[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Hospodine, postav stráž k mým ústům, přede dveře mých úst hlídku. Žalm 141,3


1. Úterý My, tvůj lid - ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chvályhodných činech. Žalm 79,13

Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli. Skutky 4,20 P

== 2.Mojžíšova 14,8-31 == Marek 6,53-56 ==


2. Středa Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Ezechiel 34,11

Když Ježíš uviděl zástupy, pojala ho lítost, protože byli rozerváni a rozptýleni jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36 Ž

== Skutky 8,26-39 == Marek 7,1-15 ==


3. Čtvrtek Dříve než zavolají, já odpovím, budou ještě mluvit a já vyslyším. Izaiáš 65,24

Váš otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. Matouš 6,8

== Galatským 3,26-29 == Marek 7,17-23 ==


4. Pátek Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, ke žni stanovené týdny nám zachovává. Jeremiáš 5,24

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Židům 6,7

== Koloským 2,6-13 == Marek 7,24-30 ==


5. Sobota Ať se Panovník nerozhněvá, když budu mluvit dále. 1.Mojžíšova 18,30

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi. 1.Timoteovi 2,1

== Zjevení 3,1-6 == Marek 7,31-37 ==


7. neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


6. Neděle Uvěřil jsem, proto i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K

Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu. Ani za mne, jeho vězně, se nestyď, nýbrž snášej spolu se mnou všechno zlé pro evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh. 2.Timoteovi 1,8

Ó kéž by oheň tvůj již vzplanul
a po národech světa plápolal
a větřík milosti tvé vanul
a k spásy zdroji všecky lidi zval!
Ó Pane žně, rač přece popatřit:
žeň mnohá, ale ženců málo zřít.
- 241,2 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 134 ==


7. Pondělí Hospodin roztahuje nebesa, pošlapává hřebeny vln mořských. On udělal souhvězdí Lva, Orióna i Plejády a souhvězdí jižní. Jób 9,8.9

Jeho věčnou moc a Božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

== 2.Mojžíšova 16,32-35 == Marek 8,1-10 ==


8. Úterý Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal, a tak zůstanete na živu. 5.Mojžíšova 5,33

Jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. 1.Korintským 11,1

== 2.Mojžíšova 19,3-8 == Marek 8,11-13 ==


9. Středa Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. 2.Timoteovi 2,24.25

== Filipským 2,1-4 == Marek 8,14-21 ==


10. Čtvrtek Vzdávejte chválu a rozhlašujte: Hospodin spasil svůj lid. Jeremiáš 31,7

Zachariáš pronesl tato prorocká slova: "Pochválen buď Pán, Bůh izraelský, neboť navštívil svůj lid a zjednal mu vykoupení." Lukáš 1,67.68 P

== Lukáš 9,10-17 == Marek 8,22-26 ==


11. Pátek V Hospodinově ruce je život všeho, co žije. Jób 12,10

Jsou rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, jenž působí všecko ve všech. 1.Korintským 12,6

== Jan 6,47-51 == Marek 8,27-33 ==


12. Sobota Nebudeš utiskovat a odírat svého druha. 3.Mojžíšova 19,13

Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem. Matouš 20,25-26

== Zjevení 19,6-9 == Marek 8,34-9,1 ==


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


13. Neděle Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdo panuje nad myslí svou nežli ten, který dobyl města. Přísloví 16,32 K

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

Pomoz, Bože, pracovati
v tom, co tobě milého,
nový život na se bráti,
vysvobozuj od zlého,
naději ať dobrou máme,
v dobrém boji setrváme,
stvoř v nás činění i chtění
a přiveď k oslavení.
- 302,9 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 53 ==

1727 Požehnaná Večeře Páně v Berthelsdorfu


14. Pondělí Poznal jsem, že vše, co činí Bůh, zůstává navěky: nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Římanům 6,19-23 == Marek 9,2-10 ==


15. Úterý Bůh řekl: "Žádej, co ti mám dát." Šalamoun odvětil: "Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé." 1.Královská 3,5.9

Je-li někdo z vás pozadu v moudrosti, ať prosí Boha, jenž dává všem upřímně a nic nevyčítá, a bude mu dána. Jakubova 1,5 Ž

== Galatským 6,7-10 == Marek 9,11-13 ==


16. Středa Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. 2.Mojžíšova 23,25

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Matouš 6,31.32

== Koloským 1,3-11 == Marek 9,14-29 ==


17. Čtvrtek Ti, kteří se vydávají na lodích na moře, spatřili Hospodinovy skutky, jeho divy na hlubině, ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,23.24.31

Tomu, jenž má moc vykonat na nás věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než oč my prosíme nebo co chápeme, tomu budiž sláva v církvi ve spojení s Ježíšem, po všecky časy na věčné věky. Efezským 3,20-21 P

== Matouš 7,13-21 == Marek 9,30-37 ==


18. Pátek Dám jim jedno srdce a vložím do jejich nitra nového ducha. Ezechiel 11,19

Jan hlásal: "Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým." Marek 1.8 P

== Filipským 2,14-18 == Marek 9,38-41 ==


19. Sobota Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť. Přísloví 21,3

Nezapomínejte také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

== Filipským 1,16-11 == Marek 9,42-50 ==


9. neděle po svaté Trojici

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


20. Neděle Veseliti se budou před tebou, tak jako se veselí ve žni. Izaiáš 9,2 K

Budete-li zachovávat moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem k vám mluvil, aby radost, která je ve mně, byla i ve vás a aby vaše radost se dovršila. Jan 15,10-11

Tys náš Pán, Tys náš Pán,
ze srdce tě milujem.
Lásce tvé se vzdávajíce,
tvoji vůli konat chcem,
nikdy neodporujíce.
Blaze tomu, kdo se tobě dal,
tvým se stal, tvým se stal.
- 289,3 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 141 ==


21. Pondělí Hospodin vyčkává, chce se nad vámi smilovat. Izaiáš 30,18

Syn vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a byl jat soucitem. Přiběhl, objal ho a políbil. Lukáš 15,20 P

== 1.Královská 3,16-18 == Marek 10,1-12 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Úterý Má duše žízní po Bohu, po Bohu živoucím. Kdy se mi ukáže Boží tvář? Žalm 42,3 Z

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?" Marek 10,17

== Přísloví 8,2-21 == Marek 10,13-16 ==


23. Středa Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu: to je mi uloženo jako povinnost. 1.Korintským 9,16 P

== Lukáš 16,10-13 == Marek 10,17-27 ==


24. Čtvrtek Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. 1.Petrova 3,14-15

== Ezechiel 3,17-19 == Marek 10,28-31 ==


25. Pátek Slyšte slovo Hospodinovo, synové izraelští! Hospodin vede spor s obyvateli země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1

Proč mne oslovujete "Pane, Pane", a nečiníte, co říkám? Lukáš 6,46

== Jeremiáš 1,11-19 == Marek 10,32-45 ==


26. Sobota O tvé spravedlnosti budou má ústa vypravovat, každého dne svědčit o tvé spáse, a přece nestačím všecko vypovědět. Žalm 71,15

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== Matouš 7,24-27 == Marek 10,46-52 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


27. Neděle Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1.Královská 8,24

Bůh jest mocen i učiniti, co slíbil. Římanům 4,21 Ž

Což's dávno zaslíbil,
časem jsi naplnil.
Toho jsou žádali,
jenž prorokovali,
děkujme společně,
a chvalme srdečně.
- 90,3 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 11,25-32 == Žalm 142 ==


28. Pondělí Hospodin byl Izraeli milostiv. Slitovával se nad nimi a obracel se k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem i Jákobem. Nechtěl je zničit a až do nynějška je od své tváře neodvrhl. 2.Královská 13,23

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Římanům 11,1-15 == Jeremiáš 1,1-10 ==


29. Úterý Až budete daleko, vzpomeňte na Hospodina a mějte na srdci Jeruzalém. Jeremiáš 51,50

Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly. Marek 8,38

== 5.Mojžíšova 32,7-12 == Jeremiáš 1,11-19 ==


30. Středa Copak nemáš přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Izaiáš 58,7

Potom řekne král těm po své pravici: Byl jsem cizí a ujali jste se mě. Matouš 25,34.35

== 1.Královská 21,1-16 == Jeremiáš 2,1-13 ==


31. Čtvrtek Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl: Tu jsem. 1.Samuelova 3,4

Zavolali toho slepého a řekli mu: "Vzchop se, vstaň, volá tě!" Odhodil svůj plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Marek 10,49-50

== Jeremiáš 16,14-17 == Jeremiáš 3,1-10 ==


SRPEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]