[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. 1.Janova 3,1


1. Čtvrtek Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno. Izaiáš 63,16

Ježíš odpověděl: Otec můj až dosavad dělá, i já dělám. Jan 5,17 K

== 1.Královská 3,16-28 == Jan 8,21-30 ==


2. Pátek Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všecko. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,14

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti -- abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

== Ezechiel 3,16-21 == Jan 8,31-36 ==


3. Sobota Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. 1.Paralipomenon 29,12

Petr pravil: Protože tento člověk uvěřil v jeho jméno, moc Ježíšova mu dala sílu a zdraví. Skutky 3,16

== Lukáš 12,42-48 == Jan 8,37-45 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


4. Neděle Takto praví Hospodin: Já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně, předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých. Izaiáš 29,14

Ježíš praví: Vy uctíváte, co neznáte: my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Jan 4,22

Ač pak často divné jsou
cesty, jimiž on mne vodí,
vím, že on jde přede mnou
a mne posléz vysvobodí:
cíl těch jeho divných cest
otevřené nebe jest.
- 324,5 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-8.14-16 == Žalm 59,1-18 ==


5. Pondělí Hospodin pošle s tebou svého posla a dá tvé cestě zdar. 1.Mojžíšova 24,40

Pavel měl v noci vidění: Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil: "Přeplav se do Makedonie a pomoz nám!" Bez váhání jsme se chystali na cestu, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Skutky 16,9.10

== Římanům 11,1-12 == Jan 8,46-59 ==


6. Úterý V shromážděních dobrořečte Bohu. Žalm 68,27

Plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu Pána našeho Ježíše Krista. Efezským 5,19-20

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Jan 9,1-12 ==


7. Středa Poslouchejte mě a budu vám Bohem a vy budete mým lidem. Jeremiáš 7,23

Zkoumejte, co se líbí Pánu. Efezským 5,10

== Pláč 4,11-21 == Jan 9,13-23 ==


8. Čtvrtek Bůh dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem. Jób 28,24

Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jak Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== Římanům 11,13-24 == Jan 9,24-34 ==


9. Pátek Nezapadlo ani jedno ze všech dobrých slov, která mluvil skrze svého služebníka Mojžíše. 1.Královská 8,56

Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti. Jan 3,34

== Lukáš 23,27-31 == Jan 9,35-41 ==


10. Sobota Nakloň, můj Bože, své ucho a slyš: Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé maději. 1.Petrova 1,3

== 5.Mojžíšova 4,27-35 == Jan 10,1-10 ==


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. !!1.Petrova 5,5


11. Neděle Hospodin nenechá tě klesnout a neopustí tě, dokud veškeré dílo prací na Hospodinově domě neskončíš. 1.Paralipomenon 28,20

Ježíš jim řekl: "Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete." Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství. Jan 21,6

Chcem do díla se dáti, neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati a v nečinnost,
spíš po práci se ptáti, kde je jí dost
a na svém místě státi, se namáhati
a každý vykonati svou povinnost.
- 366,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 148 ==


12. Pondělí Tvé oči jsou otevřeny na všechny cesty synů lidských. Jeremiáš 32,19

Ježíš řekl: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Jan 10,11-21 ==


13. Úterý Hospodin sehnuté napřimuje. Žalm 146,8

Kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22,17

Slepým zrak otvírá Pán svou rukou,
snížených z prachu pozvedá,
srdce kde upřímná vstříc mu tlukou,
s láskou je věrnou vyhledá.
Sione, on tvůj Bůh a Král,
v péči on věčnou tebe vzal.
Aleluja!Aleluja!
- 60,5 -

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Jan 10,22-30 ==

1727 požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu.


14. Středa Veliký je náš Pán, je velmi mocný, jeho myšlení obsáhnout nelze. Žalm 147,5

Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale já vím, začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá". Jan 11,21-22

== Marek 7,24-30 == Jan 10,31-42 ==


15. Čtvrtek Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Žalm 105,4

Bůh stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak jej nalézt, a přece není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,26.27

== 1.Petrova 5,1-5 == 1.Janova 1,1-4 ==


16. Pátek Běda pastýřům, kteří pasou sami sebe. Což pastýři nemají pást ovce? Ezechiel 34,2

Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. Já jsem dobrý pastýř a znám své ovce a ony znají mne. Jan 10,12.14

== Lukáš 22,54-62 == 1.Janova 1,5-10 ==


17. Sobota Nemějte strach a nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, který jde před vámi, bude bojovat za vás. 5.Mojžíšova 1,29.30

Ježíš praví: Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

== Izaiáš 26,1-6 == 1.Janova 2,1-6 ==


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. -


18. Neděle Představuji Hospodina před obličej svůj vždycky, a když jest mi po pravici, nikoli se nepohnu. Žalm 16,8 K

Nade vše zvedněte štít víry, jímž byste mohli uhasiti všechny ohnivé střely toho zlého. Efezským 6,16 Ž

Kdož chtěl by erbován býti,
slavné koruny dojíti
od krále věčného,
ten má věrnost, v boji stálost
ustavičnou míti,
jináč ku té poctivosti
nemůže přijíti.
- 291,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 41 ==


19. Pondělí Naši nepřátelé velice zmalomyslněli. Poznali totiž, že toto dílo bylo vykonáno s pomocí našeho Boha. Nehemiáš 6,16

Žalářník vběhl dovnitř a pln strachu padl před Pavlem a Sélasem na kolena. Pak je vyvedl ven a řekl: "Co mám dělat, abych byl zachráněn?" Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě". Skutky 16,29-31

== Matouš 9,27-34 == 1.Janova 2,7-11 ==


20. Úterý Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever. Žalm 89,12-13

Kristus je dříve než všechno ostatní a všecko trvá dále jen skrze něho. A on je hlava těla, to je církve. Koloským 1,17.18 P

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == 1.Janova 2,12-17 ==


21. Středa Aj, na dlaň odměřil jsi mi dnů, a věk můj je jako nic před tebou, a jistě že není než pouhá marnost každý člověk, jakkoli pevně stojící. Žalm 39,6 K

Ježíš Kristus praví: To je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. Jan 6,40

== Matouš 17,14-20 == 1.Janova 2,18-29 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Čtvrtek I budou se bát Hospodinova jména na západě a jeho slávy na východu slunce. Izaiáš 59,19

Bůh všechno podrobil pod nohy Ježíše Krista a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve. Efezským 1,22

== Jakubova 5,13-16 == 1.Janova 3,1-10 ==


23. Pátek Boha se boj a jeho přikázání zachovávej, na tom u člověka všechno závisí. Kazatel 12,13

Podle toho poznáme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. 1.Janova 5,2

== Lukáš 23,6-12 == 1.Janova 3,11-18 ==


24. Sobota Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. 2.Královská 19,15

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. 1.Timoteovi 1,17

== Izaiáš 57,15-19 == 1.Janova 3,19-24 ==


13. neděle po svaté Trojici

Cokoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili. Matouš 25,40 K


25. Neděle Stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin zachrání. 2.Paralipomenon 20,17

Ježíš Kristus praví: Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

Věříme, že nás svatý Duch
Těšitel, učí, co chce Bůh.
On věje, kam chce, bez mezí,
v něm ten, kdo klesá, vítězí.
- Svítá 3,6.7 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 93 ==


26. Pondělí Noé našel u Hospodina milost. 1.Mojžíšova 6,8

Noé věřil, a proto pokorně přijal, co mu Bůh oznámil a co ještě nebylo vidět, a připravil koráb k záchraně své rodiny. Svou vírou vynesl soud nad světem a získal podíl na spravedlnosti založené ve víře. Židům 11,7

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == 1.Janova 4,1-6 ==


27. Úterý Já shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu. Izaiáš 66,18

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Skutky 2,4

== Amos 5,4-15 == 1.Janova 4,7-16 ==


28. Středa Rozjasni tvář svou nad svou zpustošenou svatyní, kvůli sobě, Panovníku. Daniel 9,17

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1.Petrova 2,5

== 5.Mojžíšova 17-22 == 1.Janova 4,16-21 ==


29. Čtvrtek Jestliže jsem, Panovníku, nalezl u tebe milost, putuj, prosím, uprostřed nás. 2.Mojžíšova 34,9

Pavel píše: Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20

== Skutky 4,32-37 == 1.Janova 5,1-5 ==


30. Pátek Což Bůh zapomněl na smilování? V hněvu uzavřel zdroj svého slitování? Žalm 77,10

Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče, je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží". Jan 9,3

== Matouš 26,47-50 == 1.Janova 5,6-12 ==


31. Sobota Řekněte nerozhodným srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se. Hle, váš Bůh přichází". Izaiáš 35,4

Kristus praví: Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Zjevení 21,6

== Judova 1.2.20-25 == 1.Janova 5, 13-21 ==


SRPEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]