[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]

ŘÍJEN 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: To máme od Boha přijímat jen dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme? Jób 2,10


1. Středa Hospodin si řekl: Už nikdy nebudu zlořečit zemi kvůli člověku, přesto, že každý výtvor lidského srdce je od mládí zlý. 1.Mojžíšova 8,21

Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Římanům 8,1

== Zjevení 14,6-16 == Matouš 19,1-12 ==


2. Čtvrtek Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni. Žalm 80,20

U žen stanuli dva muži v zářícím rouchu. Zachvátil je strach a sklonily tvář k zemi. Ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen." Lukáš 24,4-6

== 1.Mojžíšova 32,1-3.10-13 == Matouš 19,13-15 ==


3. Pátek Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. Žalm 103,2

Jeden z malomocných, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha. Padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Lukáš 17,15.16

== Skutky 12,1-11 == Matouš 19,16-30 ==


4. Sobota Dovol mi spatřit tvou slávu! 2.Mojžíšova 33,18

Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom -- jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce -- i my vstoupili na cestu nového života. Římanům 6,4

== Skutky 27,16-25 == Matouš 20,1-16 ==


16. neděle po svaté Trojici

Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život v evangeliu. 2.Timoteovi 1,10


5. Neděle Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí. Žalm 107,9

Když Ježíš byl s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřely oči a poznali ho. Lukáš 24,30.31

Nechť tedy hlas náš vděčný
vždy k Bohu vstupuje,
on časný chléb i věčný
nám z lásky daruje.
Ó oslavuj se, Pane,
a s bázní tvé jméno,
nám lidem k spáse dané,
vždy budiž slaveno!
- 410,1 -

== Lukáš 12,13-21 == 2.Korintským 9,6-15 == Žalm 104 ==


6. Pondělí Zachraň svůj lid a žehnej dědictví svému, buď mu pastýřem a nes jej na ramenou věčně. Žalm 28,9

Ježíš říká: Já jsem dveře pro ovce. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Jan 10,7.9

== Římanům 6,18-23 == Matouš 20,17-28 ==


7. Úterý Což nám nenavrátíš život, aby se tvůj lid z tebe radoval? Žalm 85,7

Ježíš praví: Kdo by se napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému. Jan 4,14

== Skutky 21,8-14 == Matouš 20,29-34 ==


8. Středa Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech. Žalm 118,17

Ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, umíráme -- a hle jsme na živu, jsme týráni, a přec nejsme vydáni smrti, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme, jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme. 2.Korintským 6,4.9.10

== Marek 5,2-24.35-43 == Matouš 21,1-11 ==


9. Čtvrtek Gedeon je odmítl: "Nebudu vaším vladařem, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin." Soudců 8,23

Ježíš praví: Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Matouš 23,11

== Filipským 1,19-26 == Matouš 21,12-17 ==


10. Pátek Hospodina stále před oči si stavím. Žalm 16,8

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Koloským 3,23

== Jan 18,3-9 == Matouš 21,18-22 ==


11. Sobota Já jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 16,8

Právě tak, když bylo po večeři, vzal Ježíš kalich a řekl: "Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví." Lukáš 22,20

== Marek 9,1-10 == Matouš 21,23-27 ==


17. neděle po svaté Trojici

Vítězství, které přemohlo svět, je naše víra. 1.Janova 5.4


12. Neděle I poznají, že já Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a oni, dům izraelský, jsou mým lidem, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 34,30

Chci tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid? Naprosto ne! Vždyť i já jsem Izraelec, z potomstva Abrahamova, z pokolení Benjamínova. Římanům 11,1

My jsme tvoji a ty náš,
to svědectví sám dáváš
skrze slovo své svaté,
po všem světě rozsáté.
- 169,7 -

== Matouš 15,21-28 == Římanům 10,9-18 == Žalm 25 ==


13. Pondělí Zaženu tvou nevěru jako mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím, praví Hospodin. Izaiáš 44,22

Farizeové řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní." Matouš 9,11.12

== Marek 5,24-34 == Matouš 21,28-32 ==


14. Úterý Ochrana tvá buď Bůh věčný. 5.Mojžíšova 33,27 K

Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko! Jemu buď sláva na věky. Římanům 11,36

== Jakubova 1,1-13 == Matouš 21,33-46 ==


15. Středa V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům. Izaiáš 11,10

Mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Matouš 2,1.2

== Lukáš 7,1-10 == Matouš 22,1-14 ==


16. Čtvrtek Z propasti země přivádíš mě nazpět, Hospodine, ty mě stále činíš větším, útěchou mě zahrnuješ. Žalm 71,20-21

Žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu. Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: "Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila." Matouš 9,20.22

== Skutky 5,34-42 == Matouš 22,15-22 ==


17. Pátek Lidé jsou jak vánek, urození jsou jen lživé zdání. Na váze stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. Žalm 62,10

Ježíš pravil Pilátovi: "Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry." Jan 19,11

== Jan 19,28-30 == Matouš 22,23-33 ==


18. Sobota Plnit, Bože můj, tvou vůli je mým přáním, tvůj zákon mám ve svém nitru. Žalm 40,9

Pavel píše: "Nestydím se za evangelium, je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří." Římanům 1,16

== Matouš 14,22-33 == Matouš 22,34-40 ==


18. neděle po svaté Trojici

Toto přikázání máme od něho, aby ten, kdo miluje Boha, miloval i bratra svého. 1.Janova 4,21


19. Neděle Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se už zlého! Sofoniáš 3,15

Neboj se, malé stádce, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království. Lukáš 12,32

Zástupe Boží, slyš ten hlas,
kterým tě volá Pán:
zapuď svou bázeň, můj jsi, můj,
navždy mně odevzdán.
- 332,1 -

== Marek 12,28-34 == Římanům 14,17-19 == Žalm 16 ==


20. Pondělí Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Nahum 1,3

Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. 1.Korintským 10,13

== 1.Tesalonickým 4,9-12 == Matouš 22,41-46 ==


21. Úterý Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden. Jeremiáš 27,5

Umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Římanům 14,8

== 1.Timoteovi 1,1-11 == Matouš 23,1-12 ==


22. Středa Z celého srdce se odevzdávaly dobrovolné dary Hospodinu. 1.Paralipomenon 29,9

Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani s donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. 2.Korintským 9,7

== Píseň 8,4-7 == Matouš 23,13-28 ==


23. Čtvrtek Toto praví Panovník Hospodin: Běda bláznivým prorokům, kteří následují svého vlastního ducha, ale pranic neviděli. Ezechiel 13,3

Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha, neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. 1.Janova 4,1

== Skutky 6,1-7 == Matouš 23,29-39 ==


24. Pátek Živ je Hospodin! Buď požehnána moje skála. Žalm 18,47

Přicházejte k němu (ke Kristu), kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. 1.Petrova 2,4

== Lukáš 23,32-34 == Jób 1,1-12 ==


25. Sobota Na stříbro kelímek, na zlato pec, srdce však Hospodin prozkoumává. Přísloví 17,3

Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Římanům 12,2

== Matouš 5,17-24 == Jób 1,13-22 ==


19. neděle po svaté Trojici

Uzdrav mne, Hospodine, a zdráv budu, vysvoboď mne a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K


26. Neděle Jsem druhem všech, kteří se tě bojí a tvých ustanovení se drží. Žalm 119,63

Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se. Židům 10,25

Ó dej bydliti
nám v těch příbytcích tvých,
dej choditi
do sborů svatých tvých,
Kriste,
k tvé pravdě přečisté!
- 181,11 -

== Marek 2,1-12 == Efezským 4,22-32 == Žalm 22,1-22 ==


27. Pondělí Ač jsem ponížený ubožák, Panovník přec na mě myslí. Žalm 40,18

Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z toho těla smrti? Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! Římanům 7,24-25

== Marek 10,46-52 == Jób 2,1-10 ==


28. Úterý Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. Žalm 118,8

Kristus jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Židům 3,6

== Lukáš 5,12-16 == Jób 2,11-3,26 ==


29. Středa On zajistil památku svým divům, Hospodin je milostivý, plný slitování. Žalm 111,4

Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: "Toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku." Lukáš 22,19

== Kazatel 12,1-8 == Jób 4,1-21 ==


30. Čtvrtek Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nepoznal jsi Boha kromě mne, mimo mne jiného zachránce není. Ozeáš 13,4

Ježíš Kristus sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Filipským 2,7-9

== Marek 6,7-13 == Jób 5,1-27 ==


Den reformace

Nikdo nemůže položit jiný základ než ten, který už položen jest, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

31. Pátek Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat "Spása" a své brány "Chvála". Izaiáš 60,18

Jan píše: Anděl mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha, zářícího Boží slávou. Město mělo mohutné a vysoké hradby a dvanáct bran. Zjevení 21,10-12

Ó Jeruzaléme, ty město měst,
dej Bůh, ať v tobě dlím.
Mé lačné srdce k tobě chce se vznést
až k jasným branám tvým.
Výš nad hory a doly svou touhou zalétá
a nedbá, co je bolí a spěchá ze světa.
- 492,1 -

== Matouš 5,1-12 == Římanům 3,21-28 == Jób 6,1-30 ==


ŘÍJEN 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | listopad | prosinec]