[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Boží království je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady. Vyrostlo a je z něho strom. Lukáš 13,19


1. Sobota Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům. 5.Mojžíšova 29,28

Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich. Jan 17,26

== Izaiáš 26,1-6 == 4.Mojžíšova 13,1-3.17.33 ==


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


2. Neděle Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6

I řekli apoštolé Pánu: Přispoř nám víry! Lukáš 17,5 K

Lásku tvou chci, Pane, pěti,
ač jsi zastřen pro lidi.
Blahoslaven, kdo jak děti
věří, i když nevidí.
Když tvou ruku zřím jen temně,
zdali ptám se: "Co děláš?"
Vím, že v nebi zjeví se mně,
že ty věrné srdce máš!
- 415,2 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-9(10-20) == Žalm 119,49-56 ==


3. Pondělí Jak daleko jest východ od západu, tak daleko vzdálil od nás přestoupení naše. Žalm 103,12 K

Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí. Lukáš 23,34

== Matouš 9,27-34 == 4.Mojžíšova 14,1-10 ==


4. Úterý Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. 2.Mojžíšova 23,2

Mějte v sobě takové smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš. Filipským 2,5 P

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 4.Mojžíšova 14,11-25 ==


5. Středa Nebudete-li stálí ve víře, neobstojíte! Izaiáš 7,9

Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11,25

== Matouš 17,14-21 == 4.Mojžíšova 14,26-38 ==


6. Čtvrtek I přinášeli Izraelci, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolné dary potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7

== Jakubova 5,13-16 == 4.Mojžíšova 14,39-45 ==


7. Pátek Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mne z žíněného roucha, opásal jsi mne radostí. Žalm 30,12

Otec rozkázal svým služebníkům: Přineste ihned nejlepší oděv a oblecte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí! Lukáš 15,22-23

== Matouš 12,15-21 == 4.Mojžíšova 17,16-26 ==


8. Sobota Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 3.Mojžíšova 22,31

Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. 1.Janova 2,3 P

== Izaiáš 57,15-19 == 4.Mojžíšova 20,1-13 ==


13. neděle po svaté Trojici

Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


9. Neděle Člověk nemá moc nade dnem smrti. Kazatel 8,8

Blahoslavení mrtví, kteří umírají v Pánu. Ať odpočinou od svých prací. Zjevení 14,13

Jeho, jenž má všeho dosti,
prosme, ať v té smrtelnosti
mocí svou nás vysvobodí
a v nás život slávy zplodí.
- 479,10 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 119,57-64 ==


10. Pondělí Bůh je větší než člověk. Proč s ním vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Jób 33,12-13

Blahoslavení lkající, neboť oni potěšeni budou. Matouš 5,4 K

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 4.Mojžíšova 20,22-29 ==


11. Úterý Poznej, že Hospodin je tvůj Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kdo ho milují a dbají na jeho přikázání. 5.Mojžíšova 7,9

To zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem široko daleko, které si povolá Pán, váš Bůh. Skutky 2,39

== Amos 5,4-15 == 4.Mojžíšova 21,4-9 ==


12. Středa Hospodin je náš soudce, Hospodin je náš zákonodárce, Hospodin je náš král, on nás spasí. Izaiáš 33,22

Ježíš řekl učedníkům: Za koho mne pokládáte vy? - Petr odpověděl: Za Krista Božího. Lukáš 9,20 Ž

== 5.Mojžíšova 24,(10-15)17-22 == 4.Mojžíšova 21,21-35 ==


13. Čtvrtek Oslavovati budu jméno tvé pro milosrdenství tvé a pravdu tvou, neboť jsi zvelebil nade všecko jméno své a slovo své. Žalm 138,2 K

Tvé je království i moc i sláva na věky. Matouš 6,13

== 3.Janova 1-8(11) == 4.Mojžíšova 22,1-20 ==


14. Pátek Důvěrně jsem se s Abrahamem sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva. 1.Mojžíšova 18,19

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Galatským 3,29

== Matouš 26,47-50(55-56) == 4.Mojžíšova 22,21-41 ==


15. Sobota Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. 5.Mojžíšova 32,36

S ním, který byl úplně bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli u Boha spravedliví. 2.Korintským 5,21 P

== Judova 1-2,20-25 == 4.Mojžíšova 23,1-12 ==


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


16. Neděle Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. 1.Mojžíšova 15,1

O nic nemějte starosti, ale ve všem modlitbou a prosbou oznamujte Bohu své potřeby s děkováním. Filipským 4,6

Ó dej nám, Otče z výsosti,
ducha plného milosti,
abychom v tvé pravdě stáli,
všemu zlému odolali.
- 230,8 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,(12-13)14-17 == Žalm 119,65-72 ==


17. Pondělí Hle, zde jsem, nechť mi učiní, co se mu dobrého vidí. 2.Samuelova 15,26 K

Děj se vůle Páně. Skutky 21,14

== 2.Timoteovi 1,1-6(7) == 4.Mojžíšova 23,13-30 ==


18. Úterý Dobré jest oslavovati Hospodina a žalmy zpívati jménu tvému, ó Nejvyšší, zvěstovati každé jitro milosrdenství tvé a pravdu tvou každé noci. Žalm 92,2-3 K

Kolem půlnoci se Pavel a Sílas modlili a zpěvem oslavovali Boha. Ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo veliké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Skutky 16,25-26

== Jan 9,24-38(39-41) == 4.Mojžíšova 24,1-25 ==


19. Středa Nezamítej mne od tváři své, a Ducha svatého svého neodjímej ode mne. Žalm 51,13 K

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, jenž Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Ježíše Krista, obživí i vaše smrtelná těla Duchem. jenž ve vás přebývá. Římanům 8,11

== Filemonovi 1-16(17-22) == 4.Mojžíšova 27,12-13 ==


20. Čtvrtek Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci. 2.Mojžíšova 20,9.10

Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Lukáš 12,49-53 ==


21. Pátek Uprostřed shromáždění chváliti tě budu. Žalm 22,23 K

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha. Římanům 15,5-6

== Jan 13,31-35 == Lukáš 12,54-59 ==


22. Sobota Odhaluje hlubiny a skryté věci. Daniel 2,22

Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl. Jan 1,18

== 1.Královská 17,1-6 == Lukáš 13,1-9 ==


15. neděle po svaté Trojici

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


23. Neděle Jejich odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji. Ozeáš 14,5

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Efezským 2,4-5

Pojďte všichni, pojďte sem,
on s vás břímě hříchů složí.
Spasení jest jenom v něm,
z hříšných činí děti Boží.
Každý nechť to v mysli:
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,4 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 == Žalm 20 ==


24. Pondělí Tvou řeč uchovávám v srdci, nechci proti tobě hřešit. Žalm 119,11

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 2.Timoteovi 3,16-17

== Marek 12,41-44 == Lukáš 13,10-17 ==


25. Úterý Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Izaiáš 40,10

A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Lukáš 21,27

== 1.Timoteovi 6,(3-5)6,11a == Lukáš 13,18-21 ==


26. Středa Chvalte Hospodina všichni národové, velebte ho všichni lidé. Žalm 117,1

Ježíš k učedníkům promluvil: Jděte, získávejte všecky národy za učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého, učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám nařídil. Matouš 28,19-20 Ž

== Kazatel 4,(4-7)8-12 == Lukáš 13,22-30 ==


27. Čtvrtek Ty rozumíš mým krokům i mému uléhání a o všech mých cestách víš. Žalm 139,3 F

Ježíš řekl: Já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== Jan 4,31-38 == Lukáš 13,31-35 ==


28. Pátek Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jako polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky. Izaiáš 40,6.8

Kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mne poslal, má věčný život. Před soud nepřijde, ale přešel ze smrti do života. Jan 5,24 Ž

== 1.Korintským 7,17-24 == Lukáš 14,1-14 ==


29. Sobota Dešťová voda neodplývá tak rychle, jako můj lid na mne zapomíná. -

To mám proti tobě, že už nemáš takovou lásku jako na počátku. Rozpomeň se, odkud jsi klesl, navrať se a jednej jako dřív. Zjevení 2,4-5

Lukáš 10,17-20 Lukáš 14,15-24


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


Den díkůvzdání za úrodu Oči všechněch v tebe doufají, a ty dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Žalm 145,15


30. Neděle Jestliže jsem u tebe našel milost, dej mi poznat cestu, abych poznal tebe. 2.Mojžíšova 33,13

Uveď naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,79

Pod ochranou Nejvyššího
rozvesel se, duše má,
strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- 357,1 -

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 104 ==


ZÁŘÍ 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]