[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, jenž vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,1-2


1. Středa Na Hospodinův rozkaz tábořili, na Hospodinův rozkaz táhli dál. 4.Mojžíšova 9,23

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,27-28

== Římanům 15,14-21 == Židům 2,1-9 ==


2. Čtvrtek On sám bude pokoj. Micheáš 5,4

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Jan 14,27

== 1.Korintským 14,6-9.15-19 == Židům 2,10-18 ==


3. Pátek Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš. Žalm 51,19

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Marek 2,17

== Lukáš 22,39-46 == Židům 3,1-6 ==

3. května 1728: Počátek Hesel v Ochranově


4. Sobota Vy svědkové moji jste, praví Hospodin. Izaiáš 43,10 K

Ježíš prosil za své učedníky: "Posvěť je pravdou: tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa." Jan 17,17-18

== Marek 9,14-29 == Židům 3,7-19 ==


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou prosbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. -


5. Neděle Josef těšil své bratry a promlouval jim k srdci. 1.Mojžíšova 50,21

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Římanům 12,17

Ó uč svou malou družinu,
tak často nesvornou,
se řídit každou hodinu
tvou lásku pokornou.
- 369,3 -

== Jan 16,23b-28(29-32) == 1.Timoteovi 2,1-6a == Žalm 95 ==


6. Pondělí Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek. 5.Mojžíšova 10,17

Z něho a skrze něho a v něm jsou všechny věci. Jemu sláva na věky! Římanům 11,36 K

== 1.Královská 3,5-15 == Židům 4,1-13 ==


7. Úterý Očekávání spravedlivých je radostné. Přísloví 10,28

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == Židům 4,14-5,10 ==


8. Středa Náman řekl: "Tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti jiným bohům než Hospodinu." 2.Královská 5,17

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. Římanům 12,1

== Lukáš 11,1-4 == Židům 5,11-6,8 ==


Nanebevstoupení Páně

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Jan 12,32

9. Čtvrtek Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou! Žalm 42,9

V modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1.Tesalonickým 5,17-18

Kriste Ježíši,
Králi nejvyšší,
jehož má jméno
každé koleno
poklonou ctíti
a velebiti,
dejž, ať i my vděčně
ctíme tě srdečně.
- 135,2 -

== Lukáš 24,(44-49)50-53 == Skutky 1,3-4(5-7)8-11 == Žalm 68,1-21 ==


10. Pátek Učinil s námi veliké věci Hospodin, a proto veselili jsme se. Žalm 126,3 K

Kristus dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy. Židům 5,9

== Zjevení 4,1-11 == Židům 6,9-20 ==


11. Sobota Plesejte nebesa a jásej země, ať zvučně plesají hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad ujařmenými. Izaiáš 49,13

Přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Lukáš 19,10 K

== Koloským 1,19-23 == Židům 7,1-10 ==


Světový modlitební týden za jednotu křesťanů


(Ekumenický modlitební týden)


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Já až budu vyvýšen od země, všechny lidi potáhnu k sobě. !!Jan 12,32


12. Neděle Hle, ta hořkost přehořká mi byla ku pokoji. Ty sám vytrhl jsi z jámy zániku mou duši, za sebe jsi odhodil všechny mé hříchy. Izaiáš 38,17

Ježíš řekl ženě: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,10-11

Já hněvu zasloužil a trestu,
a hle, Bůh na milost mne vzal.
Ten jeho Syn mi pravil zvěst tu,
že život, sebe za mne dal.
A odkud, proč dar blahý ten?
Toť pouhé slitování jen.
- 278,2 -

== Jan 15,26-16,4 == Efezským 3,14-21 == Žalm 68,25-36 ==


13. Pondělí Rozjímáme, ó Bože, milosrdenství tvé uprostřed chrámu tvého. Žalm 48,10

Petr a Jan šli o třetí hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Skutky 3,1

== Ezechiel 11,14-20 == Židům 7,11-22 ==


14. Úterý Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku. Žalm 37,23-24

Ježíš řekl: "Nezahynou na věky, a nikdo je z mé ruky nevyrve." Jan 10,28

== Lukáš 21,12-19 == Židům 7,23-28 ==


15. Středa Ztrestám muže, kteří jsou jako zkyslé víno nad svým kalem, kteří si v srdci říkají: "Hospodin neudělá nic dobrého ani zlého." Sofoniáš 1,12

Ten, kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 1.Korintským 10,12

Lukáš 12,8-12 Židům 8,1-13


16. Čtvrtek Pomoz nám, ó Bože spasení našeho, pro slávu jména svého. Vytrhni nás a buď milostiv hříchůn našim pro jméno své. Žalm 79,9 K

Anděl řekl Josefovi: "Maria porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů." Matouš 1,21

== Skutky 1,12-26 == Židům 9,1-10 ==


17. Pátek V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. Ukryls tvář a zděsil jsem se. Žalm 30,7.8

O třetí hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" Což znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?" Marek 15,34

== Izaiáš 41,8-14(17-20) == Židům 9,11-15 ==


18. Sobota Rozpomeň se na shromáždění své, jehož jsi od starodávna dobyl a vykoupil. Žalm 74,2

V Kristu se nám dostalo podílu na předem daném poslání. Efezským 1,11

== Zachariáš 4,1-14 == Židům 9,16-28 ==

Den modliteb za světovou evangelizaci


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


19. Neděle Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v krajinách vyprahlých. Izaiáš 58,11

Jakmile přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Jan 16,13

Přijď, Duchu milosti,
a mocí s výsosti
nás přioděj.
Jenž moc máš smrti sen
změniti v slávy den,
ó vzbuď v nás život ten
a síliž jej!
- 156,3 -

== Jan 14,23-27 == Skutky 2,1-18 == Žalm 9 ==


Pondělí svatodušní

20. Pondělí Můj dům se stane domem modlitby pro všechny národy. Izaiáš 56,7

Pán řekl svému služebník: "Vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil." Lukáš 14,23

Ty, Duchu svatý, sám
nás můžeš obnovit
a duše zcela posvětit,
by nově mohli žít.
- 140,4 -

== Matouš 16,13-19 == 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 81 ==


21. Úterý Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine, a na milosrdenství svá, která jsou od věků. Žalm 25,6 K

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. 1.Janova 4,10

== Skutky 4,23-31 == Židům 10,1-18 ==


22. Středa Nebuď už tak rozlícen, Hospodine, naši nepravost už nikdy nepřipomínej. Prosíme, hleď, všichni jsme tvůj lid. Izaiáš 64,8

Odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. Lukáš 11,4

== Skutky 8,(9-11)12-25 == Židům 10,19-25 ==


23. Čtvrtek Míkajáš odpověděl: "Jakože živ jest Hospodin, budu mluvit to, co řekne můj Bůh." 2.Paralipomenon 18,13

Ježíš řekl: "Nemluvil jsem sám ze sebe, ale Otec, jenž mne poslal, přikázal mi, jak mám mluvit a co říci." Jan 12,49

== Skutky 11,1-18 == Židům 10,26-31 ==


24. Pátek Ruben řekl bratřím: "Neprolévejte krev!" 1.Mojžíšova 37,22

Buďte milosrdní, jako i otec váš milosrdný jest. Lukáš 6,36 K

== Skutky 11,19-26 == Židům 10,32-39 ==


25. Sobota Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Zachariáš 7,9

Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou. Matouš 5,7 K

== Skutky 18,1-11 == Židům 11,1-7 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plná jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


26. Neděle Pobývej v této zemi jako host. Já budu s tebou a požehnám ti. 1.Mojžíšova 26,3

Tehdy řekne král těm po pravici: "Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem byl na cestách, a ujali jste se mne. Matouš 25,34.35

Jezu, rač ty sám
cestu razit nám.
Tam, kde tvoje šlépěj svatá,
tam i naše duše chvátá.
Veď nás z ciziny
v radost otčiny.
- 286,1 -

== Jan 3,1-8(9,15) == Římanům 11,32-36 == Žalm 145 ==


27. Pondělí Četli z knihy Božího zákona po oddílech a vykládali smysl, aby lid rozuměl tomu, co četli. Nehemiáš 8,8

Starším, kteří svou službu konají dobře, ať se dostane dvojnásobné odměny, zvláště těm, kteří nesou břemeno kázání a vyučování. 1.Timoteovi 5,17

== Jeremiáš 10,6-12 == Židům 11,8-22 ==


28. Úterý Budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mne spasí. Můj Bůh mne vyslyší. Micheáš 7,7

Každý, kdo prosí, béře, a kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevříno. Lukáš 11,10 K

== Izaiáš 43,8-13 == Židům 11,23-31 ==


29. Středa Budete-li mne skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třebaže má je celá země. 2.Mojžíšova 19,5

Toto jest přikázání mé, abyste se milovali vespolek, jako já miloval jsem vás. Jan 15,12 K

== Skutky 17,(16)22-34 == Židům 11,32-40 ==


30. Čtvrtek Lítostivý a milostivý jest Hospodin, dlouhoshovívající a mnohého milosrdenství. Žalm 103,8 K

Milosrdenství vám a pokoj i láska budiž rozmnožena. Judova 2

== 2.Petrova 1,16-21 == Židům 12,1-11 ==


31. Pátek Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem. 2.Mojžíšova 14,21

Izraelští věřili, a proto prošli Rudým mořem jako po suché zemi. Židům 11,29

== Lukáš 23,44-49 == Židům 12,12-17 ==


KVĚTEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]