[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

LEDEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem. 1.Korintským 1,9


Nový rok

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Koloským 3,17

1. Čtvrtek Hospodin, Tvůj Bůh, je Bůh milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu. 5.Mojžíšova 4,31

Ježíš praví: "Já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě." Jan 12,46

Nejsme hodni milosti,
Bůh však přisáhl v svém slově,
že jsou brány milosti
kajícímu nahotově.
V Kristu hříšník život má,
Ježíš hříšné přijímá.
- 251,2 -

== Žalm 8,2-7 == Lukáš 4,16-21 == Žalm 121 ==


2. Pátek Hospodin shlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Žalm 102,20-21

Pán mi řekl: "Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla." 2.Korintským 12,9

== Jozue 24,1-26 == Marek 1,1-8 ==


3. Sobota Jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. Micheáš 5,3

Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy. 1.Timoteovi 3,16

== 2.Mojžíšova 2,1-10 == Marek 1,9-13 ==


Světový týden modliteb


2. neděle po vánocích

Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan 1,14


4. Neděle Proč, ó Hospodine, stojíš zdaleka, a skrýváš se v čas ssoužení? Žalm 10,1 K

Bůh ospravedlňuje. Římanům 8,33

Tu před ním v okrase svatosti
sklánějte se spolu s vážností;
v bázni jeho všichni stůjte,
kdežkoli všichni bydlíte
na všeho světa širokosti.
- 22,4 -

== Žalm 138,2-5 == Lukáš 2,41-52 == Žalm 138 ==


5. Pondělí Nechť se na tvých služebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech! Žalm 90,16

Ježíš vzal dítě za ruku a řekl: "Talitha kum", což znamená: ,Děvče, pravím ti, vstaň!´ Tu děvče hned vstalo a chodilo. Marek 5,41-42

== 1.Mojžíšova 9,12-17 == Marek 1,14-20 ==


Zjevení Páně -- Epifanias

Tma pomíjí, a světlo to pravé již svítí. 1.Janova 2,8b K

6. Úterý Zplésalo srdce mé v Hospodinu. 1.Samuelova 2,1 K

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista! 1.Korintským 15,57

== Žalm 100,1-5 == Matouš 2,1-12 == Marek 1,21-28 ==


7. Středa Slyšte dalecí, co jsem učinil, a poznejte blízcí sílu mou. Izaiáš 33,13 K

Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1.Petrova 2,9

== 2.Janova 3,1-6 == Marek 1,29-39 ==


8. Čtvrtek Milovati budeš Hospodina Boha svého z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své. 5.Mojžíšova 6,5 K

Milovat jej z celého srdce, z celého rozumu a z celé síly a milovat bližního jako sám sebe je víc než všecky oběti a dary. Marek 12,33

== 1.Janova 2,12-17 == Marek 1,40-45 ==


9. Pátek Jak velice miluješ lidi! 5.Mojžíšova 33,3 K

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid. Lukáš 1,68

== Efezským 4,17-24 == Marek 2,1-12 ==


10. Sobota Pijí víno z obětních misek, nejlepšími oleji se maží, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. Amos 6,6

Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. 1.Timoteovi 6,11

== 1.Janova 1,5-7 == Marek 2,13-17 ==


1. neděle po Zjevení Páně

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží. Římanům 8,14


11. Neděle Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení od spravedlnosti: Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není. Izaiáš 46,12.13

Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých; jsme bezradni, ale nejsme v koncích. 2.Korintským 4,8

Kdo Bohu ve všem oddává se
a v něm své skládá doufání,
jej Bůh i v těžkých vichřic čase
v svých křídel stínu uchrání:
v něj, Nejvyššího, víru mít,
toť silný hrad a mocný štít.
- 375,1 -

== Žalm 72,1-19 == Matouš 3,13-17 == Žalm 89,1-19 ==


12. Pondělí Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší, pět žalmy, hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost. Žalm 92,2-3

Zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce. Efezským 5,19

== Skutky 10,37-48 == 1.Korintským 1,1-9 ==


13. Úterý Naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův. Jeremiáš 29,13.14

Každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, bude mu otevřeno. Matouš 7,8

== Jozue 3,9-17 == 1.Korintským 1,10-17 ==


14. Středa I kdyby ustoupily hory a zakolísaly pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje kolísat nebude, praví Hospodin, tvůj Slitovník. Izaiáš 54,10

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. 2.Korintským 9,8

== Koloským 2,1-7 == 1.Korintským 1,18-25 ==


15. Čtvrtek Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Izaiáš 59,1.2

Celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným." Lukáš 18,13

== Marek 10,13-16 == 1.Korintským 1,26-31 ==


16. Pátek Nepokradeš. 2.Mojžíšova 20,15 K

Nic více nevybírejte mimo to, což jest ustaveno. Lukáš 3,13 K

== Lukáš 12,49-53 == 1.Korintským 2,1-9 ==


17. Sobota Samuel řekl lidu: "Dopustili jste se všeho toho zla, avšak jsem dalek toho, abych se přestal za vás modlit." 1.Samuelova 12,20.23

Ochotně se podřizujte každému, kdo pracuje na společném díle. Uklidnili mé i vaše srdce. Važte si takových lidí! 1.Korintským 16,16.18

== Matouš 6,6-13 == 1.Korintským 2,10-16 ==


2. neděle po Zjevení Páně

Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Jan 1,17


18. Neděle Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem. 2.Mojžíšova 33,11

Ježíš řekl: "Kdož vidí mne, vidí toho, kterýž mne poslal." Jan 12,45 K

Jdu s nebes výšin, lidé, k vám
a novou zvěst vám odevzdám!
Je šťastná, dobrá zpráva ta,
buď všemi s plesem přijata!
- 80,1 -

== Žalm 105,1-4 == Jan 2,1-11 == Žalm 89,20-38 ==


19. Pondělí Jónatan šel za Davidem. Ve jménu Božím mu dodal odvahy. 1.Samuelova 23,16

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal. 1.Petrova 4,10

== 5.Mojžíšova 4,5-13 == 1.Korintským 3,1-4 ==


20. Úterý Vyslyšel Hospodin pokornou modlitbu mou, Hospodin modlitbu mou přijal. Žalm 6,10 K

Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Židům 5,7

== Marek 2,23-28 == 1.Korintským 3,5-8 ==


21. Středa Gedeon Hospodinovu poslu odpověděl: "Je-li s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává?" Soudců 6,13

Ježíš na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: "Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?" Marek 4,38

== Lukáš 16,14-18 == 1.Korintským 3,9-17 ==


22. Čtvrtek Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také. Zachariáš 8,21

Anděl volal mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod." Zjevení 14,7

== Skutky 15,22-31 == 1.Korintským 3,18-23 ==


23. Pátek Provazcové padli mi na místech veselých a dědictví rozkošné dostalo se mi. Žalm 16,6 K

Budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. Koloským 1,12

== Jan 7,1-13 == 1.Korintským 4,1-13 ==


24. Sobota Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha. Izaiáš 52,10

Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření. Marek 16,15 K

== 5.Mojžíšova 33,1-16 == 1.Korintským 4,14-21 ==


3. neděle po Zjevení Páně

Přijdou lidé od východu i od západu, od severu a od jihu, a zaujmou místo u stolu v Božím království. Lukáš 13,29


25. Neděle Hospodin provždy odstraní smrt. Izaiáš 25,8

Co je zaseto jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitelné. 1.Korintským 15,42

Duch můj už stále vzhlíží
v tu krásu nebeskou,
ač tělo ještě plíží
se cestou pozemskou.
- 487,13 -

== Žalm 86,1-7 == Matouš 8,5-13 == Žalm 86 ==


26. Pondělí Jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Žalm 30,6

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. 1.Petrova 5,10

== Izaiáš 19,19-25 == 1.Korintským 5,1-8 ==


27. Úterý Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte. 2.Paralipomenon 30,9

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. Marek 6,34

== 1.Královská 17,8-16 == 1.Korintským 5,9-13 ==


28. Středa Hospodin je Bůh pravý, on je Bůh živý a král věčný. Jeremiáš 10,10

I otázal se ho Pilát: "Ty-li jsi ten král židovský?" A on odpověděv, řekl jemu: "Ty pravíš." Marek 15,2 K

== Rút 1,1-21 == 1.Korintským 6,1-11 ==


29. Čtvrtek Dopřáls volnosti mým nohám. Žalm 31,9

Vy jste byli povoláni ke svobodě. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. Galatským 5,13

== Skutky 13, 42-52 == 1.Korintským 6,12-20 ==


30. Pátek Byl vyťat ze země živých, raněn pro nevěrnost mého lidu. Izaiáš 53,8

Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem. 1.Korintským 15,3-4

== Lukáš 4,22-30 == 1.Korintským 7,1-7 ==


31. Sobota Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Žalm 103,13

Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. Galatským 4,6

== Zjevení 15,1-4 == 1.Korintským 7,8-16 ==


LEDEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]