[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš praví: Já jsem chléb života. Jan 6,48


1. Pondělí V tom jsem uslyšel hlas Panovníka: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" I řekl jsem: "Hle, zde jsem, pošli mne!" Izaiáš 6,8

Ježíš praví: Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky. Skutky 1,8

== Lukáš 6,12-19 == Ozeáš 14,2-10 ==


2. Úterý Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Nahum 2,1

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. Lukáš 2,14

== 1.Mojžíšova 35,1-15 == Jan 4,1-14 ==


3. Středa Může se někdo skrýt ve skrýších a já ho neuvidím? je výrok Hospodinův. Nenaplňuji snad nebe i zemi? je výrok Hospodinův. Jeremiáš 23,24

Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Matouš 28,20

== Ezechiel 2,3-8 == Jan 4,15-26 ==


4. Čtvrtek Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51,12

Výborné je zajisté, aby milostí upevněno bylo srdce. Židům 13,9 K

== Skutky 15,4-12 == Jan 4,27-38 ==


5. Pátek Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným. Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky. Žalm 118,22-23

Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. Efezským 2,19-20

== Lukáš 22,31-34 == Jan 4,39-42 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Sobota Hospodinova ustanovení jsou poučením i pro tvého služebníka. Žalm 19,9.12

Ježíš praví: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. !!Jan 14,6 >j14,6

Chvalme Ježíše milého,
pro nás zde potupeného,
život věčný máme z něho
z též milosti.
- 100,10 -

== Filipským 3,12-16 == Jan 4,43-54 ==

1415 zemřel Mistr Jan Hus mučednickou smrtí na hranici v Kostnici


6. neděle po svaté Trojici

Takto praví Hospodin stvořitel tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


7. Neděle Dej se do práce a nechť je s tebou Hospodin! 1.Paralipomenon 22,16

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

On o tobě i v nouzi ví, a slyš,
co vlídně praví: Chci se ustrnouti,
nechť ve světě svůj těžký neseš kříž,
však láska má ti nedá zahynouti.
Buď dobré mysli, blízko Pán je tvůj,
jen důvěřuj.
- 328,2 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 139,1-24 ==


8. Pondělí Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. 3.Mojžíšova 19,32

Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána. Efezským 6,1.4

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Jan 5,1-9 ==


9. Úterý Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. 5.Mojžíšova 6,4

Pavel promluvil: Athéňané, když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem: <,>Neznámému bohu<'>. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Skutky 17,22.23

== Skutky 2,32-40 == Jan 5,9-18 ==


10. Středa Hospodin poslal mne, abych způsobil radost kvílícím Sionským, a dal jim okrasu místo popela, olej veselé místo smutku, oděv chvály místo ducha sevřeného. Izaiáš 61,1.3 K

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Matouš 5,4

== Skutky 16,25-34 == Jan 5,19-23 ==


11. Čtvrtek Ty jsi mě vysvobodil z jisté smrti. Což jsi neušetřil moje nohy podvrtnutí, abych před Bohem směl chodit dál ve světle živých? Žalm 56,14

Muž odpověděl: Člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: "Jdi k Siloe a umyj se." Šel jsem tedy, umyl jsem se a vidím. Jan 9,11

== Matouš 18,1-6 == Jan 5,24-40 ==


12. Pátek Hospodin mi dal, zač jsem tak naléhavě prosila. 1.Samuelova 1,27

Anděl mu řekl: "Neboj se Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena, tvá maželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan". Lukáš 1,13

== 1.Korintským 12,12-18 == Jan 5,31-40 ==


13. Sobota Náš Bůh obrátil zlořečení v požehnání. Nehemiáš 13,2

Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte, vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9

== Zjevení 3,1-6 == Jan 5,41-47 ==


7. neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


14. Neděle Dřív než začne svítat, na pomoc tě volám, čekám na tvé slovo. Žalm 119,147

Ježíš odpověděl služebníku: "Vrať se domů, tvůj syn je živ!" Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Jan 4,50

Kdo v slovu tvém tě cele,
ó Pane , přijímá,
ten vesele a směle
se všeho ujímá,
ten škodně nevězí
již v chytré ďábla síti
a v hříchu řetězy
již nedaje se jíti,
udatně vítězí.
- 159,4 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 49 ==


15. Pondělí Skutky Hospodinovy si připomínám, rozjímám o všech tvých činech a přemítám o tvých skutcích. Žalm 77,12.13

Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: "Viděla jsem Pána a toto mi řekl." Jan 20,18

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Jan 6,1-15 ==


16. Úterý Vložil jsem ti do úst tvá slova, přikryl jsem tě stínem své ruky. Izaiáš 51,16

Ježíš řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci a vložil na ni ruce, ona se ihned vzpřímila a velebila Boha." Lukáš 13,12.13

== Matouš 22,1-14 == Jan 6,16-21 ==


17. Středa Bůh řekl Mojžíšovi: "Jsem, který jsem". 2.Mojžíšova 3,14

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest Zjevení 1,8

== Zachariáš 8,9-17 == Jan 6,22-29 ==


18. Čtvrtek Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou se uši hluchých. Izaiáš 35,5

Milovaní, nyní jsme děti Boží, a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2

== 1.Korintským 10,16-17 == Jan 6,30-40 ==


19. Pátek Hospodin je Bohem práva, blaze těm, kdo ho očekávají. Izaiáš 30,18

Milostí tedy spaseni jste skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9a

== Lukáš 22,14-20 == Jan 6,41-51 ==


20. Sobota Nebudeš dychtit po ženě svého bližního. 5.Mojžíšova 5,21

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Římanům 13,10

== Skutky 10,21-36 == Jan 6,52-59 ==


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla -- ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


21. Neděle Byl jsem s tebou, ať jsi šel kamkoli. 2.Samuelova 7,9

Ježíš praví: Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jan 15,4

My jsme tvoji a ty náš,
to svědectví sám dáváš
skrze slovo své svaté,
po všem světě rozsáté.
- 169,7 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 48 ==


22. Pondělí Moje budoucnost je ve tvých rukou. Žalm 31,16

Já jsem živ a také vy budete živi. Jan 14,19

== Jakubova 2,14-26 == Jan 6,60-65 ==


23. Úterý Poznáš, že já jsem Hospodin, tvůj spasitel, tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův. Izaiáš 60,16

Oné ženě říkali: "Teď už věříme ne pro to, cos nám ty o něm řekla: sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa." Jan 4,42

== 2.Korintským 6,11-18 == Jan 6,66-71 ==


24. Středa Hospodin řekl: "Kdo dal člověku ústa? Zdali ne já, Hospodin? Nyní jdi, já sám budu s tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit!" 2.Mojžíšova 4,11-12

Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu, kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Jan 7,8

== Jakubova 3,13-18 == Jan 7,1-13 ==


25. Čtvrtek Zdaliž ty nejsi sám, Hospodine, Bůh náš? Protož na tebe čekáme. Jeremiáš 14,22 K

Nic neznamená ten, kdo sází ani ten kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

== Lukáš 11,33-36 == Jan 7,14-24 ==


26. Pátek Navraťte se synové vzpurní, a uzdravím odvrácení vaše. Rcete: Aj, my jdeme k tobě, nebo ty, Hospodine, jsi Bůh náš. Jeremiáš 3,22 K

Bůh všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nade všemi smiloval. Římanům 11,32

== 1.Petrova 3,8-17 == Jan 7,25-30 ==


27. Sobota Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že vytrhl duši muzného z ruky nešlechetných. Jeremiáš 20,13 K

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Jakubova 5,13

== Filipským 2,12-18 == Jan 7,31-39 ==


9. neděle po svaté Trojici

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


28. Neděle Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. Žalm 41,2

Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. Jan 8,7

Pane, tobě chci sloužiti na své cestě,
vděčně na tvůj kříž vzpomínat
od rána celý den.
Odvahu z něho brát, potřebným pomáhat.
Pane, jako ty sloužit chci na své cestě.
- Svítá 249,3 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 42 ==


29. Pondělí Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. Izaiáš 51,4

Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něho byl svět spasen. Jan 3,17

== 1.Královská 3,16-28 == Jan 7,40-52 ==


30. Úterý Vyhlásil jsem půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho přímou cestu. Ezdráš 8,21

Když veslovali, spatřili Ježíše, jak kráčí po moři a blíží se k lodi: zmocnil se jich strach. On však jim řekl: "Já jsem to, nebojte se." Jan 6,19.20

== Ezechiel 3,16-21 == Jan 7,53-8,11 ==


31. Středa Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Žalm 95,6

Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23.24

== Matouš 19,3-12 == Jan 8,12-20 ==


ČERVENEC 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]