[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Hospodin praví: "Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok." Amos 5,24


1. Sobota Kdyby s námi neměla být tvá přítomnost, pak nás odtud nevyváděj. 2.Mojžíšova 33,15

Mějme pohled upřený na Ježíše, jenž vede naši víru od počátku až do cíle. Židům 12,2

== 5.Mojžíšova 6,4-9 == Židům 12,18-24 ==


1. neděle po svaté Trojici

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 K


2. Neděle Ty jsi naděje Izraele, jeho spasitel v čase soužení. Jeremiáš 14,8

Sám náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, jenž si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

Ó ztiš se duše, ztiš se cele
a svěř se Páně vedení,
neb moudrá ruka Stvořitele
vše řídí k tvému spasení.
On, jenž nám v Kristu Otcem jest,
ví nejlíp, jak nás k cíli vést.
- 375,2 -

== Lukáš 16,19-31 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 76 ==


3. Pondělí On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. Izaiáš 2,4

Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. 1.Korintským 14,33

== Lukáš 10,1-9(10-15)16 == Židům 12,25-29 ==


4. Úterý Vzývati mne bude, a vyslyším jej. Žalm 91,15 K

Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste oč chcete a stane se vám. Jan 15,7

== Jeremiáš 36,1-6(7-9)10.21-24.27-31 == Židům 13,1-14 ==


5. Středa Ty, Hospodine, jsi štítem vůkol mne, slávou mou, a který povyšuješ hlavy mé. Žalm 3,4 K

Bůh veškeré milosti, jenž vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== 1.Tesalonickým 2,1-8(9-12) == Židům 13,15-25 ==


6. Čtvrtek Hospodin je shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná. Žalm 107,3.8

Ježíš řekl: "Neprosím jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všichni byli jedno." Jan 17,20-21

== Titovi 1,1-9 == Amos 1,1-2;3,3-8 ==


7. Pátek Bůh mi poskytuje pomoc, Pán je s těmi, kdo mě podpírají. Žalm 54,6

Když královský služebník uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti. Jan 4,47

== Lukáš 22,24-30 == Amos 3,1-2.9-15 ==


8. Sobota Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. 5.Mojžíšova 26,7

Učedníci probudili Ježíše se slovy: "Pane, zachraň nás, neboť hyneme!" Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?" Matouš 8,25-26

== Filipským 1,12-18 == Amos 4,1-13 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11,28


9. Neděle Hospodin mě pomazal k tomu, abych potěšil všechny truchlící. Izaiáš 61,1.2

Maria stála venku před hrobem a plakala. Ježíš jí řekl: "Proč pláčeš? Koho hledáš?" Jan 20,11.15

V temné noci božskou mocí
blesk se zaskvěl nad hrobem,
světlem jasným, divukrásným
osvěcuje všechnu zem.
- 123,1 -

== Lukáš 14,(15)16-24 == Efezským 2,17-22 == Žalm 36 ==


10. Pondělí Rozpomenu se na svou smlouvu s tebou ze dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou. Ezechiel 16,60

Vy všichni jste skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, jste také Krista oblékli. Galatským 3,26-27

== Přísloví 9,1-10 == Amos 5,1-17 ==


11. Úterý Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 5.Mojžíšova 4,30

Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání. Lukáš 5,32 K

== 2.Mojžíšova 2,11-15(16-22)23-25 == Amos 5,18-24 ==


12. Středa Kdo člověku vládne spravedlivě, ten kdo vládne v Boží bázni, je jako jitřní světlo při východu slunce. 2.Samuelova 23,3-4

Ježíš řekl: "Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velikým, buď vaším služebníkem." Matouš 20,25-26

== 1.Samuelova 1,1-11 == Amos 6,1-7 ==


13. Čtvrtek Může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudouval? 1.Královská 8,27

Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. 1.Janova 4,12

== Matouš 15,29-39 == Amos 7,1-9 ==


14. Pátek Na místě, kde se jim říká "Nejste můj lid", bude se jim říkat "Synové živého Boha". Ozeáš 2,1

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1

== Lukáš 23,39-43 == Amos 7,10-17 ==


15. Sobota Abram řekl Lotovi: "Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři." 1.Mojžíšova 13,8

Snášejte se vespolek v lásce. Efezským 4,2 K

== Jeremiáš 31,(7)8-14 == Amos 8,1-3;9,1-6 ==


3. neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


16. Neděle Chválíme tě Boha na každý den a jméno tvé ustavičně oslavujeme. Žalm 44,9 K

Učedníci se vrátili s velikou radostí do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha. Lukáš 24,52-53

Svatý jsi, svatý jsi,
Hospodine, Otče náš!
Svěť nám světlo tvé, ó Králi,
který všechno v moci máš,
bychom při tvé pravdě stáli --
sláva tvá ať po všem okolí
hlaholí, hlaholí!
- 40,4 -

== Lukáš 1-7(8-11) == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 51 ==


17. Pondělí Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mne podepírá. Žalm 3,6

Noc předtím, kdy jej chtěl Herodes předvést na soud, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Najednou u něho stál anděl Páně, vzbudil ho a řekl: "Rychle, vstaň!" A s Petrových rukou spadly řetězy. Skutky 12,6.7

== Lukáš 5,27-32 == Amos 8,4-12 ==

17. června 1722: Započato s výstavbou Ochranova


18. Úterý Zdržuj mne podle slova svého, tak abych živ byl, a nezahanbuj mne v mém očekávání. Žalm 119,116 K

Znovu jste se narodili, nikoli z pomíjitelného, nýbrž z nepomíjitelného semene, skrze živé a věčné slovo Boží. 1.Petrova 1,23

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Amos 9,7-15 ==


19. Středa A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunce a světlo slunce bude sedmkrát větší než světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví. Izaiáš 30,26

Neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Židům 6,12

== Micheáš 7,7-8.18-20 == Ozeáš 1,1-9 ==


20. Čtvrtek Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí. Ezdráš 8,22

Buď s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. 2.Janova 3

== Matouš 18,15-20 == Ozeáš 2,4-15 ==


21. Pátek Já sám, je výrok Hospodinův, budu ohnivou hradbou kolem něho a slávou uprostřed něho. Zachariáš 2,9

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 8,38-39

== Matouš 27,3-10 == Ozeáš 2,16-25 ==


22. Sobota Hospodin Bůh můj osvěcuje temnosti mé. Žalm 18,29 K

Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě. Jan 12,46

== Římanům 8,1-6 == Ozeáš 4,1-10 ==


4. neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. !!Galatským 6,2 K


23. Neděle Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. 5.Mojžíšova 32,4

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

Nebo dobroty jest plný,
od věků v ní neproměnný,
jest i věčná pravda jeho,
nikdy nemýlí žádného.
- 26,5 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 53 ==


24. Pondělí Tam, kde jitro nastává i kde se snáší večer, všechno naplňuješ plesem. Žalm 65,9

My jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasiteme světa. 1.Janova 4,14

== Lukáš 1,57-67(68-75)76-80 == Ozeáš 5,8-15 ==


25. Úterý Neboj se, Sióne, nechť tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, jenž zachraňuje. Sofoniáš 3,16-17

Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem. Židům 12,12-13

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Ozeáš 6,1-6 ==


26. Středa V soužení s ním budu, ubráním ho, obdařím ho slávou. Žalm 91,15

Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou. Jan 16,32

== Marek 11,(20-21)22-26 == Ozeáš 8,1-14 ==


27. Čtvrtek Kdo z lidí může tak živ býti, aby neokusil smrti? Kdo vytrhne život svůj z hrobu? Žalm 89,49 K

Bůh, jenž vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí i nás. 1.Korintským 6,14

== 1.Korintským 12,19-26 == Ozeáš 10,1-15 ==


28. Pátek Neříkej: "Jak jednal se mnou, tak budu jednat s ním, odplatím každému podle jeho činů." Přísloví 24,29

Nechtějte sami odplácet, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: "Má jest pomsta, já odplatím, praví Pán." Ale také: "Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít. Římanům 12,19-20

== Lukáš 23,17-26 == Ozeáš 11,1-11 ==


29. Sobota Dokonáni budou dnové smutku tvého. Izaiáš 60,20 K

Soudím, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Římanům 8,18

== 2.Korintským 13,10-13 Ozeáš == Ozeáš 13,1-14 ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8


30. Neděle Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho? Abakuk 2,6

Nedejte se vést láskou k penězům, buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu." Židům 13,5

Vezmi zlato, jmění mé
v oběť lásky upřímné.
Vezmi mé i schopnosti,
svou je řiď vždy moudrostí!
- 346,4 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


ČERVEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]