[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Viděl jsem jeho cesty. Vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí. Izaiáš 57,18.19


1. Středa Nechoďte za jinými bohy, neslužte jim, neklaňte se jim a neurážejte mě dílem svých rukou. Jeremiáš 25,6

I když jsou takzvaní bohové na nebi či na zemi, my víme, že je jediný Bůh Otec. 1.Korintským 8,5.6

== Micheáš 7,18-20 == 2.Korintským 8,16-24 ==


2. Čtvrtek Ke jmění, byť i přibývalo, neupínejte srdce. Žalm 62,11

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,21 P

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 2.Korintským 9,1-5 ==


3. Pátek Hospodin řekl Kainovi: "Cos to učinil! Prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země." 1.Mojžíšova 4,10

Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. 1.Janova 3,15 P

== 2.Mojžíšova 15,22-27 == 2.Korintským 9,6-15 ==


4. Sobota Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými. Přísloví 14,21

Přijímejte jeden druhého, jako i Kristus nás přijal k Boží slávě. Římanům 15,7 Ž

== Judova 20-25 == 2.Korintským 10,1-11 ==


20. neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


5. Neděle Chvalte Hospodina ze všeliké moci jeho, chvalte jej podle veliké důstojnosti jeho. Žalm 150,2 K

Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. Židům 13,8 K

Jméno Pána dobrého
kůrové andělští
v příbytku slavném jeho
chvalte s veselostí!
Země vší svou plností
i všickni tvorové
služte Pánu s radostí
světa národové!
- 53,5 -

== Marek 10,2-9(10-16) == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 120 ==


6. Pondělí Hledejte Hospodina všichni pokorní země, kdo jednáte podle jeho práva. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru! Sofoniáš 2,3

Usiluj o spravedlnost, víru, lásku a o pokoj v jednotě s těmi, kdo s čistým srdcem vzývají Pána. 2.Timoteovi 2,22 P

== 5.Mojžíšova 27,11-26 == 2.Korintským 10,12-18 ==


7. Úterý Jakožto jeden z doma zrozených vašich, tak bude vám příchozí. 3.Mojžíšova 19,34 K

Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == 2.Korintským 11,1-6 ==


8. Středa Hospodine, tys náš otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou. Izaiáš 64,7

Jsme jeho dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Efezským 2,10 P

== Malachiáš 2,13-16 == 2.Korintským 11,7-15 ==


9. Čtvrtek Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7

Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Zjevení 3,21

== Píseň 8,6b-7 == 2.Korintským 11,16-33 ==


10. Pátek Poznej dnes a vezmi si k srdci, že Hospodin je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. Žádný jiný není. 5.Mojžíšova 4,39

Plnost sama se rozhodla v Kristu přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Koloským 1,19-20

== Efezským 5,25-32 == 2.Korintským 12,1-10 ==


11. Sobota Hospodin bude střežit před pastí tvou nohu. Přísloví 3,26

Žádný, kdo se zrodil z Boha, nehřeší, a ten zlý se ho nedotkne. 1.Janova 5,18 Ž

== Matouš 22,23-33 == 2.Korintským 12,11-18 ==


21. neděle po svaté Trojici

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy! 2.Korintským 6,2


12. Neděle Jákob slíbil: "Ze všeho, co mi dáš, odvedu ti poctivě desátky." 1.Mojžíšova 28,22

Žádný nehledej svých věcí, ale jeden každý toho, což jest bližního. 1.Korintským 10,24 K

Dávej hodně z celé síly,
ze všeho a vždycky rád,
pouštěj chléb svůj v každé chvíli:
zaplatí Bůh tisíckrát.
- 371,4 -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 == Žalm 90 ==


13. Pondělí Napájí duši žíznivou a duši hladovitou naplňuje dobrými věcmi. Žalm 107,9 K

Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Jan 1,16 P

== Lukáš 11,14-23 == 2.Korintským 12,19-21 ==

1741 Ježíš Kristus zvolen vrchním starším Jednoty.


14. Úterý Nedopouštěj srdci mému uchýliti se ke zlé věci. Žalm 141,4 K

Zbav nás od zlého. Matouš 6,13 K

== Matouš 24,15-28 == 2.Korintským 13,1-4 ==


15. Středa Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Izaiáš 40,2

Bůh se s námi smířil skrze Krista a nám svěřil službu, abychom hlásali toto smířemí. 2.Korintským 5,18 P

== Matouš 24,29-35 == 2.Korintským 13,5-13 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský


16. Čtvrtek Budu štítem tomuto městu, zachráním je kvůli sobě. 2.Královská 19,34

Církev v celém Judsku, Galilei a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

== Matouš 24,36-42 == Filemonovi 1-25 ==


17. Pátek Předstupme před jeho tvář s díkem, výskejme jemu ve zpěvích. Nebo Hospodin je veliký Bůh. Žalm 95,2-3 Z

Dávejte co jest Božího, Bohu. Matouš 22,21 K

== 2.Tesalonickým 2,1-12 == Marek 13,1-13 ==


18. Sobota Ti, kdo se drží šalebných přeludů, připravují se o milosrdenství. Jonáš 2,9

Cožkoli činíte, všecko k slávě Boží čiňte. 1.Korintským 10,31 K

== Matouš 24,43-51 == Marek 13,14-23 ==


22. neděle po svaté Trojici

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


19. Neděle Den Hospodinův přijde na každou pýchu a povýšenost. Izaiáš 2,12

Honosný způsob života není z Otce, ale ze světa. Svět však pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává na věky. 1.Janova 2,16-17 P

Račiž tedy, milý Pane,
obdařiti pokorou mne,
svou milost se mnou konati,
v lásce své dej setrvati.
- 27,19 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-23(24-25) == Žalm 51 ==


20. Pondělí Tvoje oči uzří krále v jeho kráse. Izaiáš 33,17

Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,9-11

== Lukáš 19,11-28 == Marek 13,24-37 ==


21. Úterý Hle, jaký význam přikládá Hospodin životu mému! Kéž mne vysvobodí z každé úzkosti! 1.Samuelova 26,24

Je vůle vašeho nebeského Otce, aby nezahynul jediný z těchto maličkých. Matouš 18,14

== 1.Mojžíšova 19,12-19 == 2.Petrova 1,1-11 ==


Den pokání a modliteb

22. Středa Zplesalo srdce mé v Hospodinu. 1.Samuelova 2,1 K

Zacheus rychle slezl a s radostí Ježíše přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali: "Jde na návštěvu k hříšníkovi!" Lukáš 19,6-7 P

== Lukáš 13,(1-5)6-9 == Římanům 2,1-11 == 2.Petrova 1,12-21 ==


23. Čtvrtek Ti budou mým zvláštním vlastnictvím, budu k nim shovívavý, jako bývá shovívavý otec k synu, jenž mu slouží. Malachiáš 3,17

Tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic. Galatským 4,7

== Lukáš 21,11-19 == 2.Petrova 2,1-22 ==


24. Pátek Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš. Jeremiáš 2,19

A hned zakokrhal kohout po druhé. I vzpomněl si Petr na slova, jak mu Ježíš řekl: "Než kohout dvakrát zakokrhá, třikát mne zapřeš." Vzpamatoval se a plakal. Marek 14,72 Ž

== Zjevení 2,8-11 == 2.Petrova 3,1-9 ==


25. Sobota I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Joel 3,1

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

== Zjevení 20,11-15 == 2.Petrova 3,10-18 ==


Poslední neděle církevního roku.

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


26. Neděle Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9

Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých jak o tom kážu. 2.Timoteovi 2,8 P

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj,
kéž já ti věrně sloužím
den po dni, při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Izaiáš 26,7-19 ==


27. Pondělí Svlažuješ hory s výsostí svých, aby ovocem činů tvých sytila se země. Žalm 104,13 K

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K

== Lukáš 12,42-48 == Izaiáš 56,1-8 ==


28. Úterý Poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. 2.Mojžíšova 24,7

Totoť jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako já miloval jsem vás. Jan 15,12 K

== Židům 12,12-17 == Izaiáš 57,14-21 ==


29. Středa Neboj se, nebo s tebou já jsem a požehnám tobě. 1.Mojžíšova 26,24 K

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

== Židům 12,22-29 == Izaiáš 58,1-12 ==


30. Čtvrtek Pomoz nám, Hospodine, náš Bože, neboť ty jsi naše opora. 2.Paralipomenon 14,10

Otec nemocného syna odpověděl Ježíšovi: "Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám!" Marek 9,22

== Ezechiel 43,1-7a == Izaiáš 59,1-15a ==


LISTOPAD 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]