[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Ježíš Kristus praví: Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3,20


1. Úterý Člověk narozený z ženy má krátký věk, avšak nepokoje do sytosti. Jób 14,1

Ježíš praví: Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce, a naleznete odpočinutí svým duším. Matouš 11,29

== Zjevení 14,6-16 == Galatským 3,19-29 ==


2. Středa Vaše hříchy vás zbavily dobra. Jeremiáš 5,25

Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. Lukáš 11,13

== Matouš 18,10-14 == Galatským 4,1-7 ==


3. Čtvrtek David přikázal svému synu Šalomounovi: Ty buď rozhodný a mužný. Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. 1.Královská 2,1.2.3

Ježíš praví: Kdo mně slouží, dojde cti od Otce. Jan 12,26

== Skutky 12,1-11 == Galatským 4,8-20 ==


4. Pátek Hospodin praví toto: Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě. Jeremiáš 15,19

Ježíš řekl: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a Otec ho bude milovat, přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Jan 14,23

== Skutky 27,16-25 == Galatským 4,21-31 ==


5. Sobota Hospodin dává slunce za světlo ve dne, měsíc a hvězdy za světlo v noci podle svých ustanovení, který vzdouvá moře, takže jeho vlny hučí. Jeremiáš 31,35

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Efezským 5,15

== Zjevení 22,6-10 == Galatským 5,1-15 ==


19. neděle po svaté Trojici


Den díkůvzdání za úrodu Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě a ty jim v pravý čas dáváš pokrm. Žalm 145,15


6. Neděle Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Žalm 37,5

Když pastýř má všecky ovce venku, kráčí před nimi a ovce jdou za ním, protože znají jeho hlas. Jan 10,4

V koho, Pane, jako v tebe
mohli bychom důvěřit?
Vždyť jsi pro nás přišel s nebe,
pro nás dal se umučit.
Ani jedna ovce tvoje
se ti nikdy neztratí,
neb i z posledního boje
rámě tvé ji vychvátí.
- 285,2 -

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 65 ==


7. Pondělí Já Hospodim jsem promluvil: Uzavřu s nimi smlouvu pokoje. Ezechiel 34,24.25

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid, slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu. Lukáš 1,68.72

== Marek 10,46-52 == Galatským 5,16-26 ==


8. Úterý Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina. Zdalipak nechci, aby se odvrátil od svých cest a byl živ? Ezechiel 18,23

Ježíš pravil: Právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Lukáš 15,7

== Lukáš 5,12-16 == Galatským 6,1-10 ==


9. Středa Mnoho zla doléhá na spravedlivého, Hospodin ho však ze všeho vysvobodí. Žalm 34,20

Pavel píše: Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7

== Kazatel 12,1-8 == Galatským 6,11-18 ==


10. Čtvrtek Tehdy očistím rty každého lidu a všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží. Sofoniáš 3,9

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu, naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13,15

== Marek 6,7-13 == Zjevení 1,1-8 ==


11. Pátek On je Bůh živý a zůstává na věky, jeho království nebude zničeno. Daniel 6,27

Ježíš svým učedníkům po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Skutky 1,3

== Matouš 27,39-44 == Zjevení 1,9-20 ==


12. Sobota Vždyť pilíře země patří Hospodinu, on sám založil svět na nich. 1.Samuelova 2,8

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

== Skutky 14,8-18 == Zjevení 2,1-7 ==


20. neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


13. Neděle Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Žalm 4,8

Má-li někdo nedostatek a vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez soucitu se od něho odvrátí -- jak v něm může zůstávat Boží láska? 1.Janova 3,17

Ejhle, služba Boží čistá,
z víry živé činěná,
naděj', z níž nám kvete jistá
slovem Božím stvrzená!
K všem, kdož v Pánu v bratřích jeho
slouží z srdce ochotného,
Pán se přizná při skonání
a dá jim požehnání.
- 302,8 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 75 ==


14. Pondělí Těžkou ranou dcery svého lidu jsem těžce raněn. Což tam není lékař???

->Jeremiáš 8,21.22 >jr 8,21

Moc Páně byla s Ježíšem, aby uzdravoval. Lukáš 5,17

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Zjevení 2,8-11 ==


15. Úterý On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Žalm 18,31

Pán je věrný, on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Zjevení 2,12-17 ==


16. Středa Nebojte se! Vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. 2.Mojžíšova 14,13

Zůstane-li ve vás, co jste slyšeli od počátku, zůstanete i vy v Synu i v Otci. 1.Janova 2,24

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Zjevení 2,18-29 ==


17. Čtvrtek O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, až na věky je činí Bůh pevným. Žalm 48,9

Viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Zjevení 21,2

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Zjevení 3,1-6 ==


18. Pátek Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval. 5.Mojžíšova 30,14

Pavel píše: Vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoli promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia. Efezským 6,18.19

== 1.Petrova 4,1-6 == Zjevení 3,7-13 ==


19. Sobota Bůh není člověk, aby lhal. 4.Mojžíšova 23,19

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. Jan 4,24

== Kazatel 12,9-14 == Zjevení 3,14-22 ==


21. neděle po svaté Trojici

Nedej se přemoci zlému, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21


20. Neděle Moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula. Zavolám-li na ně, stanou tady spolu. Izaiáš 48,13

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1,1.3

Jeho jsou nebesa, země, moře,
on vše, co v nich jest, učinil.
Doufejme v něho jen u pokoře,
věrný je ten, jenž zaslíbil.
Pán, mocný vladař světů všech,
zachová lid svůj ve zlých dnech.
Haleluja, Haleluja!
- 60,3 -

== Matouš 5,38-48 == Efezským 6,10-17 == Žalm 38 ==


21. Pondělí Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Izaiáš 9,1

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== Římanům 12,17-21 == Zjevení 4,1-11 ==


22. Úterý Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Jozue 24,15

Ježíš praví: Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jan 12,26

== 1.Samuelova 26,5-24 == Zjevení 5,1-5 ==


23. Středa Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji. Žalm 71,8

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

== Přísloví 29,18-25 == Zjevení 5,6-14 ==


24. Čtvrtek Toto praví Hospodin: Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro. Jeremiáš 32,36.41

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16

== Izaiáš 32,1-8 == Zjevení 6,1-8 ==


25. Pátek Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. Přísloví 3,7

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost. Jakubova 3,13

== Lukáš 22,49-53 == Zjevení 6,9-17 ==


26. Sobota Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žalm 115,12

Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Židům 6,7

== 2.Timoteovi 2,1-5 == Zjevení 7,1-8 ==


22. neděle po svaté Trojici

U tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4


27. Neděle Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopýtají, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se jako orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení. Izaiáš 40,30-31

Je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Filipským 2,13

Aj, spravedlivý v Pánu
jak palma pokvete,
vzrůst jeho vzhlédnete
jak v cedru na Libánu.
Kdož v síňcích Boha svého
jsou mocně vštípeni,
ti v hojném spasení
kvést budou v času všeho.
- 21,4 -

== Matouš 18,21-35 == Filipským 1,1-11 == Žalm 143 ==


28. Pondělí Máš útočiště v Hospodinu. Žalm 91,9

Tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Židům 6,18

== Ozeáš 12,1-7 == Zjevení 7,9-17 ==


29. Úterý Vy a váš dům se budete radovat ze všeho, k čemu jste přiložili ruku, v čem ti požehnal Hospodin, tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 12,7

Otec rozkázal svým služebníkům: Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Lukáš 15,23.24

== Jeremiáš 19,1-4.10-13 == Zjevení 8,1-5 ==


30. Středa Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. Žalm 145,9

Pavel píše: Epafroditus byl nemocen na smrt, ale Bůh se nad ním smiloval, ale nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Filipským 2,27

== Matouš 7,1-6 == Zjevení 8,6-13 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

31. Čtvrtek Shlédni na mne, smiluj se nade mnou, dej svou sílu svému služebníku. Žalm 86,16

Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

Nižádný v světě nebyl s to
nás hříšných vykoupiti,
krom tebe, Božská dobroto,
jenžs ráčil sestoupiti
k nám slabým jako Sílo náš,
jímž potřen měl být satanáš,
když přišla plnost času.
- 272,1 -

== Matouš 5,2-12 == Římanům 3,21-28 == Zjevení 9,1-12 ==


ŘÍJEN 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]