[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ÚNOR 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

Heslo měsíce: On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Žalm 91,11


Poslední neděle po Zjevení Páně

Nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. Izaiáš 60,2


1. Neděle Onť jest Hospodin Bůh náš, na vší zemi soudové jeho. Žalm 105,7 K

Na Božím soudu není milosrdenství pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Ale milosrdenství vítězí nad soudem. Jakubova 2,13

Amen, milý Ježíši,
milost tvá mne vyslyší.
Ty ses chudým stal a nízkým,
bych ti navždy stal se blízkým.
S pláčem k tobě vyhlížím,
až tě v slávě uvidím.
- 273,7 -

== Žalm 97, 1-12 == Matouš 17,1-9 == Žalm 135 ==


2. Pondělí Ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem. Žalm 17,15

Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. 1.Korintským 13,12

== 2.Korintským 3,9-18 == 1.Korintským 7,17-24 ==


3. Úterý Hospodin na nebesích utvrdil trůn svůj, a kralování jeho nade vším panuje. Žalm 103,19 K

Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků! Zjevení 5,13

== Jan 1,43-51 == 1.Korintským 7,25-40 ==


4. Středa Dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od národu až do pronárodu pravda jeho. Žalm 100,5 K

Ježíš řekl: "Já jsem ta cesta, i pravda, i život. Žádný nepřichází k Otci než skrze mne." Jan 16,6 K

== Jan 3,31-36 == 1.Korintským 8,1-6 ==


5. Čtvrtek Nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc; i za večerního času bude světlo. Zachariáš 14,7

Bdětež tedy: nevíte zajisté dne ani hodiny. Matouš 25,13 K

== Zjevení 1,1-8 == 1.Korintským 8, 7-13 ==


6. Pátek Všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu. Ezdráš 3,11

Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh. Židům 3,4

== Jan 8,12-20 == 1.Korintským 9,1-12 ==


7. Sobota Nepustím tě, leč mi požehnáš. 1.Mojžíšova 32,27 K

Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. Efezským 1,3

== 4.Mojžíšova 6,22-27 == 1.Korintským 9,13-18 ==


Septuagesimae

(70 dní před velikonocemi)

Ne pro spravedlivé činy ti předkládáme své prosby o smilování, ale pro tvé velké slitování. Daniel 9,18


8. Neděle Což ruka Hospodinova je na to krátká? Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne. 4.Mojžíšova 11,23

Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mne očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." Marek 1,40.41

Bůh k zármutku i radování
zná příhodnost i pravý čas;
on po kratičkém zkušování
k nám v milosti se vrací zas,
a dřív než kdo se naděje,
svým k pomoci zas přispěje.
- 375,3 -

== Žalm 31,20-25 == Matouš 20,1-16 == Žalm 124 ==


9. Pondělí Plésejte Bohu, síle naší, prokřikujte Bohu Jákobovu. Žalm 81,2 K

Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Matouš 5,12 K

== Lukáš 19,1-10 == 1.Korintským 9,19-23 ==


10. Úterý Budu očekávat Hospodina, ačkoli skryl tvář před domem Jákobovým, s nadějí budu na něho čekat. Izaiáš 8,17

Žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme. 2.Korintským 5,7

== Židům 12,12-17 == 1.Korintským 9,24-29 ==


11. Středa Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. Daniel 12,2

On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých Marek 12,27

== Matouš 10,40-42 == 1.Korintským 10,1-13 ==


12. Čtvrtek S plesáním to oznamujte, všude rozhlašujte, rozneste to až do končin země, rcete: "Hospodin vykoupil Jákoba, svého služebníka." Izaiáš 48,20

Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Římanům 3,24

== 1.Korintským 3,1-8 == 1.Korintským 10,14-22 ==


13. Pátek Není mé slovo jako oheň, je výrok Hospodinův, jako kladivo tříštící skálu? Jeremiáš 23,29

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. 2.Timoteovi 2,15

== Jan 2,13-22 == 1.Korintským 10,23-11,1 ==


14. Sobota Trubači a zpěváci hráli a zpívali zároveň, aby Hospodinova chvála a oslava zněla jednohlasně. Chválili Hospodina, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. 2.Paralipomenon 5,13.14

Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. 2.Petrova 1,3

== 1.Korintským 1,26-31 == 1.Korintským 11,2-16 ==


Sexagesimae

(60 dní před velikonocemi)

Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte srdce svá ve vzdoru! Židům 3,15


15. Neděle Mně v Boží blízkosti je dobře, v Panovníku Hospodinu mám své útočiště, proto vyprávím o všech tvých činech. Žalm 73,28

Konají-li dobře svou službu, získávají si důstojné postavení a velkou jistotu ve víře v Krista Ježíše. 1.Timoteovi 3,13

Ó pracuj, i když množí
se stíny k večeru!
Aj, mnohou oko Boží
zří ještě mezeru;
byť ubývalo síly,
jho ještě nesvrhuj,
až Pán tě v pravou chvíli
sám přijme v pokoj svůj.
- 362,3 -

== Žalm 119,89 -117 == Lukáš 8,4 -15 == Žalm 125 ==


16. Pondělí Kdo uděluje chudému, půjčuje Hospodinu, a onť za dobrodiní jeho odplatí jemu. Přísloví 19,17 K

Ježíš majetnému muži řekl: "Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!" Marek 10,21

== 5.Mojžíšova 32,44-47 == 1.Korintským 11,17-22 ==


17. Úterý Pozvedněme s dlaněmi i srdce k Bohu na nebesích. Pláč 3,41

Všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry. Skutky 1,14

== 2.Mojžíšova 7,1-13 == 1.Korintským 11,23-27 ==


18. Středa Blaze lidu, který zná vítězný hlahol, který chodí ve světle tvé tváře, Hospodine. Žalm 89,16

Žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. 2.Korintským 13,11

== Marek 6,1-6 == 1.Korintským 11,28-34 ==


19. Čtvrtek Poznáte, že Bůh silný, živý, jest u prostřed vás. Jozue 3,10 K

Když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží." Marek 15,39

== Lukáš 6,43-49 == 1.Královská 1,1-27 ==


20. Pátek Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Izaiáš 50,4

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Efezským 4,29

== Jan 12, 34-42 == 1.Královská 1, 28-53 ==


21. Sobota Jméno svatosti své uvedu v známost u prostřed lidu svého. Ezechiel 39,7 K

Ježíš řekl: "Dal jsem jim poznat tvé jméno a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich." Jan 17,26

== Matouš 13,31-35 == 1.Královská 2,1-12 ==


Estomihi

(Budiž mi pevnou skalou. Žalm 31,3 K)

Hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Lukáš 18,31


22. Neděle Hospodin zkoumá srdce všech, postřehne každý výtvor mysli. 1.Paralipomenon 28,9

Jestliže vzýváte jako Otce toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. 1.Petrova 1,17

Má síla umdlévá,
než k službě dospěje,
v mé síle oheň neplane,
dech jarní nevěje.
Má síla pronikne
jen tebou protčena,
má korouhev jen silou tvou
v boj bude nesena.
- 284,2 -

== Žalm 31, 2-9 == Marek 8,31-38 == Žalm 31 ==


23. Pondělí Spravedlivě spravedlnosti následovati budeš, abys živ byl. 5.Mojžíšova 16,20 K

Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. 1.Tesalonickým 5,15

== Lukáš 13,31-35 == 1.Královská 3,1-15 ==


24. Úterý Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil. 1.Samuelova 12,24

Ježíš řekl: "Jdi domů ke svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval." Marek 5,19

== Lukáš 5,33-39 == 1.Královská 3,16-28 ==


25. Středa V den soužení svého Pána hledal jsem, v noci ruce své rozprostíral jsem bez přestání, a nedala se potěšiti duše má. Žalm 77,3 K

Zůstanete-li ve mně, a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Jan 15,7

== 2.Petrova 1,2-11 == 1.Královská 5,1-14 ==


26. Čtvrtek Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím. Jeremiáš 31,25

Ježíš vzal těch pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, dobrořečil, lámal chleby a dával učedníkům, aby jim je předkládali. I ty dvě ryby rozdělil všem. A jedli všichni a nasytili se. Marek 6,41-42

== Zachariáš 7,2-13 == 1.Královská 5,15-32 ==


27. Pátek Hospodinovo milosrdenství nepomíjí, jeho slitování nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. Pláč 3,22.23

Poněvadž tedy trávu polní, ješto dnes jest, a zítra do peci bývá vložena, Bůh tak odívá, i zdaliž mnohem více vás neodívá, ó malé víry? Matouš 6,30 K

== Jan 8,21-30 == 1.Královská 6,1-13 ==


28. Sobota I přinášeli Izraelci, každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat. 2.Mojžíšova 35,29

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní dary, milé Bohu pro Ježíše Krista. 1.Petrova 2,5

== Daniel 5,1-30 == 1.Královská 8,1-13 ==


1. neděle postní -- Invocavit

(Vzývati mne bude a vyslyším jej. Žalm 91,15 )

Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy. 1.Janova 3,8


29. Neděle Oči Hospodinovy obzírají celou zemi, takže se mohou vzchopit ti, jejichž srdce je cele při něm. 2.Paralipomenon 16,9

Nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu. Efezským 1,19-20

V milosti kraluje Hospodin
celého vesmíru do končin
a jeho dobrotu přemnohou
nebesa obsáhnout nemohou.
- 51,1 -

== Žalm 91,1-15 == Matouš 4,1-11 == Žalm 91 ==


ÚNOR 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]