[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. Budeš ho milovat jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34


1. Čtvrtek Já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním. Jeremiáš 33,9

Zavrhl Bůh svůj lid? Naprosto ne! Římanům 11,1

== Zachariáš 7,2-13 == Lukáš 12,13-21 ==


2. Pátek Ty vidíš trápení a hoře. Shlédneš a vše vezmeš do svých rukou. Žalm 10,14

Ježíš zástupy přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Lukáš 9,11

== Jan 8,21-30 == Lukáš 12,22-34 ==


3. Sobota Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá. Izaiáš 26,9

Brzy ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel ven, zašel si na osamělé místo a tam se modlil. Marek 1,35

== Daniel 5,1-7.17-30 == Lukáš 12,35-48 ==


1. neděle postní - Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 K )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8


4. Neděle Chizkiáš smrtelně onemocněl. Modlil se k Hospodinu, ten k němu promluvil a dal mu zázračné znamení. Ale Chizkiáš za prokázané dobrodiní nebyl vděčný. 2.Paralipomenon 32,24-25

Ježíš řekl uzdravenému: Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Lukáš 17,17

Nejsme hodni milosti,
Bůh však přisáhl v svém slově,
že jsou brány radosti
kajícímu nahotově.
V Kristu hříšník život má:
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,2 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 15 ==


5. Pondělí Neboj se a neděs! Jozue 8,1

Což se neprodává pět vrabců za pár grošů? A přece ani jediný z nich není u Boha zapomenut. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se! Máte přece větší cenu než všichni vrabci dohromady. Lukáš 12,6-7

== 1.Janova 3,7-12 == 3.Mojžíšova 1,1-9 ==


6. Úterý Dával jsi svého dobrého ducha, aby je poučoval. Nehemiáš 9,20

Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

== Jób 1,1-22 == 3.Mojžíšova 8,1-13 ==


7. Středa Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mne podpírá. Žalm 18,36

Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do plné výzbroje Boží. Efezským 6,10-11 P

== 1.Korintským 10,9-13 == 3.Mojžíšova 9,1-24 ==


8. Čtvrtek Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jménu jeho, zvěstujte den po dni spasení jeho. Žalm 96,2 K

Ježíš řekl: Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží. Lukáš 9,60

== Jakubova 4,1-10 == 3.Mojžíšova 10,1-11 ==


9. Pátek Ustavičně choditi budu před Hospodinem v zemi živých. Žalm 116,9 K

Bůh není Bohem mrtvých, ale živých, neboť jím všichni žijí. Lukáš 20,38 Ž

== Židům 2,11-18 == 3.Mojžíšova 16,1-22 ==


10. Sobota Tvá slova mi byla útěchou a radostí srdce. Nazývají mne tvých jménem, Hospodine, Bože zástupů. Jeremiáš 15,16

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10-11

== Zjevení 20,1-6 == 3.Mojžíšova 19,1-5.9-18 ==


2. neděle postní - Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Římanům 5,8 Ž


11. Neděle Kdo pohrdal dnem malých začátků, radostně bude hledět na olovnici. Zachariáš 4,10

Jsem si jist, že ten, jenž ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

A svět-li ohrožuje
tvůj život nebo čest,
Pán tebe opatruje
a maří bídnou lest.
On vítězem se zjeví,
až přijde jeho den,
svět bezbožný jak plevy
jím bude rozmeten.
- 65,8 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


12. Pondělí Jakou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská. 1. Mojžíšova 28,17

V Kristu se rozhodla veškerá Božská plnost usídliti. Koloským 1,19 Ž

== Jeremiáš 26,1-3.7-16.24 == 3.Mojžíšova 19,31-37 ==


13. Úterý Ty jsi tentýž a léta tvá nikdy nepřestanou. Žalm 102,28 K

Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází. Zjevení 1,4

== Jób 2,1-10 == 3.Mojžíšova 25,1-10 ==


14. Středa Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin. Přísloví 21,2

Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, jenž zkoumá naše srdce. 1.Tesalonickým 2,4

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == 3.Mojžíšova 25,35-43 ==


15. Čtvrtek Spravedlnost nevysvobodí spravedlivého v den jeho nevěrnosti, svévole nezpůsobí pád svévolníka v den, kdy se odvrátí od své svévole. Ezechiel 33,12

Boží andělé mají radost nad jedním hříšníkem, který se napravil. Lukáš 15,10 P

== 1.Janova 1,8-2,2(3,6) == Lukáš 18,31-43 ==


16. Pátek Když vysílá příkazy své na zem, rychle se šíří jeho slovo. Žalm 147,15 F

Apoštolové učili každý den v chrámě i po domech a hlásali radostnou zvěst, že Ježíš je Mesiáš. Skutky 5,42 P

== 2.Korintským 13,3-9 == Lukáš 19,1-10 ==


17. Sobota Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh. Zachariáš 8,23

Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal. 1.Korintským 9,19

== Galatským 2,16-21 == Lukáš 19,11-27 ==


3. neděle postní - Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


18. Neděle Hospodin řekl Mojžíšovi: Všechen lid, uprostřed něhož jsi, uvidí Hospodinovo dílo. 2.Mojžíšova 34,10

Ježíš řekl: Toto je skutek, který žádá Bůh: abyste věřili v toho, koho on poslal. Jan 6,29

Rač nás podpírat,
zemdlíme-li snad.
Komu ty po boku stojíš,
milostí ho uspokojíš,
smí si po pouti
odpočinouti.
- 292,4 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 34 ==


19. Pondělí Pas berlou svou svůj lid. Micheáš 7,14

Já jsem ten pastýř dobrý. Jan 10,11 K

== Matouš 19,16-26 == Lukáš 19,28-40 ==


20. Úterý Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Jozue 23,3

Bůh nás vytrhl z moci temnosti a převedl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13 P

== Jób 7,11-21 == Lukáš 19,41-48 ==


21. Středa Miluji vás, praví Hospodin. Malachiáš 1,2 K

Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově. 2.Tesalonickým 3,5

== Marek 9,38-41(42-47) == Lukáš 20,1-8 ==


22. Čtvrtek Věru, ty jsi Bůh skrytý, Bůh Izraele, spasitel. Izaiáš 45,15

Vy jste z Boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením. 1.Korintským 1,30

== Marek 8,(10-13)14-21 == Lukáš 20,9-19 ==


23. Pátek Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež vykonal. Žalm 78,4

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 1.Korintským 15,3-4

== Matouš 10,34-39 == Lukáš 20,20-26 ==


24. Sobota Hle, já jim dám poznat svou moc a sílu, poznají, že moje jméno je Hospodin. Jeremiáš 16,21

Když to uslyšeli pohané, radovali se, velebili slovo Páně a uvěřili všichni, kteří byli určeni k věčnému životu. Slovo Páně se pak roznášelo po celé krajině. Skutky 13,48-49 Ž


4. neděle postní - Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 K )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


25. Neděle Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6

Žádný nehledej svých věcí, ale jeden každý toho, což jest bližního. 1.Korintským 10,24 K

Buď přívětivý k bloudícím
a na to pamatuj,
kdo hyne v hříchu nástrahách,
že přec je bratr tvůj.
- 368,1 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 84 ==


26. Pondělí I kdyby tisíc let přetrval, jest to před očima tvýma jako den včerejší a bdění noční. Žalm 90,4 K

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věků. 1.Petrova 5,10-11

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Lukáš 20,41-44 ==


27. Úterý Neboj se, neboť jsem s tebou, abych tě vysvobozoval, dí Hospodin. Jeremiáš 1,8 K

Ježíš vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám. I ustaly a bylo ticho. Řekl svým učedníkům: Kde je vaše víra? Lukáš 8,24-25

== Jób 9,14-23.32-35 == Lukáš 20,45-21,4 ==


28. Středa Nebyl bych obstál, kdybych nebyl věřil, že milost Boží spatřím v zemi živých. Žalm 27,13 F

Tady nemáme místo k trvalému pobytu, to hledáme teprve. Židům 13,14 P

== Jan 15,9-17 == Lukáš 21,5-19 ==


29. Čtvrtek Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Izaiáš 52,9

Náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, jenž si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

== 2.Korintským 4,11-18 == Lukáš 21,20-28 ==


30. Pátek Ti, kteří milují spasení tvé, ať říkají vždycky: Veleslaven budiž Bůh náš. Žalm 70,5 K

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

== Jan 10,17-25 == Lukáš 21,29-38 ==


31. Sobota Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni. Ezechiel 36,25

Kristus Ježíš nás vykoupil z každé špatnosti a očistil si nás tak, abychom byli jeho vlastní lid, horlivý v konání dobrých skutků. Titovi 2,14 P

== Jan 14,15-21 == Lukáš 22,1-6 ==


BŘEZEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]