[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46


1. Pátek Vzdejte slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než způsobí tmu. Jeremiáš 13,16

Přijď království tvé. Lukáš 11,2 K

== Malachiáš 3,13-18 == 5.Mojžíšova 12,1-12 ==


2. Sobota Najíte se svého pokrmu dosyta a budete sídlit ve své zemi bezpečně. 3.Mojžíšova 26,5

Když se nasytili, řekl svým učedníkům: "Seberte zbylé nalámané chleby, aby nic nepřišlo nazmar!" Jan 6,12

== 1.Korintským 1,26-31 == 5.Mojžíšova 15,1-15 ==


Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


3. Neděle Ať jsou tvé oči upřeny na tento dům v noci i ve dne, na místo, o kterém jsi řekl, že tam bude dlít tvé jméno. 1.Královská 8,29

Ježíš řekl: "Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" Jan 2,16

Vcházeje do Páně domu,
také jiné veda k tomu,
skláněti se k nohám svého
Boha, krále velebného,
pokorně a vážně, tiše
výpovědi Páně slyše.
- 15,2 -

== Lukáš 8,4-8 == Židům 4,12-13 == Žalm 119,81-88 ==


4. Pondělí Hospodine, spravuj přede mnou cestu mou. Žalm 5,9 K

Uveď naše kroky na cestu pokoje. Lukáš 1,79

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 5.Mojžíšova 16,1-17 ==


5. Úterý Hospodine, tvá je velikost a síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. 1.Paralipomenon 29,11

Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu. Poklekněte před tím, jenž učinil nebe, zemi, moře i prameny vod. Zjevení 14,7

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == 5.Mojžíšova 18,9-22 ==


6. Středa Dokážeš vystihnout Boha či obsáhnout dokonalost Všemocného? Jób 11,7

Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Římanům 12,16

== Marek 16,1-6 == 5.Mojžíšova 24,6-22 ==


7. Čtvrtek Pohlédni z nebes a podívej se ze svého svatého, proslaveného obydlí! Kde je tvé horlení a tvá síla? Izaiáš 63,15

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Jan 15,26

== Lukáš 6,43-49 == 5.Mojžíšova 30,1-20 ==


8. Pátek Bůh je milostivý a plný slitování, shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad každým zlem. Joel 2,13

Pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Římanům 2,4

== 2.Timoteovi 3,10-17 == 5.Mojžíšova 33,1-5.26-29 ==


9. Sobota Nespoléhejte na klamná slova "Je to chrám Hospodinův." Ale napravte své cesty a své skutky. Jeremiáš 7,4.5

Přinášíš-li svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Matouš 5,23-24

== !!Matouš 13,31-35 > == 5.Mojžíšova 34,1-12 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


10. Neděle Vy jste proti mně zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro. 1.Mojžíšova 50,20

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Římanům 8,28

Lásko, ježs mne vyvolila,
dříve, než jsem stvořen byl,
kvůli mně ses narodila,
abych se ti neztratil,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,2 -

== Marek 8,31-38 == 1.Korintským 13 == Žalm 31 ==


11. Pondělí Obrať nás, Hospodine, k sobě a my se navrátíme, obnov naše dny jako za dnů dávnověkých. Pláč 5,21

Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Jan 3,7

== Lukáš 13,31-35 == Jan 11,1-10 ==


12. Úterý Rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi. Jeremiáš 14,21

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

== Lukáš 5,33-39 == Jan 11,11-19 ==


13. Středa Žehná těm, kteří se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. Žalm 115,13

Chvalte Boha našeho všickni služebníci jeho, a kteří se bojíte jeho, i malí i velicí. Zjevení 19,5 K

== Matouš 6,16-21 == Jan 11,20-27 ==


14. Čtvrtek Hospodin Bůh jest slunce a pavéza. Žalm 84,12 K

Ježíš řekl: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Jan 8,12

== Zachariáš 7,2-13 == Jan 11,28-37 ==


15. Pátek Nikdo nepoškodíš svého bližního, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 25,17

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu. 1.Janova 2,10

== Římanům 7,14-25a == Jan 11,38-44 ==


16. Sobota Ani ve stáří a šedinách mě, Bože, neopouštěj, dokud neseznámím toto pokolení se skutky tvé paže a s tvou silou všechny, kteří přijdou. Žalm 71,18

Stačí, když máš mou milost: vždyť v slabosti se projeví má síla. 2.Korintským 12,9

== Daniel 5,1-7,17-30 == Jan 11,45-54 ==


1. neděle postní -- Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8


17. Neděle On nesl hřích mnohých. Izaiáš 53,12

Já vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují, abyste byli syny nebeského Otce. Matouš 5,44-45

Nás láska jen má vésti.
Ať cestu klestí
a v pravou chvíli věstí,
kdy Bůh ji dal,
zda kdo by v boj měl vésti,
či odpočal.
Tak ona z klamu, ze lsti
nás může vznésti
až k poklidu a štěstí:
jen věrně dál!
- 366,2 -

== Matouš 4,1-11 == Židům 4,14-16 == Žalm 91 ==


18. Pondělí Hospodine, buď paží svého lidu každé ráno, i naší spásou v čase soužení. Izaiáš 33,2

Budete se rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Jan 16,20

== 2.Tesalonickým 3,1-5 == Jan 11,55-57 ==


19. Úterý Bileám řekl: "I kdyby mi Balák dal dům plný stříbra a zlata, nemohl bych přestoupit rozkaz Hospodinův." 4.Mojžíšova 22,18

Jde mi o přízeň u lidí anebo u Boha? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Galatským 1,10

== Jób 1,1-22 == Jan 12,1-11 ==


20. Středa Vy, izraelské hory, já jsem s vámi, obrátím se k vám a budete obdělávány a osívány. Ezechiel 36,9

Maria řekla: "Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Lukáš 1,54-55

== 1.Korintským 10,9-13 == Jan 12,12-19 ==


21. Čtvrtek Toto praví Hospodin: "Odpovím ti v čase přízně, pomohu ti v den spásy." Izaiáš 49,8

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2.Korintským 6,2

== Jakubova 4,1-10 == Jan 12,20-26 ==


22. Pátek Ve tmách vzchází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Žalm 112,4

Tma ustupuje a pravé světlo již svítí. Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě. 1.Janova 2,8-9

== Židům 2,11-18 == Jan 12,27-33 ==


23. Sobota Jistě že jest Bůh dobrý Izraelovi, těm, kteří jsou čistého srdce. Žalm 73,1 K

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou. Matouš 5,8 K

== Zjevení 20,1-6 == Jan 12,34-36 ==


2. neděle postní -- Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 K )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


24. Neděle Jdi a podívej se, je-li s tvými bratry vše v pořádku. 1.Mojžíšova 37,14

Upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. Galatským 6,1

To majíce v paměti,
obraťme se k Pánu,
pokud ráčí otvírati
milosti své bránu.
- 255,6 -

== Marek 12,1-12 == Římanům 5,1-5 == Žalm 35,1-21 ==


25. Pondělí Opět se nad námi slituje. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy. Micheáš 7,19

Ježíš Kristus je smírnou obětí za naše hříchy, a ne jenom za naše, ale za hříchy celého světa. 1.Janova 2,2

== Jeremiáš 26,1-3,7-16.24 == Jan 12,37-43 ==


26. Úterý U Hospodina, našeho Boha, neobstojí žádné bezpráví ani stranění osobám ani úplatkářství. 2.Paralipomenon 19,7

Jestliže věříte v Ježíše Krista, našeho Pána slávy, nesmíte dělat rozdíly mezi lidmi. Jakubova 2,1

== Jób 2,1-10 == Jan 12,44-50 ==


27. Středa Utištění ubožáci hledají vodu, ale žádná není, jazyk jim žízní prahne. Já Hospodin je neopustím. Izaiáš 41,17

Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Jan 13,1-11 ==


28. Čtvrtek Bože náš, ty jsi nás nepotrestal za naše nepravosti, jak jsme zasloužili. Ezdráš 9,13

Bůh toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. 2.Korintským 5,21

== 2.Korintským 13,3-9 == Jan 13,12-20 ==


ÚNOR 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]