[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]

PROSINEC 2003

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh praví: Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky. Izaiáš 43,19


1. Pondělí Padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?" Jozue 5,14

Kristus praví: Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Jan 5,24

== 1.Petrova 1,8-13 == Izaiáš 40,12-26 ==


2. Úterý Ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. 4.Mojžíšova 6,25

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě -- to vše mocí Ducha Páně. 2.Korintským 3,18

== Židům 10,32-39 == Izaiáš 40,27-31 ==


3. Středa Hospodin je spravedlivý, miluje vše, co je spravedlivé. Žalm 11,7

Dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a Duchem našeho Boha. 1.Korintským 6,11

== Koloským 1,9-14 == Izaiáš 41,1-7 ==


4. Čtvrtek Já jsem tě zasadil, révu ušlechtilou, samou spolehlivou sadbu. Jak ses mi mohla proměnit v révu planou a cizí? Jeremiáš 2,21

Kristus praví: Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Jan 15,5

== 1.Tesalonickým 5,1-8 == Izaiáš 41,8-14 ==


5. Pátek Neboj se náhlého strachu, Hospodin bude po tvém boku. Přísloví 3,25.26

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13,13

== Matouš 27,27-30 == Izaiáš 42,1-9 ==


6. Sobota Hospodinu nemůže nic zabránit, aby zachránil ať skrze mnoho nebo skrze málo. 1.Samuelova 14,6

Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Židům 4,16

== Matouš 23,37-39 == Izaiáš 43,1-7 ==


2.neděle adventní

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko. Lukáš 21,28


7. Neděle Navrátíš-li se k Hospodinu, změní Hospodin, tvůj Bůh tvůj úděl a slituje se nad tebou. 5.Mojžíšova 30,2.3

Všechno je mi dovoleno -- ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno -- ano, ale ničím se nedám zotročit. 1.Korintským 6,12

Čiňme pravé pokání a zlý život změňme,
jakožto věrní sluzi, tak Pána čekejme,
neb on stojí u dveří ustavičně tluka,
zda by našel příbytek čistý u člověka.
- 76,4 -

== Lukáš 21,25-33 == Jakubova 5,7-8 == Žalm 80 ==


8. Pondělí Ty jsi Bůh, jenž činí divy! Svoji moc jsi dal národům poznat. Žalm 77,15

Ježíš kázal: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Marek 1,15

== Židům 6,9-12 == Izaiáš 43,8-13 ==


9. Úterý Bože můj, nevzdalujž se ode mne, nebo ssoužení blízké jest, a nemám spomocníka. Žalm 22,3.12 K

Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Židům 4,15

== Zjevení 2,12-17 == Izaiáš 43,14-21 ==


10. Středa Nezabiješ! 2.Mojžíšova 20,13

Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Matouš 5,44

== Zjevení 2,1-7 == Izaiáš 43,22-28 ==


11. Čtvrtek Toto praví Panovník Hospodin: Odstraním z jejich těla srdce kamenné a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými nařízeními, zachovávali moje řády a jednali podle nich. Ezechiel 11,19.20

Mluvím k vám jako k svým dětem -- udělejte nám i vy místo ve svém srdci. 2.Korintským 6,13

== 2.Korintským 5,1-10 == Izaiáš 44,1-8 ==


12. Pátek Hospodin osvobozuje vězně. Žalm 146,7

Chlapcův otec vykřikl: "Věřím, pomoz mé nedověře." Marek 9,24

== Lukáš 22,66-71 == Izaiáš 44,21-28 ==


13. Sobota Já volám k Bohu, Hospodin mě spasí. Žalm 55,17

Což Bůh nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Lukáš 18,7

== 1.Tesalonickým 4,13-18 == Izaiáš 45,1-8 ==


3.neděle adventní

Připravte cestu Hospodinu! Hle, váš Bůh! Panovník Hospodin přichází s mocí. Izaiáš 40,3.10


14. Neděle Já chci být ustavičně s tebou, uchopils mě za pravici. Žalm 73,23

Ježíš praví: Já ovcím dávám věčný život; nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Jan 10,28

V čemžkoli jsme pobloudili,
naprav nás, pastýři milý,
k stádu svému na ramenou
přines ovci svou ztracenou.
- 160,6 -

== Matouš 11,2-10 == 1.Korintským 4,1-5 == Žalm 85 ==


15. Pondělí Budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní zřídlo, jemuž se vody neztrácejí. Izaiáš 58,11

Ježíš zvolal: Kdo věří ve mne, "proudy živé vody poplynou z jeho nitra," jak praví Písmo. Jan 7,38

== Matouš 3,1-6 == Izaiáš 45,9-17 ==


16. Úterý (Hospodin) bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Žalm 72,13

Cožpak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Jakubova 2,5

== Matouš 3,7-12 == Izaiáš 45,18-25 ==


17. Středa Ty Hospodine, znáš mne a zkusils srdce mého, že s tebou jest. Jeremiáš 12,3 K

Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Skutky 10,31

== Lukáš 1,26-38 == Izaiáš 49,1-6 ==


18. Čtvrtek Hospodin zajisté jest útočiště chudého, útočiště v čas soužení. Žalm 9,10 K

Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1.Petrova 5,7

== 1.Tesalonickým 5,16-24 == Izaiáš 49,7-13 ==


19. Pátek Kdykoli jsem říkal: "Má noha klopýtá", podepřelo mě tvé milosrdenství. Žalm 94,18 Z

Proto se, bratří, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete. 2.Petrova 1,10

== 2.Korintským 1,18-22 == Izaiáš 49,14-26 ==


20. Sobota Ti, kteří jiné vyučují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteříž k spravedlnosti přivozují mnohé, jako hvězdy na věčné věky. Daniel 12,3 K

Kdo má dar učit, ať učí. Římanům 12,7

== Zjevení 5,1-5 == Izaiáš 50,4-11 ==


4.neděle adventní

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán blízko. Filipským 4,4.5


21. Neděle Vložil jsem na" svého služebníka" svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům. Izaiáš 42,1

Ježíš odpověděl Pilátovi: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě". Jan 18,37

Vítej, Králi věčnosti,
plný pravdy, milosti,
ač jsem tebe nehoden,
přijdiž ke mně přece jen.
- 68,4 -

== Lukáš 1,39-56 == Filipským 4,4-7 == Žalm 74 ==


22. Pondělí Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost. Izaiáš 58,1

Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení a přesvědčení. 1.Korintským 1,10

== Zjevení 22,16-21 == Izaiáš 51,1-8 ==


23. Úterý Boží potok je naplněn vodou. Žalm 65,10

V Kristu je vtělena všechna plnost božství; v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil. Koloským 2,9-10

== Římanům 15,8-13 == Izaiáš 51,9-16 ==


Štědrý den

24. Středa Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Žalm 63,2

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem. Titovi 2,11

Z této milosti,
jenž s takou štědrostí
k nám nehodným se sklání
buď chválen Bůh náš bez přestání.
- 79,5 -

== Matouš 1,1-25 == Římanům 1,1-7 == Izaiáš 52,7-12 ==


1.svátek vánoční

Slovo stalo se tělem a přebývalo mezi námi.Spatřili jsme jeho slávu. Jan 1,14

25. Čtvrtek Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Žalm 4,9

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jan 1,14

Kterýž jsa Slovo božské
učiněns tělo lidské,
jímž jsi nás sobě koupil,
kdyžs smrt těžkou podstoupil.
- 169,4 -

== Lukáš 2,1-14 == Titovi 3,4-7 == Lukáš 1,46-55 ==


2.svátek vánoční

26. Pátek Hospodine, ať nejsem zahanben, vždyť se utíkám k tobě. Žalm 25,20

Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista; byl bohatý, ale pro nás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2.Korintským 8,9

Navštívils nás bídné sluhy ve vězení,
nesa z divné lásky z bíd nám vyproštění.
Z bohatého skladu nebeského hradu
hojné neseš zboží, štědrý Synu Boží:
Vítej, králi náš!
- 71,2 -

== Jan 1,1-14 == Židům 1,1-6 == Lukáš 2,29-32 ==


27. Sobota Tyto pronárody poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin, tvůj Bůh nedovolil. 5.Mojžíšova 18,14

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. 1.Korintským 10,31

== 1.Janova 2,5-10 == Izaiáš 52,13-53,3 ==


Neděle po vánocích

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jan 1,14


28. Neděle Hospodin mě vyvede na světlo a uzřím jeho spravedlnost. Micheáš 7,9

Bůh, který řekl "ze tmy ať zazáří světlo", osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. 2.Korintským 4,6

Světlo duší jediné,
ach, již přijď, a oblaž mne;
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj!
- 83,4 -

== Lukáš 2,22-40 == 1.Janova 1,1-4 == Žalm 40 ==


29. Pondělí Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. 5.Mojžíšova 13,1

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Galatským 6,2

== 1.Janova 4,11-16 == Izaiáš 53,4-12 ==


30. Úterý Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit. Žalm 22,3

Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Marek 14,38

== Židům 1,5-14 == Izaiáš 54,1-10 ==


Závěr roku

Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nanejvýš milosrdný. Žalm 103,8

31. Středa Kéž se projeví tvé milosrdenství a potěší mě, jak jsi svému služebníku řekl, Hospodine! Žalm 119,75.76

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2.Tesalonickým 2,16-17

Rok starý míjí v té době,
chvála buď Otče náš, tobě,
žes minulých let z milosti
nás chránil v mnohé bídnosti.
-
K tobě samému voláme
v tobě všecko zakládáme;
ty jsi grunt roku šťastného,
Bože spasení našeho!
- 469,1.5 -

== Lukáš 12,35-40 == Římanům 8,31-39 == Izaiáš 55,6-11 ==

Milost Pána našeho Ježíše Krista s vámi se všemi. Amen.


PROSINEC 2003: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 ]
[HESLA 2003: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad]