[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte. Jan 14,1 K


Světový den modliteb žen


1. Pátek Obrať ke mně svou tvář, smiluj se nade mnou, jsem tak sám, tak ponížený. Žalm 25,16

Nemocný odpověděl Ježíšovi: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě odnesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mne předejde." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" Jan 5,7-8

== Lukáš 9,43b-48 == Jan 13,21-30 ==

1. březen 1457: Pamětní den založení Jednoty bratrské v Čechách


2. Sobota Říkáte: "Sloužit Bohu není k ničemu." Tehdy ti, kteří se bojí Hospodina, o tom rozmlouvali. Hospodin to pozoroval a slyšel. Malachiáš 3,14.16

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

== 4.Mojžíšova 20,1-13 == Jan 13,31-35 ==


3. neděle postní -- Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


3. Neděle Což je mi Efrajim syn tak drahý, dítě mého potěšení? Kdykoli však o něm mluvím, znovu a znovu si ho připomínám. Proto je mé nitro nad ním zneklidněno. Slituji, slituji se nad ním, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 31,20

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Efezským 2,4-5

O čemž tobě, Bože, nyní
můj chce jazyk zpívati,
tvá přemnohá dobrodiní
s vděčností vyznávati.
Nebs mne toho činil mnoho,
což důvodem tvé lásky
bylo při mně, což upřímně
hlásat chci z každé částky.
- 55,2 -

== Lukáš 9,57-62 == Efezským 5,1-8a == Žalm 35,22-28 ==


4. Pondělí Zdrž hlas svůj od pláče a oči své od slz, neboť budeš míti mzdu za práci svou, praví Hospodin. Jeremiáš 31,16 K

Blahoslavení, kteří nyní pláčete, neboť smáti se budete. Lukáš 6,21 K

== Lukáš 14,25-35 == Jan 13,36-38 ==


5. Úterý Budu se veselit ze svého lidu. Nikdy už v něm nebude slyšet pláč ani křik. Izaiáš 65,19

Čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. 2.Petrova 3,13

== Jób 7,11-21 == Jan 14,1-7 ==


6. Středa Tvé slunce nikdy nezapadne, tvůj měsíc nebude ubývat, neboť Hospodin ti bude světlem věčným. Izaiáš 60,20

Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy. Jestliže chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. 1.Janova 1,5.7

== Marek 9,38-41 == Jan 14,8-14 ==


7. Čtvrtek V ten den, v němž jsem tě vzýval, přicházeje, říkávals: "Neboj se." Pláč 3,57 K

Učedníci začali Ježíše přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se nachyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Lukáš 24,29

== Marek 8,14-21 == Jan 14,15-21 ==


8. Pátek Skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha. 1.Mojžíšova 3,8 K

Každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Jan 3,20-21

== Matouš 10,34-39 == Jan 14,22-26 ==


9. Sobota Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky. Žalm 133,1.3

Ježíš se modlil: "Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mne poslal." Jan 17,21

== Lukáš 17,28-33 == Jan 14,27-31 ==


4. neděle postní -- Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 K)

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


10. Neděle Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí? Žalm 130,3

Kdo slyší mé slovo a věří tomu, jenž mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5,24

Ó Bože, obratiž nás,
Bože všemohoucí,
ať pokání činíme včas,
horlivé a vroucí.
- 255,7 -

== Jan 12,20-26 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 57 ==


11. Pondělí Já Hospodin jsem tě povolal, abys otvíral slepé oči, abys vyváděl vězně ze žaláře, z věznic ty, kdo sedí v temnotě. Izaiáš 42,6.7

Oči všech v synagóze byly na Ježíše upřeny. Promluvil k nim: "Dnes se splnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli." Lukáš 4,20-21

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Jan 15,1-8 ==


12. Úterý Může si člověk udělat bohy? Žádní bohové to nejsou. Jeremiáš 16,20

Vystříhejte se model! 1.Janova 5,21 K

== Jób 9,14-23.32-35 == Jan 15,9-17 ==


13. Středa Bůh mě učinil plodným v zemi mého utrpení. 1.Mojžíšova 41,52

I když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. 2.Korintským 4,16

== Marek 4,26-29(30-34) == Jan 15,18-25 ==


14. Čtvrtek Zákon Hospodinův jest dokonalý, občerstvující duši. Žalm 19,8 K

Podle toho víme, že jsme ho poznali, když zachováváme jeho přikázání. 1.Janova 2,3

== 2.Korintským 4,11-18 == Jan 15,26-16,4a ==


15. Pátek Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Izaiáš 43,18-19

Království Boží je jako hořčičné zrno, které člověk zasel do své zahrady. Vyrostlo, je z něho strom a ptáci se uhnízdili v jeho větvích. Lukáš 13,19

== Jeremiáš 11,18-20 == Jan 16,4b-11 ==


16. Sobota Svévolník ať opustí svou cestu. Nechť se vrátí k Hospodinu, vždyť odpouští mnoho. Izaiáš 55,7

Já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. 1.Korintským 15,9-10

== Lukáš 18,31-43 == Jan 16,12-14 ==


5. neděle postní -- Judica

(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


17. Neděle Tento Bůh jest Bůh náš na věčné věky, on vůdce náš bude až do smrti. Žalm 48,15 K

Petr se vzpamatoval a řekl: "Teď už vím, že Pán opravdu poslal svého anděla a vysvobodil mne z ruky Herodovy." Skutky 12,11

Ruka tvá času, hle, každého
též mne se ujala bídného.
V radosti, smutku i nesnázi
na cestě zdejší mne provází.
- 51,5 -

== Marek 10,35-45 == Židům 5,7-9 == Žalm 43 ==


18. Pondělí Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného. 3.Mojžíšova 19,15

Žijte jako děti světla: ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9

== Židům (6,20)7,1-3(16-17)24-27 == Jan 16,16-24 ==


19. Úterý Nebudeš zlořečit hluchému a slepému nepoložíš do cesty překážku, ale budeš se bát svého Boha. 3.Mojžíšova 19,14

Dáváš-li hostinu, pozvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé. Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit. Lukáš 14,13-14

== Jób 19,21-27 == Jan 16,25-33 ==


20. Středa Jestliže mluví proti nám naše nepravosti, jednej, Hospodine, pro své jméno. Jeremiáš 14,7

Ať nás srdce obviňuje z čehokoli; Bůh je větší než naše srdce a zná všecko. 1.Janova 3,20

== Židům 9,11-15 == Jan 17,1-5 ==


21. Čtvrtek Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele. Joel 4,16

Když je Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31 K

== 1.Korintským 2,1-5 == Jan 17,6-13 ==


22. Pátek Smiluj se nade mnou, ó Bože, smiluj se nade mnou, neboť v tebe doufá duše má. Žalm 57,2 K

Z plnosti jeho my všichni vzali jsme, a to milost za milost. Jan 1,16 K

== Židům 10,1.11-18 == Jan 17,14-19 ==


23. Sobota Hospodin uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. Žalm 147,3

Lazar byl nemocen. Jeho sestry Ježíšovi vzkázaly: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Jan 11,2-3

== Zjevení 14,1-3(4-5) == Jan 17,20-26 ==


6. neděle postní -- Palmarum

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. !!Jan 3,14-15


24. Neděle Toto praví Hospodin zástupů: "Obraťte se ke mně, a já se obrátím k vám." Zachariáš 1,3

Druhého dne se dovědělo mnoho poutníků, kteří přišli na svátky, že Ježíš přichází do Jeruzaléma. Vzali palmové ratolesti, šli ho uvítat a volali: "Hosanna, požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově, král Izraelský." Jan 12,12-13

Ježíši Kriste, králi náš,
který naši potřebu znáš,
rač nám všechněm pomáhati,
ó dejž s tebou kralovati!
- 72,9 -

== Jan 12,12-19 == Filipským 2,5-11 == Žalm 55 ==


25. Pondělí Nechť bědní neodcházejí s hanbou. Žalm 74,21 K

Ježíš Zacheovi řekl: "Dnes přišlo spasení do tohoto domu." Lukáš 19,9

== Římanům 5,6-11 == Jan 18,1-11 ==


26. Úterý Povodní zachvacuješ je, jsou jako sen a jako bylina hned v jitře pomíjející. Toho jitra, kteréhož vykvetne, mění se, u večer pak jsouc podťata usychá. Žalm 90,5-6 K

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. 1.Korintským 15,43

== Jób  38,1-11.42,1-6 == Jan 18,12-27 ==


27. Středa Já jsem tě utvořil, jsi můj služebník, Izraeli, u mne nebudeš zapomenut. Izaiáš 44,21

Zdaliž Bůh zavrhl lid svůj? Nikoli! Římanům 11,1 K

== Izaiáš 26,20-21 == Jan 18,28-40 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milostivý a milosrdný Hospodin. Žalm 111,4 K

28. Čtvrtek Ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatýr nechlubí svou bohatýrskou silou, ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chce-li se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a zná mne. Jeremiáš 9,22-23

Kdo nemiluje, nezná Boha, neboť Bůh láska jest. 1.Janova 4,8 K

Lásko, jež se snoubíš s námi
skrze rány, hanu, kříž,
vytrhuješ z pekla jámy,
lámeš temna hrobu mříž,
popřej duši unavené,
by své boly, žal a strast
ve tvé srdce probodené
spokojeně mohla klást.
- 120,3 -

== Jan 13,1-15(34-35) == 1.Korintským 11,23-26 == Jan 19,1-16a ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

29. Pátek Kdo opatří úlovek krkavci, když jeho mláďata volají k Bohu a bloudí bez potravy? Jób 38,41

Ježíš řekl: "Já jsem ten chléb života." Jan 6,48

Nespustím se, Pane, tebe,
až mne s sebou v samo nebe
své uvedeš, věčný Pane,
ach, nechať se mi tak stane.
- 117,7 -

== - == !!2.Korintským 5,(14b-18)19-21 == !!Jan 19,16b-30 ==


30. Sobota Oslavujeme tě, Bože, oslavujeme, neboť že jest blízké jméno tvé, vypravují to předivní skutkové tvoji. Žalm 75,2 K

Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Římanům 11,33

== Pláč 3,51-62 == Jan 19,31-42 ==


Neděle velikonoční

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev -- a hle, jsem živý na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. !!Zjevení 1,18


31. Neděle Můj dům je v troskách, zatímco každý běháte kolem svého domu. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu. Aggeus 1,9-10

Kristus za všechny zemřel proto, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. 2.Korintským 5,15

V tmavém hrobě dal jsi sobě
pro nás nízko ustlati,
chtě pak zase v plné kráse
slavně pro nás povstati.
- 123,3 -

== Marek 16,1-8 == 1.Korintským 15,1-11 == Jan 20,1-10 ==


BŘEZEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]