[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Bylo za vás zaplaceno výkupné, nebuďte otroky lidí! 1.Korintským 7,23


Nanebevstoupení Páně

Až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. Jan 12,32

1. Čtvrtek Tobě patří den, i noc je tvoje, tys upevnil světlo noci i slunce. Žalm 74,16

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3

Jeho jsou nebesa, země, moře,
on vše, co v nich jest, učinil.
Doufejme v něho jen u pokoře,
věrný je ten, jenž zaslíbil.
Pán, mocný vladař světů všech,
zachová lid svůj ve zlých dnech.
Halelujah! Halelujeh!
- 60,3 -

== Lukáš 24,44-53 == Skutky 1,3-11 == Filipským 2,6-11 ==


2. Pátek Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě! Buď silný, buď silný! Daniel 10,19

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám: ne ten, jaký dává svět, dávám já vám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Jan 14,27 P

== Jan 18,33-38 == 1.Korintským 7,1-16 ==


3. Sobota Vyslyšiž tě Hospodin v den soužení. Žalm 20,2 K

Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním. Jan 14,14

== Daniel 7,2-14 == 1.Korintským 7,17-24 ==


Světový modlitební týden za jednotu křesťanů


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine)

Já až budu vyvýšen od země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 Ž


4. Neděle Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, který doufá v člověka, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho. Požehnaný ten muž, který doufá v Hospodina a jehož naděje jest Hospodin. Jeremiáš 17,5.7

Musíte vytrvat ve víře, opřeni o pevné základy, a nesmíte se nechat odvrátit od naděje, kterou vám přineslo evangelium. Koloským 1,23 P

Dobře staví, kdo zná a ví,
jak má v Boha doufati,
a kdo věrně, neochvějně
s Pánem hledí bývati.
Protož v tobě v každé době
naději svou zakládám.
Základ stálý, dokonalý
živ i mrtev v tobě mám.
- 321,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 131 ==


5. Pondělí Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,6

== Izaiáš 41,8-14 == 1.Korintským 7,25-40 ==


6. Úterý Dodejte sílu ochablým rukám, pevnosti kolenům klesajícím. Izaiáš 35,3

Probuď se a posilni to, co ještě zůstává a je už na vymření. Zjevení 3,2

== Lukáš 12,8-12 == 1.Korintským 8,1-6 ==


7. Středa Tobě, ó Pane, přísluší spravedlnost, nám pak zahanbení tváří. Daniel 9,7 K

V Kristu jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost. Efezským 1,7

== Římanům 8,26-30 == 1.Korintským 8,7-13 ==


8. Čtvrtek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26

Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové - dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Římanům 8,16-17

== Jan 7,37-39 == 1.Korintským 9,1-18 ==


9. Pátek Nebesa se zaradují, rozjásá se země, mezi národy se bude říkat: Hospodin kraluje! 1.Paralipomenon 16,31

A bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům. Matouš 24,14 M

== Židům 11,32-40 == 1.Korintským 9,19-23 ==


10. Sobota Tvoje království je království všech věků, tvoje vláda přečká všechna pokolení. Žalm 145,13

Království světa připadlo našemu Pánu a jeho Kristu, i bude kralovati na věky věků. Zjevení 11,15 Ž

== Izaiáš 41,17-20 == 1.Korintským 9,24-27 ==

Den modliteb za světovou evangelizaci


Neděle svatodušní

Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6


11. Neděle Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po všeh cestách jeho, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12

Kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. 1.Janova 2,5

Kdo v slovu svém tě cele,
ó Pane, přijímá,
ten vesele a směle
se všeho ujímá.
Ten škodně nevězí
již v chytré ďábla síti
a v hříchu řetězy
již nedaje se jíti,
udatně vítězí.
- 159,4 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-8 == Efezským 1,3-14 ==


Pondělí svatodušní

12. Pondělí Usilujte o pokoj toho města, do něhož jsem vás přestěhoval, modlete se za ně k Hospodinu. Jeremiáš 29,7

To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, jenž chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,3.4

Ó křesťané, jimž hlásá
se slovo života,
nechť vzejde, dbejte, spása,
kde bludu temnota;
nechť světlo pravdy září,
by jasný vzplanul den
a na vší země tváři
byl Kristus veleben.
- 240,2 -

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 150 ==


13. Úterý Padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj Pán pro svého služebníka?" Jozue 5,14

Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Marek 3,35

== Skutky 2,22-39 == 1.Korintským 10,1-13 ==


14. Středa Ó země, země, země, slyš slovo Hospodinovo! Jeremiáš 22,29 K

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. Koloským 3,16

== Skutky 10,34-43 == 1.Korintským 10,14-22 ==


15. Čtvrtek Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé. Žalm 142,8 K

Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Služte v lásce jedni druhým. Galatským 5,13

== Skutky 4,8-21 == 1.Korintským 10,23-11,1 ==


16. Pátek Ty sám jediný znáš srdce všech lidských synů. 1.Královská 8,39

Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1.Korintským 4,5

== Galatským 3,1-5 == 1.Korintským 11,2-16 ==


17. Sobota Dodržuj, synu můj, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj. Přísloví 6,20

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Efezským 6,1.4

== Skutky 8,14--25 == 1.Korintským 11,17-27 ==

17. června 1722 založení Ochranova


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. Izaiáš 6,3


18. Neděle Neuposlechl mě můj lid. Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem, ať si jdou za svými plány. Žalm 81,12.13

Odpověděl Ježíš: "Každý, kdo jest z pravdy, slyší hlas můj." Jan 18,37 K

Ó, dej mi, Pane, slyšet tvůj tichý, čistý hlas,
jenž nad bouře všech vášní zaznívá zas a zas.
Upevni mne svým slovem, přemáhej všecko zlé,
dej, ať tě dobře slyším, ty strážce duše mé.
- Svítá 128,2 -

== Jan 3,1-15 == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


19. Pondělí Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vykonal. Ezechiel 37,14

Jako poslední nepřítel bude zničena smrt. 1.Korintským 15,26 P

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Korintským 11,28-34 ==


20. Úterý Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4

== Přísloví 1,20-28 == 1.Korintským 12,1-11 ==


21. Středa Hospodin řekl: Na tvou přímluvu promíjím. 4.Mojžíšova 14,20

Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Matouš 6,12 P

== Efezským 4,1-6 == 1.Korintským 12,12-26 ==


22. Čtvrtek Ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Jeremiáš 6,16

Věřit znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Židům 11,1.2

== Izaiáš 44,21-23 == 1.Korintským 12,27-31 ==


23. Pátek Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: "Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil." Mojžíš se tedy za lid modlil. 4.Mojžíšova 21,7

Jediný jest Bůh, jediný také prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, jenž se vydal jako výkupné za všechny. 1.Timoteovi 2,5-6 Ž

== Efezským 1,3-14 == 1.Korintským 12,31-13,7 ==


24. Sobota Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte se! Aggeus 2,5

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Galatským 5,25

== Lukáš 1,57 == Skutky 19,1-7 == 1.Korintským 13,8-13 >1k 13,8 ==


1. neděle po svaté Trojici

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 K


25. Neděle Pýcha předchází pád, domýšlivost klopýtnutí. Přísloví 16,18

Neopovažujeme se zařadit mezi ty, kteří doporučují sami sebe: tím že se měří jen podle sebe a srovnávají sami se sebou, ztrácejí soudnost. Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh. 2.Korintským 10,12.13

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
Jen to samo všechno může,
jen to od pekla pomůže,
když kdo jsa pokorný, tichý,
a své vyznávaje hříchy,
před tebou se srdcem níží,
neb k takému hned se blíží
tvá milost a jej podpírá
i s láskou na něj pozírá.
- 271,1-3 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16-21 == Žalm 133 ==


26. Pondělí Když zase vedl Hospodin zajaté Sionské, zdálo se nám to jako ve snách. Žalm 126,1 K

Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 7,17

== Jeremiáš 36,1-32 == 1.Korintským 14,1-12 ==


27. Úterý Buď mi spásnou skálou, odolnou tvrzí k mé záchraně. Žalm 71,3

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Jonáš 1,1-16 == 1.Korintským 14,13-25 ==


28. Středa Může Bůh oklamán býti jako člověk lstmi vašimi? Jób 13,9 H

Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. 1.Timoteovi 1,5

== Jonáš 2,1-11 == 1.Korintským 14,26-33 ==


29. Čtvrtek Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21

Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

== Matouš 9,35-38.10,1-7 == 1.Korintským 14,33-40 ==


30. Pátek Přísahal jsem ti a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou. Ezechiel 16,8

Všechno patří vám. Vy však náležíte Kristu a Kristus Bohu. 1.Korintským 3,22 P

== Jeremiáš 15,10.15-21 == 1.Korintským 15,1-11 ==


ČERVEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]