[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]

ZÁŘÍ 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Žalm 78,3-4


1. Pondělí Má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy Izaiáš 61,10

Obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,23-24

== Ezechiel 17,1-6.22-24 == Matouš 12,33-37 ==


2. Úterý Co jsme slýchali a o čem víme, to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům. Žalm 78,3-4

Ježíš řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně, neboť takovým patří království nebeské." Matouš 19,14

== 1.Mojžíšova 19,15-26 == Matouš 12,38-42 ==


3. Středa V obrácení a ztišení bude vaše spása. Izaiáš 30,15

Doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Římanům 8,25

== Marek 7,24-30 == Matouš 12,43-45 ==


4. Čtvrtek Vím, že Hospodin obhájí poníženého, že ubožákům zjedná právo. Žalm 140,13

Jestliže tedy zachováváte královský zákon, jak je napsán v Písmu: "Milovati budeš bližního svého jako sám sebe," dobře činíte. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestoupení. Jakubova 2,8-9

== 1.Petrova 5,1-5 == Matouš 12,46-50 ==


5. Pátek Kéž bys protrhl nebesa a sestoupil dolů. Izaiáš 63,19

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Matouš 24,13

== Lukáš 22,54-62 == Matouš 13,1-9. 18-23 ==


6. Sobota Nebojte se, jednejte rozhodně. Zachariáš 8,13

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62

== Izaiáš 26,1-6 == Matouš 13,10-17 ==


12. neděle po svaté Trojici

Nalomenou třtinu nedolomí, nezhasí knot doutnající. Izaiáš 42,3


7. Neděle Hospodine, vyslyš mou modlitbu, přej mi sluchu, když o pomoc volám, nebuď k mému pláči hluchý. Žalm 39,13

Kananejská žena přistoupila, klaněla se mu a řekla: Pane, pomoz mi! Matouš 15,25

Ó zůstaň se mnou, rychle kvapí noc,
ach, temno houstne, přijď mi na pomoc!
Když nikde není potěšení již,
ó pomoz mdlému, se mnou zůstaniž!
- 330,1 -

== Marek 7,31-37 == Skutky 9,1-20 == Žalm 114 ==


8. Pondělí Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení, vyvol si tedy život. 5.Mojžíšova 30,19

Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde, kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Marek 8,35

== Jan 4,46-54 == Matouš 13,24-30.36-43 ==


9. Úterý V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. 1.Mojžíšova 3,19

Setře jim Bůh každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude -- neboť co bylo, pominulo. Zjevení 21,4

== 4.Mojžíšova 12,1-15 == Matouš 13,31-35 ==


10. Středa Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Žalm 84,13

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme. Židům 11,1

== Skutky 9,31-35 == Matouš 13,44-46 ==


11. Čtvrtek Ti spatří, co jim nebylo vyprávěno, porozumějí tomu, o čem neslyšeli. Izaiáš 52,15

Pavel píše: Zakládám si na tom, že kážu evangelium tam, kde o Kristu ještě neslyšeli. Římanům 15,20

== Jakubova 5,13-16 == Matouš 13,47-52 ==


12. Pátek Proto ti přikazuji: Ve své zemi ochotně otvírej ruku svému utištěnému a potřebnému bratru. 5.Mojžíšova 15,11

Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40

== Lukáš 23,6-12 == Matouš 13,53-58 ==


13. Sobota Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1.Samuelova 16,7

Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Jan 7,24

== Izaiáš 57,15-19 == Matouš 14,1-12 ==


13. neděle po svaté Trojici

Kristus praví: Cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili. Matouš 25,40


14. Neděle Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo. Přísloví 8,13

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Římanům 12,21

Cesta k nebi nová, živá,
od Boha k spasení daná,
jest to Kristus v svém životě,
jaký vedl v tomto světě.
-
Pro vůli Boží vše trpěl,
v tom pokojně, tiše se měl,
pomsty pro křivdy nehledal,
dobrým za zlé odplacoval.
- 309,1.5 -

== Lukáš 10,25-37 == 1.Janova 4,7-12 == Žalm 78,1-31 ==


15. Pondělí Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám. Žalm 71,5

Pavel píše: Jsem si jist, že ten,který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Filipským 1,6

== 5.Mojžíšova 15,1-11 == Matouš 14,13-21 ==


16. Úterý K tobě, Panovníku Hospodine, pozvedám své oči, utíkám se k tobě, nevydej mě smrti. Žalm 141,8

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu. Římanům 6,23

== Amos 5,4-15 == Matouš 14,22-36 ==


17. Středa Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. 1.Mojžíšova 32,11

Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá. Římanům 8,11

== 5.Mojžíšova 24,10-15. 17-22 == Matouš 15,1-20 ==


18. Čtvrtek Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: "Co to děláš?" Izaiáš 45,9

Bůh si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý, vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všecko ostatní. Skutky 17,25

== Skutky 4,32-37 == Matouš 15,21-28 ==


19. Pátek Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20

Pavel píše: Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22

== Matouš 26,47-56 == Matouš 15,29-39 ==


20. Sobota Vložím do vás svého ducha a oživnete.Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já Hospodin jsem to vyhlásil a vykonal. Ezechiel 37,14

Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtvi hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. Římanům 6,11

== Judova 1,2.20-25 == Matouš 16,1-12 ==


14. neděle po svaté Trojici

Dobrořeč duše má Hospodinu a nezapomínej se na všechna dobrodiní jeho. Žalm 103,2 K


21. Neděle Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Zachariáš 7,10

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Jakubova 1,27

Ejhle, služba Boží čistá,
z víry živé činěná,
naděj, z níž nám kvete jistá
slovem Božím stvrzená!
K všem, kdož Pánu v bratřích jeho
slouží z srdce ochotného,
Pán se přizná při skonání
a dá jim požehnání.
- 302,8 -

== Lukáš 17,11-19 == Římanům 8,12-17 == Žalm 78,32-55 ==


22. Pondělí Ubožák nikdy neupadne v zapomnění, naděje ponížených nikdy neztroskotá. Žalm 9,19

Pán řekl svému služebníku: "Vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé." Lukáš 14,21

== 2.Timoteovi 1,1-7 == Matouš 16,13-20 ==


23. Úterý Hospodin praví: Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená. Izaiáš 54,4

Ježíš praví: Když vás obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit, neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. Matouš 10,19

== Jan 9,24-41 == Matouš 16,21-28 ==


24. Středa Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím. Žalm 31,10

Ježíš praví: Ano i vlasy na vaší hlavě jsou všecky spočteny. Nebojte se! Lukáš 12,7

== Filemonovi 1-22 == Matouš 17,1-13 ==


25. Čtvrtek Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, protože pomazal mne Hospodin. Izaiáš 61,1

Ježíš praví: Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Skutky 1,5

== 1.Paralipomenon 29,9-18 == Matouš 17,14-21 ==


26. Pátek Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště. Žalm 91,4

Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16,33

== Jan 13,31-35 == Matouš 17,22-27 ==


27. Sobota Blaze těm, kdo bydlí ve tvém domě, mohou tě zde vždycky chválit. Žalm 84,5

Žila tu prorokyně Anna.Byla již pokročilého věku a byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého roku.Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu a modlitbami. Ta chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Lukáš 2,36-38

== 2.Tesalonickým 2,13-17 == Matouš 18,1-14 ==


15. neděle po svaté Trojici

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7


28. Neděle Jako nová nebesa a nová země, které učiním, budou stát přede mnou, je výrok Hospodinův, tak nepohnutelně bude stát vaše potomstvo a vaše jméno. Izaiáš 66,22

My máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. Filipským 3,20

Ježíši, tvoje dobrota
je světlo mého života,
já na zemi jsem pouhý host,
ó dej, ať jsem všech hříchů prost.
-
Mám pracnou cestu před sebou,
v nebeské město za tebou,
tam je můj domov slíbený,
tvou krví draze koupený.
- 390,1.2 -

== Matouš 6,25-34 == 1.Petrova 5,5c-11 == Žalm 78,56-72 ==


29. Pondělí Velebte Hospodina se mnou, vyvyšujte spolu jeho jméno. Žalm 34,4

Viděl jsem, jak kolem trůnu stojí množství andělů, slyšel jsem je mocným hlasem volat: "Hoden jest Beránek, ten obětovaný, přijmout moc, bohatství, moudrost, sílu, poctu, slávu i dobrořečení." Zjevení 5,11.12

== Lukáš 10,17-20 == Matouš 18,15-20 ==


30. Úterý Chvalte Hospodina, nebo dobré jest zpívati žalmy Bohu našemu. Žalm 147,1 K

Nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství, se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem. Koloským 3,16

== 1.Mojžíšova 16,6-14 == Matouš 18,21-35 ==


ZÁŘÍ 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | říjen | listopad | prosinec]