[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Vždy přece k Bohu měj se mlčenlivě, duše má, od něho jest spasení mé. Žalm 62,2 K


1. Sobota Toho, jenž naději skládá v Hospodinu, milosrdenství obklíčí. Žalm 32,10 K

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15,13

== Matouš 13,31-35 == 1.Samuelova 2,1-11 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K )

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na Synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


2. Neděle Hospodin vysvobodil mne, a proto písně mé zpívati budeme v domě Hospodinově. Izaiáš 38,20

Petr jej vzal za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby, vyskočil na nohy , vzpřímil se a začal chodit. Skutky 3,7-8

Pánu všickni prozpěvujte,
kdežkoli kteří bydlíte,
vstupte před něj s dověrností,
služte mu stále s radostí.
- 26,1 -

== Žalm 31,2-9 == 1.Korintským 13,1-13 == Žalm 62 ==


3. Pondělí Hospodin se bude opět nad tebou veselit k tvému dobru, jako se veselil nad tvými otci. 5.Mojžíšova 30,9b

Ježíš řekl: Podaří-li se člověku ovci nalézt, amen, pravím vám, bude se z ní radovat víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. Matouš 18,13

== Lukáš 13,31-35 == 1.Samuelova 2,12-26 ==


4. Úterý Památka spravedlivého bude k požehnání. Přísloví 10,7

Když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Římanům 5,1

== Lukáš 5,33-39 == 1.Samuelova 2,27-36 ==


5. Středa Vyjde hvězda z Jákoba, povstane žezlo z Izraele. 4.Mojžíšova 24,17

Hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo dítě. Matouš 2,9

== 2.Petrova 1,2-11 == 1.Samuelova 3,1-21 ==


6. Čtvrtek Mojžíš zakryl tvář svou, neboť se bál, aby nepatřil na Boha. 2.Mojžíšova 3,6 K

Z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte." Když to učedníci slyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se!" Matouš 17,5-7

== Zachariáš 7,2-13 == 1.Samuelova 4,1-11 ==


Světový den modliteb žen


7. Pátek Bůh působí bolest, ale též obváže rány, co rozdrtí, vyléčí svou rukou. Jób 5,18

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. 2.Petrova 3,9

== Jan 8,21-30 == 1.Samuelova 4,12-22 ==


8. Sobota Ti, kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plesáním snášeti bude snopy své. Žalm 126,5-6 K

Ježíš řekl: Neříkáte snad: Ještě čtyři měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Jan 4,35

== Daniel 5,1-30 == 1.Samuelova 5,1-12 ==


1. neděle postní Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8


9. Neděle Zrak mi slábne, vyhlížím tvé slovo, kdy už mne potěšíš? Žalm 119,82

Ježíš řekl Tomášovi: "Polož prst svůj sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!" Jan 20,27

Moc živá víra v srdci jest,
jež slibům Božím dá se vést,
jest pevné v Krista doufání,
v němž povždy má své zastání.
- 312,1 -

== Žalm 91,1-15 == Židům 4,14-16 == Žalm 64 ==


10. Pondělí Oslavujte Hospodina, ohlašujte jméno jeho, oznamujte mezi národy skutky jeho. Žalm 105,1 K

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

== 1.Janova 3,7-11 == 1.Samuelova 6,1-7,1 ==


11. Úterý Shromáždím je z nejodlehlejších koutů země. Bude mezi nimi slepý i kulhavý, těhotná i ta, která právě porodila. Vrátí se sem ve velkém shromáždění. Jeremiáš 31,8

Ježíš řekl: Jeden člověk chystal velkou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: Pojďte, vše už je připraveno. Lukáš 14,16-17

== Jób 1,1-22 == 1.Samuelova 7,2-17 ==


12. Středa Hle, říkají: "Naše kosti uschly, zanikla naše naděje, jsme ztraceni." Proto prorokuj a řekni jim: "Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů." Ezechiel 37,11-12

Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. 1.Korintským 15,26

== 1.Korintským 10,9-13 == 1.Samuelova 8,1-22 ==


13. Čtvrtek Ty sám znáš srdce všech lidí. 1.Královská 8,39 K

Ten, jenž zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha. Neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Římanům 8,27

== Jakubova 4,1-10 == 1.Samuelova 9,1-14 ==


14. Pátek Uvěřil jsem, proto i mluvil jsem, ačkoli jsem byl velmi ztrápený. Žalm 116,10 K

Vám je z milosti dáno netoliko v Krista věřit, ale pro něho i trpět. Filipským 1,29

== Židům 2,11-18 == 1.Samuelova 9,15-10,16 ==


15. Sobota "Může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu." Izaiáš 49,15

Ježíš řekl: Jestliže tedy vy, ač zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! Matouš 7,11

== Zjevení 20,1-6 == 1.Samuelova 10,17-27 ==


2.neděle postní Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Římanům 5,8


16. Neděle Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?" Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine! Žalm 4,7

V něm byl život a život byl světlo lidí. Jan 1,4

Ježíši Krásný,
Panovníče jasný,
Boží i lidský synu,
tebe milovat
a oslavovat
toužím každou hodinu.
- 343,1 -

== Žalm 10,3-18 == Římanům 5,1-11 == Žalm 10 ==


17. Pondělí Neuděláte si mé zpodobení,neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté. 2.Mojžíšova 20,23

Bohové udělaní lidskýma rukama nejsou žádní bohové. Skutky 19,26

== Jeremiáš 26,1-24 == 1.Samuelova 13,1-23 ==


18. Úterý Jeho panství je panství věčné, které nepomíjí. Daniel 7,14 K

Našemu Bohu a Otci sláva na věky věků. Amen. Filipským 4,20

== Jób 2,1-10 == 1.Samuelova 15,1-35 ==


19. Středa Vše, co činí Bůh, zůstává navěky. Nic k tomu nelze přidat ani z toho ubrat. Kazatel 3,14

Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Římanům 9,21

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == 1.Samuelova 16,1-13 ==


20. Čtvrtek Budete-li se ho dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás. 2.Paralipomenon 15,2

On stvořil všechno lidstvo, aby jej lidé hledali, a tak jej nalezli. Není od nikoho z nás daleko. Skutky 17,26.27

== 1.Janova 1,8-2,2 == 1.Samuelova 16,14-23 ==


21. Pátek Neopouštěj mne, Hospodine, Bože můj, nevzdaluj se ode mne. Žalm 38,22 K

Ježíš řekl: Požádám Otce, a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky -- Ducha pravdy. Jan 14,16-17

== Lukáš 9,43b-48 == 1.Samuelova 17,1-30 ==


22. Sobota Dám jim jedno srdce a jednu cestu, a už jim nepřestanu konat dobro. Jeremiáš 32,39-40

Veďte život hodný Kristova evangelia. Filipským 1,27

== Galatským 2,16-21 == 1.Samuelova 17,31-58 ==


3. neděle postní Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


23. Neděle Nezdržujte mě, když Hospodin dopřál mé cestě zdaru. 1.Mojžíšova 24,56

Ježíš řekl: "Nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ale ty jdi a všude zvěstuj království Boží." Lukáš 9,60

Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k Bohu lne,
ten na věky se nepohne.
- 375,6 -

== Žalm 4,16-23 == Efezským 5,1-8a == Žalm 34 ==


24. Pondělí Dbej na mé příkazy a budeš živ, střez moje příkazy jak zřítelnici oka. Přísloví 7,2

Ježíš odpověděl: Chceš-li býti dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. Matouš 19,21

== Lukáš 14,27-33 == 1.Samuelova 18,1-16 ==


25. Úterý Pokojný soud vynášejte v branách svých. Zachariáš 8,16 K

Usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. Římanům 14,19

== Jób 7,11-21 == 1.Samuelova 20,1-23 ==


26. Středa Budu ve vás posvěcen před očima pronárodů. I poznáte, že já jsem Hospodin. Ezechiel 20,41-42

Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." Marek 15,37-39

== Marek 9,38-47 == 1.Samuelova 20,24-21,1 ==


27. Čtvrtek Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Vzdálil ses od slov naříkání mého. Žalm 22,2 K

Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Jakubova 5,14

== Marek 8,10-21 == 1.Samuelova 23,1-18 ==


28. Pátek Bože, zasvěť obličej svůj nad námi, tak aby poznali na zemi cestu tvou, mezi všemi národy spasení tvé. Žalm 67,2-3 K

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy. Filipským 2,14-15

== Matouš 10,34-39 == 1.Samuelova 24,1-23 ==


29. Sobota Budou v tebe doufati, kteří znají jméno tvé, neboť neopouštíš hledajících tě, Hospodine. Žalm 9,11 K

Naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán. Římanům 5,5

== Lukáš 17,28-33 == 1.Samuelova 25,1-17 ==


4. neděle postní Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10 K )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


30. Neděle Požehnaný, jenž se béře ve jménu Hospodinovu. Žalm 118,26 K

Ježíš mluvil: Pravím vám, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete: "Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově." Matouš 23,39

Živ jest Ježíš, spásy zdroj,
Jemu ke cti živ chci býti.
Čistým srdcem s hříchem boj
nesnadný chci podstoupiti.
On mi síly popřeje,
to jest moje naděje.
- 132,4 -

== Žalm 84,6-12 == 2.Korintským 1,3-7 == Žalm 4 ==


31. Pondělí Postaví se a bude je pást v Hospodinově moci. Micheáš 5,3

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Jan 10,11

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == 1.Samuelova 28,18-42 ==


BŘEZEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]