[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33


1. Sobota V Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat člověk? Žalm 56,12

Můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše. 2.Timoteovi 2,1

== Marek 8,10-21 == Jan 16,4b-15 ==


4. neděle postní - Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, nezůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


2. Neděle Bůh dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum. Daniel 2,21

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. Tak budete dobrými správci milosti Boží v její rozmanitosti. 1.Petrova 4,10

K těm se tu místům věrní shromažďují
tak jako k hnízdům ptáci se sletují,
rádi, staří, také mladí.
Kdež sobě slouží k novému rození,
v němž se množí skrz slovo učení
tvého i Ducha svatého.
- 181,3.5 -

== Jan 12,20-26 == 2. Korintským 1,3-7 == Žalm 132 ==


3. Pondělí Na tebe jsem odkázán už z lůna, z života mé matky ty jsi můj Bůh. Žalm 22,11

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

== Jan 6,23-29 == Jan 16,16-24 ==


4. Úterý Dobrý a přímý jest Hospodin, a proto vyučuje hříšníky cestě své. Žalm 25,8 K

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. 1.Timoteovi 1,15

== Filipským 1,15-21 == Jan 16,25-28 ==


5. Středa Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo. Izaiáš 58,10

Jestliže někdo má majetek a vidí, že jeho bratr je v nouzi, ale zavře před ním své srdce - jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

== Jób 9,14-23.32-35 == Jan 16,29-33 ==


6. Čtvrtek Procházím-li soužením, držíš mne při životě. Žalm 138,7 Ku

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. 2.Korintským 4,8

== 5.Mojžíšova 8,2-3 == Jan 17,1-5 ==


7. Pátek Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Izaiáš 47,13

Cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Filipským 3,7-8

== Jan 10,17-25 == Jan 17,6-8 ==


8. Sobota Jsem společníkem všech, kteří se tebe bojí a kteří zachovávají tvá nařízení. Žalm 119,63 Z

Trpí-li jeden úd, trpí spolu všecky údy. Je-li jeden úd oslavován, radují se spolu všecky údy. 1.Korintským 12,26 Ž

== Amos 11-12 == Jan 17,9-13 ==


5. neděle postní - Judica

(Bože, zjednej mi právo. Žalm 43,1 Z )

Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a svým životem aby vykoupil mnoho lidí. Matouš 20,28 P


9. Neděle Neutiskujte vdovu, sirotka, bezdomovce a utištěného. Zachariáš 7,10

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K

Ejhle, služba Boží čistá,
z viry živé činěná,
naděj, z níž nám kvete jistá
slovem Božím stvrzená!
K všem, kdo v Pánu v bratřích jeho
slouží z srdce ochotného,
Pán se přizná při skonání
a dá jim požehnání.
- 302,8 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 102 ==


10. Pondělí Hospodin praví: Těch, kteří mě poctí, poctím, kteří pak mnou pohrdají, v pohrdání přijdou. 1.Samuelova 2,30 K

Náhle byly kolem anděla zástupy nebešťanů a takto chválili Boha: "Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má Bůh zalíbení." Lukáš 2,13-14 P

== Židům 7,24-27 == Jan 17,14-19 ==


11. Úterý Z jitra hlasitě slaviti budu milosrdenství tvé, nebo jsi byl hrad můj vysoký a útočiště v den soužení mého. Žalm 59,17 K

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. 2.Korintským 1,3

== 4.Mojžíšova 21,4-9 == Jan 17,20-23 ==


12. Středa Ne nám, Hospodine, ne nám, ale jménu svému dej čest, pro milosrdenství své a pro pravdu svou. Žalm 115,1 K

Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Ne ten, kdo doporučuje sám sebe, je osvědčený, nýbrž ten, koho doporučuje Pán. 2.Korintským 10,17-18

== Jób 19,21-27 == Jan 17,24-26 ==


13. Čtvrtek Pamatuj na Hospodina, Boha svého, že on tě sílil. 5.Mojžíšova 8,18 H

Pán mi řekl: "Stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla." 2.Korintským 12,9

== Židům 9,11-15 == Marek 14,26-31 ==


14. Pátek Vzývej mne v den soužení, vytrhnu tě, a ty mě budeš slaviti. Žalm 50,15 K

Kolem půlnoci se Pavel a Sílas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Skutky 16,25

== Jan 11,47-54 == Marek 14,32-42 ==


15. Sobota Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat, uslyší tě a odpoví ti. Izaiáš 30,19

Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2.Korintským 3,12

== Židům 10,1-10 == Marek 14,43-52 ==


6. Neděle postní - Palmarum

Musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15


16. Neděle. Blízký jest Hospodin všechněm, kteří ho vzývají, všechněm, kteří ho vzývají v pravdě. Žalm 145,18 K

Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem uprostřed nich. Matouš 18,20

Nuž, bratří, pějte, na tvář padajíce,
jíti spějte před Kristovo líce;
chválou děkujte mu stálou!
- 198,1 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 88 ==


17. Pondělí Toto praví Hospodin: "Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou?" 2.Mojžíšova 10,3

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

== 2.Mojžíšova 12,1-28 == Marek 14,53-65 ==


18. Úterý Můžeš si odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Žalm 116,7

Buďme střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která k vám přichází ve zjevení Ježíše Krista. 1.Petrova 1,13

== Jan 12,27-33 == Marek 14,66-72 ==


19. Středa Ti z Judova domu, kteří vyváznou a zůstanou, opět se zakoření a vydají ovoce. 2.Královská 19,30

Neboj se, maličké stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti vám království. Lukáš 12,32 K

== Micheáš 3,9-12 == Marek 15,1-15 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

20. Čtvrtek I bude v ten den, že na kořen Izai, kterýž stane za korouhev národům, pohané pilně ptáti se budou. Izaiáš 11,10 K

Je snad Bůh toliko Bohem židů? Což není též Bohem pohanů? Zajisté i pohanů. Římanům 3,29

Ó dej, by tě oslavovali
všech všudy lidí stavové,
s plésáním k tobě pospíchali
i pohanští národové.
Neb tvůj soud a práva
nikdy neustává
v své upřímnosti.
Tvé jest panování
bez uchylování
od spraved'nosti.
- 12,2 -

== Matouš 22,2-13 == 2.Mojžíšova 24,3-8 == Marek 15,16-23 ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

21. Pátek Uděliž nám pomoci před nepřítelem, neb marná jest pomoc lidská. Žalm 60,13 K

Ježíš se modlil: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, nýbrž tvá vůle se staň." Lukáš 22,42-43

Ó Bože Otče, uč mne sám,
když pouští světa bloudě lkám,
jak z hloubi duše volat mám:
Buď vůle tvá, buď vůle tvá.
- 327,1 -

== 1.Mojžíšova 22,1-18 == 2.Korintským 5,14-21 == Marek 15,24-41 ==


22. Sobota Bohem se bude chlubit duše má. Když uslyší to pokorní, budou se radovat. Žalm 34,3 F

Já však se za nic nechci chlubit ničím, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, jímž je pro mě svět ukřižován a já pro svět. Galatským 6,14

Daniel 3,1-28 Marek 15,42-47


Neděle velikonoční

Byl jsem mrtev a hle - živ jsem na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Zjevení 1,18 P


23. Neděle Ať se všichni v tě doufající radují. Žalm 5,12 K

Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,14.20

Vesel se této chvíle lidské pokolení,
slav památku mile Božího vzkříšení.
Neb Pán přežádoucí
ráčil z mrtvých vstáti,
vítěz všemohoucí.
- 127,1 -

== 1.Mojžíšova 1,1-2.4 == 1.Korintským 15,1-11 == Marek 16,1-8 ==


Pondělí velikonoční

24. Pondělí Ve stínu tvých perutí hledám útočiště, až by přešla zkáza. Žalm 57,2 Z

Téhož dne večer - prvního dne po sobotě - když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl: "Pokoj vám." Jan 20,19

Tak Kristus po svém vzkříšení,
těm, kdo žal nesli sklíčení,
dal rozveselení.
Jim svatý pokoj zvěstoval,
řka, by se nebáli,
a rány svoje zjevoval,
chtě, aby poznali,
že on jest ten, jenž umřel byl,
však nade smrtí zvítězil
a radost rozmnožil.
- 126,2-3 -

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Marek 16,9-20 ==


25. Úterý Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účastí na těle Kristově? 1.Korintským 10,16

== 1.Korintským 5,7-8 == 1.Petrova 1,1-12 ==


26. Středa Požehnám tobě, a zvelebím jméno tvé, a budeš požehnán. 1.Mojžíšova 12,2 K

Kristus nás vykoupil z kletby zákona, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru. Galatským 3,13.14

== Jan 20,1-10 == 1.Petrova 1,13-16 ==


27. Čtvrtek Vojensky se klade anděl Hospodinův okolo těch, kteří se ho bojí, a zastává jich. Žalm 34,8 K

Chopili se apoštolů a vsadili je do městského vězení. Anděl Páně však v noci otevřel dveře vězení a vyvedl apoštoly ven. Skutky 5,18.19

== 1.Korintským 15,19-28 == 1.Petrova 1,17-21 ==


28. Pátek Hospodin zjednává právo vydíraným, dává chléb hladovějícím. Žalm 146,7 K

Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastníci utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

== 1.Korintským 15,35-49 == 1.Petrova 1,22-2,3 ==


29. Sobota V tobě doufali otcové naši, doufali, i vysvobozovals je. Žalm 22,5 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 1.Korintským 15,50-58 == 1.Petrova 2,4-10 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


30. Neděle Hospodin se stal oporou mojí. 2.Samuelova 22,19 H

Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. 2.Timoteovi 1,12

Vím, komu jsem uvěřil.
Naděj má jest v Bohu.
Klenotem mne pověřil,
kterým zlé vše zmohu.
Žádný mi ho nevydře,
jím se těším v smutku.
On mi dveře otevře
k nebi bez mých skutků.
- 310,1 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 122 ==


DUBEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]