[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2002

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Řekněte plachým srdcím: "Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh!" Izaiáš 35,4a


1. neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


1. Neděle Bůh je můj Král odedávna, on uprostřed země koná spásné činy. Žalm 74,12

Zástupy, které šly před ním i za ním, volaly: Hosanna synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově! Hosanna na výsostech. Matouš 21,9

Slávy Pán přichází opět,
haleluja zpívejme,
k nám přichází, vstříc mu pojďte,
slavně Pána vítejme.
Vemte harfy ze Siona,
Hosanna chcem plesati
a na cestu Páně budem
ratolesti metati.
- 67,1 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 24 ==


2. Pondělí Ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem Hospodin. 2.Mojžíšova 16,12

Ježíš řekl: Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Jan 8,42

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 8,1-15 ==


3. Úterý Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Daniel 12,10

Ne ten, kdož se sám chválí, zkušený jest, ale ten, kohož Pán chválí. 2.Korintským 10,18 K

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 8,16-22 ==


4. Středa Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepočítá, v jehož duchu není záludnosti. Žalm 32,2

Jestliže neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Matouš 6,15

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 8,21-9,6 ==


5. Čtvrtek V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost. Žalm 118,5

Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče. Římanům 8,15

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 9,7-10,4 ==


6. Pátek Smyj ze svého srdce zlo a budeš spasen. Jak dlouho budeš v svém nitru přechovávat ničemné myšlenky? Jeremiáš 4,14

Proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasiti vaše duše. Jakubova 1,21

== Jeremiáš 30,18-22 == Izaiáš 11,1-10 ==


7. Sobota Dvojí zlo spáchal lid můj, opustili mne, zdroj živých vod, a vytesali si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. Jeremiáš 2,13

Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň". Jan 4,13

== Ezechiel 37,24-28 == Izaiáš 12,1-6 ==


2. neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


8. Neděle Pomoz mi, můj Bože, Hospodine, podle svého milosrdenství mě zachraň. Žalm 109,26

Petr řekl: "Pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách". A on řekl: "Pojď!" Matouš 14,28.29

On o tobě i v nouzi ví, a slyš
co vlídně praví: chci se ustrnouti.
Nechť ve světě svůj těžký neseš kříž,
však láska má ti nedá zahynouti.
Buď dobré mysli, blízko Pám je tvůj,
jen důvěřuj!
- 328,2 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 99 ==


9. Pondělí Posilnil se David v Hospodinu, Bohu svém. 1.Samuelova 30,6

Apoštolové řekli Pánu: Dej nám více víry. Lukáš 17,5

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 14,1-23 ==


10. Úterý Blaze všem, kteří se k němu utíkají. Žalm 2,12

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 19,16-25 ==


11. Středa Hospodin mě pomazal k tomu, abych vyhlásil zajatcům svobodu. Izaiáš 61,1

Pamatujte na vězně, jako byste byli uvězněni s nimi. Židům 13,3

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 24,1-23 ==


12. Čtvrtek Když já Hospodin promluvím, mluvím slovo, které se splní bez odkladu. Ezechiel 12,25

Chlubíme se dokonce Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, který nás s ním smířil. Římanům 5,11

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 25,1-9 ==


13. Pátek Toto praví Hospodin: Obracím k nim svůj zrak v dobrém, přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením. Jeremiáš 24,6

Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové. Zjevení 21,5

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 26,1-6 ==


14. Sobota Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. 1.Mojžíšova 3,6

Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti; oč spíše zahrnula mnohé Boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. Římanům 5,15

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 26,7-19 ==


3. neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


15. Neděle Vy říkáte: "Cesta Panovníkova není správná". Nuž, slyšte, dome Izraelský: Má cesta že není správná? Nejsou to vaše cesty, jež nejsou správné? Ezechiel 18,25

Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl: "Smiluji se nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji". Římanům 9,14.15

Prosme všichni krále svého
nám hříšným milostivého,
ať nám ráčí pomoc dáti,
ve všem dobrém prospívati.
- 72,8 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 33 ==


16. Pondělí Na Panovníku, našem Bohu, závisí slitování a odpuštění. Daniel 9,9

Ježíš praví: Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákoník odpověděl: Ten, který mu prokázal milosrdenství. Lukáš 10,36.37

== Ozeáš 14,2-10 == Izaiáš 28,14-22 ==


17. Úterý Jak je to s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra? Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi. Žalm 34,13-14

Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit, ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje. Marek 7,15

== Sofoniáš 3,14-20 == Izaiáš 29,1-8 ==


18. Středa Běda těm, kdo za úplatek ospravedlňují svévolníka a spravedlivým upírají spravedlnost. Izaiáš 5,23

Jakým soudem měříte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Matouš 7,2

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Izaiáš 29,17-24 ==


19. Čtvrtek Hospodin otvírá oči slepým. Žalm 146,8

Ježíš řekl Bartimeovi: Jdi, tvá víra tě zachránila. Hned prohlédl a šel cestou za ním. Marek 10,52

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 30,1-17 ==


20. Pátek Já budu s tebou, je výrok Hospodinův, a zachráním tě. Jeremiáš 30,11

Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne. Jakubova 5,15

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 32,1-20 ==


21. Sobota Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. Matouš 7,12

== Zjevení 3,7-11 == Izaiáš 33,17-24 ==


4. neděle adventní

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán blízko. Filipským 4,4-5


22. Neděle Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. Izaiáš 54,7

Když pastýř přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila. Lukáš 15,6

Hledá ovcí zbloudilých
Pastýř věrný, dobrý, milý,
aniž lidí znuzilých
odříká se -- chce by žili.
Z kajících on radost má,
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,3 -

== Lukáš 1,39-66 == Filipským 4,4-7 == Žalm 52 ==


23. Pondělí Země žila hned v bázni a v míru, když Bůh povstal pro záchranu všech pokorných v zemi. Žalm 76,9.10

Marie zpívá: Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení. Lukáš 1,47.48

== Zjevení 22,16-21 == Izaiáš 35,1-10 ==


Štědrý den

24. Úterý Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil. Šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho. Žalm 66,12

Anděl řekl pastýřům: Nebojte se, hle, zvěstuji vám radost velikou, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Lukáš 2,10.11

Otče všemohoucí,
předivný v své moci,
jenž jsi dal Syna nám,
aby v lásce byl znám,
poslals na svět jeho,
budiž chvála z něho.
- 90,1 -

== Matouš 1,1-17 == Římanům 1,1-7 == Žalm 2 ==


1. svátek vánoční

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. Středa Sám Hospodin povede při s lidmi. Žalm 7,9

Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět. Jan 3,19

Světlo duší jediné,
ach, již přijď, a oblaž mne,
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj!
- 83,4 -

== Matouš 1,18-25 == Titovi 3,4-7 == Žalm 93 ==


2. svátek vánoční

26. Čtvrtek Zachráním je ze všech míst, kde sídlili a ve kterých hřešili, očistím je a budou mým lidem. Ezechiel 37,23

Simeon pravil: Mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy. Lukáš 2,30.31

Zástupy kol jeslí hluché
neslyší spásy zvon,
že přišel Kristus, to vědí
jen Anna, Simeon.
Dej, abych poznal jako Anna,
viděl jak Simeon,
že lidstvu spása dána,
že přišel opravdu on. Svítá
- 393,1 -

== Skutky 6,8-15 == Matouš 2,1-12 == Žalm 98 ==


27. Pátek Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas. Jeremiáš 2,28

Petr odpověděl Šimonovi: Tvé peníze ať jsou zatraceny s tebou. Myslil sis, že se Boží dar dá získat za peníze. Tato moc není pro tebe a nemůžeš mít na ní podíl, neboť tvé srdce není upřímné před Bohem. Skutky 8,20.21

== 1.Janova 2,5-11 == Matouš 2,13-23 ==


28. Sobota Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. 5.Mojžíšova 11,16

Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. Jan 14,1

== Zjevení 7,1-10 == Matouš 3,1-12 ==


1. neděle po vánocích

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14


29. Neděle Chválu vzdejte Hospodinu. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst. Žalm 105,1.5

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

Milostiv chtě býti,
ráčils způsobiti
skrze svého Syna,
aby navrácena
byla spravedlivost,
dejž nám jí účastnost.
- 90,5 -

== Matouš 3,13-17 == Římanům 8,31-39 == Žalm 71,14-18 ==


30. Pondělí Bůh zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. Milujte tedy hosta. 5.Mojžíšova 10,18-19

Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. 1.Petrova 4,9

== Židům 1,5-14 == Matouš 4,1-11 ==


Závěr roku

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nanejvýš milostivý. Žalm 103,8

31. Úterý Upněte své srdce k Hospodinu a služte jenom jemu. 1.Samuelova 7,3

Kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6,21

V své rozličné úzkosti
jinam zření nemám,
než k Bohu na výsosti.
Tam s doufáním vzhlédám,
odkudž nám plyne pomoc,
každé dobré dání,
Bůh má ve všem plnou moc,
on i mne ochrání.
- 408,1 -

== Lukáš 12,35-40 == Matouš 4,12-17 == Žalm 121 ==

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi!


PROSINEC 2002: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2002: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]