[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Znáte štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9


15. neděle po svaté Trojici


Den díkůvzdání za úrodu Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15 K


1. Neděle Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Žalm 37,4

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

Chvalme Boha, ó křesťané,
za dary nám prokázané
i toho roku na polích,
Páně je všechna plnost jich.
Chvalte Pána, vzdejme mu čest,
neb od věčnosti dobrý jest:
on stvořil nás, on zdržuje,
živí, chrání, opatruje.
- 412,1.2 -

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


2. Pondělí Hospodin dokoná za mne. Žalm 138,8 K

Neklesáme na mysli. I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== Lukáš 12,22-32 == Jeremiáš 42,1-22 ==


3. Úterý Viděl jsem jeho cesty. Vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš 7,18

Setře jim Bůh každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude - neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21,4

== 1.Královská 17,7-16 == Jeremiáš 43,1-13 ==


4. Středa Očistím je ode všech nepravostí, jimiž proti mně hřešili, a odpustím jim všechny nepravosti. Jeremiáš 33,8

Kristus Ježíš vydal sám sebe za nás, vykoupil nás z každé špatnosti a očistil si nás tak, abychom byli jeho vlastní lid, horlivý v konání dobrých skutků. Titovi 2,14 P

== Skutky 27,21-37 == Jeremiáš 44,1-14 ==


5. Čtvrtek Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost. Izaiáš 58,1

Barabáš a Pavel volali: "Kážeme vám evangelium, abyste se odvrátili od těchto marností k živému Bohu, jenž učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich." Skutky 14,14 Ž

== Přísloví 30,5-9 == Jeremiáš 45,1-5 ==


6. Pátek Utištěného zachrání skrze jeho utrpení, otevře mu ucho skrze útlak. Jób 36,15

Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. 2.Korintským 4,17.18

== 2.Tesalonickým 3,6-13 == Pláč 1,1-11.17-22 ==


7. Sobota Jákob šel svou cestou. Tu se s ním potkali Boží andělé. 1.Mojžíšova 32,1 H

Což není každý anděl jen duchem, vyslaným k službě těm, kdo mají dojít spasení? Židům 1,14

== Lukáš 6,20-26 == Pláč 3,1-33 ==


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


8. Neděle Toto praví Hospodin: Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil. Jeremiáš 32,42

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

On učiní to, věrný Bůh,
vždyť nad sílu tě pokoušeti nedá.
Zvíš, tvým že Otcem, sevřený tvůj duch,
když u něho si utišení hledá.
Jen hlasu jeho útěšného dbej
a nezoufej!
- 328,1 -

== Jan 11,1-3.17-27 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 135 ==


9. Pondělí Touží duše má po spasení tvém, na slovo tvé očekávám. Žalm 119,81 K

Sergius Paulus k sobě povolal Barnabáše a Saula, protože chtěl slyšet Boží slovo. Skutky 13,7

== 2.Samuelova 12,15-24 == Pláč 3,34-44.55-59 ==


10. Úterý V Hospodina doufám. Žalm 11,1 K

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Jób 5,17-26 == Pláč 5,1-5.16-22 ==


11. Středa Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Žalm 103,1

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé! Matouš 6,9 P

== Židům 12,4-11 == 2.Korintským 1,1-7 ==


12. Čtvrtek Ó, kéž by mne poslouchal můj lid! Žalm 81,14 Z

Čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy a přišel čas Hospodinův, čas odpočinutí. Skutky 3,19-20

== Jakubova 1,2-12 == 2.Korintským 1,8-11 ==


13. Pátek Bože, zasvěť obličej svůj nad námi, tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé. Žalm 67,2.3 K

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13

== Židům 10, 35-39 == 2.Korintským 1,12-24 ==


14. Sobota Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem ti slíbil. 1.Mojžíšova 28,15

Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Jakubova 5,9-11 == 2.Korintským 2,1-11 ==


17. neděle po svaté Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


15. Neděle Hospodin vydává na smrt i daruje život, do podsvětí přivádí a vyvádí též odtud. 1.Samuelova 2,6

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben, a byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 1.Korintským 15,3-4

Vzhůru srdce! Páně den
strachu temnou noc již pudí.
Kristus, v hrob byv položen,
z hrobu mocí svou se budí.
Pročež pěje můj též ret:
Ježíš spasil hříšný svět.
- 129,1 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-17 == Žalm 42 ==


16. Pondělí Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Nedomnívejte se, že bych přišel rušiti zákona aneb proroků. Nepřišel jsem rušiti, ale naplniti. Matouš 5,17 K

== Židům 11,1-7 == 2.Korintským 2,12-17 ==


17. Úterý Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Žalm 106,3

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Matouš 5,44-45

== 1.Janova 4,4-11 == 2.Korintským 3,1-11 ==


18. Středa Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo. 2.Paralipomenon 18,4

Dávejte tedy pozor, jak poslouchat. Lukáš 8,18 P

== 1.Mojžíšova 32,23-32 == 2.Korintským 3,12-18 ==


19. Čtvrtek Nenecháš duše mé v pekle, aniž dopustíš svatému svému viděti porušení. Žalm 16,10 K

Bůh, jenž vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. 1.Korintským 6,14

== Izaiáš 49,7-13 == 2.Korintským 4,1-6 ==


20. Pátek Zahrnul lid svůj péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. 5.Mojžíšova 32,10

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Jan 9,35-41 == 2.Korintským 4,7-12 ==


21. Sobota Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu. Joel 2,13

Bůh má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Židům 11,23-31 == 2.Korintským 4,13-18 ==


18. neděle po svaté Trojici

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21 K


22. Neděle Hle, on je tvůrce hor a stvořitel větru, oznamuje člověku, co má na mysli. Amos 4,13

Naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 1.Korintským 13,9-10

Slovem tvým jsou stvořena
nebesa nad námi
a krásně ozdobena
sluncem i hvězdami.
Chovej i nás laskavě,
dokud jsme na světě,
a dej, ať za to právě
oslavujeme tě.
- 48,5.6 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 119,25-32 ==


23. Pondělí Hospodine, až do nebes milosrdenství tvé, pravda tvá až do nejvyšších oblaků. Žalm 36,6 K

Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží, a ujal ses vlády. Zjevení 11,17

== Efezským 5,15-21 == 2.Korintským 5,1-10 ==


24. Úterý Bože, svatá jest cesta tvá. Žalm 77,14 K

Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli mudrci k Herodovi, jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12

== Matouš 5,17-22 == 2.Korintským 5,11-15 ==


25. Středa Ochraňuj mne jako zřítelnici oka. Žalm 17,8

Ježíš se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Matouš 5,23-26 == 2.Korintským 5,16-21 ==


26. Čtvrtek Před sebe si kladeš naše nepravosti, do světla své tváře naše tajné hříchy. Žalm 90,8

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé. 2.Korintským 5,10

== Jakubova 2,1-8 == 2.Korintským 6,1-10 ==


27. Pátek Synové jste Hospodina Boha vašeho. 5.Mojžíšova 14,1 K

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== Matouš 22,34-46 == 2.Korintským 6,11-7,1 ==


28. Sobota Hospodin veliký jest a vší slávy hodný, a velikost jeho nemůž vystižena býti. Žalm 145,3 K

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== Jakubova 2,8-13 == 2.Korintským 7,2-16 ==


19. neděle po svaté Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu, vysvoboď mne a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K


29. Neděle Nebesa, vydejte krůpěje shůry, ať kane z oblaků spravedlnost. Nechť se otevře země a urodí se spása a spravedlnost vyraší s ní. Izaiáš 45,8

My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí. Galatským 5,5

Ó slunce spravednosti,
můj Pane Ježíši,
svou osvěť mne milostí
v tento čas nynější.
Ty, jenž's ta hvězda jitřní,
zaskvěj se v srdci mém,
dej potěšení vnitřní
v Duchu dobrotivém.
- 440,1 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 119,33-40 ==


30. Pondělí Ruce tvé učinily a zformovaly mne, dej mi ten rozum, abych se naučil přikázáním tvým. Žalm 119,73 K

Ježíš řekl: "Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání." Jan 14,15

== Filipským 2,12-17 == 2.Korintským 8,1-5 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

31. Úterý Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžků s bezprávím. Přísloví 16,8

Království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Římanům 14,17

Ó dejž mi slova tvého
vždy následovati,
ať mohu podle něho
vše dobré konati.
Království nebeského
ať hledám nejprvé
a spravednosti jeho:
ó dejž to z lásky své.
- 440,3 -

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == 2.Korintským 8,6-15 ==


ŘÍJEN 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]