[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

BŘEZEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Kéž nás neopouští a neodvrhuje! 1. Královská 8,57


1. Pondělí Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh! Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě. 1.Královská 18,37

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. 1.Petrova 2,21

== 1.Janova 3,7-12 == 1.Královská 8, 22-40 ==


2. Úterý Všechny stezky Hospodinovy jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Žalm 25,10

Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme. 1.Janova 5,2

== Jób 1,1-22 == 1.Královská 8, 41-46 ==


3. Středa Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech, o mocných skutcích a divech, jež konal. Žalm 78,4

Byli jsme mezi vámi laskaví, jako když matka chová své děti. Chtěli jsme vám odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými. 1.Tesalonickým 2,7.8

== 1.Korintským 10,9-13 == 1.Královská 10,1-13 ==


4. Čtvrtek Rozkazové Hospodinovi jsou přímí, obveselující srdce. Žalm 19,9 K

Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat můj Otec; i já ho budu milovat a dám se mu poznat. Jan 14,21

== Jakubova 4,1-10 == 1.Královská 10,1-13 ==


Světový modlitební den žen


5. Pátek Na něm spočine duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy. Izaiáš 11,2

V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. Vtom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a Ducha, který jako holubice sestupoval na něj. A z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." Marek 1,9-11

== Židům 2, 11-18 == 1.Královská 11,1-25 ==


6. Sobota Nezatvrzujte se, poddejte se Hospodinu, přijďte k jeho svatyni. 2.Paralipomenon 30,8

Divy veliké činil Bůh skrze ruce Pavlovy. Skutky 19,11 K

== Zjevení 20,1-6 == 1.Královská 11,26-43 ==


2. neděle postní -- Reminiscere

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6 )

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní Římanům 5,8


7. Neděle Hle, pronárody jsou jako kapka ve větru, jak prášek na vahách. Izaiáš 40,15

Poznejte Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dejte se prostoupit vší plností Boží. Efezským 3,19

Ó Pane, rozmnožuj
sám pravou víru ve mně;
tak dobrých nezbaví
mne skutků moc vší země.
Kde světlo přebývá,
tam záře vychází.
Tys Bůh můj a můj Pán,
já zde tvůj příchozí.
- 248,6 -

== Žalm 10,3-18 == Marek 12,1-12 == Žalm 123 ==


8. Pondělí Hospodin, tvůj Bůh, zvrátil zlořečení tobě v požehnání, neboť Hospodin, tvůj Bůh, tě miloval. 5.Mojžíšova 23,6

Ježíš řekl ženě: "Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení." Marek 5,34

== Jeremiáš 26,1-24 == Marek 10,32-34 ==


9. Úterý Kdo snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Malachiáš 3,2

Bděte; nebo nevíte, kdy Pán domu přijde, u večer-li, čili o půlnoci, čili když kohouti zpívají, čili ráno. Marek 13,35 K

== Jób 2,1-10 == Marek 10,35-45 ==


10. Středa Také my budeme sloužit Hospodinu. On je naším Bohem. Jozue 24,18

Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. 1.Korintským 4,1

== 2.Mojžíšova 17,1-7 == Marek 10,46-52 ==


11. Čtvrtek Budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele. Izaiáš 41,16

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí. 1.Petrova 1,8

== 1.Jan 1,8-2,2(3-6) == Marek 11, 1-11 ==


12. Pátek Smiluj se nade mnou, Bože, podle milosrdenství svého, podle množství slitování svých shlaď přestoupení má. Žalm 51,3 K

Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

== Lukáš 9,43-48 == Marek 11,12-19 ==


13. Sobota Prozpěvující ukrutníci budou poníženi. Izaiáš 25,5

Maria řekla: "Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil." Lukáš 1,51-52

== Galatským 2,16-19 == Marek 11,20-25 ==


3. neděle postní -- Oculi

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15 )

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. Lukáš 9,62


14. Neděle Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil ses toho, co je v jeho očích zlé? 2.Samuelova 12,9

Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Římanům 7,18-19

Tím jediné se chlubím směle,
že slitování došel jsem;
v něm pohřížen jsem vírou cele:
to nevyrve mi peklo, zem!
V něm volám k tobě, i když mdlím,
v něm i v den smrti zvítězím.
- 278,4 -

== Žalm 34,16-23 == Lukáš 9,57-62 == Žalm 129 ==


15. Pondělí Z hlubokosti volám k tobě, Hospodine. Pane, vyslyš hlas můj! Žalm 130,1-2 K

Bartimaios křičel: "Synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Ježíš mu řekl: "Co chceš, abych ti učinil?" Slepý mu odpověděl: "Pane, ať vidím!" Marek 10,48.51

== Lukáš 14,25-35 == Marek 11,27-33 ==


16. Úterý Nepravosti své vyznávám, a pro hřích svůj tesklím. Žalm 38,19 K

Zacheus se zastavil a řekl Pánu: "Polovinu svého jmění dávám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně." Lukáš 19,8

== Jób 7,11-21 == Marek 12,1-12 ==


17. Středa Hospodin mi řekl: "Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím." Izaiáš 49,3

Ježíš řekl samařské ženě: "Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů." Jan 4,22

== Marek 9,38-47 == Marek 12,13-17 ==


18. Čtvrtek Z ssoužení svého volal jsem k Hospodinu, a ozval se mi. Jonáš 2,3 K

Ježíš řekl knížeti školy: "Neboj se, toliko věř!" Marek 5,36 K

== Marek 8,10-21 == Marek 12, 18-27 ==


19. Pátek Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat. Žalm 5,4

Časně ráno, ještě za tmy, Ježíš vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil. Marek 1,35

== Matouš 10,34-39 == Marek 12,28-34 ==


20. Sobota Upokojtež se, a vězte, žeť jsem já Bůh. Žalm 46,11 K

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Jan 8,32

== Lukáš 17, 28-33 == Marek 12,35-37 ==


4. neděle postní -- Laetare

(Veselte se s Jeruzalémem. - )

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Jan 12,24


21. Neděle Ztiš se před Panovníkem Hospodinem, vždyť den Hospodinův je blízko! Sofoniáš 1,7

Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. 1.Petrova 4,7

Protož samého
Boha našeho
slavně zvyšujte,
před ním klekejte
na hoře jeho
trůnu svatého.
Náš tento král i Pán
jest nejsvětější sám.
- 25,6 -

== Žalm 84,6-12 == Jan 12,20-26 == Žalm 132 ==


22. Pondělí Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé. Žalm 119,105 K

Dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo. Skutky 4,29

== 5.Mojžíšova 8,2-10 == Marek 12,37-40 ==


23. Úterý Milujtež Hospodina všickni svatí jeho! Žalm 31,24 K

Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy. 1.Korintským 3,17

== Jób 9,14-35 == Marek 12,41-44 ==


24. Středa Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Ezechiel 37,26

V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. 2.Korintským 5,19

== Jan 15,9-17 == Marek 13,1-13 ==


25. Čtvrtek Otec synům v známost uvodí pravdu tvou. Izaiáš 38,19 K

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly. Koloským 3,21

== 2.Korintským 4,11-18 == Marek 13,14-23 ==


26. Pátek Samuel řekl lidu: "Služte Hospodinu celým srdcem. Neuchylujte se k nicotám, které neprospějí a nevysvobodí." 1.Samuelova 12,20.21

Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Matouš 6,24

== !!Jan 10,17-26 == Marek 13,24-27 ==


27. Sobota Jdi, a Hospodin budiž s tebou. 1.Samuelova 17,37 K

Ježíš zavolal svých dvanáct, počal je posílat dva a dva a dával jim moc nad nečistými duchy. Marek 6,7

== Jan 14,15-21 == Marek 13,28-37 ==


5. neděle postní -- Judica

(Bože, zjednej mi právo! Žalm 43,1 )

Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Matouš 20,28


28. Neděle Bůh mě opásává statečností. Žalm 18,33

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7

Mne zajmi, Pane můj,
pak volný ihned jsem,
mne donuť, bych svůj schoval meč
a budu vítězem.
Já klesám ve vřavě,
když sám jsem svoje stráž,
ty uvězni mne v loktech svých,
pak silna jest má páž.
- 284,1 -

== Žalm 43,1-4a == Marek 10,35-45 == Žalm 102 ==


29. Pondělí Jak často mě už od mládí sužovali, ale nepřemohli. Žalm 129,2

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni; jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. 2.Korintským 4,9

== Židům 6,20-27 == Marek 14,1-11 ==


30. Úterý Uzdrav mě, Hospodine, a zdráv budu; vysvoboď mne a vysvobozen budu. Jeremiáš 17,14 K

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha. 1.Korintským 6,20

== Jób 19,21-27 == Marek 14,12-16 ==


31. Středa Jak jsou milí příbytkové tvoji, Hospodine zástupů! Žalm 84,2 K

Máme-li tedy tak velikého kněze nad celým Božím domem, přistupujme před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry. Židům 10,21-22

== Židům 9,11-15 == Marek 14,17-25 ==


BŘEZEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]