[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

K jmění, byť i přibývalo, neupněte srdce. Žalm 62,11


1. Středa Dej, ať se zas veselím z tvé spásy, podepři mě duchem oddanosti. Žalm 51,14

Uzdravený odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. Lukáš 8,39

== Zachariáš 8,9-17 == Skutky 19,8-22 ==


2. Čtvrtek Jónatan šel za Davidem. Ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16

Ježíš pravil Petrovi: Já jsem za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Lukáš 22,32

== 1.Korintským 10,16-17 == Skutky 19,23-40 ==


3. Pátek Což ti, kteří padli, už nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit? Jeremiáš 8,4

Ježíš praví: Kdo ke mě přijde, toho nevyženu ven. Jan 6,37

== Židům 9,1-11 == Skutky 20,1-16 ==


4. Sobota Nyní tedy, Hospodine Bože, potvrď navěky své slovo, které jsi promluvil. 2.Samuelova 7,25

Ježíš pravil: Já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky. Jan 14,16

== Zjevení 19,4-9 == Skutky 20,17-38 ==


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla - ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


5. Neděle Já Hospodin rozptyluji znamení lhářů a z hadačů blázny dělám. Izaiáš 44,25 K

Nemálo těch, kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. Tak mocí Páně rostlo a rozmáhalo se jeho slovo. Skutky 19,19-20

Když Bůh v své moci povstane,
dav nepřátel se rozvane
a před ním pryč se klidí.
Tuť utekou mu od tváři
zlost pášící i modláři
i kdož ho nenávidí.
Jak větrem dým se rozhání,
tak rozženeš je v žehrání
svou rukou trestající,
a jak se náhle rozplývá
vosk, když jej oheň ohřívá,
tak zhynou bezbožníci.
- 13,1 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 11 ==


6. Pondělí Ty budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5

== Jakubova 2,14-26 == Skutky 21,1-14 ==


7. Úterý Samuel řekl: Ano, dopustili jste se všeho toho zla. Jsem však dalek toho, abych proti Hospodinu hřešil a přestal se za vás modlit. 1.Samuelova 12,20.23

Žádáme vás, bratří, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi pracují, jsou vašimi představenými v Kristu a napomínají vás. Velmi si jich važte a milujte je pro jejich dílo. 1.Tesalonickým 5,12-13

== 2.Korintským 6,11-18 == Skutky 21,15-26 ==


8. Středa Hle, povoláš pronárod, který neznáš, pronárod, který tě nezná, přiběhne k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu. Izaiáš 55,5

Pavel a Barnabáš po svém návratu shromáždili církev a vypravovali, co všechno Bůh skrze ně učinil a jak i pohanům otevřel dveře víry. Skutky 14,27

== Jakubova 3,13-18 == Skutky 21,27-40 ==


9. Čtvrtek Pojďte a připojte se k Hospodinu smlouvou věčnou, nepřicházející v zapomenutí. Jeremiáš 50,5 K

Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás. Naše způsobilost je od Boha, jenž nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě. 2.Korintským 3,5-6

== 1.Korintským 12,27-13,3 == Skutky 22,1-22 ==


10. Pátek Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,11

Milost vám a pokoj v hojnosti. 1.Petrova 1,2

== Jan 18,19-24 == Skutky 22,23-30 ==


11. Sobota Příchozího nebudeš sužovat, nebo sami znáte, jaký jest život příchozích, poněvadž pohostinu jste byli v zemi egyptské. 2.Mojžíšova 23,9 K

Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13

== 1.Mojžíšova 41,25-43 == Skutky 23,1-11 ==


9. neděle po svaté Trojici

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


12. Neděle Je proud, jehož toky působí radost městu Božímu, svatyni příbytků Nejvyššího. Bůh je v jeho středu, nepohne se. Žalm 46,5-6 Z

Církev v celém Judsku, Galilei a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31

Budiž veleben, Pán Bůh náš pochválen,
jenž církev vzdělat ráčil a slavně ozdobil
Duchem i slovem na místě líbezném,
na své hoře Sionu, na Kristu, svém Synu.
Tu ji nic podvrátiti nemá,
nýbrž roste a se zelená
překrásně a šťastně
v lásce a sjednocení
vždy k svému spasení.
- 168,1 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 14 ==


13. Pondělí Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Jeremiáš 31,3

Ježíš Kristus praví: Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali, jako já jsem miloval vás. Jan 13,34

Tak, ó Pane, spoj nás všudy,
jak jsi s Otcem jedno ty,
ať již v světě zde tvé údy
nedělí zlé různoty.
Z tvého žáru nechať béře
naše světlo jasno své,
pak svět našim skutkům věře
zví, že tví jsme učňové.
- 222,7 -

== 1.Královská 3,16-28 == Skutky 23,12-35 ==

1727 Požehnaná Večeře Páně v Berthelsdorfu. Duchovní počátek Obnovené Jednoty bratrské.


14. Úterý Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci. Žalm 34,19

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani očí k nebi pozvednout. Bil se do prsou a říkal: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Lukáš 18,13

== Ezechiel 3,16-21 == Skutky 24,1-21 ==


15. Středa Přinášejte do mých skladů úplné desátky, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupů: Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání? Malachiáš 3,10

Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu. Filipským 2,4

== Matouš 19,4-15 == Skutky 24,22-27 ==


16. Čtvrtek Býval jsi mi ku pomoci, protož ve stínu křídel tvých prozpěvovati budu. Žalm 63,8 K

Pavel praví: Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Efezským 5,15-20 == Skutky 25,1-12 ==


17. Pátek Poznáte, že uprostřed vás je živý Bůh. Jozue 3,10

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Skutky 4,33

== Jan 19,9-16 == Skutky 25,13-27 ==


18. Sobota Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo rozrážející skálu? Jeremiáš 23,29

Ježíš řekl: Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal! Lukáš 12,49

== Pláč 1,1-11 == Skutky 26,1-23 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


19. Neděle Buď jméno Boží požehnáno od věků až na věky, nebo moudrost a síla jest. Daniel 2,20 K

Veliké a podivuhodné jsou tvoje činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

Chvaltež Nejmocnějšího,
chvaltež Nejsvětějšího,
jenž na výsostech sedí,
na všechno jasně hledí,
plný cti a velebnosti,
i z mocných skutků jeho,
vidouc je dne každého,
chvalte jej se vší vděčností.
- 38,1 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 11,25-32 == Žalm 62 ==


20. Pondělí Neznesvětíte mé svaté jméno. 3.Mojžíšova 22,32

Otče,buď posvěceno tvé jméno. Lukáš 11,2

== Římanům 11,12 == Skutky 26,24-32 ==


21. Úterý Hospodin odvětil Mojžíšovi: Našel jsi u mne milost a já tě znám jménem. 2.Mojžíšova 33,17

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,1

== Jeremiáš 8,18-23: 9,6-12 == Skutky 27,1-12 ==

1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Středa Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K

Kristus byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem. 1.Petrova 3,18

== Jan 4,19-26 == Skutky 27,13-26 ==


23. Čtvrtek Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Izaiáš 25,1

Ježíš řekl ochrnutému: Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů! Ten před nimi najednou vstal, vzal to, na čem ležel, a odešel domů velebě Boha. Lukáš 5,24-25

== Jeremiáš 16,14-17 == Skutky 27,27-44 ==


24. Pátek Odpověz mi, Hospodine, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37

Ježíš řekl: Otče, děkuji ti, žes mne vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždycky vyslyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal. Jan 11,41-42

== Pláč 5,1-22 == Skutky 28,1-16 ==


25. Sobota Dobrotivý Hospodin nechť zprostí viny každého, kdo se upřímným srdcem dotazoval na slova Boha Hospodina. 2.Paralipomenon 30,18-19

Zacheus toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je. Lukáš 19,3

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Skutky 28,17-31 ==


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


26. Neděle Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. 2.Mojžíšova 14,14

Bohu díky! On nám dopřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Korintským 15,57

Kníže pokoje, jenžs šel do boje
pro všech lidí vykoupení
spásy dobýt v utrpení -
tohos dychtiv byl,
aby hříšník žil.
- 340,5 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 17 ==


27. Pondělí Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. 1.Samuelova 26,23

Vězte, že od Pána dostanete odplatu, jež záleží v jeho dědictví. Pánu Kristu služte! Koloským 3,24

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == 4.Mojžíšova 9,15-23 ==


28. Úterý Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi sedmkrát protříbené. Žalm 12,7

Ježíš praví: Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život. Jan 6,63

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == 4.Mojžíšova 10,11-36 ==


29. Středa Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Ježíš praví: Vy jste moji přátelé, když konáte, co já vám ukládám. Jan 15,14 P

== Marek 7,24-30 == 4.Mojžíšova 11,1-23 ==


30. Čtvrtek Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu. Žalm 146,5

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

== 1.Petrova 5,1-5 == 4.Mojžíšova 11,24-35 ==


31. Pátek Kdo může rozpoznat bludy? Zprosť mne i vin, jež jsou mi skryty. Žalm 19,13

Já nejsem soudcem nad sebou. Ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn. 1.Korintským 4,3.4

== 2.Korintským 7,8-13 == 4.Mojžíšova 12,1-16 ==


SRPEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]