[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Nepřizpůsobujte se tomuto světu, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Římanům 12,2


1. Úterý Uznej a pohleď, jak je to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach nemáš. Jeremiáš 2,19

Ježíš mužovi řekl: "Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Lukáš 18,22-23

== Jób 9,14-35 == 1.Samuelova 27,1-28,2 ==


2. Středa Kdybych mu napsal ze svého zákona sebevíc, bude to pokládáno za něco cizího. Ozeáš 8,12

Před Bohem nejsou spravedliví ti, kdo zákon slyší. Ospravedlněni budou, kdo zákon svými činy plní. Římanům 2,13

== Jan 15,9-17 == 1.Samuelova 28,3-25 ==


3. Čtvrtek Bedlivě dodržujte, co vám přikázal Hospodin, váš Bůh, neuchylujte se napravo ani nalevo. 5.Mojžíšova 5,32

Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon. Matouš 22,37-40

== 2.Korintským 4,11-18 == 1.Samuelova 30,1-31 ==


4. Pátek Zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejichž kolena nepoklekla před Baalem. 1.Královská 19,18

Jestliže já soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal. Jan 8,16

== Jan 10,17-26 == 1.Samuelova 31,1-13 ==


5. Sobota Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci. Žalm 69,33

Poslouchala nás i jedna žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Tyatir, která věřila v jediného Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Skutky 16,14

== Jan 14,15-21 == 2.Samuelova 1,17-27 ==


5. neděle postní -- Judica

(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


6. Neděle Těm, kdo se mě neptali, jsem řekl: "Hle, tady jsem, jsem tady." Izaiáš 65,1

Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co je spravedlivé." Skutky 10,34-35

Jen sebe zkoušejte,
zda cestou víry jdete,
zda Kristus ve vás živ
a vy ho sledujete,
jenž tichý, pokorný
a trpělivý byl,
zda bližním sloužiti
jste chtiví ze všech sil?
- 248,1 -

== Žalm 43,1-4a == Židům 5,7-9 == Žalm 69,2-22 ==


7. Pondělí Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko. Izaiáš 55,6

Ježíš řekl: Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat. Potom se budou postit. Matouš 9,15

== Židům 6,20-7,27 == Matouš 26,1-16 ==


8. Úterý Takto praví Hospodin: Hledejte mne a živi buďte. Amos 5,4 K

Proste a dáno bude vám, hledejte a naleznete, tlucte a bude vám otevříno. Matouš 7,7 K Job 19,21-27 Matouš 26,17-30


9. Středa Vlastními ústy jsi přislíbil a vlastní rukou jsi to naplnil, jak je dnes zřejmé. 1.Královská 8,24

Když byli spolu v Galilei, řekl jim Ježíš: "Syn člověka bude vydán do rukou lidí: zabijí ho, a třetí den bude vzkříšen." Velice se zarmoutili. Matouš 17,22-23

== Židům 9,11-15 == Matouš 26,31-35 ==


10. Čtvrtek Vyveď z žaláře duši mou, abych oslavoval jméno tvé. Žalm 142,8 K

Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali. Tu náhle nastalo velké zemětřesení a celé vězení se otřáslo až do základů. Rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. Skutky 16,25-26

== 1.Korintským 2,1-5 == Matouš 26,36-46 ==


11. Pátek Nezamítej mne v čas stáří, neopouštěj mne, když pozbývám sil. Žalm 71,9

Abraham neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo -- vždyť mu bylo asi sto let -- i na to, že Sára již nemůže mít dítě. Římanům 4,19

== Židům 10,1-18 == Matouš 26,47-56 ==


12. Sobota Kdo obětuje oběť chvály, ten mne uctí, a tomu, kdo napravuje cestu svou, ukáži spasení Boží. Žalm 50,23 K

Nezapomínejme na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí. Židům 13,16

== Zjevení 14,1-3(4.5) == Matouš 26,57-68 ==


6.neděle postní -- Palmarum

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15


13. Neděle Ty jsi mi dal zakusit četná zlá soužení a zase mi život vracíš. Žalm 71,20

Přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí, a on je uzdravil. Když velekněží a zákoníci viděli jeho udivující činy i děti volající v chrámě "Hosanna synu Davidovu", rozhněvali se a řekli mu: "Slyšíš, co to říkají?" Ježíš jim odpověděl: "Ovšem! Nikdy jste nečetli: \'Z úst nemluvňátek a kojenců připravil sis chválu'?" Matouš 21,14-16

Mne v lásce povzbuzuje,
co Ježíš podstupuje
jak oběť viny mé.
Kéž při mém každém dchnutí
mne láska, vděčnost nutí,
bych vzdával jemu díky své.
- 113,2 -

== Žalm 69,17-33 == Filipským 2,5-11 == Žalm 69,30-37 ==


14. Pondělí Ústa má budou vypravovati spravedlnost tvou, každého dnes spasení tvé, ačkoli mu počtu nevím. Žalm 71,15 K

Bůh trpělivosti a povzbuzení ať vám dá, abyste jedni i druzí stejně smýšleli po příkladu Krista Ježíše, a tak svorně jedněmi ústy slavili Boha. Římanům 15,5-6

== Římanům 5,6-11 == Matouš 26,69-75 ==


15. Úterý Není žádného tobě podobného, Hospodine, veliký jsi, i jméno tvé veliké jest v moci. Jeremiáš 10,6 K

Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Matouš 6,9b K

== Job 38,1-11;42,1-6 == Matouš 27,1-14 ==


16. Středa Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Jeremiáš 32,40

Ježíš vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: "Pijte z něho všichni. Neboť toto jest má krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé na odpuštění hříchů. Matouš 26,27-28

== Izaiáš 26,20-21 == Matouš 27,15-30 ==


Zelený čtvrtek

Památku způsobil předivnými skutky svými milosrdný a milostivý Hospodin. Žalm 111,4

17. Čtvrtek A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Micheáš 5,1

Ježíš řekl: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá hojný užitek. Jan 12,24

Pane, uzdrav duši moji,
neb jsem prázden všechněch sil.
Prvotní hřích krev tvá hojí,
i co já jsem provinil.
Odejmi mé bolesti
i mé všechny neřesti.
Lékaři, tvé umučení
shlazuje vše provinění.
- 99,2 -

== Žalm 111 == 1.Korintským 11,23-26 == Matouš 27,31-44 ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

18. Pátek Toto mluvil Hospodin: Na těch, kteří jsou mi blízko, ukážu svou svatost, před veškerým lidem osvědčím svou slávu. 3.Mojžíšova 10,3

Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: "Ženo, hle, tvůj syn!" Potom řekl tomu učedníkovi: "Hle, tvá matka!" V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. Jan 19,26-27

Nohy tvé chci objímati
s vroucí láskou, vděčností,
rač se, Pane, ke mně znáti,
pohleď na mne s milostí.
Slyš mé smutné úpění,
rci mi k upokojení:
Duše, zanech truchlivosti.
Shladil jsem tvé nepravosti.
- 99,4 -

== Žalm 22 == 2.Korintským 5,(14b-18)19-21 == Matouš 27,45-56 ==


19. Sobota Přilnula duše má k tobě, pravice tvá zdržuje mne. Žalm 63,9 K

Když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala. Matouš 9,25

== Ozeáš 5,15-6,3 == Matouš 27,57-66 ==


Neděle velikonoční

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, jsem živý na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


20. Neděle Hospodine, Bože můj, v tobě doufám, vysvoboď mne od všech protivníků mých. Žalm 7,2 K

Otec nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna. Koloským 1,13

Když zřím ten divuplný kříž,
co skonal na něm slávy král,
tu vše, nač hrda světa říš,
a vše co mé, bych v oběť dal.
- 101,1 -

== Žalm 118,15-24 == 1.Korintským 15,1-11 == Matouš 28,1-10 ==


Pondělí velikonoční

21. Pondělí Slitovával se nad nimi Bůh a obracel se k nim pro svou smlouvu s Abrahamem, Izákem a Jákobem. Nechtěl je zničit, a až, do nynějška je od své tváře nezavrhl. 2.Královská 13,23

Co když někteří byli nevěrní? Nezruší jejich nevěrnost věrnost Boží? Naprosto ne! Římanům 3,3-4

Ta láska věčná se mnou spříznila se,
že bratra zřím v té božské milosti.
Můj Bůh a Tvůrce přijal tělo na se
a jako člověk žil zde v nízkosti.
Buď Bohu dík! Jak šťasten jsem,
Že mne si zalíbil
ve Kristu, Smírci svém.
- 281,2 -

== 1.Korintským 15,12-20 == Matouš 28,11-20 ==


22. Úterý Hospodine, jenom ty nám můžeš zjednat pokoj, tak jako jsi nám odplatil za všechny naše skutky. Izaiáš 26,12

Skrze Krista bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. Koloským 1,20

== 1.Korintským 15,20-28 == Římanům 12,1-2 ==


23. Středa Já, já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá? Izaiáš 51,12

Ježíš řekl: Říkám vám pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jan 16,7

== 1.Korintským 15,35-49 == Římanům 12,3-8 ==


24. Čtvrtek Sám Bůh nebes způsobí, že se nám to podaří. My jsme jeho služebníci. Dali jsme se do stavby. Nehemiáš 2,20

Tomu, jenž působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. Efezským 3,20-21

== 1.Korintským 15,50-57 == Římanům 12,9-21 ==


25. Pátek Hospodin jest můj pastýř, nebudu míti nedostatku. Žalm 23,1 K

Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysíleni a skleslí jako ovce bez pastýře. Matouš 9,36

== 1.Korintským 5,6b-8 == Římanům 13,1-7 ==


26. Sobota Potrestej mě, Hospodine, podle svého soudu, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil. Jeremiáš 10,24

Tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Lukáš 15,24

== 2.Timoteovi 2,8-13 == Římanům 13,8-14 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


27. Neděle Blahoslavený bude jako strom štípený při tekutých vodách, kterýž ovoce své vydává časem svým, jehož list nevadne. Žalm 1,3 K

Za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost, abyste byli plni ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. Filipským 1,9.11

Lásko, duchu, žití zdroji,
pravdo, světla prameni,
sloužící mi ku pokoji,
odňavši mé trápení,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,4 -

== Žalm 116,3-13 == 1.Petrova 1,3-9 == Žalm 116 ==


28. Pondělí Já s vámi jsem, praví Hospodin. Aggeus 1,13 K

Ježíš praví: Kdekoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tu já jsem uprostřed nich. Matouš 18,20 K

== Izaiáš 42,10-16 == Římanům 14,1-12 ==


29. Úterý Zplesalo srdce mé v Hospodinu. 1.Samuelova 2,1 K

Ježíš jim ukázal ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Jan 20,20

== Jób 42,7-17 == Římanům 14,13-23 ==


30. Středa Slyšte slovo Hospodinovo! Hospodin vede spor s obyvateli země, protože není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Ozeáš 4,1

Kristus se modlil: Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Jan 17,15

== 1.Petrova 1,22-25 == Římanům 15,1-6 ==


DUBEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]