[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

Heslo měsíce: Milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému. Římanům 8,28 K


1. Sobota Každá bota, obouvaná do válečné vřavy, a každý plášť, vyválený v prolité krvi, budou k spálení, budou potravou ohně. Izaiáš 9,4

Ježíš mu řekl: "Vrať svůj meč na jeho místo; všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou." Matouš 26,52

== Zjevení 15,1-4 == Římanům 5,6-11 ==


4. neděle po Zjevení Páně

Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5


2. Neděle Radost mají ti, kdo radí ku pokoji. Přísloví 12,20

Blahoslavení pokojní, neboť oni synové Boží slouti budou. Matouš 5,9

To jsou moji bratři,
to jsou sestry mé.
V duchu mém se bratří,
šetří slovo mé.
- 367,4 -

== Žalm 107,24-25.26b.28-29.31 == 2.Korintským 1,8-11 == Žalm 30 ==


3. Pondělí Oznam mi cestu, po které bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své. Žalm 143,8 K

Ježíš říká: Slouží-li mi kdo, následuj mne. Jan 12,26 K

== Matouš 21,18-22 == Římanům 5,12-21 ==


4. Úterý Kéž ti Všemohoucí žehná shora hojným požehnáním nebes. 1.Mojžíšova 49,25

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== Matouš 8,28-34 == Římanům 6,1-11 ==


5. Středa U tebe jest odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Žalm 130,4

V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým. Efezským 5,21

== Jeremiáš 5,20-25 == Římanům 6, 12-23 ==


6. Čtvrtek Nestrachujte se, nebuďte zmateni! Což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval už předem? Vy jste moji svědkové! Izaiáš 44,8

Pán řekl: Zvedni se, povstaň! Neboť proto jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Skutky 26,16

== Skutky 28,1-8 == Římanům 7,1-6 ==


7. Pátek Bůh řekl Šalomounovi: "Žádej, co ti mám dát." Šalomoun odvětil: "Kéž bys dal svému služebníku srdce vnímavé!" 1.Královská 3,5.9

Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Židům 3,12

== Lukáš 11,14-23 == Římanům 7,7-13 ==


8. Sobota Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Žalm 121,5-6

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. 1. Petrova 5,6

== Izaiáš 51,1-6 == Římanům 7,14-25 ==


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


9. Neděle On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Jób 9,4

Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo v něho věří, bláznovskou zvěstí. 1.Korintským 1,21

Ta naděj' sílí nás
na cestách života,
neb víme, že se blíží čas,
kdy Pán nás přivítá.
- 227,6 -

== Žalm 97,1-12 == 2.Korintským 4,6-10 == Žalm 63 ==


10. Pondělí Pojďte, pohleďte na Boží skutky, tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Žalm 66,5

Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, Králi národů. Zjevení 15,3

== 2.Korintským 3,9-18 == Římanům 8,1-11 ==


11. Úterý Daniel měl v horním pokoji otevřená okna směrem k Jeruzalému, třikrát za den klekal na kolena, modlil se a vzdával čest svému Bohu. Daniel 6,11

Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Jakubova 5,16

== Jan 1,43-51 == Římanům 8,12-17 ==


12. Středa Kdo by se tě nebál, Králi pronárodů? Úcta patří jenom tobě! Jeremiáš 10,7

Petr a apoštolové odpověděli: "Boha je třeba poslouchat, ne lidi." Skutky 5,29

== Jan 3,31-36 == Římanům 8,18-25 ==


13. Čtvrtek Pán je vykupoval svou láskou a shovívavostí, bral je na svá ramena a nosil je po všechny dny dávné. Izaiáš 63,9

Bůh nás již před stvořením světa vyvolil. Efezským 1,4

== Zjevení 1,1-8 == Římanům 8,26-30 ==


14. Pátek Mojžíš Bohu namítal: "Kdo jsem já, abych šel k faraónovi a vyvedl Izraelce z Egypta?" Odpověděl: "Já budu s tebou." 2.Mojžíšova 3,11-12

Ježíš řekl: Stačí, aby žák byl jako jeho učitel a sluha jeho jeho pán. Nebojte se jich tedy. Matouš 10,25.26

== Jan 8,12-20 == Římanům 8,31-39 ==


15. Sobota Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vezme. Izaiáš 53,11

Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův, Bůh našich otců, oslavil svého služebníka Ježíše. Skutky 3,13

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == Římanům 9,1-5 ==


Septuagesimae

(70 dní před velikonocemi)

Ne pro své spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


16. Neděle Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Přísloví 4,18

Ježíš řekl: Hleď tedy, ať světlo v tobě není tmou. Lukáš 11,35

Svíce mým nohám a stezce mé
na bludných cestách je slovo tvé,
vůdcem a rádcem neomylným,
učí mne neklamným pravdám tvým.
Slovo Páně, světlo mé,
převzácný můj poklade,
ty mne učíš cestám svým,
díš mi, komu náležím.
- 164,1 -

== Žalm 31,20a.23-25 == 1.Korintským 9,24-27 == Žalm 60 ==


17. Pondělí Vaše dobrota je jako rosa jitřní pomíjející. Ozeáš 6,4 K

Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?" Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát." Matouš 18,21-22

== Lukáš 19,1-10 == Římanům 9,6-13 ==


18. Úterý Co viděli věštci, byl klam; rozhlašují šalebné sny, přeludem utěšují. Zachariáš 10,2

Všeho zkuste; co dobrého jest, toho se držte. 1.Tesalonickým 5,21 K

== Židům 12,12-27 == Římanům 9,14-29 ==


19. Středa Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Žalm 121,3

Myslíte, že nadarmo je psáno: "Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do vás vložil?" Mocnější je však milost, kterou dává. Jakubova 4,5-6

== Matouš 10,40-42 == Římanům 9,30-10,4 ==


20. Čtvrtek Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin. Izaiáš 55,8 K

Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, mudrci jinudy odcestovali do své země. Matouš 2,12

== 1.Korintským 3,1-8 == Římanům 10,5-13 ==


21. Pátek Dny člověka jsou jako tráva, rozkvétá jako polní kvítí; sotva ho ovane vítr, už ho tu není. Žalm 103,15-16

Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. 1.Korintským 15,51

== Jan 2,13-22 == Římanům 10,14-21 ==


22. Sobota Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj! Žalm 19,15

Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Jakubova 1,26

== 1.Korintským 1,26-31 == Římanům 11,1-10 ==


Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru! Židům 3,15


23. Neděle Já Hospodin prokazuji milosrdenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. Jeremiáš 9,23

Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Jakubova 3,17

Přijď, Slovo věčné ty,
a moc své dobroty
zjev lidem všem,
ať všemu stvoření
tvé vzkazy mocně zní
a všecka ke tvé žni
se chystá zem!
- 156,2 -

== Žalm 119,89-117 == Židům 4,12-13 == Žalm 61 ==


24. Pondělí V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel hlas můj. Žalm 18,7 K

Když Petr viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: "Pane, zachraň mne!" Ježíš hned vztáhl ruku a uchopil ho. Matouš 14,30-31

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == Římanům 11,11-16 ==


25. Úterý Ztracenou vypátrám, zaběhlou přivedu zpět. Ezechiel 34,16

Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Římanům 8,26

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == Římanům 11,17-24 ==


26. Středa Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mne a jezte, co je dobré. Izaiáš 55,2

Skládejte sobě poklady v nebi. Matouš 6,20 K

== Marek 6,1-6 == Římanům 11,25-36 ==


27. Čtvrtek Pohleď, Hospodine, jak se soužím, neboť jsem zarputile vzdorovala. Pláč 1,20

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Filipským 4,6

== Lukáš 6,43-49 == 1.Samuelova 1,1-20 ==


28. Pátek Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek. Izaiáš 51,11

Navždy budeme s Pánem. 1.Tesalonickým 4,17

== Jan 12,34-42 == 1.Samuelova 1,21-28 ==


ÚNOR 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]