[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7


Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

1. Sobota Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin dal svého ducha! 4.Mojžíšova 11,29

Prorockými dary nepohrdejte. Všechno zkoumejte, dobrého se držte. 1.Tesalonickým 5,20-21

Kriste, voď si nás
pevně v každý čas.
Nechť vždy nad zlem zvítězíme,
mnoho dobra zpečetíme -
to buď úkol náš,
jemuž požehnáš.
- 292,1 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13.15 == Žalm 121 ==


2. neděle po vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14


2. Neděle Zachraň nás, ó Bože, naše spáso, shromáždi nás a tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu. 1.Paralipomenon 16,35

Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Matouš 11,28 P

Králi věčný, všemohoucí,
předůstojný jsi v své moci,
krom tě není nižádného
Boha ani podobného
nikde v nebi ni na zemi;
milost činíš s lidmi svými.
- 193,1 -

== Lukáš 2,41-52 == 1. Janova 5,11-13 == Žalm 138 ==


3. Pondělí Dohodněte se, dohoda bude zmařena, mluvte si, ani slovo neobstojí, neboť s námi je Bůh - Immanuel! Izaiáš 8,10

Děkuji Bohu, protože vždy znova skrze nás projevuje svou vítěznou moc. 2.Korintským 2,14 P

== Izaiáš 43,16-19 == Marek 1,1-13 ==


4. Úterý Na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,9

Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji. Marek 9,50

== 5.Mojžíšova 33,26-29 == Marek 1,14-20 ==


5. Středa Než ještě mám na jazyku slovo, aj, Hospodine,ty to všechno víš. Žalm 139,4 K

Není daleko od jednoho každého z nás. Skutky 17,27 K

== Filipským 4,10-20 == Marek 1,21-28 ==


Zjevení Páně - Epifanias

Tma přechází a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8 P

6. Čtvrtek Bůh opásá mne silou. Žalm 18,33 F

Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Filemonovi 4,6

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Marek 1,21-28 ==


7. Pátek Co viděli věštci, byl klam, rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2

Hlásej slovo Boží, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 2.Timoteovi 4,2.3

== Jan 1,15-18 == Marek 1,40-45 ==


8. Sobota Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit. Izaiáš 2,3

Národy budou žít v jeho světle, králové světa mu odevzdají svou slávu. Zjevení 21,24

== Zachariáš 8,20-23 == Marek 2,1-12 ==


Světový modlitební týden


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


9. Neděle Všechno jeho dílo je pravda, jeho cesty právo. Ty, kteří si vedou pyšně, má moc ponížit. Daniel 4,34

Pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji. Zjevení 16,7 K

Nedej se mít pyšně, hrdě,
k bližním mstivě snad a tvrdě.
Nechť křivdy tobě samému
Soudci poroučím pravému.
- 271,5 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 89,1-19 ==


10. Pondělí Země a nebesa pominou, ty pak zůstáváš. Žalm 102,27 K

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17

== Jozue 3,5-11 == Marek 2,13-17 ==


11. Úterý Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. Aggeus 2,8

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, jenž nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro, jsou štědří a dobročinní. 1.Timoteovi 6,17-18

== Jozue 3,12-17 == Marek 2,18-22 ==


12. Středa Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K

Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl svět. Jan 16,33 K

== Jan 3,22-30 == Marek 2,23-28 ==


13. Čtvrtek Potok Boží naplněn bývá vodami. Žalm 65,10 K

Kdo se napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky, ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pramenem vody vyvěrající k věčnému životu. Jan 4,14 P

== Matouš 4,1-17 == Marek 3,1-6 ==


14. Pátek I čáp na nebi zná svůj čas, hrdlička, vlaštovka a jeřáb dodržují čas svého příletu, ale můj lid nezná Hospodinovy řády. Jeremiáš 8,7

Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== Jan 10,31-38 == 1.Timoteovi 1,1-11 ==


15. Sobota Kteříž se bojíte Hospodina, doufejte v Hospodina! Žalm 115,11 K

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== Jan 5,19-24 == 1.Timoteovi 1,12-20 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


16. Neděle David Nátanovi řekl: "Zhřešil jsem proti Hospodinu." Nátan Davidovi pravil: "Týž Hospodin hřích s tebe sňal. Nezemřeš." 2.Samuelova 12,13

Když žena stříbrný peníz najde, svolá své přítelkyně a sousedky a řekne jim: Radujte se se mnou, protože jsem našla stříbrný peníz, který jsem ztratila. Právě tak, říkám vám, mají radost Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se napravil. Lukáš 15,9-10 P

Však neteskním a nezoufám,
ač hřích svůj nyní znám,
vím, že se Pánu neztratím,
že přitrhne mě sám.
- 259,5 -

== Jan 2,1-11 == Římanům 12,(4-8)9-16 == Žalm 89,20-38 ==


17. Pondělí Neříkej: Odplatím se zlým. Očekávej na Hospodina, a vysvobodí tě. Přísloví 20,22 K

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte. Vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Jeremiáš 14,2-9 == 1.Timoteovi 2,1-7 ==


18. Úterý Anděl se dotkl Eliáše a řekl mu: "Vstaň a jez!" - Vstal, pojedl a napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře. 1.Královská 19,5.8

Kdo slouží, ať si je vědom, že pověření k tomu přijal od Boha. Tak se musí všechno obracet k Boží oslavě skrze Ježíše Krista. 1.Petrova 4,11 P

== Jeremiáš 17,13-17 == 1.Timoteovi 2,8-15 ==


19. Středa Povstaniž, ó Bože, suď zemi. Nebo ty dědičně vládneš všemi národy. Žalm 82,8 K

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něho svět byl spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Jan 3,17-18

== Matouš 19,3-9 == 1.Timoteovi 3,1-13 ==


20. Čtvrtek Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 10,12

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. 1.Korintským 13,1

== Matouš 5,17-20 == 1.Timoteovi 3,14-16 ==


21. Pátek Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o nichž řekneš: "Nemám v nich zalíbení." Kazatel 12,1

Setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen: od dětství znáš svatá Písma. 2.Timoteovi 3,14-15

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Timoteovi 4,1-11 ==


22. Sobota S Josefem byl Hospodin; všemu, co učinil, dopřával Hospodin zdaru. 1.Mojžíšova 39,23

Já jsem zasadil, Apollos zalil, ale Bůh dával vzrůst. 1.Korintským 3,6 P

== Římanům 3,19-22 == 1.Timoteovi 4,12-5,2 ==


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou lidé od východu a od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29


23. Neděle Jakož jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože. Žalm 42,2 K

Kdo žízní, ať přijde. A kdo touží po živé vodě, dostane ji zadarmo. Zjevení 22,17 P

Studnice vody pro žíznící,
ze skály věků se prýštící,
manno mně s nebes darovaná,
v zápasu s hříchem tys síla má.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,2 -

== Matouš 8,5-13 == Římanům 1,(14-15)16-17 == Žalm 86 ==

1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


24. Pondělí Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Přísloví 23,26 K

Když šel Ježíš dál, viděl Leviho, syna Alfeova, jak sedí v celnici, a řekl mu: "Pojď za mnou!" - On vstal a šel za ním. Marek 2,14

== Izaiáš 19,19-25 == 1.Timoteovi 5,3-16 ==


25. Úterý Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" - Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. Žalm 115,2-3

Život věčný je toto: že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3 P

== Skutky 10,21-35 == 1.Timoteovi 5,17-25 ==


26. Středa Představuji Hospodina před obličej svůj vždycky. Žalm 16,8 K

Nade vše nám záleží na tom, abychom se Pánu líbili, ať už odcházíme domů nebo zůstáváme v cizině. 2.Korintským 5,9

== Jan 4,5-14 == 1.Timoteovi 6,1-10 ==


27. Čtvrtek Přikazuji ti: Ochotně otevírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. 5.Mojžíšova 5,11

Radostného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7

== Jan 4,27-42 == 1.Timoteovi 6,11-21 ==


28. Pátek Hledejte dobrého a ne zlého, abyste živi byli. Amos 5,14 K

Hleďte, ať nikdo neoplácí nikomu zlé za zlé, ale usilujte vždycky o dobro mezi sebou i ke všem. 1.Tesalonickým 1,13-18

== Lukáš 4,22-30 == 2.Timoteovi 1,1-12 ==


29. Sobota Gedeon je odmítl: "Nebudu vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin." Soudců 8,23

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1.Korintským 7,23

== Římanům 11,13-22 == 2.Timoteovi 1,13-18 ==


4. neděle po Zjevení Páně

Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5


30. Neděle Tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,23

Věrný je Bůh, jenž vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

On ještě nikdy nezbloudil
v svém moudrém řízení
a šťastně vždy, co usoudil
přivádí k skončení.
- 54,17 -

== Marek 4,35-41 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 125 ==


31. Pondělí Chci nést Hospodinův hrozný hněv, neboť jsem proti němu hřešila. Micheáš 7,9

Pokorně se skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až přijde k tomu čas. 1.Petrova 5,6 P

== 1.Mojžíšova 8,1-12 == 2.Timoteovi 2,1-13 ==


LEDEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]