[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus v slávě Boží přijal vás. Římanům 15,7


1. Čtvrtek Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ. Žalm 10,17

Ježíš řekl: Věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit. Matouš 21,22

== Jan 17,9-19 == Římanům 15,7-13 ==


2. Pátek Když jsi volal, vytrhl jsem tě. Žalm 81,8 K

Učedníci přistoupili a probudili Ježíše se slovy: "Pane, zachraň nás, nebo zahyneme!" Řekl jim: "Proč jste tak ustrašeni, vy malověrní?" Vstal, pohrozil větrům i moři; a nastalo veliké ticho. Matouš 8,25-26

== Lukáš 25,50-56 == Římanům 15,14-21 ==


3. Sobota Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat. Izaiáš 30,19

Kristus praví: Začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Jan 14,13

== Jan 12,44-50 == Římanům 15,22-33 ==

3.května 1728 Začátek Hesel v Ochranově


Misericordias Domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. Žalm 33,5 K )

Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou z mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11a.27-28a


4. Neděle Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených. Přísloví 31,8

Kdo by napojil třebas jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Matouš 10,42

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám,
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity v službě tvé.
- 346,2 -

== Žalm 23 == 1.Petrova 2,21b-25 == Žalm 23 ==


5. Pondělí Dostihly mne mé nepravosti, tak že prohlédnouti nemohu. Hospodine, pospěš ku pomoci mé. -+ Žalm 40,13.14 K

Kdo bude žalovati na vyvolené Boží? Bůh jest, jenž ospravedlňuje. Římanům 8,33 K

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == Římanům 16,1-16 ==


6. Úterý Zpívati bude i jazyk můj slovo tvé, a že všecka přikázání tvá jsou spravedlnost. Žalm 119,172 K

Zákon je svatý a přikázání svaté, spravedlivé a dobré. Římanům 7,12

== 1.Korintským 4,9-16 == Římanům 16,17-24 ==


7. Středa Uzavřu s vámi smlouvu věčnou. Izaiáš 55,3

Bůh nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. 2.Korintským 3,6

== Jan 17,20-26 == Římanům 16,25-27 ==


8. Čtvrtek V shromážděních svatých dobrořečiti budu Hospodinu. Žalm 26,12 K

Když už se Ježíš blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Lukáš 19,37.

== Efezským 4,8-16 == 2.Samuelova 2,1-11 ==


9. Pátek Nebuď mi tím, kdo děsí. Tys mé útočiště v neblahý den. Jeremiáš 17,17

Setník odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu, ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven." Matouš 8,8

== Matouš 26,30-35 == 2.Samuelova 5,1-12 ==


10. Sobota Hle, Hospodin dává slyšet až do dálav země výzvu: "Vyřiďte dceři Siónské: Hle, přichází tvá spása!" Izaiáš 62,11

Jan Křtitel kázal: Já vás křtím vodou k pokání; ale ten, jenž přichází za mnou, je silnější než já -- nejsem ani hoden toho, abych mu zouval obuv; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Matouš 3,11

== Jan 14,1-6 == 2.Samuelova 5,17-25 ==


Jubilate

(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 K )

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17


11. Neděle Rada Hospodinova na věky trvá. Žalm 33,11 K

Boží věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Římanům 1,20

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 51,1 -

== Žalm 66,1-9 == 1.Janova 5,1-4 == Žalm 103 ==


12. Pondělí Vyvedl mne na prostranno, vytrhl mne, nebo mne sobě oblíbil. Žalm 18,20 K

Ježíš nalezl Filipa, a řekl jemu: Poď za mnou. Jan 1,44 K

== Římanům 1,18-25 == 2.Samuelova 6,1-23 ==


13. Úterý Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Žalm 139,1-2

Nepečujte o zítřejší den, neboť zítřejší den pečovati bude o své věci. Dosti má den na svém trápení. Matouš 6,34 K

== 2.Korintským 5,11-18 == 2.Samuelova 7,1-16 ==


14. Středa Nechť Hospodin nakloní naše srdce k sobě, abychom chodili po všech jeho cestách. 1.Královská 8,58

Jedna žena byla stižena nemocí už osmnáct let. Byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec vzpřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: "Ženo, jsi zproštěna své nemoci" a vložil na ni ruce. Ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Lukáš 13,11-13

== Jan 8,31-36 == 2.Samuelova 7,17-29 ==


15. Čtvrtek Dříve než zavolají, já odpovím; budou ještě mluvit a já už je vyslyším. Izaiáš 65,24

Váš Otec ví, čeho jest vám potřebí, prvé než byste vy ho prosili. Matouš 6,8 K

== Římanům 8,7-11 == 2.Samuelova 11,1-27 ==


16. Pátek Dobrořeč má duše Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu! Žalm 103,1

Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. 1.Tesalonickým 5,23

== Jan 19,1-7 == 2.Samuelova 12,1-25 ==


17. Sobota Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů, našich nepřátel? Nehemiáš 5,9

Ježíš říká: Já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit žádný váš protivník. Lukáš 21,15

== Zjevení 22,1-5 == 2.Samuelova 15,1-12 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou! Žalm 98,1 )

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


18. Neděle Uval na Hospodina cestu svou a slož v něm naději, on zajisté všecko spraví. Žalm 37,5 K

Když už byli blízko Emmaus, on jako by chtěl jít dál. Oni ho však začali přemlouvat: "Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje." Vešel tedy a zůstal s nimi. Lukáš 24,28-29

Ó Pane, snažně toužím,
bys řídil život můj.
Kéž věrně já ti sloužím
den po dni, při mně stůj!
Ty když mi v prsou vzplaneš,
má mysl zjasní se,
když ke mně ruku vztáhneš,
mé srdce ztiší se.
- 288,1 -

== Žalm 94,1-4 == Koloským 3,12-17 == Žalm 108 ==


19. Pondělí Ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Jeremiáš 6,16

Zaslíbení, že dostane svět za dědictví, nebylo dáno Abrahamovi a jeho potomstvu na základě zákona, nýbrž na základě spravedlnosti z víry. Římanům 4,13

== Jakubova 1,17-27 == 2.Samuelova 15,13-37 ==


20. Úterý Blízko jest ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Izaiáš 50,8

Kdo věří v toho, jenž dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Římanům 4,5

== Lukáš 19,36-40 == 2.Samuelova 16,1-14 ==


21. Středa Pamatuj na Hospodina Boha svého, neboť on dává tobě moc. 5.Mojžíšova 8,18 K

Všechen zástup hleděl dotknouti se Ježíše. Neboť moc z něho vycházela a uzdravovala všecky. Lukáš 6,19 K

== Římanům 15,14-21 == 2.Samuelova 16,15-23 ==


22. Čtvrtek Pokladem Siónu je bázeň před Hospodinem. Izaiáš 33,6

Ježíš řekl ženám: "Nebojte se. Jděte a oznamte mým bratřím, aby šli do Galileje. Tam mě uvidí." Matouš 28,10

== 1.Korintským 14,6.15-19 == 2.Samuelova 18,1-18 ==


23. Pátek Ať není mezi vámi kořen plodící jed a pelyněk. 5.Mojžíšova 29,17

Kde je závist a svárlivost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Jakubova 3,16

== Lukáš 22,39-46 == 2.Samuelova 18,19-19,9a ==


24. Sobota Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem nečistých rtů bydlím. Izaiáš 6,5

Každý jazyk nechť vyznává, že Ježíš Kristus jest Pánem v slávě Boha Otce. Filipským 2,11 K

== Jan 6,60-69 == 2.Samuelova 19,9b-41 ==


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou prosbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


25. Neděle Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Přísloví 3,12

Syn řekl: "Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden, nazývat se tvým synem." Ale otec rozkázal svým služebníkům: "Hodujme a buďme veselí!" Lukáš 15,21-23

Když jsem pochybovat chtiv,
jsi-li mně též milostiv,
tedy připomínám sobě,
jak mne Otec táhl k tobě,
od dětinství veda mne
dle své lásky nezměrné.
- 273,4 -

== Žalm 95,1-7a == 1.Timoteovi 2,1-6 == Žalm 77 ==


26. Pondělí Pravíť Panovník Hospodin: Ještěť shromáždím k němu a k shromážděným jeho. Izaiáš 56,8 K

O svátcích přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Skutky 2,41

== 1.Královská 3,5-15 == 2.Samuelova 23,1-7 ==


27. Úterý Jsi spravedlivý, Hospodine, i když s tebou vedu spor. Chci s tebou mluvit o tvých soudech. Jeremiáš 12,1

Jsme-li děti, tedy i dědicové -- dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy. Římanům 8,17

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == 2.Samuelova 24,1-25 ==


28. Středa Zezadu i zpředu obklíčils mne a vložils na mne ruku svou. Žalm 139,5 K

Pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

== Lukáš 11,1-4 == Filipským 1,1-11 ==


Nanebevstoupení Páně

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Jan 12,32

29. Čtvrtek Soužení srdce mého rozmnožují se, z úzkostí mých vyveď mne! Žalm 25,17 K

Muži v bílém rouchu pravili: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, jenž byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet." Skutky 1,11

Poprosme již nebeského
Otce skrze Syna jeho,
ať pro jeho přimlouvání
dá nám v pravdě setrvání,
ráčí Ducha svého mocí
k vítězství nám dopomoci.
- 180,7 -

== Žalm 47,2-9 == Skutky 1,3-11 == Žalm 110,1-7 ==


30. Pátek Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy. 1.Samuelova 7,3

Ježíš počal kázati a praviti: "Pokání čiňte, neboť se přiblížilo království nebeské." Matouš 4,17

== Jan 18,33-38 == Filipským 1,12-18a ==


31. Sobota On má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Žalm 95,4

Ježíš vztáhl ruku, dotkl se malomocného a řekl: "Chci, buď čist! A hned byl očištěn od svého malomocenství." Matouš 8,3

== Efezským 6,18-24 == Filipským 1,18b-26 ==


KVĚTEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]