[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Tvoje milosrdenství, Hospodine, sahá až k nebi, tvoje věrnost se dotýká mraků. Žalm 36,6


1. Sobota Zdaliž v tvé ruce není síly a moci, takže není, kdo by se mohl postaviti proti tobě? 2.Paralipomenon 20,6 K

Sesazuje mocné z trůnu, povyšuje ponížené. Lukáš 1,52 P

== Kazatel 12,1-8 == 1.Korintským 15,12-19 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K


2. Neděle Je Bůh v nebesích, který odhaluje tajemství. Daniel 2,28

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14

Živ jest Ježíš, spásy zdroj,
jemu ke cti živ chci býti.
Čistým srdcem s hříchem boj
nesnadný chci podstoupiti.
On mi síly popřeje,
to jest moje naděje.
- 132,4 -

== Lukáš 14(15)16-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


3. Pondělí Budu dobrovolně oběti obětovati, slaviti budu jméno tvé, Hospodine, protože jest dobré. Žalm 54,8 K

Koupeni jste za mzdu. Oslavujte tedy Boha tělem svým. 1.Korintským 6,20 K

== Kazatel 4,17;5,1-6 == 1.Korintským 15,20-28 ==


4. Úterý S Bohem statečně si povedeme. Žalm 60,14

Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás: naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,5

== Matouš 10,7-15 == 1.Korintským 15,29-34 ==


5. Středa Ach Panovníku, Bože veliký a hrozný, který dbáš na smlouvu a milosrdenství vůči těm, kteří tě milují a dodržují tvá příkázání! Zhřešili jsme a provinili se. Daniel 9,4-5

Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší ukázala se milost. Římanům 5,20 P

== Skutky 20,7-12 == 1.Korintským 15,35-49 ==


6. Čtvrtek Jako jsem nad nimi bděl, abych rozvracel a podvracel, tak budu nad nimi bdít, abych budoval a sázel, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,28

Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Jan 15,1-2

== 1.Janova 3,13-18 == 1.Korintským 15,50-58 ==

1415 upálen v Kostnici Mistr Jan Hus


7. Pátek Hospodin spravedlivý jest, spravedlnost miluje. Žalm 11,7

Blahoslavení, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Matouš 5,6 P

== Jonáš 3,1-10 == 1.Korintským 16,1-12 ==


8. Sobota Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Radujte se, když máte podíl na Kristově utrpení, abyste se ještě více radovali, až se zjeví jeho sláva. 1.Petrova 4,13

== Jeremiáš 3,14-17 == 1.Korintským 16,13-24 ==


3. neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


9. Neděle Vykonání práva se navrátí k spravedlnosti a za ním budou všichni přímého srdce. Žalm 94,15 Z

Nezjedná Bůh právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají? Lukáš 18,7

Pánu se oddám již docela,
kdyby i duše má úpěla:
z trampoty bídy a neřesti
může mne bezpečně vyvésti.
- 51,6 -

== Lukáš 15,1-10 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 128 ==


10. Pondělí Nakládal jsi se mnou milosrdně a tvůj dohled střežil mého ducha. Jób 10,12

Ježíš řekl: "Jdi domů ke své rodině a vypravuj jim, jak veliké dobrodiní ti Pán prokázal a jak se nad tebou smiloval. Marek 5,19 P

== Matouš 9,1-8 == Marek 3,7-12 ==


11. Úterý Byl v opovržení jako ten, před nímž si člověk zakryje tvář, takže jsme si ho nevážili. Izaiáš 53,3

Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

== Soudců 10,6-16 == Marek 3,13-19 ==


12. Středa Síla má a píseň jest Hospodin, nebo vysvobodil mne. 2.Mojžíšova 15,2 K

Skrze Ježíše Krista máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout slávy u Boha. Římanům 5,2 P

== Lukáš 15,11-24 == Marek 3,20-30 ==


13. Čtvrtek Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel podle slova Hospodinova. 1.Královská 17,16

I jedli všickni, i nasyceni jsou. Potom sebrali drobtů dvanácte košů plných. Marek 6,42-43 K

== Lukáš 19,1-10 == Marek 3,31-35 ==


14. Pátek Vyzpytuj mne, Bože silný, a poznej srdce mé, zkus mne a poznej myšlení má. A popatř, chodím-liť já cestou odpornou tobě, a veď mne cestou věčnou. Žalm 139,23-24 K

Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== Jonáš 3,10;4,1-11 == Marek 4,1-9 ==


15. Sobota Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Izaiáš 26,9

Vzýváte-li jakožto Otce toho, jenž bez stranictví soudí každého podle jeho skutků, žijte v bázni po čas svého dočasného pobytu zde. 1.Petrova 1,17 Ž

== Jan 6,37-40 == Marek 4,10-12 ==


4. neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


16. Neděle Zachovej klid a neboj se, neklesej na mysli. Izaiáš 7,4

Já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa. Matouš 28,20 K

Tvá věrnost neúchylná
nás, Pane, provázej,
a láska tvoje silná
nám život věčný dej!
- 166,5 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 144 ==


17. Pondělí Panovníku, jsem v tísni, zasaď se o mne! Izaiáš 38,14

Ježíš řekl ochrnutému: "Pravím ti, vstaň, vezmi svá nosítka a odejdi domů!" I vstal, hned vzal nosítka a odešel. Marek 2,10-12 Ž

== Jan 8,3-11 == Marek 4,13-20 ==


18. Úterý Neboj se, neboť nebudeš zahanbena. Izaiáš 54,4 K

Ježíš řekl učedlníkům: "Proč se tak bojíte? Jak to, že nemáte víry?" Marek 4,40 K

== Jakubova 1,19-25 == Marek 4,21-25 ==


19. Středa Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Žalm 63,9

Otec sám vás miluje, protože vy milujete mne a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha. Jan 16,27

== Jakubova 3,13-18 == Marek 4,26-29 ==


20. Čtvrtek Všecko na tě očekává, abys jim dával pokrm časem svým. Když jim dáváš, sbírají, když otevíráš ruku svou, nasyceni bývají dobrými věcmi. Žalm 104,27-28 K

Ježíš odpověděl svým učedníkům: "Dejte vy jim jíst!" Marek 6,37

== Římanům 12,17-21 == Marek 4,30-34 ==


21. Pátek Ořte sobě ouhor, poněvadž čas jest k hledání Hospodina. Ozeáš 10,12 K

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas. Efezským 5,15-16

== Římanům 15,1-7 == Marek 4,35-41 ==


22. Sobota Jestliže nebudete Hospodina poslouchat, dolehne Hospodinova ruka na vás i na vaše otce. 1.Samuelova 12,15

Nezáleží na tom, zda je někdo obřezán nebo není, ale na tom, zda zachovává Boží přikázání. 1.Korintským 7,19

== Izaiáš 30,18-22 == Marek 5,1-20 ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9


23. Neděle Dovol mi spatřit tvou slávu! 2.Mojžíšova 33,18

Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno. Jan 17,22

Bratři, jaká radost je,
když nás láska spojuje,
když se cílí činit vše
podle Pána Ježíše.
- 221,1 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


24. Pondělí V shromáždění svatých dobrořečiti budu Hospodinu. Žalm 26,12 K

Všímejme si jeden druhého a podněcujme se k lásce a k dobrým skutkům, neopouštějme našich shromáždění. Židům 10,24-25 Ž

== Lukáš 14,25-33 == Marek 5,21-34 ==


25. Úterý Promiň prosím tomuto lidu vinu podle svého velikého milosrdenství. 4.Mojžíšova 14,19

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== Lukáš 9,51-56 == Marek 5,35-43 ==


26. Středa Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí. Sofoniáš 3,7

"Budete mými syny a dcerami, praví Hospodin zástupů." Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží. 2.Korintským 6,18-7,1

== Římanům 13,8-10 == Marek 6,1-6 ==


27. Čtvrtek David volal k Hospodinu: "Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, Hospodine, sejmi prosím ze svého služebníka vinu." 2.Samuelova 24,10

Ježíš dí: "Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání." Marek 2,17 K

== 1.Královská 19,19-21 == Marek 6,7-13 ==


28. Pátek Neopustí Hospodin lidu svého, a dědictví svého nezanechá. Žalm 94,14 K

Nezavrhl Bůh svůj lid, který si předem vybral. Římanům 11,2 P

== Lukáš 9,18-26 == Marek 6,14-29 ==


29. Sobota Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska, než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15,17

Všecky věci vaše ať se dějí v lásce. 1.Korintským 16,14 K

== Matouš 19,27-30 == Marek 6,30-44 ==


6. neděle po svaté Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: "Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty." Izaiáš 43,1 K


30. Neděle Když se úzkostmi svírá ve mně duch můj, ty znáš stezku mou. Žalm 142,4 Z

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Pod ochranou Nejvyššího
k spáse vede tvoje pouť.
V bouřích žití vezdejšího
nedá on ti utonout.
- 357,2 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-8(9-11) == Žalm 139,1-18.23-24 ==


31. Pondělí Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Žalm 40,6

Od něho, skrze něho a pro něho je všechno. Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36 P

== 1.Mojžíšova 7,1-5.10.12.21-22;8,1-3.6-11.20 == Marek 6,45-52 ==


ČERVENEC 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]