[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]

LISTOPAD 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé na věky. Izaiáš 40,8


1. Sobota Toto praví Panovník Hospodin: "Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat." Ezechiel 34,11

Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? Matouš 18,12

== Skutky 14,8-18 == Jób 8,1-22 ==


20.neděle po svaté Trojici

Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. Micheáš 6,8


2. Neděle I poznají, že já jsem Hospodin, až rozlámu břevno jejich jha a vysvobodím je. Ezechiel 34,27

Marta řekla Ježíšovi: "Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět." Jan 11,27

Ó Ježíši, rač dáti, by lid tvůj v den i noc
v tvé víře mohl státi a znal tvé spásy moc.
Tu pravdu svou mu zjev,
že chrání ho tvá krev,
že nemusí se báti,
když hrozí Boží hněv.
- 185,1 -

== Marek 10,2-16 == 1.Tesalonickým 4,1-8 == Žalm 19 ==


3. Pondělí Já jsem vlastníma rukama roztáhl nebesa a veškerému jejich zástupu jsem vydal příkazy. Izaiáš 45,12

Ježíš si byl vědom toho, že mu Otec všecko dal do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází. Jan 13,3

== 2.Mojžíšova 23,10-16 == Jób 9,1-35 ==


4. Úterý Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy půjde oráč hned za žencem a ten, kdo šlape hrozny, hned za rozsévačem. Z hor bude kanout mladé víno a všechny pahorky budou oplývat vláhou. Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. Amos 9,13-14

Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka, každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Zjevení 22,2

== 2.Mojžíšova 18,13-27 == Jób 11,1-20 ==

== Skutky 27,16-25 == Matouš 20,1-16 ==


5. Středa Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Nahum 1,7

Pevný základ Boží trvá a nese nápis "Pán zná ty, kdo jsou jeho" a "ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně". 2.Timoteovi 2,19

== 1.Mojžíšova 24,54-67 == Jób 12,1-25 ==


6. Čtvrtek Toto praví Hospodin: "Neboj se, já budu s tebou." Izaiáš 43,1.5

Vezměte si k srdci, abyste si předem nepřipravovali, jak se budete hájit. Lukáš 21,14

== 2.Mojžíšova 19,3-9 == Jób 14,1-22 ==


7. Pátek Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš. Žalm 65,4

Ježíš pravil: Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velkou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. Lukáš 7,47

== Jan 18,28-32 == Jób 28,1-28 ==


8. Sobota Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. Izaiáš 45,5.7

Ježíš se modlil: "Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." Matouš 26,39

== Kazatel 12,9-14 == Jób 31,1-40 ==


21. neděle po svaté Trojici

Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. 2.Korintským 6,2


9. Neděle Neboj se, muži vzácný, pokoj tobě. Vzchop se, vzchop se. Daniel 10,19

Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Matouš 5,11.12

Jen doufej, duše, nezoufej,
nes tiše úděl svůj;
s vším sebe Pánu odevzdej,
on s tebou, důvěřuj!
- 305,2 -

== Lukáš 17,20-24 == Římanům 14,7-9 == Žalm 115 ==


10. Pondělí Z nesmírného slitování jsi se svým lidem neskoncoval a neopustil jsi jej. Nehemiáš 9,31

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,9

== Marek 4,1-12 == Jób 32,1-22 ==


11. Úterý Dítě narodilo se nám, syn dán jest nám, i bude knížectví na rameni jeho. Izaiáš 9,6 K

Mudrci vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu. Matouš 2,11

== Marek 13,9-20 == Jób 35,1-16 ==


12. Středa Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen. Izaiáš 50,7

Bůh chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. 1.Timoteovi 2,4

== Židům 13,1-9 == Jób 38,1-11;40,1-5 ==


13. Čtvrtek Tu se dotkl anděl Eliáše a řekl mu: "Vstaň a jez!" On vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu. 1.Královská 19,5.8

Ježíš jim řekl: "Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu." Řekli mu: "Pane, dávej nám ten chléb stále!" Jan 6,33-34

== 1.Janova 2,18-29 == Jób 40,6-41,3;42,1-6 ==

1741 Prohlášení Pána Ježíše za Vrchního staršího v Jednotě bratrské.


14. Pátek Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí. Žalm 33,9

Všecko povstalo skrze Slovo a bez něho nepovstalo nic, co jest. Jan 1,3

== Matouš 26,36-41 == Jób 42,7-9 ==


15. Sobota Ty jsi můj Bůh. Žalm 118,28

Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého." Matouš 16,16

== Marek 13,30-37 == Jób 42,10-17 ==

1670 zemřel v Amsterodamu Jan Amos Komenský


22.neděle po svaté Trojici

Všichni se musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým. 2.Korintským 5,10


16. Neděle Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Izaiáš 52,7

To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Skutky 10,36

Pokoj svůj nám dej, v lásce k nám se znej
jako k svým, kdo tebe známe,
jménem tvým se nazýváme,
kdo tě v srdci svém milovati chcem.
- 340,6 -

== Matouš 25,31-46 == Římanům 8,18-25 == Žalm 22,23-32 ==


17. Pondělí Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu a vrátím potěšení jemu, praví Hospodin. Izaiáš 57,18.21

Když už byl Ježíš blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: "Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím." Lukáš 19,41.42

== Matouš 7,21-29 == Nahum 1,1-14 ==


18. Úterý On je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. 1.Samuelova 3,18

U Boha je možné všecko. Matouš 19,26

== Židům 10,26-31 == Nahum 2,1-14 ==


Den pokání a modliteb

Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu. Přísloví 14,34

19. Středa Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání. Žalm 67,2

Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi. 2.Korintským 13,13

Jen z milosti ty odpouštíš
nám přestoupení naše.
Ty o všech vinách našich víš,
vše znaje, co kdo páše.
Nám nesluší se chlubiti,
než trestů tvých se děsiti
a prosit o tvou milost.
- 261,2 -

== Lukáš 13,1-9 == Římanům 2,1-11 == Abdiáš 1-21 ==


20. Čtvrtek Hospodinovo svědectví je pravdivé, nezkušený jím zmoudří. Žalm 19,8

Duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. Římanům 8,16

== 2.Tesalonickým 1,3-12 == Matouš 24,1-14 ==


21. Pátek Takto se budete ptát jeden druhého, každý svého bratra: "Co odpověděl Hospodin? Co Hospodin promluvil?" Jeremiáš 23,35

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. 1.Tesalonickým 5,11

== Matouš 26,59-66 == Matouš 24,15-28 ==


22. Sobota Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení. Izaiáš 51,7

Kdo odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Římanům 8,34

== Zjevení 20,11-15 == Matouš 24,29-31 ==


Poslední neděle církevního roku

Buďte připraveni a vaše lampy ať hoří. Lukáš 12,35


23. Neděle Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám stále před sebou. Izaiáš 51,5

Ježíš praví: Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11,28

Pojďte všichni, pojďte sem,
On s vás břímě hříchů složí.
Spasení jest jenom v něm,
z hříšných činí dítky Boží.
Každý nechť to v mysli má:
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,4 -

== Matouš 25,1-13 == Zjevení 21,1-7 == Žalm 126 ==


24. Pondělí On byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Izaiáš 53,5

Jeho rány vás uzdravily. 1.Petrova 2,25

== 5.Mojžíšova 34,1-8 == Matouš 24,32-44 ==


25. Úterý Zorejte si úhor, nesejte do trní! Jeremiáš 4,3

U koho bylo zaseto do trní, to je ten, kdo slyší slovo, ale časné starosti a vábivost majetku slovo udusí, a zůstane bez úrody. Matouš 13,22

== 1.Petrova 1,13-21 == Matouš 24,45-51 ==


26. Středa V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu a stanou se mým lidem. Zachariáš 2,15

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. Matouš 28,19

== 1.Korintským 3,9-15 == Matouš 25,1-13 ==


27. Čtvrtek Nechystej nic zlého na svého bližního, který s tebou důvěřivě bydlí. Přísloví 3,29

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Římanům 13,10

== Koloským 4,2-6 == Matouš 25,14-30 ==


28. Pátek Zbloudilí duchem poznají rozumnost, mému naučení se budou učit reptalové. Izaiáš 29,24

Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli, a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči; potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Židům 5,12

== Matouš 27,50-54 == Matouš 25,31-46 ==


29. Sobota Zachraňuješ lidi i dobytek, Hospodine. Žalm 36,7

Ježíš praví: Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Matouš 6,26

== Zjevení 21,10-14 == Izaiáš 40,1-11 ==


1.neděle adventní

Aj, král tvůj přijde tobě spravedlivý a spasení plný. Zachariáš 9,9 K


30. Neděle Na tě pamětliv jsem i na ložci svém, každého bdění nočního přemýšlím o tobě. Žalm 63,7 K

Noc pokročila, den se přiblížil .Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Římanům 13,12

Již pravé slunce vzchází,
jej milost doprovází;
kde s hříšnými se střetla,
z nich tvoří děti světla.
- 82,1 -

== Matouš 21,1-9 == Římanům 13,8-14 == Žalm 117 ==


LISTOPAD 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | prosinec]