[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]

SRPEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina. Žalm 113,3


1. Pátek Bázeň Páně jest moudrost, a odstoupiti od zlého rozumnost. Jób 28,28

Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána. Jakubova 1,5

== Jan 19,31-37 == Matouš 7,7-12 ==


2. Sobota Hle, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš. 1.Mojžíšova 28,15

Ježíš řekl: Dostanete sílu Ducha svatého, a budete mi svědky. Skutky 1,8

== Zjevení 3,1-6 == Matouš 7,13-23 ==


7.neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


3. Neděle Požehnán buď Panovník, den ze dne za nás nosí břímě. Žalm 68,20

Ježíš praví: Mé jho netlačí a břemeno netíží. Matouš 11,30

Zná Pán, co tě tíží, zná tvé prosby hlas,
s pomocí svou v kříži dostaví se v čas,
slunko v zlatém lesku vzejde poznovu,
ozáří tvou stezku k nebes domovu.
- 322,2 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 119,105-112 ==


4. Pondělí Panovník praví: "Tento lid se přibližuje ke mně ústy a ctí mne svými rty, ale srdcem svým se ode mne vzdaluje." Izaiáš 29,13

Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá. Jakubova 3,10

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Matouš 7,24-29 ==


5. Úterý Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému? Izaiáš 58,7

Ježíš řekl učedníkům: "Nemusejí odcházet, dejte vy jim jíst." Matouš 14,16

== Matouš 22,1-14 == Matouš 8,1-4 ==


6. Středa Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb k Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí, a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Zachariáš 8,9-17 == Matouš 8,5-13 ==


7. Čtvrtek Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i na věky. Žalm 125,2

Ježíš řekl: Můj Otec, který mi (mé ovce ) dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Jan 10,29

== 1.Korintským 10,16-17 == Matouš 8,14-17 ==


8. Pátek Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Izaiáš 53,1

Ježíš praví: Mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli. Matouš 13,17

== Lukáš 22,14-20 == Matouš 8,18-22 ==


9. Sobota Shlédni ze svého svatého obydlí z nebes, a požehnej svému izraelskému lidu. 5.Mojžíšova 26,15

Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas: "Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil." Matouš 3,16-17

== Zjevení 19,4-9 == Matouš 8,23-27 ==


8. neděle po svaté Trojici

Žijte jako děti světla -- ovoce světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda. Efezským 5,8-9


10. Neděle Amos odpověděl: "Zabýval jsem se dobytkem a sykomorami. Hospodin mě vzal od ovcí, Hospodin mi rozkázal: \'Jdi a prorokuj Izraeli, mému lidu!'" Amos 7,14-15

Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha. 2.Petrova 1,21

Tvé, Pane, slovo spásy
se nikdy nezvrátí
a slávy mu ni krásy
věk žádný nezkrátí.
Kdo věrně k němu lne
a jako k skále v moři
se pevně k němu pne,
ten šťastně všemu hoři
i smrti unikne.
- 159,3 -

== Matouš 5,13-16 == Efezským 5,8-14 == Žalm 4 ==


11. Pondělí Mnoho divů jsi už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Žalm 40,6

Ježíš odpověděl: "Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium." Matouš 11,4.5

== Jakubova 2,14-26 == Matouš 8,28-34 ==


12. Úterý Každý přinese, co může dát, podle požehnání Hospodina. 5.Mojžíšova 16,17

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Lukáš 12,48

== 2.Korintským 6,11-18 == Matouš 9,1-8 ==


13. Středa Hospodin chlebem nebeským je sytil. Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji, neboť pamatoval na své svaté slovo. Žalm 105,40.41-42

Ježíš praví: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil s nebe, kdo jí z tohoto chleba, živ bude navěky. Jan 6,51

Hvězdou mojí jasnou, na níž já tak zřím,
skalou mojí pevnou, věrným vůdcem mým,
cílem mého žití, za nímž pospíchám,
chlebem, jenž mne sytí,
vším's mi Jezu sám.
- 344,1 -

== Jakubova 3,13-18 == Matouš 9,9-13 ==

1727 požehnaná sv.Večeře Páně v Berthelsdorfu.


14. Čtvrtek Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi. Žalm 90,10

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme neubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. 1.Korintským 15,19.20

== Lukáš 11,33-41 == Matouš 9,14-17 ==


15. Pátek Ty, Hospodine, umíš zvládnout zpupné moře, zkrotit jeho vzduté vlny. Žalm 89,10

Ježíš vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám, i ustaly a bylo ticho. Lukáš 8,24

== Jan 18,19-24 == Matouš 9,18-26 ==


16. Sobota Nikdo z obyvatel neřekne: "Jsem nemocen." Lidu, který tam bydlí, bude odpuštěna nepravost. Izaiáš 33,24

Co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. 1.Korintským 1,27

== Filipským 2,12-18 == Matouš 9,27-34 ==


9. neděle po svaté Trojici

Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat více. Lukáš 12,48


17. Neděle Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma. 3.Mojžíšova 26,13

Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si znovu na sebe vložit otrocké jho. Galatským 5,1

Lásko, ježs mne ke jhu svému
s duší, tělem připjala,
lásko, jež jsi srdci mému
všecky vzdory odňala,
tobě já se oddávám
a tvým věčně zůstávám.
- 336,5 -

== Matouš 25,14-30 == Filipským 3,7-14 == Žalm 70 ==


18. Pondělí Pane, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,23

Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. 1.Tesalonickým 5,24

== 1.Královská 3,16-28 == Matouš 9,35-10,4 ==


19. Úterý Žádostivě očekával jsem na Hospodina, i naklonil se ke mně, a vyslyšel mé volání. Žalm 40,2 K

Když Štěpána kamenovali, on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Skutky 7,59

== Ezechiel 3,16-21 == Matouš 10,5-15 ==


20. Středa Neodvrhuj, můj synu, Hospodinovo kárání, neprotiv se jeho domlouvání. Přísloví 3,11

Pavel píše: Chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. Římanům 5,3-4

== Matouš 19,4-15 == Matouš 10,16-25 ==


21. Čtvrtek Já Hospodin miluji právo, při zápalné oběti nenávidím vydírání. Izaiáš 61,8

Nic jsme si na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. 1.Timoteovi 6,7-8

== Efezským 5,15-20 == Matouš 10,26-33 ==

1732 vyslání prvních misionářů z Ochranova


22. Pátek Ty znáš, Bože, moji pošetilost, čím jsem se kdy provinil, ti není skryto. Žalm 69,6

Ježíš byl vydán pro naše přestoupení a vzkříšen pro naše ospravedlnění. Římanům 4,25

== Jan 19,9-16 == Matouš 10,34-39 ==


23. Sobota Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Žalm 100,3

Ježíš praví: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jan 15,16

== Lukáš 12,42-48 == Matouš 10,40-11,1 ==


10. neděle po svaté Trojici

Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví. Žalm 33,12


24. Neděle Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 15,20

Bůh nezavrhl svůj lid, který si předem vyhlédl. Římanům 11,2

Ej, nuž, věrní, prozpěvujte,
Boha srdcem oslavujte!
Byť i časem světa hloží
dusit chtělo pravdu Boží,
přece na vzdor pekla bráně
ostojí vždy církev Páně.
- 180,1 -

== Lukáš 19,41-48 == Římanům 9,1-16 == Žalm 101 ==


25. Pondělí Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Žalm 24,1

V Kristu bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi -- svět viditelný i neviditelný: jak nebeské trůny, i panstva, vlády a mocnosti -- a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Koloským 1,16

== Římanům 11,1-12 == Matouš 11,2-19 ==


26. Úterý Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. 2.Mojžíšova 23,6

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Matouš 7,3

== Lukáš 21,5-6.20-24 == Matouš 11,20-24 ==


27. Středa Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči. 5.Mojžíšova 4,9

Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Matouš 16,26

== Jan 4,19-26 == Matouš 11,25-30 ==


28. Čtvrtek Neboj se, jsem s tebou,požehnám ti, pravil Hospodin. 1.Mojžíšova 26,24

Po těch slovech Ježíš na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého!" Jan 20,22

== Římanům 11,13-24 == Matouš 12,1-14 ==


29. Pátek Mojžíš prosil Hospodina: "Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš." 2.Mojžíšova 32,11.12

Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. Římanům 5,9

== Lukáš 23,27-31 == Matouš 12,15-21 ==


30. Sobota Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám." Žalm 91,1-2

U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Matouš 10,30

== 5.Mojžíšova 4,27-40 == Matouš 12,22-32 ==


11. neděle po svaté Trojici

Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5


31. Neděle Toto praví Hospodin: "Já budu mít jméno k veselí, chvále a oslavě mezi všemi pronárody na zemi, až uslyší o všem dobru, které pro svůj lid učiním." Jeremiáš 33,4.9

Petr kázal: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh ho vzkřísil, vytrhl jej z bolestí smrti. Skutky 2,22.24

Živ jest Ježíš a já s ním!
Proč bych smrti měl se báti?
Živ jest Ježíš, pročež vím,
z hrobu že mám zase vstáti.
Světlem věrné oděje,
to je moje naděje.
- 132,1 -

== Lukáš 18,9-14 == Efezským 2,4-10 == Žalm 113 ==


SRPEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | září | říjen | listopad | prosinec]