[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24


Pondělí velikonoční

1. Pondělí Jak veliká jsou jeho znamení, jak mocné jsou jeho divy! Jeho království je království věčné, jeho vladařská moc po všechna pokolení. Daniel 3,33

Bůh vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím. Efezským 1,20-21

Nebesa obsáhnout nemohou
Otcovu dobrotu přemnohou.
Celého vesmíru do končin
v milosti kraluje Hospodin.
- 51,10 -

== Lukáš 24,13-35 == 1.Korintským 15,12-20 == Jan 20,11-18 ==


2. Úterý Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina. Pláč 3,26

Bůh jim setře každou slzu s očí. Zjevení 7,17

== Skutky 2,22-32 == Jan 20,19-23 ==


3. Středa Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního. 3.Mojžíšova 19,11

Ať nikdo neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání. 1.Tesalonickým 4,6

== 1.Korintským 15,35-49 == Jan 20,24-31 ==


4. Čtvrtek Veselte se v Hospodinu, Bohu vašem. Joel 2,23 K

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Filipským 4,4-5

== 1.Korintským 15,50-57 == Jan 21,1-14 ==


5. Pátek Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha. Jozue 23,11

Střezme se, aby o někom z vás neplatilo, že v čase, dokud zaslíbení trvá, promeškal vstup do Božího odpočinutí. Židům 4,1

== Lukáš 24,36-47 == Jan 21,15-19 ==


6. Sobota Vyvyš se nad nebesa, ó Bože, a nade všecku zemi sláva tvá. Žalm 57,6 K

Halelujah, ujal se vlády Pán Bůh náš všemohoucí. Radujme se a jásejme a vzdejme mu chválu. Zjevení 19,6-7

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Jan 21,20-25 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


7. Neděle Dokonale obmej mne od nepravosti mé a od hříchu mého očisť mne. Žalm 51,4 K

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.Janova 1,9

Tím jedině se chlubím směle,
že slitování došel jsem.
V něm pohřížen jsem vírou cele:
to nevyrve mi peklo, zem!
V něm volám k tobě, i když mdlím,
v něm i v den smrti zvítězím.
- 278,4 -

== Jan 20,19-29 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 84 ==


8. Pondělí Předivné věci podle spravedlnosti nám mluvíš, Bože spasení našeho, naděje všech končin země i moře dalekého. Žalm 65,6 K

Kristus přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. Efezským 2,17

== Izaiáš 42,10-16 == Efezským 1,1-10 ==


9. Úterý V Bohu svém přeskočil jsem i zeď. Žalm 18,30 K

V Kristu je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Efezským 2,14

== Jób 42,7-13(14-17) == Efezským 1,11-14 ==


10. Středa Ty jsi Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, shovívavý a nesmírně milosrdný. Nehemiáš 9,17

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== 1.Petrova 1,22-25 == Efezským 1,15-23 ==


11. Čtvrtek Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neodvrhne. 1.Samuelova 12,22

A co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3-4

== 1.Petrova 2,1-10 == Efezským 2,1-10 ==


12. Pátek Neříkej: "Dítě jsem, nýbrž k čemukoli tě pošlu, jdi, a vše, což přikáži, mluv." Jeremiáš 1,7 K

Nemohu se chlubit tím, že káži evangelium: nemohu jinak. 1.Korintským 9,16

== Lukáš 23,50-56 == Efezským 2,11-22 ==


13. Sobota Bázeň Hospodinova jest cvičení se moudrosti. Přísloví 15,33 K

Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému. 1.Petrova 5,5

== Izaiáš 43,14-21 == Efezským 3,1-13 ==


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. - )

Ježíš praví: "Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život." Jan 10,11.27-28


14. Neděle Ty jsi, Pane, dobrotivý a lítostivý a hojný v milosrdenství ke všechněm, kteří tě vzývají. Žalm 86,5 K

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Lukáš 11,9

Jen věrně, co Pán svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k němu lne,
ten na věky se nepohne.
- 375,6 -

== Jan 10,11-16(17-30) == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 87 ==


15. Pondělí Nebudete pokoušeti Hospodina, Boha svého. 5.Mojžíšova 6,16 K

Byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim znovu dát do otroctví? Galatským 4,9

== 4.Mojžíšova 27,(12-14)15-23 == Efezským 3,14-21 ==


16. Úterý Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli. Prodlévá-li, vyčkej. Abakuk 2,3

Přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království. Lukáš 13,29

== 1.Korintským 4,9-16 == Efezským 4,1-6 ==


17. Středa Nadarmo časně vstáváte, dlouho vysedáváte a jíte chléb trápení, zatímco Bůh dopřává svému milému spánek. Žalm 127,2

Hledejte nejprv království Božího a spravedlnosti jeho, a toto vše bude vám přidáno. Matouš 6,33 K

== Jeremiáš 3,14-18 == Efezským 4,7-16 ==


18. Čtvrtek Žehnám ti po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Žalm 63,5

Budete děkovat Otci, jenž vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

== Skutky 20,17-28(29-38) == Efezským 4,17-24 ==


19. Pátek Povstaň k našemu spomožení a vykup nás pro své milosrdenství. Žalm 44,27 K

Když se naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Galatským 4,4-5

== 1.Mojžíšova 2,1-3 == Efezským 4,25-32 ==


20. Sobota Odstraňte cizí božstva, která jsou mezi vámi, a přikloňte se srdcem k Hospodinu. Jozue 24,23

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. 1.Janova 5,20

== 1.Mojžíšova 1,1-5 == Efezským 5,1-14 ==


Jubilate

(Plésej k Bohu všecka země. - )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17


21. Neděle Nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdopak je zná? Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty. Jeremiáš 17,9-10

Nevyslovujte soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí. 1.Korintským 4,5

Soudce všeho světa, Bože,
před trůnem tvým nepomůže
žádnému nádhernost jeho,
byť měl slávu světa všeho.
- 271,1 -

== Jan 15,1-8 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 66 ==


22. Pondělí I řekl Hospodin: "Je to dobře, že tak horlíš?" Jonáš 4,4 K

Hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nelezen. Lukáš 15,32

== 1.Mojžíšova 1,6-8 == Efezským 5,15-20 ==


23. Úterý Neboj se země, plesej a vesel se, neboť mocně dělati bude Hospodin dílo své. Joel 2,21 K

Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Židům 10,23

== 1.Mojžíšova 1,9-13 == Efezským 5,21-33 ==


24. Středa Ruka Boha našeho byla s námi a vytrhla nás. Ezdráš 8,31 K

V Boha jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. 2.Korintským 1,10

== 1.Mojžíšova 1,14-23 == Efezským 6,1-4 ==


25. Čtvrtek Jejich truchlení změním ve veselí. Jeremiáš 31,13

Ježíš řekl Martě: "Neřekl jsem ti, že uvídíš slávu Boží, budeš-li věřit?" Jan 11,40

== 1.Mojžíšova 1,24-31 == Efezským 6,5-9 ==


26. Pátek V známost uvedl Hospodin spasení své, před očima národů zjevil spravedlnost svou. Žalm 98,2 K

Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. Zjevení 15,4

== 1.Mojžíšova 2,1-3 == Efezským 6,10-17 ==


27. Sobota Nekárej mne, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej mne ve svém rozhořčení! Žalm 6,2

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. On zemřel za nás, abychom my, ať živí či zemřelí, žili spolu s ním. 1.Tesalonickým 5,9-10

== Zjevení 22,1-5 == Efezským 6,18-24 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou! Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. -


28. Neděle Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Daniel 6,23

Každého, kdo se narodil z Boha, Syn Boží chrání a Zlý se ho ani nedotkne. 1.Janova 5,18

Na něho uvalím cestu svou,
rovnou i příkrou i trnitou,
v něm také založím naději
k nebesům chvátaje snadněji.
- 51,7 -

== Matouš 11,25-30 == Koloským 3,12-17 == Žalm 98 ==


29. Pondělí Já právem vyhlašuji, že na vítězství stačím. Izaiáš 63,1

Bůh mi pomáhal až do dnešního dne a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Jakubova 1,17-25(26-27) == Židům 1,1-3 ==


30. Úterý Ať plesají mé rty, když ti zpívám žalmy, i má duše tebou vykoupená. Žalm 71,23

V Ježíši Kristu jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro jeho přebohatou milost. Efezským 1,7

== Lukáš 19,36-40 == Židům 1,4-14 ==


DUBEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]