[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Jan 14,6


1. Středa Hle, budu je tříbit a zkoumat. Jeremiáš 9,6

Kdo setrvá až do konce, ten spasen bude. Marek 13,13 K

== Matouš 13,31-35 == 2.Mojžíšova 20,1-21 ==

1. března 1457 Pamětní den založení Jednoty bratrské v Čechách


2. Čtvrtek Jak převelmi drahé jest milosrdenství tvé, Bože, a proto synové lidští v stínu tvých křídel doufají. Žalm 36,8 K

Děkujte stále Bohu Otci za všechno skrze našeho Pána Ježíše Krista. Efezským 5,20 P

== Skutky 16,8-15 == 2.Mojžíšova 24,1-8 ==

Světový modlitební den žen


3. Pátek Ach, Hospodine, kéž je tvé ucho ochotné slyšet a oči tvé pohotové vidět, abys vyslyšel modlitbu svého služebníka, kterou se před tebou modlím dnem i nocí. Nehemiáš 1,5.6

Mnoho může modlitba spravedlivého opravdová. Jakubova 5,16

== Židům 3,12-4,1 == 2.Mojžíšova 32,1-14 ==


4. Sobota Ať se vzchopí vaše srdce, kdo hledáte Boha! Žalm 69,33 Ku

Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto všechno vám bude dáno navíc. Matouš 6,33 P

== Židům 6,4-8 == 2.Mojžíšova 32,15-35 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


5. Neděle Nasyť nás hned v jitře svým milosrdenstvím, tak abychom prozpěvovati a veseliti se mohli po všecky dny naše. Žalm 90,14 K

Ježíš děti objímal, vzkládal na ně ruce a žehnal jim. Marek 10,16

Jitřenko, již slaví svět,
jak jen zří tě v tmách se skvět:
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj.
- 83,1 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 31 ==


6. Pondělí Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15-16

Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil! Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň? 1.Korintským 15,54-55

== Lukáš 13,31-33 == 2.Mojžíšova 33,1-23 ==


7. Úterý Vysvobodím jej a vyvýším, neboť poznal jméno mé. Žalm 91,14 K

Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš: neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Matouš 1,21

== Jan 8,21-30 == 2.Mojžíšova 34,1-10.29-35 ==


8. Středa Když se navrátíš k Hospodinu, svému Bohu, změní tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3

Ježíš přišel do Galileje a kázal Boží evangelium: Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,14-15

== Matouš 6,16-21 == Marek 11,1-11 ==


9. Čtvrtek U tebe jest studnice života, a v světle tvém světlo vidíme. Žalm 36,10 K

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46 P

== Ozeáš 4,1-6 == Marek 11,12-19 ==


10. Pátek Nalezneš Hospodina, svého Boha, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 4,29

Proste, a dáno bude vám, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Matouš 7,7 K

== Kazatel 7,13-14 == Marek 11,20-25 ==


11. Sobota Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6

Učedníci vzbudili Ježíše a řekli mu: "Mistře, je ti to jedno, že hyneme?" Probudil se, okřikl vítr a poručil moři: "Mlč už! Buď zticha!" A vítr ustal a zavládlo úplné ticho. Marek 4,38-39

== Daniel 5,1-30 == Marek 11,27-33 ==


1. neděle postní - Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 K )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8


12. Neděle Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! Izaiáš 26,13

Dávejte tedy, což jest císařovo, císaři, a což jest Božího, Bohu. Marek 12,17 K

Oslavuj Pána, ó duše moje!
Slaviti chci jej po svůj skon.
Dokavad plynou mi žití zdroje,
chválen buď zpěvem mým jen On.
Nemaje v lidech doufání,
u Boha hledám zastání.
Aleluja, aleluja!
- 60,1 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


13. Pondělí Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16

I my jsme byli kdysi nerozumní, vzpurní, bloudící. Ale pak se projevila dobrota Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem, a přinesla nám spásu. Titovi 3,3.4-5

== Jakubova 4,1-10 == Marek 12,1-12 ==


14. Úterý Obrátí se k němu všecky končiny země, a skláněti se budou před ním všecky čeledi národů. Žalm 22,28

Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== Jakubova 1,12-18 == Marek 12,13-17 ==


15. Středa Narodí se nám dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. Izaiáš 9,5

Anděl pastýřům řekl: "Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel - to je Mesiáš, Pán." Lukáš 2,10-11 P

== Římanům 6,12-14 == Marek 12,18-27 ==


16. Čtvrtek Obrátím před nimi tmu v světlo, a co nerovného, v rovinu. Izaiáš 42,16 K

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10

== Jan 2,13-22 == Marek 12,28-34 ==


17. Pátek Dávej potřebnému bratru štědře a nebuď skoupý. 5.Mojžíšova 15,10

Nemilujme slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou. 1.Janova 3,18 K

== Matouš 16,21-27 == Marek 12,35-37a ==


18. Sobota Abnér zavolal na Jóaba: "Což musí meč požírat nepřetržitě? Nevíš, že nakonec zůstává jen hořkost?" 2.Samuelova 2,26

Ježíš Petrovi řekl: "Zastrč zase svůj meč tam, kam patří. Každý, kdo sahá po meči, mečem zahyne." Matouš 26,52 P

== Židům 2,10-18 == Marek 12,37b-44 ==


2. neděle postní - Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 K )

Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, Že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Římanům 5,8 Ž


19. Neděle Oslavujte Pána pánů, který sám činí divy veliké, nebo věčné jest milosrdenství jeho. Žalm 136,3-4 K

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království. Židům 12,28

Svatý jsi, svatý jsi,
Hospodine, Otče náš!
Svěť nám světlo tvé, ó Králi,
který všechno v moci máš,
bychom při tvé pravdě stáli -
sláva tvá ať po všem okolí
hlaholí, hlaholí!
- 41,1 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5(6-11) == Žalm 123 ==


20. Pondělí Polámanou ovážu a nemocnou posílím. Ezechiel 34,16

Což bláznivého jest u světa, to vyvolil Bůh. 1.Korintským 1,27 K

== Židům 11,8-10 == Marek 14,1-11 ==


21. Úterý Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi. 1.Samuelova 2,10

Očekáváme blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista, jenž se za nás obětoval. Titovi 2,13-14

== Jan 8,21-30 == Marek 14,12-16 ==


22. Středa Pomoc má a vysvoboditel můj ty jsi, Bože můj, neprodlévej. Žalm 40,18 K

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mne očistit." Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." Marek 1,40-41

== Lukáš 9,18-22 == Marek 14,17-25 ==


23. Čtvrtek Uprostřed tebe zanechám utištěný a nuzný lid, který se uteče k Hospodinovu jménu. Sofoniáš 3,12

Andělovi církve ve Smyrně napiš: Toto praví První i Poslední, který byl mrtev, a ožil: "Znám tvé zkoušky a tvou chudobu - ale vždyť jsi bohatý!" Zjevení 2,8-9 P

== 1.Mojžíšova 14,17-20 == Jan 14,1-7 ==


24. Pátek Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá. Izaiáš 26,3

Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

== Galatským 4,12-20 == Jan 14,8-14 ==


25. Sobota Bůh staví ponížené na vysoké místo, zarmoucení docházejí spásy. Jób 5,11

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic - aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. 1.Korintským 1,28-29

== Matouš 12,38-42 == Jan 14,15-26 ==


3. neděle postní - Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


26. Neděle Na stříbro kelímek - na zlato pec: srdce však Hospodin prozkoumává. Přísloví 17.3

Proto budete potom jásat, i když teď ještě na krátký čas - musí to tak být - vás tísní všelijaké zkoušky. Ale takto ukážete, že vaše víra je pravá, vzácnější než pomíjivé zlato, které přece bývá čištěno v ohni. 1.Petrova 1,6-7 P

Děti světla, kupředu!
Sion, hle, již v dohledu.
Tam jej budem viděti,
tam s ním věčně bydleti.
- 191,5 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 127 ==


27. Pondělí Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Izaiáš 53,5

S tím, jenž byl úplně bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli u Boha spravedliví. 2.Korintským 5,21 P

== 1.Královská 19,1-13 == Jan 14,27-31 ==


28. Úterý Daniel byl z jámy vytažen a nebyla na něm shledána žádná úhona, protože věřil ve svého Boha. Daniel 6,24

Bděte, stůjte u víře, zmužile sobě počínejte, buďte silní. 1.Korintským 16,13 K

== Lukáš 9,51-56 == Jan 15,1-8 ==


29. Středa Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. 1.Královská 19,11-12

Bůh láska jest. 1.Janova 4,8 K

== Ezechiel 13,17-23 == Jan 15,9-17 ==


30. Čtvrtek Hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Jób 16,19

Boží stavba stojí pevně na svých základech a má tento nápis: "Pán zná svoje lidi." 2.Timoteovi 2,19 P

== Jeremiáš 20,7-13 == Jan 15,18-21 ==


31. Pátek V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. 1.Mojžíšova 3,19

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! Buďte pevni, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,57-58

== Lukáš 12,49-53 == Jan 15,22-16,4a ==


BŘEZEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]