[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Kdo utiskuje nemajetného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává. Přísloví 14,31


Světový modlitební týden za jednotu křesťanů


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine! Žalm 27,7 )

Já až budu vyvýšen od země, všechny lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32


1. Neděle Hospodin žehná svůj lid pokojem. Žalm 29,11

Kristus přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jste blízcí. Efezským 2,17

Pod ochranou nejvyššího
rozvesel se, duše má!
Strážné oko Tvůrce tvého
nespí ani nedřímá.
- 357,1 -

== Žalm 27,1-9b == Efezským 3,14-21 == Žalm 27 ==


2. Pondělí V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví Hospodin, tvůj vykupitel. Izaiáš 54,8

Ježíš řekl: Nepřišel jsem volati spravedlivých, ale hříšných ku pokání. Matouš 9,13 K

== Ezechiel 12,14-20 == Filipským 1,27-30 ==


3. Úterý Na tvé straně, Panovníku, je spravedlnost, na nás je zjevná hanba. Daniel 9,7

Přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodno lásky, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4,8

== Lukáš 21,12-19 == Filipským 2,1-4 ==


4. Středa Bůh vykoupil duši mou, aby nešla do jámy, a život můj, aby světlo spatřoval. Jób 33,28 K

Ježíš řekl: Každý, kdo je živ a věří ve mne, neumře na věky. Jan 11,26 K

== Lukáš 12,8-12 == Filipským 2,5-11 ==


5. Čtvrtek Hospodin odvětil: "Na tvou přímluvu promíjím." 4.Mojžíšova 14,20

Ví Otec váš, čeho jest vám potřebí, prvé než vy byste ho prosili. A proto vy takto se modlete: Odpusť nám viny naše, jakož i my odpouštíme vinníkům našim. Matouš 6,8.9.12 K

== Skutky 1,12-26 == Filipským 2,12-18 ==


6. Pátek Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho. Žalm 8,7 K

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. Efezským 4,15

== Jan 19,25-27 == Filipským 2,19-30 ==


7. Sobota Na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: "To je ta cesta, jděte po ní", až budete chtít doprava nebo doleva. Izaiáš 30,21

Těsná jest brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo jest nalézajících ji. Matouš 7,14 K

== Zachariáš 4,1-14 == Filipským 3,1-11 ==


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


8. Neděle Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý. Přísloví 10,19

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Skutky 2,4

Ó Hospodine, přioděj
nás mocí s výsosti.
Přijď, Duchu svatý, přijď a dej
nám dar své milosti.
- 139,1 -

== Žalm 118,24-29 == Skutky 2,1-18 == Žalm 118,1-14 ==


Pondělí svatodušní

9. Pondělí Milovati budeš příchozího jako sebe samého. 3.Mojžíšova 19,34 K

Po tom poznají všickni, že jste moji učedníci, budete-li míti lásku jedni k druhým. Jan 13,35 K

Vezmi ruce, uč mne sám,
co a jak kdy konat mám;
vezmi také nohy mé,
ať jsou hbity k službě tvé.
- 346,4 -

== 1.Korintským 12,4-11 == Žalm 150 ==


10. Úterý Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mne vytáhl z hlubin. Žalm 30,2

Ježíš pohrozil nečistému duchu. "Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej!" Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Marek 9,25-27

== Skutky 4,23-31 == Filipským 3,12-16 ==


11. Středa Měj přede mnou bázeň a přijmi mé napomenutí! Sofoniáš 3,7

Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: "Neboj se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou." Skutky 18,9

== Skutky 8,9-25 == Filipským 3,17-21 ==


12. Čtvrtek Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti. Izaiáš 26,9

Ježíš řekl: "Přišel jsem na tento svět k soudu: aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí." Jan 9,39

== Skutky 11,1-18 == Filipským 4,1-7 ==


13. Pátek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. Izaiáš 41,13

Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl: "Neboj se! Já jsem první i poslední." Zjevení 1,17

== Skutky 11,19-26 == Filipským 4,8-9 ==


14. Sobota Ulekněte se a nehřešte! Žalm 4,5 K

Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Efezským 4,26.27

== Skutky 18,1-11 == Filipským 4,10-23 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plna jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


15. Neděle Navrať se ke svému Bohu, dbej na milosrdenství a právo, s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. Ozeáš 12,7

Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Římanům 12,8

Chcem do síla se dáti,
neb čas se krátí,
ne v klid se vydávati
a v nečinnost,
spíš po práci se ptáti,
kde je jí dost,
a na svém místě státi,
se namáhati
a každý vykonati
svou povinnost.
- 366,1 -

== Žalm 145,1-l4 == Římanům 11,32-36 == Žalm 111 ==


16. Pondělí Ti, kdo milují Hospodina, budou jako slunce, vycházející v plné síle. Soudců 5,31

Spravedliví skvíti se budou jako slunce v království Otce svého. Matouš 13,43 K

== Jeremiáš 10,6-12 == Přísloví 10,6-12 ==


17. Úterý Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne. Izaiáš 49,23

Pavel píše: Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mně bude oslaven Kristus, ať životem, ať smrtí. Filipským 1,20

== Izaiáš 43,8-13 == Přísloví 11,24-31 ==


18. Středa Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. 2.Mojžíšova 23,8

Láska se v nic neslušného nevudává, nehledá svých věcí. 1.Korintským 13,5 K

== Skutky 17,16-34 == Přísloví 14,29-34 ==


19. Čtvrtek Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Přísloví 23,26

Buďte trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. Jakubova 5,7

== Efezským 4,1-7 == Přísloví 15,13-18 ==


20. Pátek Duch můj stane u prostřed vás, nebojtež se. Aggeus 2,6b K

Ježíš řekl učedníkům: Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Lukáš 24,49

== Lukáš 23,44-49 == Přísloví 16,1-9 ==


21. Sobota Vy sami jste viděli: Nesl jsem vás na orlích křídlech a přivedl vás k sobě. 2.Mojžíšova 19,4

Můj Bůh vám dá všecko, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši. Filipským 4,19

== Jan 14,7-14 == Přísloví 17,1-17 ==


1. neděle po svaté Trojici

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 K


22. Neděle Dědictví od Hospodina jsou dítky. Žalm 127,3 K

Kdo přijme jedno takové dítě ve jménu mém, přijímá mne. Matouš 18,5

Ty víš, Pane, co bych rád,
dokud živ jsem, zdráv a mlád:
rád bych celým srdcem svým
sloužil velkým cílům tvým.
- 436,1 -

== Žalm 119,151-175 == 1.Janova 4,16b-21 == Žalm 105,1-15 ==


23. Pondělí Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce a královským turbanem v dlaních svého Boha. Izaiáš 62,3

Pro vás se nehodí vnější ozdoba, splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. 1.Petrova 3,3-4

== Lukáš 10,1-16 == Přísloví 18,8-17 ==


24. Úterý Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit. Žalm 34,8

Anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud neřeknu." Matouš 2,13

== Žalm 92,2-9 == Skutky 19,1-7 == Přísloví 19,16-23 ==


25. Středa Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. 5.Mojžíšova 31,8

Ježíš viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Matouš 9,9

== 1.Tesalonickým 2,1-12 == Přísloví 20,19-24 ==


26. Čtvrtek Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou. V ničem jsi nestrádal 5.Mojžíšova 2,7

Ježíš řekl učedníkům: "Když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvi, měli jste v něčem nedostatek?" Oni mu odpověděli: "Neměli." Lukáš 22,35

== Jan 21,15-19 == Přísloví 21,13-31 ==


27. Pátek O Hospodinu mluv s chloubou, duše moje, ať to slyší pokorní a radují se. Žalm 34,3

To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne. Římanům 15,17-18

== Lukáš 22,24-30 == Přísloví 23,29-35 ==


28. Sobota Všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě, protože opustili zdroj živých vod, Hospodina. Jeremiáš 17,13

Což pramen z téhož zřídla vydává vodu sladkou i hořkou? Slaný pramen nemůže dávat sladkou vodu. Jakubova 3,11.12

== Filipským 1,12-18a == Přísloví 24,10-20 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11,28


29. Neděle Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech. Izaiáš 43,21

Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, jenž byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých." Matouš 28,5-7

Jak slunce obveseluje,
když projde mlhami,
nám světlo, život zjevuje,
když vzchází nad námi:
tak Kristus po svém vzkříšení,
těm, kdo žal nesli sklíčeni,
dal rozveselení.
- 126,2 -

== Žalm 36,6-10 == Efezským 2,17-22 == Žalm 105,16-45 ==


30. Pondělí Budu vypravovati bratřím svým o jménu tvém. Žalm 22,23 K

Ženy rychle opustily hrob a se strachem i velkou radostí běžely to oznámit jeho učedníkům. Matouš 28,8

== Přísloví 9,1-10 == Jakubova 1,1-11 ==


ČERVEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]