[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Rozveselil jsi mne, Hospodine, skutky svými, o skutcích rukou tvých zpívati budu.     Žalm 92,5 K


Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

1. Úterý Dbejte na má nařízení a dodržujte je. Já jsem Hospodin, já vás posvěcuji. 3.Mojžíšova 20,8

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit. Galatským 5,25

O čemž tobě, Bože nyní
můj chce jazyk zpívati,
tvá přemnohá dobrodiní
s vděčností vyznávati.
Nebs mi toho činil mnoho,
což důvodem tvé lásky
bylo při mně, což upřímně
hlásat chci z každé částky.
- 55,2 -

== Lukáš 4,16-21 == Jakubova 4,13-15 == Žalm 121 ==


2. Středa Poslouchati lépe jest nežli obětovati. 1.Samuelova 15,22 K

Kdo zachovává jeho slovo, vpravdě v něm láska Boží dosáhla svého cíle. 1.Janova 2,5

== Jozue 24,1-2a.18.25-26 == Jan 1,19-28 ==


3. Čtvrtek Známou učiníš mi cestu života. Žalm 16,11 K

Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý Boží." Jan 6,68-69

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Jan 1,29-34 ==


4. Pátek Na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Zachariáš 12,10

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == Jan 1,35-42 ==


5. Sobota Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se." 1.Mojžíšova 3,9-10

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Jan 1,43-51 ==


Světový modlitební týden


Zjevení Páně -- Epifanias

Tma přechází a pravé světlo již svítí. 1.Janova 2,8


6. Neděle Bůh probudil ducha lidu. I přišli a dali se do díla na domě Hospodina zástupů. Aggeus 1,14

Moji milovaní bratři, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná. 1.Korintským 15,58

Proč nekonati službu
svým bratřím věrně dál,
když tys mou každou tužbu
rád plnil, při mně stál?
Chci pověděti lidem,
cos pro mne učinil:
žes nadpozemským klidem
mé srdce naplnil.
- 288,3 -

== Matouš 2,1-12 == Efezským 3,2-6 == Žalm 138 ==

7. Pondělí U něho je moc i pohotová pomoc, patří mu, kdo chybuje, i ten, kdo svádí. Jób 12,16

Bůh chce, aby všickni lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli. 1.Timoteovi 2,4 K

== 4.Mojžíšova 24,15-19 == Jan 2,1-12 ==


8. Úterý K modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Žalm 102,18 K

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== 5.Mojžíšova 18,14-19 == Jan 2,13-25 ==


9. Středa Ty jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe. Žalm 25,5

Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. Jan 16,24

== Izaiáš 60,8-14 == Jan 3,1-13 ==


10. Čtvrtek Hospodin svůj lid obhájí, bude mít se svými služebníky soucit. Žalm 135,14

Blahoslavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti, neboť oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

== - == Jan 3,14-17 ==


11. Pátek Vyprýští se vody na poušti a potokové na pustinách. Izaiáš 35,6 K

Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se. Jan 7,37 K

== Lukáš 1,67[68-75]76-79 == Jan 3,22-30 ==


12. Sobota Vylila jsem duši svou před Hospodinem. 1.Samuelova 1,15 K

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Jan 16,23

== Zachariáš 8,20-23 == Jan 3,31-36 ==


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. !!Římanům 8,14


13. Neděle Dal jsem tě za světlo pronárodům, abys byl spása má do končin země. Izaiáš 49,6

Ježíš řekl učedníkům: "Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." Jan 20,21

O čemž tobě, Bože, nyní
můj chce jazyk zpívati,
tvá přemnohá dobrodiní
s vděčností vyznávati.
Nebs mi toho činil mnoho,
což důvodem tvé lásky
bylo při mně, což upřímně
hlásat chci z každé částky.
- 55,2 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 12,1-3[4-8] == Žalm 96 ==


14. Pondělí Josef řekl bratrům: "Jen mezi sebou nevyvolávejte po cestě hádky!" 1.Mojžíšova 45,24

To je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: Abychom se navzájem milovali. 1.Janova 3,11

== Skutky 10,37-48 == 5.Mojžíšova 1,1-18 ==


15. Úterý Smiluji se, nad kým se smiluji, a slituji se, nad kým se slituji. 2.Mojžíšova 33,19 K

Hospodář řekl dělníkovi: "Já chci tomu poslednímu dát co tobě. Nemohu si se svým majetkem udělat co chci? Nebo snad tvé oko závidí, že jsem dobrý?" Matouš 20,14-15

== Jozue 3,9-17 == 5.Mojžíšova 1,19-33 ==


16. Středa Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení, vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců, oni ti řeknou. 5.Mojžíšova 32,7

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a pevně počítat s tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Židům 11,1-2

== Koloským 2,1-7 == 5.Mojžíšova 1,34-46 ==


17. Čtvrtek K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno? Ten, jenž v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem. Izaiáš 40,26

Ve víře chápeme, že Božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Židům 11,3

== Marek 10,13-16 == 5.Mojžíšova 2,1-25 ==


18. Pátek Požehnán buď Hospodin, jenž podle svého slova dal odpočinutí Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,56

Když se ho tázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: "Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat, ani se nedá říci: ,Hle, je tu nebo je tam! Vždyť království Boží je mezi vámi!" Lukáš 17,20-21

== Lukáš 12,49-53 == 5. Mojžíšova 3,12-29 ==


19. Sobota Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok. Amos 5,24

On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. 1.Petrova 2,24

== Matouš 6,6-13 == 5.Mojžíšova 4,1-13 ==


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. -


20. Neděle Nikdo není svatý mimo Hospodina. 1.Samuelova 2,2

Je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my tu jsme pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všechno, i my jsme skrze něho. 1.Korintským 8,6

Protož samého Boha našeho
slavně zvyšujte, před ním klekejte,
na hoře jeho trůnu svatého.
Náš tento král i Pán
jest nejsvětější sám.
- 25,6 -

== Matouš 17,1-9 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 92 ==


21. Pondělí Ty jsi silný Bůh vidění. 1.Mojžíšova 16,13

Řekl mu Natanael: "Odkud mne znáš?" Ježíš mu odpověděl: "Dřív než tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkem. "Mistře," řekl mu Natanael, "ty jsi Syn Boží, král Izraele." Jan 1,48-49

== 2.Korintským 3,[9-11]12-18 == 5.Mojžíšova 4,14-24 ==


22. Úterý Říkáš: "Jsem nevinná, jeho hněv se jistě ode mne odvrátil." Hle, soudím tě, že říkáš: "Já jsem nezhřešila." Jeremiáš 2,35

Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. 1.Janova 1,8

== 2.Korintským 4,1-5 == 5.Mojžíšova 4,25-40 ==


23. Středa Všickni národové, které jsi učinil, přicházejíce, skláněti se budou před tebou, Pane, a ctíti jméno tvé. Žalm 86,9 K

Řekl jim: "Jdouce po všem světě kažte evangelium všemu stvoření." Marek 16,15 K

== 2.Mojžíšova 40,33-38 == 5.Mojžíšova 5,1-22 ==

Roku 1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


24. Čtvrtek Slaviti budu Hospodina velice ústy svými, a uprostřed mnohých chváliti jej budu. Žalm 109,30 K

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, jenž nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Zjevení 1,1-8 == 5.Mojžíšova 5,23-33 ==


25. Pátek Kdo na něho budou hledět, rozzáří se, rdít se nemusejí. Žalm 34,6

Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná. Jan 15,10-11

== 1.Korintským 2,6-10 == 5.Mojžíšova 6,1-9 ==


26. Sobota Budete nazýváni "Hospodinovi kněží", bude se vám říkat "Sluhové našeho Boha". Izaiáš 61,6

Ježíši Kristu, jenž nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce -- jemu sláva i moc na věky. Zjevení 1,5-6

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 5.Mojžíšova 6,10-25 ==


Septuagesimae

(70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


27. Neděle Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi a podmaňte ji." 1.Mojžíšova 1,28

Všecko jest vaše, vy pak Kristovi a Kristus Boží. 1.Korintským 3,22-23 K

Nebesa obsáhnout nemohou
Otcovu dobrotu přemnohou:
celého vesmíru do končin
v milosti kraluje Hospodin.
- 51,10 -

== Matouš 20,1-16 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 119,73-80 ==


28. Pondělí Celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. 1.Samuelova 17,47

Při mé první obhajobě nikdo při mně nebyl, všichni mě opustili. Pán však při mně stál a dal mi sílu, abych mohl dovršit zvěstování evangelia. 2.Timoteovi 4,16-17

== Lukáš 19,1-10 == 5.Mojžíšova 7,6-15 ==


29. Úterý Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi. Izaiáš 53,3

Pilát dal Ježíše zbičovat. Jan 19,1

== Židům 12,12-17 == 5.Mojžíšova 8,1-20 ==


30. Středa Země naplněna bude známostí Hospodina, tak jako vodami moře naplněno jest. Izaiáš 11,9 K

Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. 1.Janova 4,15-16

== Matouš 10,40-42 == 5.Mojžíšova 9,7-29 ==


31. Čtvrtek Slyšel jsem modlitbu tvou a viděl jsem slzy tvé. 2.Královská 20,5 K

Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoli ho o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. 1.Janova 5,14

== 2.Královská 20,5 == 5.Mojžíšova 10,1-22 ==


LEDEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]