně za pomoc i toleranci, Jaromírovi, Pavlovi a Matoušovi a Lukášovi za pomoc při korekturách a dalším.

K tisku připravil a vydal
Petr Heřman – DÚLOS
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2

mobil: 607 726 481

http://www.dulos.cz,
e-mail: hesla@dulos.cz
v říjnu 2021 jako svou 25. publikaci

Vydání první, 160 stran formátu A6.
Náklad 3300 výtisků brožovaných a 200 výtisků v pevné vazbě a elektronicky ve formátu PDF – k dostání na jinÉ-KNIHY.cz.

Vyrobil ERMAT Praha, s.r.o.
Ruční vazbu u pevně vázaných výtisků zhotovila rodina Dyntarova, Knihařství Vamberk.

Doporučená maloobchodní cena – brožovaný výtisk: 50,- Kč, výtisk v pevné vazbě: 90,- Kč.

Tato Hesla vycházejí od r. 1996 rovněž na Internetu.
Najdete je na adrese: http://hesla.dulos.cz

Hesla Jednoty bratrské na rok 2023 objednávejte v křesťanských knihkupectvích, v evangelických sborech anebo přímo u vydavatele během srpna–září 2022.

Copyright

Copyright © 2021 Petr Heřman – DÚLOS

Original copyright © 2020 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut

Translation © 2020 Miroslav Matouš, překlad předmluvy: Viktor Kalista.

Cover © 2021 Slávek Heřman, Petr Heřman.
Použity verše J 6,37 a násl. z různých překladů:

Přední strana obálky:
Bible hallská 1722, http://www.manuscriptorium.com, NKCR_54_G_006861
Zadní strana obálky:
Lutherův "Das Newe Testament Deutzsch" 1522, http://www.deutschestextarchiv.de
Předsádky jsou odvozenými díly z obrázků na Wikimedia Commons:
Přední předsádka (u pevné vazby):
Jan Augusta 1861.jpg
Zadní předsádka:
Kristián David (1692-1751).jpg

ISBN 978-80-88199-14-4 (brožovaná)
ISBN 978-80-88199-15-1 (pevná vazba)
ISBN 978-80-88199-16-8 (elektronická publikace v PDF)
ISSN 1213-1547

Úprava do HTML: Petr Heřman


[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 | HESLA 2004 | HESLA 2005 | HESLA 2006 | HESLA 2007 | HESLA 2008 | HESLA 2009 | HESLA 2010 | HESLA 2011 | HESLA 2012 | HESLA 2013 | HESLA 2014 | HESLA 2015 | HESLA 2016 | HESLA 2017 | HESLA 2018 | HESLA 2019 | HESLA 2020 | HESLA 2021]
HESLA 2022: [kalendář | denní modlitby | perikopy | O historii Hesel]
[leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]