[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Toto praví Hospodin: Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti. Jeremiáš 6,16


1. Pátek Bůh sice učinil člověka přímého, ten však vyhledává samé smyšlenky. Kazatel 7,29

Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou a tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. 2.Korintským 4,2

== Pláč 1,1.12-17.20-21a == Jeremiáš 3,19-4,4 ==


2. Sobota Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19.20

Očistili jste se poslušností vůči pravdě, abyste byli schopni nestrojené bratrské lásky. 1.Petrova 1,22 P

== Matouš 23,34-39 == Jeremiáš 6,9-21 ==


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


3. Neděle Jeho vladařská moc je věčná, která nepomine. Daniel 7,14

Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle. Jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže vidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15-16

Buď Pánu čest! Ó pějte píseň chvály,
ať slávu jména Jeho slyší svět.
On dobrý jest, to do blízka i dáli
po země tváři má se rozeznět.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak On nám to přikázal.
- 49,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 94 ==


4. Pondělí Nebudeš vynášeti pověsti lživé. 2.Mojžíšova 23,1 K

Láska ať je bez přetvářky. Římanům 12,9 P

== Matouš 23,1-12 == Jeremiáš 7,1-15 ==


5. Úterý Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinově! Žalm 118,26

Ano, ten jsem. A uvidíte Syna člověka po pravici Všemohoucího, jak přichází v nebeských oblacích. Marek 14,62 P

== 1.Samuelova 17,38-51 == Jeremiáš 7,21-28 ==


6. Středa Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. 1.Mojžíšova 28,15

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Lukáš 7,1-10 == Jeremiáš 9,22-23 ==


7. Čtvrtek Ti, kdo seděli v temnotách šeré smrti, v železných poutech a v ponížení, a které zachránil Hospodin, když k němu úpěli ve svém soužení, nechť vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, které pro lidi koná. Žalm 107,10.13.15

V svobodě, kterou Kristus nás osvobodil, stůjte, a nezaplétejte se zase v jho služebnosti. Galatským 5,1 K

== Skutky 12,18-25 == Jeremiáš 14,1-6 ==


8. Pátek Kdo kryje svá přestoupení, nebude mít zdar, ale kdo je vyznává a opouští, dojde slitování. Přísloví 28,13

I řekl jemu syn: "Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou, aniž jsem hoden více slouti synem tvým." Lukáš 15,21 K

== Lukáš 22,24-30 == Jeremiáš 15,10.15-21 ==


9. Sobota Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. 1.Mojžíšova 6,22

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Římanům 12,2

== Ezechiel 17,22-24 == Jeremiáš 18,1-12 ==


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


10. Neděle Hospodin jest, nechť učiní, což ráčí. 1.Samuelova 3,18 K

U Boha všecko možné jest. Marek 10,27 K

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání.
V něj, v Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- 375,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9(10-20) == Žalm 147 ==


11. Pondělí Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal větší počet lidí. 1.Korintským 9,19 P

== Matouš 12,9-21 == Jeremiáš 19,1-13 ==


12. Úterý Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mne, a ze všech přístrachů mých vytrhl mne. Žalm 34,5 K

Chlapcův otec vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře!" Marek 9,24

== Skutky 14,8-18 == Jeremiáš 20,7-18 ==


13. Středa Neboj se náhlého strachu, Hospodin bude po tvém boku. Přísloví 3,25.26

Veďte život hodný Kristova evangelia, abyste zakotveni v jednom duchu vedli jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujte protivníků. Filipským 1,27.28

== Skutky 3,1-10 == Jeremiáš 21,1-14 ==


14. Čtvrtek Ty jsi svíce má, Hospodine. Hospodin jistě osvěcuje temnosti mé. 2.Samuelova 22,29 K

Bůh, jenž řekl "Ze tmy ať zazáří světlo", osvítil vaše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy na tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Jakubova 5,13-16 == Jeremiáš 23,1-8 ==


15. Pátek Nezdržujte mne, poněvadž Hospodin šťastnou způsobil cestu mou. 1.Mojžíšova 24,56 K

Nedbám na to, co je za mnou, a ženu se k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke které nás Bůh povolal skrze Ježíše Krista. Filipským 3,13-14 P

== Matouš 8,14-17 == Jeremiáš 25,1-14 ==


16. Sobota Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Izaiáš 8,19

Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů. 1.Korintským 10,21

== Lukáš 4,38-44 == Jeremiáš 25,15-31 ==


13. neděle po svaté Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


17. Neděle Nedoufejte v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození. Žalm 146,3

Více sluší poslouchati Boha než lidí. Skutky 5,29 K

Nuž k Pánu, jenž tak laskav jest,
i my se věrně znejme,
a byť i bylo kříž nám nést,
to za radost vždy mějme.
Kdo váhá, tomu nezaskví
se v nebi palma vítězství.
- 290,6 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 129 ==


18. Pondělí Syn ctí otce a služebník pána. "Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?" praví Hospodin zástupů. Malachiáš 1,6

Chvála, sláva, moudrost, děkování, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Zjevení 7,12 P

== 2.Samuelova 9,1-11 == Jeremiáš 26,1-19 ==


19. Úterý Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Izaiáš 25,9

Čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== 5.Mojžíšova 24,17-22 == Jeremiáš 28,1-17 ==


20. Středa Cožkoli chce Hospodin, to činí na nebi i na zemi, v moři i ve všech propastech. Žalm 135,6 K

Chceme popouzet Pána ke hněvu? Jsme silnější než on? 1.Korintským 10,22 P

== 2.Mojžíšova 22,20-26 == Jeremiáš 29,1-14 ==


21. Čtvrtek Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! Izaiáš 51,7

Blahoslavení budete, když vám zlořečiti budou a protivenství činiti, a mluviti všecko zlé o vás, lhouce, pro mne. Matouš 5,11 K

== Skutky 6,1-7 == Jeremiáš 30,1-3;31,1-14 ==


22. Pátek Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej. Žalm 127,1 K

Vy jste Boží pole, Boží stavba. 1.Korintským 3,9

== Izaiáš 58,7-12 == Jeremiáš 31,18-20.31-37 ==


23. Sobota Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1.Mojžíšova 2,15

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2

== Amos 5,4-7 == Jeremiáš 36,1-32 ==


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


24. Neděle Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jeremiáš 2,21

Odstup od nepravosti každý, kdo vzývá jméno Kristovo. 2.Timoteovi 2,19 K

Láska, Boží láska - kdo zná její hloub?
Kéž jsem v Páně kmeni přirostlý jen roub!
Láska, Boží láska - kdo šíř její zná?
V ní mi zazní jednou píseň vítězná.
- 269,3 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,(12-13)14-17 >r 8,12 == Žalm 146 ==


25. Pondělí Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. Malachiáš 3,1

Jan Křtitel kázal: "Za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Marek 1,7

== Izaiáš 40,15-26 == Jeremiáš 37,1-21 ==


26. Úterý Požehnán buď Bůh, jenž poslal svého anděla a vysvobodil své služebníky, kteří na něj spoléhali. Daniel 3,28

Petr přišel k sobě a řekl: "Teď vím najisto, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mne Herodovi z rukou." Skutky 12,11 P

== Galatským 5,16-23 == Jeremiáš 38,1-13 ==


27. Středa Zemi daruji pokoj a nikdo vás nebude děsit, když budete spát. 3.Mojžíšova 26,6

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 1.Korintským 14,33

== 1.Tesalonickým 1,2-10 == Jeremiáš 38,14-28 ==


28. Čtvrtek Až potud pomáhal nám Hospodin. 1.Samuelova 7,12

Pán při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. 2.Timoteovi 4,17

== 3.Mojžíšova 9,22-10,15 == Jeremiáš 39,1-14 ==


29. Pátek Učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníkovi. Izaiáš 1,17

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Židům 13,3

== Lukáš 10,17 == Zjevení 12,7-12 == Jeremiáš 40,7-16 ==


30. Sobota Neodvrhuj Hospodinovo kárání, nestav se na odpor jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Potřebujete vytrvalosti, tak abyste, až vykonáte vůli Boží, sklidili splnění slibu. Židům 10,36 Ž

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Jeremiáš 41,1-18 ==


ZÁŘÍ 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]