[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11


1. Úterý Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, já jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9

My přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

== Matouš 14,22-33 == 2.Timoteovi 2,14-26 ==


2. Středa K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. Žalm 25,1-2

Náš Pán Ježíš Kristus vám bude oporou až do konce. 1.Korintským 1,7.8

== Jeremiáš 5,20-22 == 2.Timoteovi 3,1-9 ==


3. Čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, ti při veškeré práci tvých rukou žehnal. 5.Mojžíšova 2,7

Kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2.Korintským 9,6

== Skutky 28,1-6 == 2.Timoteovi 3,10-17 ==


4. Pátek David Pelištejci odpověděl: "Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů." 1.Samuelova 17,45

Jestliže by kdo bojoval, nebude korunován, leč by řádně bojoval. 2.Timoteovi 2,5 K

== Daniel 6,20-28 == 2.Timoteovi 4,1-8 ==


5. Sobota Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin je skála věků. Izaiáš 26,4

Ježíš řekl: Všechno je možné tomu, kdo věří. Marek 9,23

== Izaiáš 51,4-6 == 2.Timoteovi 4,9-22 ==


5. neděle po Zjevení Páně

Pán vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1.Korintským 4,5


6. Neděle Vysvobodím vás a budete požehnáním, praví Hospodin. Zachariáš 8,13-14 BČ

Ježíš praví: "Vy jste sůl země." Matouš 5,13

Jeho čest, jeho čest
v pokorné všem službě jest.
Slabých rukou dílo chudé
požehnáním bohatým
věčně rozhojněno bude.
Krok co krok mír jeho v trýzni cest
s námi jest, s námi jest.
- 232,3 -

== Matouš 13,24-30 == 1.Korintským 1,(4-5)6-9 == Žalm 92 ==


7. Pondělí Hospodin praví: Budou se chvět strachem a rozčilením pro všechno to dobro a pro všechen ten pokoj, který svému lidu zjednám. Jeremiáš 33,9

Viděl jsem nové nebe a novou zemi a viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,1.2

== Matouš 13,36-43 == Titovi 1,1-16 ==


8. Úterý Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23

Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. Když mu spílali, neodplácel spíláním, když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. 1.Petrova 2,21.23

== Matouš 13,47-52 == Titovi 2,1-15 ==


9. Středa Ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, které o mně zprávu ještě neslyšely. Budou hlásat moji slávu mezi pronárody. Izaiáš 66,19

Řekl jim Ježíš: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16,15

== Ezechiel 33,10-16 == Titovi 3,1-15 ==


10. Čtvrtek Požehnán buď Panovník, jenž nám nakládá břemena. Žalm 68,20

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. 1.Petrova 4,19

== Lukáš 12,54-59 == 2.Mojžíšova 1,1-22 ==


11. Pátek Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte: je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka vám nevzejde v srdcích. 2.Petrova 1,19

== Koloským 1,12-23 == 2.Mojžíšova 2,1-10 ==


12. Sobota Hledal jsem mezi nimi muže, který by zazdíval zeď a postavil se v trhlině před mou tvář za tuto zemi, abych ji neuvedl do zkázy, ale nenašel jsem. Ezechiel 22,30

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Lukáš 13,22-30 == 2.Mojžíšova 2,11-25 ==


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


13. Neděle Já jsem s tebou, abych tě vysvobozoval a vytrhoval, dí Hospodin. Jeremiáš 15,20 K

Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti - to proto, abychom nespoléhali sami na sebe, ale na Boha, jenž křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. 2.Korintským 1,9-10

I nám jsi k spáse z mrtvých vstal,
náš Pane Ježíši,
bys věrným spravedlnost dal,
jež srdce utiší,
a ze sna smrti vzbudiv svých,
je uved v slávu v nebesích,
kde věčně blažíš jich.
- 126,4 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 124 ==


14. Pondělí Svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11

Anděl udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: "Rychle! Vstaň!" A s Petrových rukou spadly řetězy. Skutky 12,7

== Skutky 26,1-3.12-23 == 2.Mojžíšova 3,1-22 ==


15. Úterý Hospodin vložil v ústa má píseň novou, chválu Bohu našemu. Žalm 40,4 K

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! 2.Korintským 5,17

== Jan 12,34-41 == 2.Mojžíšova 4,1-17 ==


16. Středa Toto praví Hospodin: Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí. Jeremiáš 22,3

Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří lidé ve svém domě anděly, aniž to tušili. Židům 13,2 P

== Jan 1,43-51 == 2.Mojžíšova 5,1-6,1 ==


17. Čtvrtek Poněvadž mne, dí Bůh, zamiloval, vysvobodím jej. Žalm 91,14 K

Ježíš Kristus pravil: "Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec, i já ho budu milovat." Jan 14,21

== Jan 7,25-30 == 2.Mojžíšova 7,1-25 ==


18. Pátek Bože, vyprostils mne ze soužení. Smiluj se nade mnou, mou modlitbu vyslyš. Žalm 4,2

Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. 2.Korintským 1,5

== Matouš 16,24-28 == 2.Mojžíšova 12,1-20 ==


19. Sobota Což může člověk být před Bohem spravedlivý? Kdo by s ním chtěl vésti spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. Jób 9,2-3

Ať nikdo sám sebe neklame. Domnívá-li se někdo z vás, že je v tomto světě moudrý, ať se stane bláznem, aby se stal opravdu moudrým. 1.Korintským 3,18

== Filipským 3,20-4,1 == 2.Mojžíšova 12,21-33.51 ==


Septuagesimae

(70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


20. Neděle Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi a dole na zemi. Jozue 2,11

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

Král náš největší
a nejmocnější
nad všecky lidi,
jakž každý vidí
jest na Sionu.
A protož jménu
čest jeho svatosti
dejte s uctivostí.
- 25,2 -

== Matouš 2,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 106,1-23 ==


21. Pondělí Hospodin tě ochrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Žalm 121,7

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== 1.Samuelova 15,35b-16,13 == 2.Mojžíšova 13,17-22 ==


22. Úterý Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin. Blahoslavený člověk, který doufá v něho. Žalm 34,9 K

Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, lámal a dával jim se slovy: "Vezměte, toto jest mé tělo." Marek 14,22

== Filipským 1,27-30 == 2.Mojžíšova 14,1-14 ==


23. Středa Bůh pravil Jákobovi: "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce. Neboj se, já sestoupím do Egypta s tebou a já tě také určitě vyvedu. 1.Mojžíšova 46,3-4

Ježíš mluvil: "Já jsem světlo světa, kdo mne následuje, nebude choditi v temnostech, ale bude míti světlo života". Jan 8,12 K

== 1.Mojžíšova 6,9-22 == 2.Mojžíšova 14,15-31 ==


24. Čtvrtek Toto praví Hospodin: "Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí." Izaiáš 43,2

Býváme pronásledováni, ale ne opuštěni. Býváme sráženi k zemi, ale ne zničeni. 2.Korintským 4,9 P

== Římanům 4,1-5 == 2.Mojžíšova 15,1-21 ==


25. Pátek Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci. Jozue 1,8

Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli Otce mého, který v nebesích jest. Matouš 7,21 K

== Matouš 10,40-42 == 2.Mojžíšova 16,1-36 ==


26. Sobota Radost mají v srdci ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20

Ku pokoji povolal nás Bůh. 1.Korintským 7,15 K

== Lukáš 17,7-10 == 2.Mojžíšova 17,1-16 ==


Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


27. Neděle Nazváno bude jméno jeho: Předivný, Rádce, Bůh silný, Otec věčnosti, Kníže pokoje. Izaiáš 9,5 K

Ježíš se ptal: "Za koho mne pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Marek 8,29

Ne, není v jiném spasení
a nedal Pán Bůh jména
jiného k vysvobození,
by milost udělena
a život věčný nám byl dán.
Ty sám jak Spasitel jsi znám.
Ó Kriste, tobě chvála.
- 272,3 -

== Lukáš 8,4-8(9-15) == Židům 4,12-13 == Žalm 106,24-48 ==


28. Pondělí Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon, a není pro ně pohoršení. Žalm 119,165 Z

Pokoj všem vám, kteří jste v Kristu. 1.Petrova 5,14

== Matouš 13,10-17 == 2.Mojžíšova 18,1,27 ==


29. Úterý Nebudiž mezi vámi nikoho, kdo by se tázal hadačů, kdo by zkoumal sny, pozoroval znamení, nebudiž mezí vámi kouzelníka, zaklínače. Nebo všecky tyto věci má Hospodin v ošklivosti. 5.Mojžíšova 18,10-12

Nemálo pak těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Skutky 19,19-20

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 2.Mojžíšova 19,1-25 ==


ÚNOR 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]