[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce

V nebi bude větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými. Lukáš 15,7


1. Pondělí Hospodin je Bůh plný slitování a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechá bez trestu. 2.Mojžíšova 34,6-7

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== Římanům 6,18-23 == Lukáš 14,25-35 ==


2. Úterý Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko. Sofoniáš 1,7

Svět pomíjí a s ním i jeho žádost. Kdo však koná, co chce Bůh, zůstává na věky. 1.Janova 2,17

== Ozeáš 13,9-14 == Lukáš 15,1-10 ==


3. Středa Chváliti tě budu mezi národy, ó Hospodine, a jménu tvému žalmy prozpěvovati. Žalm 18,50 K

Čeho je srdce plné, tím ústa přetékají. Lukáš 6,45 P

== Marek 5,21-24 == Lukáš 15,11-32 ==


4. Čtvrtek Nuže, dome Jákobův, choďme v Hospodinově světle. Izaiáš 2,5

Buďte Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Filipským 2,15

== Římanům 4,18-25 == Lukáš 16,1-9 ==


5. Pátek Proto zvrátil Hospodin, tvůj Bůh, zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6

Kristus nás vykoupil z kletby zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Galatským 3,13

== Jan 18,3-9 == Lukáš 16,10-15 ==


6. Sobota Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechen jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Nehemiáš 9,6

Boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Římanům 1,20

== Marek 9,1-10 == Lukáš 16,16-18 ==


17. neděle po svaté Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


7. Neděle Provazcové padli mi na místech veselých a dědictví rozkošné dostalo se mi. Žalm 16,6 K

V Kristu jsme se také stali dědici, jak nám bylo předem určeno. Efezským 1,11 Ž

Tys zdroj mého blaha,
v tobě nebe mám,
když má klesá noha,
oporou tys sám,
životem ve smrti,
v strasti útěchou,
vše mám, moře lásky,
maje milost tvou.
- 344,2 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


8. Pondělí Bůh svou silou učinil zemi, svou moudrostí upevnil svět. Jeremiáš 10,12

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré. 1.Timoteovi 4,4

== Marek 5,24-34 == Lukáš 16,19-31 ==


9. Úterý Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. 1.Paralipomenon 29,11

Chvalozpěv Kristu: On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on jest hlavou těla - totiž církve. Koloským 1,17-18a

Jakubova 1,1-13 Lukáš 17,1-10


10. Středa Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho, rovněž tak i její obyvatelé pomřou, ale má spása bude tu věčně. Izaiáš 51,6

Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Lukáš 21,33

== Židům 11,23-31 == Lukáš 17,11-19 ==


11. Čtvrtek Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2.Paralipomenon 30,9

Očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista k věčnému životu. Judova 21

== Židům 11,32-40 == Lukáš 17,20-37 ==


12. Pátek Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 29,13-14

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Lukáš 11,10

== Jan 19,28-30 == Lukáš 18,1-8 ==


13. Sobota Nepozdvihne národ proti národu meče a nebudou se více učiti boji. Izaiáš 2,4 K

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí. 1.Tesalonickým 5,23

== Matouš 14,22-33 == Lukáš 18,9-14 ==


18. neděle po svaté Trojici

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21 K


14. Neděle Vodí mne po stezkách spravedlnosti pro jméno své. Žalm 23,3 K

Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

Ač pak často divné jsou cesty,
jimiž on mne vodí,
vím, že on jde přede mnou
a mne posléz vysvobodí.
Cíl těch jeho divných cest
otevřené nebe jest.
- 324,5 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 5 ==


15. Pondělí Hospodin shlédl s nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Žalm 102,20.21

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Pamatujte na ty, kdo trpí. Židům 13,3

== Matouš 6,1-4 == Lukáš 18,15-17 ==


16. Úterý Milosrdenství Hospodinova plná je země. Žalm 33,5 K

Bůh nepřestal dosvědčovati sám sebe tím, že prokazoval dobro. Dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Lukáš 18,18-30 ==


17. Středa Třetinu země provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Zachariáš 13,9

Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále. 1.Petrova 1,6.7

== Píseň 8,4-7 == Ezechiel 1,1-21 ==


18. Čtvrtek Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás oddělují od vašeho Boha. Izaiáš 9,1.2

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se! 1.Korintským 6,9

== Marek 3,31-35 == Ezechiel 1,22-28 ==


19. Pátek Hospodin razí cestu mořem, dravými vodami stezku. Izaiáš 43,16

Ježíš řekl: Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní? - Vstal, pohrozil větrům a moři, a nastalo veliké ticho. Matouš 8,26

== Římanům 15,2-7 == Ezechiel 2,1-3,3 ==


20. Sobota Dobrořeč duše má Hospodinu, kterýž odpouští tobě všecky nepravosti, kterýž uzdravuje všecky nemoci tvé. Žalm 103,2.3

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Matouš 5,17-24 == Ezechiel 3,16-21 ==


19. neděle po svaté Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu, vysvoboď mne a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K


21. Neděle V ruce tvé poroučím ducha svého, nebo jsi mne vykoupil, Hospodine, Bože silný a věrný. Žalm 31,6 K

Petr řekl: Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Skutky 2,32

Jak slunce obveseluje,
když projde mlhami,
nám světlo, život zjevuje,
když vzchází nad námi.
Tak Kristus ve svém vzkříšení
těm, kdo žal nesli sklíčeni,
dal rozveselení.
- 126,2 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 32 ==


22. Pondělí Bůh není člověk, aby lhal. Zdali řekne, a neučiní, promluví a nedodrží? 4.Mojžíšova 23,19

Abraham posílen vírou vzdal čest Bohu v pevné jistotě, že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil. Římanům 4,21

== Marek 10,46-52 == Ezechiel 3,22-27 ==


23. Úterý Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři, i tamť by mne ruka tvá provedla a pravice tvá by mne popadla. Žalm 139,9-10 K

Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

== Jan 7,19-24 == Ezechiel 4,1-8 ==


24. Středa Zde je můj služebník, jejž podpírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která vám mluvím, nemluvím sám od sebe. Otec, který ve mně přebývá, činí své skutky. Jan 14,10

== Kazatel 12,1-8 == Ezechiel 7,1-13 ==


25. Čtvrtek Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka a skrýváš se v čase soužení? Žalm 10,1 K

A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré. 1.Petrova 4,19

== Marek 6,7-13 == Ezechiel 7,19-27 ==


26. Pátek Bože můj, moje útočiště, zachránce můj, ty mě před násilím zachraňuješ. 2.Samuelova 22,3

Pavel píše: Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Pán však při mně stál a dal mi sílu. 2.Timoteovi 4,16.17

== Matouš 27,39-44 == Ezechiel 8,1-13 ==


27. Sobota Dobrořečte národové Bohu našemu, a ohlašujte hlas chvály jeho. Zachoval při životu duši naši, aniž dopustil, aby se poklesla noha naše. Žalm 66,8.9 K

Tu jsem viděl jiného anděla, letícího, aby zvěstoval věčné evangelium obyvatelům země, každé rase, kmeni, jazyku i národu. Volal mocným hlasem: Bojte se Boha a vzdejte mu čest. Zjevení 14,6-7

== Přísloví 3,1-8 == Ezechiel 8,14-18 ==


20. neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


28. Neděle Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši sílu. Žalm 138,3

V těch dnech vyšel Ježíš na horu k modlitbě, a celou noc se tam modlil k Bohu. Lukáš 6,12

Když volám k němu vřele,
on vyslýchá mne rád.
On bude také déle
mi po pravici stát.
Když vlnobití duje
a přijde bouření,
tu Bůh mne vytrhuje
a dává čerstvení.
- 333,2 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 69,1-22 ==


29. Pondělí Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: Nemař jej, je v něm požehnání. - Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo, praví Hospodin. Izaiáš 65,8

Ježíš praví: Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Jan 12,47

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Ezechiel 10,1-7.18-22 ==


30. Úterý Ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem, Hospodine. Žalm 17,15

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. 1.Korintským 13,12

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Ezechiel 11,14-25 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

31. Středa Muž, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody, své kořeny zapustil u vodního toku. V roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody. Jeremiáš 17,7.8

Každý strom se pozná podle ovoce. Lukáš 6,44

Člověk jest připodobněný k stromu
při vodách živých štěpovanému,
jenž časem zdárné ovoce vydává,
zelenati se nikdy nepřestává,
takového cíl člověka prací
ve vše dobré vždycky se obrací.
- 1,2 -

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Ezechiel 17,1-24 ==


ŘÍJEN 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]