[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Nebuďte jen posluchači -- to byste klamali sami sebe. Jakubova 1,22


1. Úterý Načež bych tedy očekával, Pane? Očekávání mé jest na tebe. Žalm 39,8 K

Kterékoli věci napsány jsou, k našemu naučení napsány jsou, abychom skrze snášenlivost a potěšení písem naději měli. Římanům 15,4 K

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == Jakubova 1,12-18 ==


2. Středa Hospodin bude chránit tvé vycházení i vcházení nyní i navěky. Žalm 121,8

Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu,který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc přede vším časem i nyní po všechny věky. Judova 24-25

== 1.Samuelova 1,1-11 == Jakubova 1,19-27 ==


3. Čtvrtek Toto praví Panovník Hospodin: Obraťte se a odvraťte se od svých hnusných model, odvraťte svou tvář od všech svých ohavností! Ezechiel 14,6

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Galatským 6,7

== Matouš 15,29-39 == Jakubova 2,1-13 ==


4. Pátek Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi shlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje duši mou. Žalm 31,8

Ježíš praví ke slepému: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" On odpověděl: "Pane, ať vidím." Lukáš 18,41

== Lukáš 23,39-43 == Jakubova 2,14-26 ==


5. Sobota Roztrhněte svá srdce, ne oděv, navraťte se k Hospodinu, svému Bohu! Joel 2,13

Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam vhodila dvě drobné mince, a řekl: "Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní." Lukáš 21,1-3

== Jeremiáš 31,7-14 == Jakubova 3,1-12 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.


3.neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


6. Neděle Vrať se Hospodine! Měj se svými služebníky soucit. Žalm 90,13

Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Matouš 10,28

Bude-li nám zle,
uč nás vesele,
bez reptání, bez bolesti
všecko těžké břímě nésti.
Vždyť tou strastí zde
k tobě cesta jde.
- 286,2 -

== Lukáš 15,1-3.11-32 == 1.Timoteovi 1,12-17 == Žalm 112 ==

1415 zemřel Mistr Jan Hus mučednickou smrtí na hranici v Kostnici


7. Pondělí Učiň, co se tvé ruce naskytne, neboť Bůh bude s tebou. 1.Samuelova 10,7

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Efezským 2,10

== Lukáš 5,27-32 == Jakubova 3,13-18 ==


8. Úterý Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. 1.Paralipomenon 29,13

Pochválen buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. 2.Korintským 1,3

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == Jakubova 4,1-12 ==


9. Středa Když Hospodin zástupů rozhodl, kdo to zruší? Jeho paže je napřažena, kdo ji odvrátí? Izaiáš 14,27

Buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Matouš 6,10 K

== Jan 5,1-16 == Jakubova 4,13-17 ==


10. Čtvrtek S Bohem statečně si povedeme. Žalm 60,14

Šimon odpověděl: "Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě." Lukáš 5,5

== Matouš 27,3-10 == Jakubova 5,1-6 ==


11. Pátek Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, plamen tě nepopálí. Izaiáš 43,2

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Římanům 8,31

== Římanům 8,1-6 == Jakubova 5,7-12 ==


12. Sobota Na co si může člověk naříkat, pokud žije? Ať si muž naříká na své hříchy. Pláč 3,39

Pokořte se před Pánem a on vás povýší. Jakubova 4,10

== Galatským 3,6-14 == Jakubova 5,13-20 ==


4.neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


13. Neděle Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Izaiáš 55,9

Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi se zděsili a řekli: "On byl opravdu Boží Syn!" Matouš 27,54

Hle, Pán nesl kříž místo slávy své,
však tím byl lidem blíž než slavní králové.
Hle, Pán nesl kříž a Bůh našel nás
a nám se stal domovem.
- Svítá 396,4 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 100 ==


14. Pondělí Hospodine, nedej, aby se mé srdce přiklonilo ke zlu. Žalm 141,3.4

Kdo ví, co je činit dobré, a nečiní, má hřích. Jakubova 4,17

== Lukáš 5,17-26 == Matouš 4,18-25 ==


15. Úterý Obrátím se k vám a způsobím, že se rozplodíte a rozmnožíte. Svou smlouvu s vámi upevním. 3.Mojžíšova 26,9

Ježíš praví: Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. Matouš 10,20

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == Matouš 5,1-12 ==


16. Středa Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Žalm 145,3

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo (v Kristu) řečeno ANO. Proto skrze něho zní i naše AMEN k slávě Boží. 2.Korintským 1,20

== Marek 11,22-26 == Matouš 5,13-16 ==


17. Čtvrtek Jen se usilovně snažte milovat Hospodina, svého Boha, a chodit po všech jeho cestách. Jozue 22,5

Kdo pochybuje, je to muž rozpolcený, nestálý ve všem, co činí. Jakubova 1,6.8

== 1.Korintským 12,19-26 == Matouš 5,17-20 ==


18. Pátek Volně budu chodit, na tvá ustanovení se dotazuji. Žalm 119,45

Pán pravil služebníkovi: "Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého Pána." Matouš 25,21

== Lukáš 23,17-26 == Matouš 5,21-26 ==


19. Sobota Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo. Jeremiáš 31,10

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Lukáš 15,4

== 2.Korintským 13,10-13 == Matouš 5,27-32 ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8


20. Neděle Je to vaše převrácenost, jestliže je hrnčíř oceňován stejně jako hlína.Což říká dílo o tom, kdo je udělal: "On mě neudělal?" Což výtvor řekne o svém tvůrci: "On ničemu nerozumí?" Izaiáš 29,16

Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit svou moc, a proto s velkou shovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil k slávě. Římanům 9,22-23

Hříšní právem slujem,
hněv tvůj zasluhujem,
Bože milosti.
Z hřícha běd a lkání
jen tvé smilování
nás všech vyprostí.
My jsme zlí a zpozdilí.
Nečistí jsme velcí, malí,
tys sám dokonalý.
- 252,1 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 119,89-96 ==


21. Pondělí Proto mu dávám podíl mezi mnohými a s četnými bude dělit kořist za to, že vydal sám sebe na smrt. Izaiáš 53,12

Ježíš praví: Všechno je mi dáno od mého Otce, a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn -- a ten, komu by Syn chtěl zjevit. Matouš 11,27

== Lukáš 6,12-19 == Matouš 5,33-37 ==


22. Úterý Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Izaiáš 60,1

Ježíš praví: Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co slyšíte v soukromí, hlásejte se střech. Matouš 10,27

== 1.Mojžíšova 35,1-15 == Matouš 5,38-42 ==


23. Středa Vše s nadějí vzhlíží k tobě, že jim dáš v pravý čas pokrm, rozdáváš jim a oni si berou, otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Žalm 104,27-28

Ježíš poručil, aby se zástupy rozsadily po trávě.Potom vzal těch pár chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se. Matouš 14,19.20

== Ezechiel 2,3-8 == Matouš 5,43-48 ==

Roku 1500 zemřel Matěj z Kunvaldu


24. Čtvrtek Koho ses polekala a koho se bojíš, že tolik lžeš? Na mne sis ani nevzpomněla, praví Bůh. Izaiáš 57,11

Jsme-li nevěrní, (Ježíš Kristus) zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe. 2.Timoteovi 2,13

== Skutky 15,4-12 == Matouš 6,1-4 ==


25. Pátek Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele. Přísloví 16,7

Milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná, budete syny Nejvyššího. Lukáš 6,35

== Lukáš 22,31-34 == Matouš 6,5-8 ==


26. Sobota Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16,9

Ježíš řekl Šimonovi a Ondřejovi: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Oni hned zanechali sítě a šli za ním. Matouš 4,19.20

== Filipským 3,12-16 == Matouš 6,9-15 ==


6.neděle po svaté Trojici

Toto praví Hospodin stvořitel tvůj: "Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


27. Neděle Blaze lidu, jehož Bohem je Hospodin. Žalm 144,15

Tomáš odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh!" Ježíš mu řekl: "Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili." Jan 20,28.29

Vím komu jsem uvěřil, víra má jest jistá.
Cesta, již jsem naměřil, vede v věčná místa.
Pane, jenž's mi víru dal, přispoř daru svého,
dejž, bych víru zachoval do skonání ctného.
- 310,3 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 119,97-104 ==


28. Pondělí (Hospodin) vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet. Žalm 40,3

Tu se k Ježíši sešly celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil, takže se zástupy divily. Matouš 15,30.31

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Matouš 6,16-18 ==


29. Úterý Šest dní budeš pracovat, ale sedmého dne odpočineš. 2.Mojžíšova 34,21

Ježíš řekl: Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Marek 2,27

== Skutky 2,32-40 == Matouš 6,19-24 ==


30. Středa Z Hospodina se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Žalm 33,21

Pavel a Barnabáš přes všechny překážky mluvili o Pánu, a Pán dosvědčoval svou milost tím, že jim dával moc konat znamení a zázraky. Skutky 14,3

== Skutky 16,23-34 == Matouš 6,25-34 ==


31. Čtvrtek Proč s (Bohem) vedeš spor? Že svými slovy neodpovídá? Bůh přece promluví jednou i po druhé, a člověk to nepostřehne. Jób 33,13.14

Kdo má uši k slyšení, slyš. Matouš 11,15

== Matouš 18,1-6 == Matouš 7,1-6 ==


ČERVENEC 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]