[1250 | ISO-Lat2 | PC-Lat2 | Kam | MAC | ASCII]
[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2001

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce

Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět, polámanou ovážu, nemocnou posílím a tučnou a silnou budu chránit. Ezechiel 34,16


1. Čtvrtek Hospodin vyslyšel mé lkání, Hospodin přijme mou modlitbu. Žalm 6,10 Z

Petr byl držen ve vězení. Církev se však naléhavě za něho modlila k Bohu. Skutky 12,5 P

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Ezechiel 18,1-3.20-32 ==


2. Pátek Budou jásat každý den v tvém jménu, pozvedá je jejich spravedlnost. Žalm 89,17

Učedníci byli naplněni radostí a Duchem svatým. Skutky 13,52

== Jan 18,28-32 == Ezechiel 20,1-17 ==


3. Sobota Zdaliž jsem já strážným bratra svého? 1.Mojžíšova 4,9 K

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K

== Kazatel 12,9-14 == Ezechiel 20,30-44 ==


21. neděle po svaté Trojici

Nenech se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


4. Neděle Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej. Izaiáš 57,19

V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno. Efezským 2,13-14

Já po dny žití svého
chci smrtí Pána mého
se vždycky síliti.
Když těžkosti mne tlačí,
nic nemůže mne v pláči
líp nežli Kristus těšiti.
- 113,1 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 69,30-37 ==


5. Pondělí Kéž požehná nás Hospodin. Kéž v bázni Boží žijí všechny končiny země. Žalm 67.8 F

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Římanům 12,17-21 == Ezechiel 33,10-20 ==


6. Úterý Nesesmilníš. 2.Mojžíšova 20,14

Bůh nás nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení. 1.Tesalonickým 4,7

== 1.Samuelova 26,5-24 == Ezechiel 33,21-22.30-33 ==


7. Středa Mojžíš a Aron předstoupili před faraona a řekli mu: Toto praví Hospodin, Bůh Hebreů: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? Propusť můj lid, aby mi sloužil. 2.Mojžíšova 10,3

Žalářník oznámil rozkaz Pavlovi: Soudcové nařídili, abyste byli propuštěni. Od této chvíle jste svobodni a v pokoji odejděte. Skutky 16,36

== Přísloví 29,18-25 == Ezechiel 34,1-16 ==


8. Čtvrtek Zachráním své ovce a nikdo je už nebude loupit. Ezechiel 34,22

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Izaiáš 32,1-8 == Ezechiel 34,23-31 ==


9. Pátek Budete mi království kněžské a národ svatý. 2.Mojžíšova 19,6 K

Vy jste vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, získaný lid, abyste zvěstovali mocné činy toho, jenž vás povolal ze tmy v podivuhodné své světlo. 1.Petrova 2,9 Ž

== 1.Janova 3,13-18 == Ezechiel 36,1-15 ==


10. Sobota Jak dlouho se, Bože, smí protivník rouhat? Smí nepřítel znevažovat trvale tvé jméno? Žalm 74,10

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Matouš 6,9-10

== 2.Timoteovi 2,1-5(6) == Ezechiel 36,16-32 ==


22. neděle po svaté Trojici

V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl. 2.Korintským  6,2 P


11. Neděle Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost. Izaiáš 60,17

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc. 1.Timoteovi 2,1-2

Má duše, Pána svého chval,
vzdej jemu děkování.
Svou péči všechnu naň uval,
v něm slož celé doufání.
On má dost cest,
plný svět jest
divné jeho moudrosti,
jak on ráčí, tak vše kráčí
k vůli jeho mocnosti.
- 55,1 -

== Lukáš 17,20-24(25-30) == Římanům 14,7-9 == Žalm 33 ==


12. Pondělí Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země. 1.Mojžíšova 8,22

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Židům 6,7

== Marek 4,1-9(10-12) == Ezechiel 37,1-14 ==


13. Úterý Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. Izaiáš 66,13

Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni. 2.Korintským 1,4

== Marek 13,9-20 == Ezechiel 37,15-28 ==

1741 Všechny sbory Jednoty bratrské uznávají Ježíše Krista jako hlavu a vrchního staršího.


14. Středa Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země. Kdepak je ten dům, který mi chcete vybudovat? Izaiáš 66,1

Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 1.Korintským 3,17

== Židům 13,1-9b == Ezechiel 40,1-6 ==


15. Čtvrtek Proč se mnou vedete spor? Všichni jste mi byli nevěrní, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 2,29

Myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete. Lukáš 13,4-5

== 1.Janova 2,18-26(27-29) == Ezechiel 43,1-12 ==


16. Pátek Vykoupení poslal svému lidu, svou smlouvu přikázal na věky. Žalm 111,9 Z

Bůh se rozpomenul na přísahu, kterou se zavázal Abrahamovi, našemu Otci: že nám dopřeje, abychom, vysvobozeni z rukou nepřátel, mu mohli beze strachu sloužit. Lukáš 1,73-75 P

== Matouš 26,36-41 == Ezechiel 47,1-12 ==


17. Sobota Korunuješ rok dobrotivostí svou. Žalm 65,12 K

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dává vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10

== Marek 13,30-37 == Ezechiel 48,30-35 ==


23. neděle po svaté Trojici

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


18. Neděle Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Jan 10,9

Chci milovat tě, ó mé žití,
jak nejlepšího přítele,
chci milovat tě, velebiti,
tvůj dokud jas mám na čele.
Chci milovat tě, Ježíši,
ty jsi mi nejbližší.
- 341,2 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-23(24-25) == Žalm 63 ==


19. Pondělí Panuje v síle své nade vším světem, oči jeho spatřují národy. Žalm 66,7 K

Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, vládce králů zemských! Zjevení 1,5 Ž

== Matouš 7,21-27(28-29) == 1.Tesalonickým 1,1-10 ==


20. Úterý Byl jsi v soužení záštitou ubožáka, stínem v horku, útočištěm před přívalem i dechem ukrutníků. Izaiáš 25,4

Ve vší naší tísni a soužení jste nás potěšili svou vírou. Nyní jsme zase živi, když vy pevně stojíte v Pánu. 1.Tesalonickým 3,7-8

== Židům 10,26-31 == 1.Tesalonickým 2,1-12 ==


Den pokání a modliteb

21. Středa Budiž zřejmé při služebnících tvých dílo tvé a okrasa tvá při synech jejich. Žalm 90,16 K

Jsme Boží dílo, stvořeni k tomu, abychom byli schopni konat dobré skutky. Efezským 2,10 P

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == 1.Tesalonickým 2,13-16 ==


22. Čtvrtek Hospodin kraluje navěky a navždy. 2.Mojžíšova 15,18

Při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí, a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2,10-11 P

== Ezechiel 14,12-23 == 1.Tesalonickým 2,17-20 ==


23. Pátek Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Izaiáš 50,9

Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Je zde Bůh, jenž ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Je zde Kristus Ježíš. On zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a ujímá se nás. Římanům 33,34 P

== Matouš 26,59-66 == 1.Tesalonickým 3,1-13 ==


24. Sobota Počátek poznání jest bázeň před Hospodinem. Přísloví 1,7

Cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Filipským 3,7-8

== Zjevení 20,11-15 == 1.Tesalonickým 4,1-12 ==


Poslední neděle církevního roku

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


25. Neděle Nechť Hospodin ti žehná a chrání tě. 4.Mojžíšova 6,24

Vyvedl učedníky směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. Lukáš 24,50 P

Přijď, Králi věčný náš,
jenž vše v své moci máš,
a žehnej nám!
Uč nás dle pravdy cest
ti oběť chvály nést,
a jak ti libé jest,
v nás kraluj sám!
- 156,1 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 46 ==


26. Pondělí Dokud jsem se nepokořil, bloudíval jsem, nyní dodržuji, co jsi řekl. Žalm 119,67

Když byl Pavel na cestě a už se blížil k Damašku, tu ho náhle zalilo z nebe světlo. Padl na zem a slyšel, že k němu mluví nějaký hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Skutky 9,3-4 P

== 5.Mojžíšova 34,1-7(8) == 1.Tesalonickým 4,13-18 ==


27. Úterý Všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ezdráš 3,11

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== 1.Petrova 1,13-21 == 1.Tesalonickým 5,1-11 ==


28. Středa Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24

Kdo dává, ať dává upřímně. Římanům 12,8 Ž

== 1.Korintským 3,9-15 == 1.Tesalonickým 5,12-28 ==


29. Čtvrtek Je pro Hospodina něco nemožného? 1.Mojžíšova 18,14

Ochrnutý ihned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali: Co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Lukáš 5,25-26

== Ezechiel 43,1-7a == 2.Tesalonickým 1,1-12 ==


30. Pátek Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13

Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní! Judova 2

== Matouš 27,50-54 == 2.Tesalonickým 2,1-17 ==


LISTOPAD 2001: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 ]
[HESLA 2001: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]