[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2000

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Pro slitování a milosrdenství našeho Boha nás navštíví Vycházející z Výsosti. Lukáš 1,78


1. Pátek Já Hospodin miluji právo a nenávidím vydírání. Izaiáš 61,8

Nikdo ať nezkracuje a nepodvádí svého bratra, protože toto všechno Pán přísně trestá. 1.Tesalonickým 4,6 P

== Zjevení 21,1-5 == Izaiáš 59,15-21 ==


2. Sobota Povstaň a vyřiď jim všechno, co jsem ti přikázal. Jeremiáš 1,17

Rozhodl jsem se, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. 1.Korintským 2,2

== Zjevení 22,1-5 == Izaiáš 60,1-11 ==


1. neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


3. Neděle Hledejte Hospodina, pokud může nalezen býti, vzývejte ho, pokud blízko jest. Izaiáš 55,6

Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil. Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se!" Lukáš 11,1

Prosme všichni krále svého,
nám hříšným milostivého,
ať nám ráčí pomoc dáti,
ve všem dobrém prospívati.
- 72,8 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


4. Pondělí I bude i příbytek můj mezi nimi, a budu jejich Bohem, a oni budou mým lidem. Ezechiel 37,27 K

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi." Zjevení 21,3

== Abakuk 2,1-4 == Izaiáš 60,15-22 ==


5. Úterý Hospodin věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Žalm 105,8

Jsme-li nevěrní, Bůh zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== Micheáš 2,1-5.12-13 == Izaiáš 61,1-6 ==


6. Středa Mlčenlivě se měj k Hospodinu, a očekávej na něj pečlivě. Žalm 37,7 K

Simeon byl člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Lukáš 2,25

== Zjevení 22,12-21 == Izaiáš 61,7-11 ==


7. Čtvrtek Milujte pravdu a pokoj. Zachariáš 8,19

Kristus se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,79

== Židům 10,19-23 == Izaiáš 62,1-5 ==


8. Pátek Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: Co to děláš? Izaiáš 45,9

Poznání dělá domýšlivým, ale láska vzdělává. Jestliže si někdo na svém poznání zakládá, nemá dosud ještě poznání, jak se patří. Kdo však miluje Boha, toho uznává i Bůh. 1.Korintským 8,1-3

== Jan 18,33-38 == Izaiáš 62,6-12 ==


9. Sobota Kdo uvěřil kázání našemu? A rámě Hospodinovo komu jest zjeveno? Izaiáš 53,1 K

Přišel jsem k vám sláb, s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se Duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. 1.Korintským 2,3-5

== Zjevení 5,1-14 == Izaiáš 63,7-16 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko! Lukáš 21,8


10. Neděle Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt! Což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: My jsme to nevěděli - což ten, jenž zpytuje nitro, tomu nerozumí? Přísloví 24,11-12

Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí? 1.Janova 4,20 P

Krista věrně následuje,
ochotně se obětuj,
v ničem sebe nelituje,
Bohu zasvěť život svůj,
jak on sám se nelitoval,
když se za nás obětoval.
K jeho šlépějím se znejme
a k bližnímu lásku mějme.
- 302,5 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 68,1-21 ==


11. Pondělí Co jsem já, Panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mne přivedl až sem? 2.Samuelova 7,18

Boží milostí jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,10 P

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 63,17-64,3 ==


12. Úterý Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým: jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11

Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. 1.Petrova 3,18

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 64,4-11 ==


13. Středa Spustí-li se lijavec nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10.11

Vždyť jste se znovu narodili, nikoli z pomíjitelného semene, nýbrž z nepomíjitelného, skrze živé a věčné slovo Boží. 1.Petrova 1,23

== Zjevení 3,7-13 == Izaiáš 65,1-16 ==


14. Čtvrtek Budiž Hospodin Bůh náš s námi, jako byl s otci našimi. 1.Královská 8,57 K

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, jenž vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2

== Aggeus 2,1.3-9 == Izaiáš 65,16-25 ==


15. Pátek A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o němž jsem řekl: Přichází za mnou, ale je větší, protože tu byl dříve než já." Jan 1,15

== Zjevení 3,14-22 == Izaiáš 66,5-14 ==


16. Sobota Jestliže jsi jednal spravedlivě, co jsi Bohu dal, co přijal z tvé ruky? Jób 35,7

Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy: jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,23-24

== Matouš 24,1-14 == Izaiáš 66,18-24 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


17. Neděle Jsme tu teď před tebou se svou vinou. Ezdráš 9,15

Kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, jenž je v nebesích, odpustil vaše přestoupení. Marek 11,25

Čiňme pravé pokání
a zlý život změňme,
jakožto věrní sluzi,
tak Pána čekejme,
neb on stojí u dveří
ustavičně tluka,
zda by našel příbytek
čistý u člověka.
- 76,4 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 68,25-36 ==


18. Pondělí Jestliže náš Bůh, kterého my uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené pece, vysvobodí nás. Ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se nepokloníme. Daniel 3,17.18

Buď věrný až do smrti, a dám ti věnec života. Zjevení 2,10 Ž

== Matouš 11,11-15 == Lukáš 1,1-17 ==


19. Úterý Ty jsi ten Bůh silný, jenž činíš divné věci. Uvedl jsi v známost mezi národy sílu svou. Žalm 77,15 K

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

== Matouš 3,1-12 == Lukáš 1,18-25 ==


20. Středa Bázeň Hospodinova poklad tvůj! Izaiáš 33,6 K

Bojte se Boha a vzdejte mu čest. Zjevení 14,7

== Lukáš 3,1-14 == Lukáš 1,26-38 ==


21. Čtvrtek Zezadu i zpředu jsi mne sevřel a položil jsi na mne svou dlaň. Žalm 139,5 Z

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Zjevení 1,4

== Skutky 13,15-25 == Lukáš 1,39-56 ==


22. Pátek Nebudeš toužit po domě svého bližního, ani vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. 5.Mojžíšova 5,21

Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 1.Timoteovi 6,7.8

== Ozeáš 14,6-10 == Lukáš 1,57-66 ==


23. Sobota Hospodine, prozkoumal jsi mne a seznal. Ty znáš mé sezení i mé vstávání, mým myšlenkám rozumíš zdaleka. Žalm 139,1-2 Z

Jestliže nás obviňuje naše srdce, tím spíše Bůh, jenž je větší než naše srdce a ví všecko. 1.Janova 3,20

== Lukáš 7,29-35 == Lukáš 1,57-80 ==


4. neděle adventní

Radujte se v Pánu vždycky, opět pravím, radujte se. Pán blízko. Filipským 4,4-5


24. Neděle Duše naše očekává na Hospodina, on jest spomožení naše a pavéza naše. Žalm 33,20 K

Uchovejte se v lásce Boží a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Judova 21

Jen v tobě máme naději
a prosíme tím vroucněji:
až přijdeš v slávě s anděly,
ať nic tě od nás nedělí.
- 73,5 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 2,11-14 == Žalm 130 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. Pondělí Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izaiáš 41,13

Anděl řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš a jeho království nebude konce." Lukáš 1,30.31.33

Vesele již pějme,
Bohu chválu vzdejme,
jenž nám Syna svého,
jednorozeného,
poslal v tomto čase
k naší věčné spáse.
- 91,1 -

== Lukáš 2,15-20 == Titovi 3,4-7 == Žalm 96 ==


2. svátek vánoční

26. Úterý Ten, jenž rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

Marie řekla: "Pán se ujal svého služebníka Izraele, když se rozpomenul na své milosrdenství, jak to slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomstvu na věky." Lukáš 1,54-55 P

Žádost proroků
touženou od věků
dle zámluvy své svaté
Bůh splnil v lásce přebohaté.
Z této milosti,
jenž s takou štědrostí
k nám nehodným se sklání.
Buď chválen Bůh náš bez přestání.
- 79,2.5 -

== Matouš 10,16-22 == Skutky 6,8-15 == Žalm 96 ==


27. Středa Já, já jsem Hospodin, kromě mě žádný spasitel není. Izaiáš 43,11

Jedinému Bohu, jenž nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní i po všecky věky. Judova 25

== Jan 5,31-40 == Lukáš 2,21-24 ==


28. Čtvrtek Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli, mluvíš takto: Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo? Izaiáš 40,27

Ježíš řekl: "Ani vlas se vám z hlavy neztratí." Lukáš 21,18 P

== 1.Paralipomenon 17,15-27 == Lukáš 2,25-35 ==


29. Pátek Hospodin pokorným dává milost. Přísloví 3,34 K

Kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Marek 10,43.45

== Jan 3,16-21 == Lukáš 2,36-40 ==


30. Sobota Hospodin je svému lidu silou. Žalm 28,8 Z

Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, jenž vás miloval a dal vám věčnou potěchu a dobrou naději v své milosti, nechť vám potěší srdce a utvrdí vás v každém dobrém činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== 1.Janova 3,1-6 == Lukáš 2,41-52 ==


Neděle po vánocích

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný. Žalm 103,8


31. Neděle Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6

Jestliže doznáváme své hříchy, on je věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

Jen z milosti ty odpouštíš
nám přestoupení naše.
Ty o všech vinách našich víš,
vše znaje, co kdo páše.
Nám nesluší se chlubiti,
než trestů tvých se děsiti
a prosit o tvou milost.
- 261,2 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Žalm 121 ==

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi!


PROSINEC 2000: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 ]
[HESLA 2000: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]