[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

DUBEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání. 1.Petrova 3,9


1. Čtvrtek Haleluja. Chválu vzdávám Hospodinu celým srdcem, v kruhu přímých, v shromáždění. Žalm 111,1

Dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Filipským 2,2

== 1.Korintským 2,1-5 == Marek 14,26-31 ==


2. Pátek Z vichrů si činíš své posly, z ohnivých plamenů sluhy. Žalm 104,4

Vítr, kam chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází, a kam jde. Jan 3,8 K

== Židům 10,11-18 == Marek 14,32-42 ==


3. Sobota Což je člověk spravedlivější než Bůh, čistší muž než jeho učinitel? Jób 4,17

Spasil nás a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy. 2.Timoteovi 1,9

== Zjevení 14,1-5 == Marek 14,43-52 ==


6. neděle postní - Palmarum

Syn člověka musí být vyvýšen, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Jan 3,14-15


4. Neděle Hospodin miluje spravedlnost a soud. Žalm 33,5 K

Ti, kdo šli před ním i za nim, volali: "Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida! Hosanna na výsostech!" Marek 11,9-10

Ó tvá dobroto důstojná,
ó milosti k nám přehojná,
dáváš nám bohatství mnohá
z své milosti.
- 100,1 -

== Žalm 69,17-33 == Jan 12,12-19 == Žalm 88 ==


5. Pondělí Hospodin skála má a hrad můj, i vysvoboditel můj. 2.Samuelova 22,2 K

Nikdo nemůže vejít do domu silného muže. Marek 3,27

== Římanům 5,6-11 == Marek 14,53-65 ==


6. Úterý Poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí. Daniel 2,22

Tím se nám potvrzuje prorocké slovo, a činíte dobře, že se ho držíte. Je jako svíce, svítící v temném místě, dokud se nerozbřeskne den a jitřenka nám nevzejde v srdci. 2.Petrova 1,19

== Jób 38,1-11;42,1-6 == Marek 14,66-72 ==


7. Středa Pozor na opovážlivce; není v něm duše přímá. Spravedlivý bude žít pro svou věrnost. Abakuk 2,4

V evangeliu se zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána s vírou a vede k víře. Římanům 1,17

== Izaiáš 26,20-21 == Marek 15,1-15 ==


Zelený čtvrtek.

Památku způsobil předivnými skutky svými milosrdný a milostivý Hospodin. Žalm 111,4 K

8. Čtvrtek Tvoje oči uzří krále v jeho kráse. Izaiáš 33,17

Vojáci mu navlékli purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: "Buď zdráv, židovský králi!" Marek 15,17-18

Budiž zdraven tisíckráte,
žes mne tolik miloval,
až i na dřevo to klaté,
Pane můj, ses přibít dal.
Vděčnost hýbe srdcem mým,
když se v děj ten zamyslím,
jak jsi na Golgotě zmíral
a tak ráj mi otevíral.
- 99,1 -

== Žalm 111 == Jan 13,1-35 == Marek 15,16-23 ==


Velký pátek

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jan 3,16 K

9. Pátek Kdo utiskuje nemajetného, tupí toho, kdo jej učinil. Přísloví 14,31

Bili ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Marek 15,19

Lásko, jež ses čistou krví
v Getsemane potila,
jež jsi mukami hřích prvý
za nás bídné platila,
která ještě v umírání
náruč padlým otvíráš,
než se hlava mrtva sklání,
stále bídné přijímáš.
- 120,2 -

== Žalm 22,2-20 == Jan 19,16-30 == Marek 15,24-41 ==


10. Sobota Povstaniž, ó Bože, suď zemi; nebo ty dědičně vládneš všemi národy. Žalm 82,8 K

Kdož věří v něho, nebude odsouzen. Jan 3,18 K

== Ozeáš 5,15-6,3 == Marek 15,42-47 ==


Neděle velikonoční

Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý. Byl jsem mrtev a hle, jsem živý na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu. Zjevení 1,18


11. Neděle Kam tvá slova proniknou, vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti. Žalm 119,130

Kristus byl vzkříšen. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání. 1.Korintským 15,20.21

I my tvému velikému
vítězství se těšíme,
pokornými hlasy svými
vděčně tebe slavíme.
- 123,6 -

== Žalm 118,15-24 == Marek 16,1-8 ==


Pondělí velikonoční

12. Pondělí Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. 3.Mojžíšova 19,31

Život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Jan 17,3

Jak slunce obveseluje,
když projde mlhami,
nám světlo, život zjevuje,
když vzchází nad námi:
tak Kristus po svém vzkříšení,
těm, kdož žal nesli sklíčeni,
dal rozveselení.
- 126,2 -

== Lukáš 24,13-35 == Marek 16,9-20 ==


13. Úterý Výrobku svých rukou už nebudeme říkat: "Náš Bože!" Ozeáš 14,4

Ne že bychom mohli tuto způsobilost přičítat sami sobě na základě toho, co je v nás; naše způsobilost je od Boha. 2.Korintským 3,5

== 1.Korintským 15,20-28 == 1.Petrova 1,1-12 ==


14. Středa Od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti, od proroka až po kněze všichni klamou. Těžkou ránu mého lidu léčí lehkovážnými slovy: "Pokoj, pokoj!" Ale žádný pokoj není. Jeremiáš 6,13-14

Nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha. 3.Janova 11

== 1.Korintským 15,35-49 == 1.Petrova 1,13-16 ==


15. Čtvrtek Vy budete mi království kněžské a národ svatý. 2.Mojžíšova 19,6 K

Ježíš Kristus nás miluje a svou krví nás zprostil hříchů a učinil nás královským kněžstvem Boha, svého Otce -- jemu sláva i moc na věky. Zjevení 1,5-6

== 1.Korintským 15,50-57 == 1.Petrova 1,17-21 ==


16. Pátek Co jest člověk, že jsi naň pamětliv, a syn člověka, že jej navštěvuješ? Žalm 8,5 K

Ježíš vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: "Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne." Marek 9,36-37

== 1.Korintským 5,6-8 == 1.Petrova 1,22-2,3 ==


17. Sobota Na cestě soudů tvých očekáváme na tě. Izaiáš 26,8 K

Jako jste účastni utrpení, tak budete účastni také útěchy. 2.Korintským 1,7b

== 2.Timoteovi 2,8-13 == 1.Petrova 2,4-10 ==


Quasimodogeniti

(Jako novorozené děti. 1.Petrova 2,2 )

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3


18. Neděle Sedím-li ve tmě, mým světlem je Hospodin. Micheáš 7,8

Ježíš řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." Jan 8,12

Jitřenko, již slaví svět,
jak jen zří tě v tmách se skvět:
Jezu můj, ať jsem tvůj,
srdce mé mi ozařuj.
- 83,1 -

== Žalm 116,3-13 == Jan 20,19-29 == Žalm 128 ==


19. Pondělí Jeho spása je blízko těm, kteří se ho bojí. Setkají se milosrdenství a věrnost, spravedlnost s pokojem si dají políbení. Žalm 85,10.11

Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. 2.Timoteovi 4,8

== Izaiáš 42,10-16 == 1.Petrova 2,11-17 ==


20. Úterý Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt; což se neujmeš těch, kdo se potácejí na popravu? Řekneš-li: "My jsme to nevěděli", což ten, který zpytuje nitro, tomu nerozumí? Přísloví 24,11-12

Cožť vám pravím, všechněmť pravím: Bděte. Marek 13, 37 K

== Jób 42,7-17 == 1.Petrova 2,18-25 ==


21. Středa Ať se každý odvrátí od své zlé cesty a od svých zlých skutků. Jeremiáš 25,5

Odpusť nám viny naše. Matouš 6,12 K

== 1.Petrova 1,22-25 == 1.Petrova 3,1-7 ==


22. Čtvrtek Budete jíst dosyta a budete chválit jméno Hospodina, svého Boha. Joel 2,26

Ten, který dává semeno k setbě i chléb k jídlu, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. 2.Korintským 9,10

== Jan 17,9-19 == 1.Petrova 3,8-12 ==


23. Pátek Pokoj, pokoj dalekým i blízkým, praví Hospodin. Vyléčím jej. Izaiáš 57,19

Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše aniž strachuj. Jan 14,27 K

== Lukáš 23,50-56 == 1.Petrova 3,13-17 ==


24. Sobota Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy. Žalm 57,10

Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal sedm démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Marek 16,9-10

== Jan 12,44-50 == 1.Petrova 3,18-22 ==


Misericordias domini

(Milosrdenství Hospodinova plná jest země. - )

Ježíš praví: Já jsem dobrý pastýř. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Jan 10,11a.27-28a


25. Neděle Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci. Izaiáš 25,1

Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. 1.Petrova 1,3

Chvaltež Boha našeho
v jeho svatém trůnu,
ke cti a chvále jeho
slavně zvučte jemu.
Chvalte jej na výsosti,
kdež mocně panuje,
on řídí vše v pravosti,
moc svou ukazuje.
- 53,1 -

== Žalm 23 == Jan 10,11-30 == Žalm 136 ==


26. Pondělí Hospodin zástupů praví toto: Hle, budu je tříbit a zkoumat. Jeremiáš 9,6

Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží." Jan 9,2-3

== 4.Mojžíšova 27,12-23 == 1.Petrova 4,1-11 ==


27. Úterý Hospodin pohanění lidu svého odejme se vší země. Izaiáš 25,8 K

Bůh všecky uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi smiloval. Římanům 11,32

== 1.Korintským 4,9-16 == 1.Petrova 4,12-19 ==


28. Středa Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Jeremiáš 32,17

Ježíš řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko." Marek 10,27

== Jan 17,20-26 == 1.Petrova 5,1-7 ==


29. Čtvrtek Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám! Izaiáš 55,1

Ten, který seděl na trůnu, řekl: "Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé." Zjevení 21,5-6

== Efezským 4,8-16 == 1.Petrova 5,8-14 ==


30. Pátek Hospodin řekl: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí." 2.Mojžíšova 33,14

Ježíš řekl Levimu: "Pojď za mnou." On vstal a šel za ním. Marek 2,14

== Matouš 26,30-35 == 1.Timoteovi 1,1-11 ==


DUBEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]