[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Položil jsem na oblak duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 1.Mojžíšova 9,13


Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

1. Středa Lepší je maličko se spravedlností než mnoho výtěžku s bezprávím. Přísloví 16,8

Nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Římanům 6,13

To majíce v paměti,
obraťme se k Pánu,
pokud ráčí otvírati
milosti své bránu.
- 255,6 -

== Žalm 98 (8,2a.5-7) == Jakubova 4,13-15 == Žalm 8 ==


2. Čtvrtek V den Hospodinovy prchlivosti je jejich stříbro a zlato nevysvobodí. Ezechiel 7,19

Chtěli bychom, abyste věděli o soužení, které nás potkalo. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. To proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha. 2.Korintským 1,8-9

== Jozue 24,1-26 == 1.Mojžíšova 1,1-13 ==


3. Pátek Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Žalm 42,2

Ježíš řekl ženě: Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou. Jan 4,10

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == 1.Mojžíšova 1,14-23 ==


4. Sobota Bůh dává pokorným milost. Přísloví 3,34

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednější než sebe. Filipským 2,3

== 1.Mojžíšova 21,1-7 == 1.Mojžíšova 1,24-2,4a ==


Světový týden modliteb


2. neděle po vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14b


5. Neděle Hospodine, Pane náš, jak důstojné jest tvé jméno po vší zemi! Žalm 8,2 K

Maria zpívá: Učinil se mnou veliké věci ten, jenž je mocný. Svaté jest jeho jméno. Lukáš 1,49

Když vzejde noc
a zrak se v nebe hrouží,
kde v prostorách
ta slavná světla krouží,
zní záhada mi odvěká:
proč Bůh nás má tak rád,
že chce nám říš svou dát,
proč dbá o úděl člověka?
- 47,2 -

== Žalm 138,2-5 == 1.Janova 5,11-13 == Žalm 33 ==


Zjevení Páně -- Epifanias

Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b

6. Pondělí Na vlastní oči jste spatřili celé to veliké Hospodinovo dílo, které vykonal. 5.Mojžíšova 11,7

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Matouš 2,10

== Žalm 100,1-5 == Efezským 3,2-6 == Žalm 72 ==


7. Úterý Bůh je zajisté skála má, mé spasení, vysoký hrad můj, nepohnu se. Žalm 62,7 K

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Matouš 7,24

== 1.Janova 3,1-6 == 1.Mojžíšova 2,4b-17 ==


8. Středa I když jsem v soužení, ty mi zachováš život. Žalm 138,7

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Římanům 8,35

== 1.Janova 2,12-17 == 1.Mojžíšova 2,18-25 ==


9. Čtvrtek V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí. Přísloví 14,26

Ježíš řekl Petrovi: Ty jsi Šimon, syn Janův; budeš se jmenovat Kéfas (což se překládá: Skála). Jan 1,42

== Efezským 4,17-24 == 1.Mojžíšova 3,1-13 ==


10. Pátek Dobrotivě nakládej z milosti své se Sionem. Žalm 51,20 K

Ježíš šel napřed, vstupuje k Jeruzalému. Lukáš 19,28 K

== 1.Janova 1,5-7 == 1.Mojžíšova 3,14-24 ==


11. Sobota Budiž naplněna slávou jeho všecka země. Žalm 72,19

Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věkův. Amen. Římanům 16,27

== Lukáš 11,67-79 == 1.Mojžíšova 4,1-16 ==


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


12. Neděle Pravé jest slovo Hospodinovo, a všeliké dílo jeho stálé. Žalm 33,4 K

Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9

Tvé světlo, svědku jistý,
nechť svítí vždycky nám!
Tvé pravdy pramen čistý
buď všechněm lidem znám!
- 166,3 -

== Žalm 72,1-19 == Římanům 12,1-3(4-8) == Žalm 71 ==


13. Pondělí Ty jsi moje světlo, Hospodine. Hospodin mi září do mých temnot. 2.Samuelova 22,29

Vy jste světlo světa. Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, který jest v nebesích. Matouš 5,14.16 K

== Skutky 10,37-48 == 1.Mojžíšova 6,5-22 ==


14. Úterý Viz trápení mé a bídu mou, a odpusť všechny hříchy mé. Žalm 25,18

Přinesli k Ježíšovi ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy." Matouš 9,2

== Jozue 3,9-17 == 1.Mojžíšova 7,11-24 ==


15. Středa Hospodin je veliký i za pomezím Izraele. Malachiáš 1,5

Ježíš řekl kananejské ženě: "Ženo, tvá víra je veliká. Staň se ti, jak chceš." A od té hodiny byla její dcera zdráva. Matouš 15,28

== Koloským 2,1-7 == 1.Mojžíšova 8,1-12 ==


16. Čtvrtek U tebe nalézá sirotek slitování. Ozeáš 14,4

Ježíš řekl: Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám. Jan 14,18

== Marek 10,13-16 == 1.Mojžíšova 8,13-22 ==


17. Pátek Panovníku Hospodine, neuvaluj zkázu na svůj lid, na své dědictví, které jsi vykoupil svou velikou mocí. 5.Mojžíšova 9,26

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Římanům 10,12

== Lukáš 12,49-53 == 1.Mojžíšova 9,1-17 ==


18. Sobota Kdybych řekl: Snad mne přikryje tma, i noc kolem mne se stane světlem. Žádná tma není pro tebe temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo. Žalm 139,11-12

A to světlo v temnostech svítí, ale tmy ho neobsáhly. Jan 1,5

== Matouš 6,6-13 == 1.Mojžíšova 11,1-9 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


19. Neděle Zpívati budu Hospodinu, že jest mi dobře učinil. Žalm 13,6 K

Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí. 1.Korintským 14,15

Má duše, svého Pána chval,
vzdávej mu děkování,
péči všecku naň již uval,
v něm slož všecko doufání.
Co při tobě začal sobě
k slávě své velebnosti,
on vyvede, tě přivede
k světlu věčné radosti.
- 55,6 -

== Žalm 105,1-4 == Římanům 12,4-16 == Žalm 107,1-22 ==


20. Pondělí Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako jeden z vás domorodců. 3.Mojžíšova 19,34

Ochotně poskytujte pohostinství. Římanům 12,13

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == Římanům 1,1-7 ==


21. Úterý Místo strasti jim dám útěchu a radost. Jeremiáš 31,13

Ježíš zavolal oba slepce a řekl jim: "Co chcete, abych pro vás učinil?" Odpověděli mu: "Pane, ať se otevřou naše oči!" Ježíš, pohnut soucitem, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli; a šli za ním. Matouš 20,30.32-34

== Marek 2,23-28 == Římanům 1,8-17 ==


22. Středa Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat. Přísloví 3,27

Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl "Buďte s Bohem ať vám není zima a nemáte hlad", ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Jakubova 2,15-16

== Lukáš 16,14-18 == Římanům 1,18-32 ==


23. Čtvrtek Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás -- vás je přece méně než kteréhokoli lidu -- ale protože vás miluje. 5.Mojžíšova 7,7-8a

Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná. Římanům 11,29

== Skutky 15,22-31 == Římanům 2,1-16 ==


24. Pátek Hospodin Bůh tvůj požehnal tobě při všeliké práci rukou tvých. 5.Mojžíšova 2,7 K

Petr mluvil k lidu: Pro vás povolal Bůh svého služebníka a poslal ho k vám, aby vám přinesl požehnání a odvrátil každého od jeho hříchů. Skutky 3,26

== Jan 7,1-13 == Římanům 2,17-29 ==


25. Sobota Hospodin Bůh setře slzu s každé tváře. Izaiáš 25,8

Petr se rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš." Vyšel ven a hořce se rozplakal. Matouš 26,75

== 5.Mojžíšova 33,1-4(7.12-16) == Římanům 3,1-20 ==


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29


26. Neděle Hospodine, smiluj se nade mnou, uzdrav duši mou, neboť jsem tobě zhřešil. Žalm 41,5 K

Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,9

Amen, milý Ježíši,
Milost tvá mne vyslyší.
Ty ses chudým stal a nízkým,
bych ti navždy stal se blízkým.
S pláčem k tobě vyhlížím,
až tě v lásce uvidím.
- 273,7 -

== Žalm 86,1-7 == Římanům 1,14-17 == Žalm 107,23-43 ==


27. Pondělí Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu. Přísloví 15,1

Každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Jakubova 1,19

== Izaiáš 19,19-25 == Římanům 3,21-26 ==


28. Úterý Lepší jest den v síňcích tvých než jinde tisíc. Žalm 84,11 K

Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. Skutky 2,46-47

== 1.Královská 17,8-16 == Římanům 3,27-31 ==


29. Středa K tomu, co vám přikazuji, nic nepřidáte a nic z toho neuberete, ale budete dbát na příkazy Hospodina, svého Boha. 5.Mojžíšova 4,2

Ježíš řekl: Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Matouš 5,17

== Rút 1,1-8(9-15)16-17a(17b-21) == Římanům 4,1-12 ==


30. Čtvrtek Hospodin z vás hodlá učinit svůj lid. 1.Samuelova 12,22

Bůh navštívil lid svůj. Lukáš 7,16 K

== Skutky 13,42-52 == Římanům 4,13-25 ==


31. Pátek Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní? Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi. Žalm 113,5-6

On neušetřil svého vlastního Syna, ale za nás za všechny jej vydal; jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Římanům 8,32

== Lukáš 4,22-30 == Římanům 5,1-5 ==


LEDEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]