[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

Vaše slovo ať je vždy laskavé a určité, ať víte, jak ke komu promluvit. Koloským 4,6


1. Úterý Mluvte každý svému bližnímu pravdu. Zachariáš 8,16

Neobelhávejte jeden druhého. Svlecte ze sebe člověka starého s jeho počínáním. Koloským 3,9 P

== 1.Korintským 4,9-16 == Koloským 3,5-11 ==


2. Středa Příchozí jsem na tom světě. Žalm 119,19 K

Máme občanství v nebesích, odkud očekáváme Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

== Jan 17,20-26 == Koloským 3,12-17 ==


3. Čtvrtek Blahoslavený je člověk, kterého trestá Bůh! Jób 5,17

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní a žili rozumě, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Titovi 2,11-12

== Efezským 4,(8-10)11-16 == Koloským 3,18-4,1 ==

3. května 1728: Počátek Hesel v Ochranově


4. Pátek Vraťte se k tomu, od něhož jste hluboko odpadli. Izaiáš 31,6

Syn řekl: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Lukáš 15,21 P

== Matouš 26,30-35 == Koloským 4,2-6 ==


5. Sobota Když slyšeli, že Hospodin navštívil Izraelce a že pohleděl na jejich ujařmení, padli na kolena a klaněli se. 2.Mojžíšova 4,31

Vy jste byli povoláni ke svobodě. Galatským 5,13

== Jan 14,1-6 == Koloským 4,7-18 ==


Jubilate

(Plésej k Bohu všecka země. Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17


6. Neděle Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo! Žalm 97,10

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Ty, Jezu, v tichosti nás veď,
ty uč nás milovat,
neb jen kdo tobě věren teď,
pak bude kralovat.
- 369,4 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 19 ==


7. Pondělí Zákon tvých úst je pro mě lepší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. Žalm 119,72

Dostalo se vám nového života ne plodivou silou pomíjející, ale nepomíjející: živým a neproměnným Božím slovem. 1.Petrova 1,23 P

== Římanům 1,18-25 == Joel 1,1-15 ==


8. Úterý Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu, o všech divuplných činech tvých chci vypravovat. Žalm 9,2

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,18

== 2.Korintským 5,11-18 == Joel 2,12-17 ==


9. Středa Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svých ovcí, tak budu pečovat o své ovce. Ezechiel 34,12

Ježíš spatřil celníka jménem Levi, sedícího v celnici, a řekl mu: Následuj mne! - Nechal všeho, vstal a následoval ho. Lukáš 5,27-28 Ž

== Jan 8,31-36 == Joel 2,18-27 ==


10. Čtvrtek Milosrdenství Hospodinovo budu připomínat, Hospodinovy chvályhodné činy. Izaiáš 63,12

Ježíš slepci řekl: Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila. - Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu. Lukáš 18,42-43

== Římanům 8,7-11 == Joel 3,1-5 ==


11. Pátek Odpustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomínat. Jeremiáš 31,34

Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem a všechny viny nám odpustil. Koloským 2,13

== Jan 19,1-7 == Joel 4,1-3.9-21 ==


12. Sobota Pro své slovo a podle svého srdce jsi učinil celou tuto velikou věc. 2.Samuelova 7,21

V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Zjevení 22,1-5 == Skutky 1,1-14 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou. Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


13. Neděle Hospodin je spravedlivý, já jsem vzdorovala jeho ústům. Pláč 1,18

Odpusť nám naše viny. Lukáš 11,4 K

Ó králi slávy, Pane náš,
jenž v nebi s Otcem přebýváš,
se všemi námi lítost měj
a stádci svému požehnej!
- 277,9 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 45 ==


14. Pondělí Hle, pronárody jsou jako kapka ve vědru, jako prášek na vahách. Izaiáš 40,15

Děkujeme ti Pane, Bože vševládný, jenž jsi a jenž jsi byl, že jsi vzal do ruky svou svrchovanou vládu, abys začal plně kralovat! Zjevení 11,17 P

== Jakubova 1,17-25(26-27) == Skutky 1,15-26 ==


15. Úterý Upokojte se a vězte, že jsem já Bůh! Žalm 46,11

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně a věnovat se své práci. 1.Tesalonickým 4,11

== 1.Samuelova 16,14-23 == Skutky 2,1-13 ==


16. Středa Postavil jsi mé nohy na prostorném místě. Žalm 31,9 Z

Kde je duch Páně, tam je svoboda. 2.Korintským 3,17

== Římanům 15,14-21 == Skutky 2,14-28 ==


17. Čtvrtek Spravedlnost vede k životu, kdežto kdo se žene za zlem, spěje k smrti. Přísloví 11,39

Spravedliví skvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Matouš 13,43 K

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Skutky 2,29-36 ==


18. Pátek Hospodin se postavil, povede spor, stojí, aby vedl při s národy. Izaiáš 3,13 Nesuďte, a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Lukáš 6,37

Zjevení 5,6-14 Skutky 2,37-41


19. Sobota Jedni ve vozy válečné, jiní doufají v koně. My si však nikdy nepřestaneme připomínat jméno Boží, jméno našeho Pána. Žalm 20,8 F

Nad světem zvítězilo právě toto: naše víra. Kdo však vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? 1.Janova 5,4-5 P

== Jan 6,(60-62)63-69 == Skutky 2,42-47 ==


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


20. Neděle Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15 K

Zacheus přistoupil a řekl Pánu: Hle, polovici svého jmění, pane, dávám chudým. Ošidil-li jsem koho o něco, vrátím mu to čtyřnásobně. Lukáš 19,8 Ž

Jen z dálky jsem, ó Pane můj,
tvé slávy spatřil svit
a byl jsem rázem rozhodnut
hned domů k tobě jít.
- 259,1 -

== Jan 16,23b-28(29-32) == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 30 ==


21. Pondělí Vaše srdce buď cele při Hospodinu našem Bohu. 1.Královská 8,61

Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Lukáš 16,13

== 1.Královská 3,5-15 == Skutky 3,1-10 ==


22. Úterý Hle, už nastalo, co bylo na počátku, teď oznamuji nové věci. Dříve než vyraší, vám je oznamuji. Izaiáš 42,9

My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib, daný našim praotcům, splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Skutky 13,32-33

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Skutky 3,11-16 ==


23. Středa Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael nezná, můj lid je nechápavý. Izaiáš 1,3

Pamatuji na vás ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Efezským 1,16-17

== Přísloví 10,20-30 == Skutky 3,17-26 ==


Nanebevstoupení Páně

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Jan 12,32

24. Čtvrtek Prohlásil: Vždyť oni jsou můj lid, synové, kteří nebudou klamat. - Stal se jim spasitelem. Izaiáš 63,8.9

Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tam já jsem uprostřed nich. Matouš 18,20 K

Prozpěvujme všichni k chvále
Kristu, jenž jsa s svými stále,
vítězství jim v boji dává,
moc svou slavně dokonává.
- 134,1 -

== Skutky 1,3-4(5-7)8-13 == Žalm 47 ==


25. Pátek Učiním tě moudrým a ukáži ti cestu, kterou máš kráčet. Žalm 32,8 Z

Kdo chceš jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne. Lukáš 9,23

== Jan 18,33-38 == Skutky 4,1-12 ==


26. Sobota Blahoslavený, s něhož je sňato přestoupení a jehož hřích je přikryt. Žalm 32,1 Z

Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Lukáš 6,37 K

== Efezským 6,18-20(21-22)23-24 == Skutky 4,13-22 ==


Světový modlitební týden za jednotu křesťanů


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine)

Já až budu vyvýšen od země, všecky lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32 K


27. Neděle Kdo se slitovává nad nemajetným, půjčuje Hospodinu. On mu odplatí za jeho dobročinnost. Přísloví 19,17

Má-li někdo dostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí - jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

Pouštěj chléb svůj v každém čase
po vodách, tak velí Pán,
dozajista, že ti zase
hojnou měrou bude dán.
- 371,1 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


28. Pondělí Řekl jsem: Nadarmo jsem se namáhal, svou sílu jsem vydal pro nicotný přelud. - A přece u Hospodina je mé právo, můj výdělek u mého Boha. Izaiáš 49,4

Držte se slova života, abych se mohl vámi pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se darmo nenamáhal. Filipským 2,16

== Ezechiel 11,14-18 == Skutky 4,23-31 ==


29. Úterý Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho. 5.Mojžíšova 5,8

Boha nikdo nikdy neviděl. Máme-li se navzájem rádi, Bůh v nás zůstává a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti. 1.Janova 4,12 P

== 1.Korintským 12,1-3 == Skutky 4,32-37 ==


30. Středa Hospodin mne poslal, abych vyhlásil milostivé léto Hospodinovo. Izaiáš 61,1.2

Oči všech v synagoze byly na Ježíše upřeny. Promluvil k nim: Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. Lukáš 4,20-21

== Izaiáš 32,11-18 == Skutky 5,1-11 ==


31. Čtvrtek Slyšte vzdálení co činím, poznejte blízcí mou mocnou sílu! Izaiáš 33,13

Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Lukáš 4,14

== Izaiáš 41,8-14(17-20) == Skutky 5,12-16 ==


KVĚTEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]