[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Bůh jim setře každou slzu s očí. A smrti již nebude. Zjevení 21,4


1. Pátek Kde mnoho snů, tam samá pomíjivost, samá prázdná slova. Ty se však boj Boha. Kazatel 5,6

Protože známe tu bázeň před Pánem, přesvědčujeme lidi. Bůh vidí do našeho srdce. 2.Korintským 5,11

== Matouš 26,20-25 == Zjevení 9,13-21 ==


2. Sobota Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje ducha ponížených, obživuje také srdce skroušených. Izaiáš 57,15 K

Ježíš praví: Pojďtež ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste a já vám odpočinutí dám. Matouš 11,28 K

== Izaiáš 1,18-27 == Zjevení 10,1-11 ==


23. neděle po svaté Trojici

Jediný vládce, Král králů a Pán pánů. On jediný je nesmrtelný. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,15.16


3. Neděle Zkoušel jsi nás, Bože, protříbil jsi nás, jako se tříbí stříbro. Žalm 66,10

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě. 2.Korintským 5,10

Můj Pám všecky svolá ráno až se rozední,
můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední.
Uvidíš pak, jak pláčou hříšní,
padají v prach králové pyšní,
můj Pán všechny svolá ráno v ten den poslední.
- Svítá 193,1 -

== Matouš 22,15-22 == Filipským 3,17-21 == Žalm 1 ==


4. Pondělí Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Pláč 3,22

Bůh nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9

== 1.Petrova 2,11-17 == Zjevení 11,1-2 ==


5. Úterý Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji a neuhýbám zpět. Izaiáš 50,5

Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Zjevení 2,7

== Abakuk 2,9-20 == Zjevení 11,3-14 ==


6. Středa Hospodin pravil: Zdržoval jsem svůj hněv pro své jméno, pro svou chválu jsem se kvůli tobě krotil, nevyhladil jsem tě. Izaiáš 48,9

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Židům 3,15

== Izaiáš 7,1-9 == Zjevení 11,15-19 ==


7. Čtvrtek Bůh sám, Bůh Hospodin promluvil a volá zemi od slunce východu až po západ. Žalm 50,1

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu. Židům 1,1.2

== 1.Korintským 3,16-23 == Zjevení 20,1-6 ==


8. Pátek Hospodin řekl Jeremiášovi: Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Jeremiáš 1,9

Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Židům 10,36

== Lukáš 23,1-5 == Zjevení 20,7-10 ==

1620 bitva na Bílé Hoře


9. Sobota Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo. Žalm 119,114

Ježíš praví: Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře na věky. Jan 8,51

== 2.Petrova 3,13-18 == Zjevení 20,11-15 ==


24. neděle po svaté Trojici

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy. 2.Korintským 6,2


10. Neděle Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi. Prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje. Žalm 23,4 K

Bůh nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,4

Byť se mi jednou dostalo i jíti
přes údolí stínů strašlivé smrti,
tys, Pane, se mnou, nebojím se zlého,
z berly těším se, též i z prutu tvého,
ty mne sytíš sám hojně při svém stole,
když na to hledí moji nepřátelé.
- 5,2 -

== Lukáš 17,20-30 == Římanům 14,7-9 == Žalm 39 ==


11. Pondělí Zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina. Ozeáš 2,22

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,32

== Marek 4,1-9 == Zjevení 21,1-8 ==


12. Úterý Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo. Žalm 18,2

Bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Efezským 6,10 K

== Marek 13,9-20 == Zjevení 21,9-14 ==


13. Středa Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není. 5.Mojžíšova 32,39

Ježíš praví: Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, které jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

== 1.Korintským 7,25-33 == Zjevení 21,15-27 ==

1741 Prohlášení Pána Ježíše za Vrchního staršího v Jednotě bratrské.


14. Čtvrtek Hospodin stanul po pravici ubožáku, aby ho zachránil před jeho soudci. Žalm 109,31

Blahoslavení chudí, nebo vaše jest království Boží. Lukáš 6,20 K

== 2.Tesalonickým 2,1-12 == Zjevení 22,1-5 ==


15. Pátek Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh vodil po čtyřicet let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. 5.Mojžíšova 8,2

Tomu chromému, který byl zázračně uzdraven, bylo už přes čtyřicet let. Skutky 4,22

== Matouš 26,36-41 == Zjevení 22,6-15 ==

1670 zemřel v Amsterodamu J. A. Komenský


16. Sobota Svým milosrdenstvím jsi vedl tento lid, který jsi vykoupil. 2.Mojžíšova 15,13

Žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás. Efezským 5,2

== Marek 13,30-37 == Zjevení 22,16-21 ==


25. neděle po svaté Trojici

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


17. Neděle Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení. Žalm 73,25

Ježíš praví: Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Jan 14,7

Jednomu my náležíme,
jen tobě, Pane, o němž víme,
že vykoupils nás krví svou.
Naše duše, srdce, těla,
rci, komu by pak náležela,
než tobě pro tu lásku tvou.
Jsme teď tvé vlastnictví,
ó dej nám dědictví
věčné slávy,
dej světla zář
a láskou dař,
svou neukrývej svatou tvář.
- 242,1 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 50 ==


18. Pondělí Hospodin, tvůj Bůh, znal tvé putování touto velikou pouští. Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou. 5.Mojžíšova 2,7

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

== Matouš 7,21-27 == Izaiáš 1,1-9 ==


19. Úterý Co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Jeremiáš 29,11

V tom se ukázala láska Boží k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. 1.Janova 4,9

== Ezechiel 22,23-31 == Izaiáš 1,10-20 ==


Den pokání a modliteb

20. Středa Boz pozdravil žence: "Hospodin s vámi". Odpověděli: "Hospodin ti žehnej". Rút 2,4

Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. 2.Korintským 9,6

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Izaiáš 1,21-31 ==


21. Čtvrtek Pro své jméno, Hospodine, odpusť mi mou nepravost, je veliká. Žalm 25,11

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4,32

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Izaiáš 2,1-5 ==


22. Pátek Jsme daleci toho vzbouřit se proti Hospodinu a odvrátit se dnes od Hospodina. Jozue 22,29

Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. 1.Korintským 4,2

== Matouš 26,59-66 == Izaiáš 2,6-22 ==


23. Sobota Hospodina oslavovati budu ze slova jeho. Žalm 56,11

Nechceme si zakládat na díle přesahujícím hranice, které nám vyměřil Bůh. 2.Korintským 10,13

== Zjevení 20,11-15 == Izaiáš 3,1-15 ==


Poslední neděle po svaté Trojici

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


24. Neděle Toto praví Hospodin: Vydal jsem jim svá nařízení a seznámil je se svými řády, skrze něž má člověk život, když je plní. Ezechiel 20,11

Ježíš řekl Martě: Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jan 11,25

Živ jest Ježíš Spasitel,
útěcha má v časném žití,
on bíd věčných sprostitel,
jak bych neměl vesel býti?
Neděsí mne smrti sen,
s Kristem žít mám věčný den.
- 484,1 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 90 ==


25. Pondělí Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe. Žalm 55,23

Časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody. Marek 4,19

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Izaiáš 4,2-6 ==


26. Úterý Napravte své cesty a své skutky a nechám vás přebývat na tomto místě. Jeremiáš 7,3

Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Lukáš 3,8

== 1.Petrova 1,13-21 == Izaiáš 5,1-7 ==


27. Středa Panovníku Hospodine, ty jsi začal ukazovat svému služebníkovi svou velikost a svou pevnou ruku. 5.Mojžíšova 3,24

Ježíš praví: Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Jan 14,21

== 1.Korintským 3,9-15 == Izaiáš 5,8-24 ==


28. Čtvrtek Kéž ti vzdají chválu, Hospodine, veškeré tvé skutky, kéž ti tvoji věrní dobrořečí. Žalm 145,10

Dobrořečíme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a kterýs byl, že ses chopil veliké moci, která ti náleží. Zjevení 11,17

== Koloským 4,2-6 == Izaiáš 6,1-13 ==


29. Pátek Jak tvé jméno, Bože, tak i tvoje chvála zní až do končin země. Žalm 48,11

Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Matouš 24,14

== Matouš 27,50-54 == Izaiáš 7,1-9 ==


30. Sobota Ustavičně dávám v sázku život, nezapomínám však na tvůj Zákon. Žalm 119,109

V tom je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání, a jeho přikázání nejsou těžká. 1.Janova 5,3

== 1.Tesalonickým 5,9-15 == Izaiáš 7,10-17 ==


LISTOPAD 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]