[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte. 1.Petrova 3,15


1. Pondělí Nedopustí, aby zakolísala tvá noha, tvůj strážný nedříme. Žalm 121,3 Z

Což neprodávají pět vrabců za dva haléře? A přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Nebojte se, máte větší cenu než mnoho vrabců. Lukáš 12,6.7

== Koloským 2,12-15 == 1.Petrova 2,11-17 ==


2. Úterý Spravedlnost zvyšuje národ, ale hřích jest ku pohanění národům. Přísloví 14,34 K

Budou se odpovídati tomu, jenž je přichystán souditi živé i mrtvé. 1.Petrova 4,5 Ž

== Římanům 13,12-14 == 1.Petrova 2,18-25 ==


3. Středa Jsi svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země. 5.Mojžíšova 7,6

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo. Jan 15,16

== 1.Janova 2,12-17 == 1.Petrova 3,1-7 ==

3. května 1728 Počátek Hesel v Ochranově


4. Čtvrtek Nechť je tedy tvé milosrdenství k mé útěše podle tvé řeči tvému služebníku. Žalm 119,76 Z

Potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. 2.Korintským 7,4

== 1.Janova 5,4-10a == 1.Petrova 3,8-12 ==


5. Pátek Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2.Paralipomenon 16,9

Poslali jsme Timotea, našeho bratra a Božího spolupracovníka v evangeliu Kristově, aby vás utvrdil a povzbudil ve vaší víře, aby se nikdo nedal zviklat v těchto souženích. 1.Tesalonickým 3,2-3

== Zjevení 7,9-17 == 1.Petrova 3,13-17 ==


6. Sobota Poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím ne podle vašich zlých cest ani podle vašich zvrhlých skutků. Ezechiel 20,44

Kristus sám vynesl naše hříchy v svém těle na kříž, abychom se zhostili hříchu a žili pro spravedlnost. 1.Petrova 2,24 Ž

== Izaiáš 25,8-9 == 1.Petrova 3,18-22 ==


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K )

Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11.27-28


7. Neděle Co jim nebylo vypravováno, to uzří. Izaiáš 52,15 K

Učedníci vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova zázraky, které je doprovázely. Marek 16,20 P

Ó přijď ty sám, náš milý Pane,
a navštěv svoji vinici,
a dílo svoje požehnané
svou mocnou chraniž pravicí,
ať všecken svět to zřejmě vidí,
že ono z tebe a ne z lidí.
- 235,4 -

== Jan 10,11-16 (17,30) == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 136 ==


8. Pondělí Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu? Jeremiáš 5,3 K

Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

== 5.Mojžíšova 18,15-19 == 1.Petrova 4,1-11 ==


9. Úterý Bůh má dost síly, aby pomohl i přivodil pád. 2.Paralipomenon 25,8

Nezávisí to tedy na tom, že někdo chce nebo že někdo běží: závisí to na Božím smilování. Římanům 9,16 P

== Matouš 26,31-35 == 1.Petrova 4,12-19 ==


10. Středa Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Malachiáš 3,20

Ježíš Kristus učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i vykoupení. 1.Korintským 1,30 K

== Jan 21,15-19 == 1.Petrova 5,1-7 ==


11. Čtvrtek Pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh, nedovolil. 5.Mojžíšova 18,14

Neuvoď nás v pokušení. Matouš 6,13 Ž

== Ezechiel 34,23-31 == 1.Petrova 5,8-14 ==


12. Pátek Když vyjde jeho duch, navrací se ke své zemi, v týž den zaniknou jeho plány. Žalm 146,4 Z

Skrze Krista věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. 1.Petrova 1,21

== Židům 13,12-16 == 1.Korintským 1,1-9 ==


13. Sobota I pozná všechno tvorstvo, že já Hospodin jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel. Izaiáš 49,26

Víte přece, že jste nebyli vykoupeni pomíjitelným stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou. 1.Petrova 1,18-19

== Skutky 20,17-38 == 1.Korintským 1,10-17 ==


Jubilate

(Plésej Bohu všecka země. Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17


14. Neděle Blahoslavený ten člověk, který skládá v Hospodinu svou naději. Žalm 40,5 K

Nebo nadějí spaseni jsme. Římanům 8,24 K

Zřiď sobě sám
v mém srdci chrám,
spas tělo i mou duši.
Ó skloň se již,
mou prosbu slyš,
čiň, slávě tvé co sluší.
- 377,5 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 148 ==


15. Pondělí Hospodin světlo mé a spasení mé, koho se budu báti? Žalm 27,1 K

Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. Jan 14,1 K

== Efezským 4,17-24 == 1.Korintským 1,18-25 ==


16. Úterý Já jsem byl dřív než první den a není, kdo by z mých rukou vysvobodil. Kdo zvrátí, co já vykonám? Izaiáš 43,13

Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí. Zjevení 1,8

== Jób 38,31-38 == 1.Korintským 1,26-31 ==


17. Středa Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Izaiáš 65,18

Chlubíme se Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== Lukáš 20,27-39 == 1.Korintským 2,1-5 ==


18. Čtvrtek Pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. Žalm 33,4 K

Všechna Boží zaslíbení našla v Kristu svoje Ano. 2.Korintským 1,20 P

== Skutky 17,22-34 == 1.Korintským 2,6-16 ==


19. Pátek Běda mně, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Izaiáš 6,5

Ale byli jste očištěni, dostalo se vám posvěcení, byli jste ospravedlněni pro zásluhy Pána Ježíše Krista a skrze Ducha našeho Boha. 1.Korintským 6,11 P

== Galatským 6,14-18 == 1.Korintským 3,1-4 ==


20. Sobota Toto praví Hospodin: "Nevyléčitelné je tvé poranění, bolestná je tvá rána. Avšak zahojím a vyléčím tvé rány." Jeremiáš 30,12.17

Kristovými ranami jste byli vyléčeni. 1.Petrova 2,24 Ž

== Galatským 5,1-6 == 1.Korintským 3,5-8 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou! Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


21. Neděle Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé. Izaiáš 55,8 K

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 149,1-5 ==


22. Pondělí Neopouštěj mne, Hospodine Bože můj, nevzdaluj se ode mne. Žalm 38,22 K

Víra způsobila, že Mojžíš odešel z Egypta a nic se nebál králova hněvu. Zůstal pevný, jako by před sebou viděl Neviditelného. Židům 11,7 P

== Jakubova 1,17-21 == 1.Korintským 3,9-17 ==


23. Úterý Sám shromáždím pozůstatek svých ovcí ze všech zemí, kam jsem je rozehnal, a přivedu je zpět na jejich nivy a budou plodné a rozmnoží se. Jeremiáš 23,3

Já jsem ten pastýř dobrý. Jan 10,11 K

== Jan 6,66-69 == 1.Korintským 3,18-23 ==


24. Středa On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje. Daniel 2,21

Milosrdenství Páně od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Lukáš 1.50-51

== Lukáš 19,37-40 == 1.Korintským 4,1-8 ==


25. Čtvrtek Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Siónu hlásá: "Tvůj Bůh kraluje!" Izaiáš 52,7

Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme: Dejte se smířit s Bohem! 2.Korintským 5,20

== Matouš 21,18-22 == 1.Korintským 4,9-16 ==


26. Pátek Dal jsem odpověď těm, kdo se mne neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali. Izaiáš 65,1

Naposledy ze všech se ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. 1.Korintským 15,8.9

== Zjevení 5,6-14 == 1.Korintským 4,17-21 ==


27. Sobota Vypravujte mezi národy slávu jeho, mezi všemi lidmi divy jeho. Žalm 96,3 K

Budeme moci kázat radostnou zvěst i v krajinách za vámi ležících. 2.Korintským 10,16

== 1.Samuelova 16,14-23 == 1.Korintským 5,1-8 ==


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


28. Neděle Pán svou láskou a shovívavostí je vykupoval, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9

V tom je láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on miloval nás, a poslal Syna svého oběť slitování za hříchy naše. 1.Janova 4,10 K

Jenž svých neopouštíš, Kriste,
zdržuj i nás v pravdě čisté,
dej nám v losu svatých býti,
korunu z tvé ruky vzíti.
- 134,5 -

== Jan 16,23b-28(29-32)33 == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 96 ==


29. Pondělí Ó, kdyby bylo jejich srdce takové, aby se báli mne! 5.Mojžíšova 5,29 K

Dejte si pozor, bratří, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12

== 1.Královská 3,5-15 == 1.Korintským 5,9-13 ==


30. Úterý Pane, rty mé otevři, i budou ústa má zvěstovati slávu tvou. Žalm 51,17 K

Chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteří se bojíte jeho, i malí i velicí. Zjevení 19,5 K

== Koloským 4,1-6 == 1.Korintským 6,1-11 ==


31. Středa Prorok, který má sen, vypravuje sen, ale kdo má mé slovo, mluví mé slovo pravdivě. Co je slámě do obilí? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,28

My kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. 1.Korintským 1,23-24

== Lukáš 11,1-8(9-13) == 1.Korintským 6,12-20 ==


KVĚTEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]