[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Abakuk 3,18


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


1. Neděle Radujte se s dcerou Jeruzalémskou a jásejte nad ní všichni, kdo ji milujete. Veselte se s ní, veselte, všichni, kdo jste nad ní truchlívali. Izaiáš 66,10

Slyšel jsem veliký hlas od trůnu: "Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi lidmi a oni budou jeho lid, on sám, jejich Bůh, bude s nimi." Zjevení 21,3

Ó jak skví se v záři zlaté
Jeruzalém, Páně hrad.
Chvalozpěvů zvuky svaté
nádherně zní odevšad,
radost, radost nevadnoucí,
slunce vzchází v záři skvoucí.
Mizí noc i smrti sen,
nový, věčný svítá den.
- 488,6 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 146 ==


2. Pondělí Od slova lživého vzdálíš se. 2.Mojžíšova 23,7

Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

== 2.Timoteovi 1,1-6 == 2.Janova 1-13 ==


3. Úterý Boží duch mě učinil, dech Všemohoucího mě oživil. Jób 33,4

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Jozue 4,1-7 == 3.Janova 1-15 ==


4. Středa Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Malachiáš 1,11

Ježíš pravil: Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Jan 9,5

== Filemonovi 1-22 == Sofoniáš 1,1-9 ==


5. Čtvrtek Což sis to nezpůsobila sama? Opustilas Hospodina, svého Boha, v čase, kdy tě vodil svou cestou. Jeremiáš 2,17

Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Matouš 6,24

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Sofoniáš 2,1-7 ==


6. Pátek Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. 2.Mojžíšova 20,7

Proto ho Bůh vyvýšil, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno -- na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,10

== Filipským 4,15-23 == Sofoniáš 3,9-20 ==


7. Sobota Vzdávám tobě chválu, Hospodine, rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě. Izaiáš 12,1

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává. Jan 3,36

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Abakuk 1,1-11 ==


15. neděle po svaté Trojici

Všechnu starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. !!1.Petrova 5,7


8. Neděle Běda těm, kdo strojí ničemnosti a páchají zlo, na to mají dost sil. Micheáš 2,1

Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,43

Jak ty nás hříšné snášíš,
chcem břímě bratrů nést
a sklánět se k nim s láskou,
neb láska z Boha jest.
Čím více pokušení,
tím spějme tobě blíž,
tím horlivěji chtějme
tvou zvelebovat říš.
- 225,2 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5-11 == Žalm 130 ==


9. Pondělí Hospodine, ty jsi náš Bůh, proti tobě člověk nic nemůže. 2.Paralipomenon 14,10

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

== Filipským 4,8-14 == Abakuk 1,12-2,5 ==


10. Úterý Hospodin jim způsobil radost. Ezdráš 6,22

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Římanům 12,12

== 1.Timoteovi 6,3-11 == Abakuk 2,6-17 ==


11. Středa Bůh jim připravil velikou radost. I ženy a děti se radovaly, takže se radostné veselí Jeruzaléma rozléhalo do daleka. Nehemiáš 12,43

Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,47

== Skutky 27,33-44 == Abakuk 3,1-4.8-19 ==


12. Čtvrtek Hospodine zástupů, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi. Izaiáš 37,16

Prosím, aby vám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, abyste osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu, a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Efezským 1,17-20

== Lukáš 10,38-42 == Kazatel 1,1-2,2 ==


13. Pátek Toto praví Hospodin: Přijdou s pláčem a s prosbami o smilování, já je povedu. Budu Izraeli otcem. Jeremiáš 31,9

Ježíš praví: Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. Jan 16,22

== Lukáš 22,35-38 == Kazatel 2,3-11.24-26 ==


14. Sobota Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147,11

Ježíš pravil: Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Marek 5,34

== Lukáš 6,20-26 == Kazatel 3,1-15 ==


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


15. Neděle Když se svévolník odvrátí od své zvůle, jíž se dopouštěl, a jedná podle práva a spravedlnosti, zachová svou duši při životě. Ezechiel 18,27

Pavel píše: Slyšeli, že ten, který dříve pronásledoval církev, nyní zvěstuje víru, kterou před tím chtěl vyhubit a děkovali za mne Bohu. Galatským 1,23-24

Pojďte všichni, pojďte sem,
on s vás břímě hříchů složí.
Spasení je jenom v něm,
z hříšných činí dítky Boží.
Každý nechť to v mysli má,
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,4 -

== Jan 11,1-27 == 2.Timoteovi 1,7-10 == Žalm 37,1-20 ==


16. Pondělí Radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem. Žalm 100,2

Bůh, který řekl "Ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

== Římanům 6,18-23 == Kazatel 4,17-5,6 ==

1741 na synodu v Londýně byl prohlášen Kristus Vrchním starším v Jednotě bratrské


17. Úterý Hospodin nuzného pozvedá z prachu. 1.Samuelova 2,8

Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

== Skutky 21,8-14 == Kazatel 5,9-19 ==


18. Středa Hle, přetavil jsem tě v tavicí peci utrpení. Izaiáš 48,10

A ihned ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra, a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: Dřív než dnes kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Lukáš 22,60-62

== Marek 5,21-43 == Kazatel 6,1-12 ==


19. Čtvrtek V poušti jsi viděl, jak tě Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí muž svého syna. 5.Mojžíšova 1,31

Pavel píše: Stále na vás pamatuji ve svých modlitbách. Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali. Efezským 1,16.17

== Filipským 1,19-26 == Kazatel 7,1-14 ==


20. Pátek Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je moc věčná, jeho království po všechna pokolení. Všichni obyvatelé země jsou považováni za nic. Daniel 4,31.32

Ježíš odpověděl: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry." Jan 19,11

== Zjevení 2,8-11 == Kazatel 11,1-10 ==


21. Sobota Má duše i mé tělo plesají vstříc živému Bohu. Žalm 84,3

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle, spasení duší. 1.Petrova 1,8-9

== Marek 9,1-10 == Kazatel 12,1-14 ==


17. neděle po svaté Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5,4


22. Neděle Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Žalm 39,2

Synáčkové moji, nemilujmež slovem ani jazykem, ale skutkem a pravdou. 1.Janova 3,18 K

Ach, žehnej skutkům všem
i myšlení i řeči.
Můj celý život vem
v svou přelaskavou péči.
Ať vždycky rozmáhám
tvou velebnost i čest
a vejdu v nebes chrám,
kde věčná vlast má jest.
- 327,5 BZ O8 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 37,21-40 ==


23. Pondělí Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství. Žalm 119,36 K

Bůh řekl tomu bohatému: Blázne! Ještě této noci si vyžádají tvou duši, a čí bude to, co jsi nashromáždil? Lukáš 12,20

== Marek 5,24-34 == Galatským 1,1-5 ==


24. Úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu. Jeremiáš 31,31

Kristus je prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy. Židům 9,15

== Jakubova 1,1-13 == Galatským 1,6-9 ==


25. Středa Ó jak drahá jsou myšlení tvá, Bože silný, a jak jest jich nesčíslná suma! Žalm 139,17 K

Hleďte na ptactvo nebeské, žeť nesejí ani žnou, ani shromažďují do stodol, ale Otec váš nebeský živí je. I zdaliž vy jich mnohem nepřevyšujete? Matouš 6,26

== Lukáš 7,1-10 == Galatským 1,10-24 ==


26. Čtvrtek Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm, otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije. Žalm 145,15-16

Ježíš jim řekl: Já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nikdy nebude žíznit. Jan 6,35

== Skutky 5,34-42 == Galatským 2,1-10 ==


27. Pátek Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt. Rút 2,12

V nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. Skutky 4,12

== Izaiáš 49,1-6 == Galatským 2,11-21 ==


28. Sobota Hospodin, tvůj Bůh, je oheň sžírající, Bůh žárlivě milující. 5.Mojžíšova 4,24

Buďme vděčni za to, že dostáváme neotřesitelné království, a služme proto Bohu tak, jak se mu to líbí, s bázní a úctou. Židům 12,28

== Matouš 14,22-33 == Galatským 3,1-14 ==


18. neděle po svaté Trojici

Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se ho bojí. Žalm 34,8


29. Neděle Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Izaiáš 43,20

Tu se zjevil Ježíšovi anděl z nebe a dodával mu síly. Lukáš 22,43

Přijď vodo života, vylej na svou zemi
potůčky živé,
vylej na vyprahlé v rozličném soužení
to dědictví své!
Pohleď, jak mé srdce tak žízní ve mně,
jsouc plno žádostí
po tobě, můj hosti,
dychtí toužebně.
- 137,2 -

== Lukáš 10,17-20 == Zjevení 12,7-12 == Žalm 103,19-22 ==


30. Pondělí Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. Izaiáš 40,28

V Kristu jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Koloským 2,3

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Galatským 3,15-18 ==


ZÁŘÍ 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]