[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

KVĚTEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Bůh chce, aby všickni lidé spaseni byli a k známosti pravdy přišli. 1.Timoteovi 2,4 K


1. Sobota Jako ptáci, kteří obletují hnízda, tak bude Hospodin zástupů štítem Jeruzalému, zaštítí a vysvobodí, ušetří a vyprostí. Izaiáš 31,5

Pán mě vysvobodí ze všeho zlého a zachová pro své nebeské království. 2.Timoteovi 4,18

== Jan 14,1-6 == 1.Timoteovi 1,12-20 ==


Jubilate

(Plésej Hospodinu všecka země! Žalm 66,1 K)

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. 2.Korintským 5,17


2. Neděle Jakož jsou vysoko nebesa nad zemí, tak jest vyvýšené milosrdenství jeho nad těmi, kteříž se ho bojí. Žalm 103,11 K

Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno. 2.Korintským 6,1

Tebe, Bože, chválíme,
Pane, Tvoji ctíme sílu.
Před tebou se skláníme,
Tvému divíce se dílu.
Tys od věků na věky,
Bože mocný, veliký.
- 46,1 -

== Žalm 66,1-9 == Jan 15,1-8 == Žalm 148 ==


3. Pondělí A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. 1.Mojžíšova 1,31 K

Všechno, co Bůh stvořil, je dobré, a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. 1.Timoteovi 4,4

== Římanům 1, 18-25 == 1.Timoteovi 2,1-7 ==

1728 začátek Hesel v Ochranově


4. Úterý Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Izaiáš 46,9

Milostí Boží jsem to, což jsem. 1.Korintským 15,10 K

== 2.Korintským 5,11-18 == 1.Timoteovi 2,8-15 ==


5. Středa Před očima Hospodinovýma jsou cesty člověka. Přísloví 5,21 K

Vidím do nitra a srdce člověka. Zjevení 2, 23

== Jan 8,31-36 == 1.Timoteovi 3, 1-13 ==


6. Čtvrtek I řekl Hospodin Abrahamovi: "V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země." 1.Mojžíšova 12,1.3

Maria řekla: "Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky." Lukáš 1,54-55

== Římanům 8,7-11 == 1.Timoteovi 3,14-16 ==


7. Pátek Toto je slovo Hospodinovo: "Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů." Zachariáš 4,6

My jsme nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha. 1.Korintským 2,12

== Jan 19,1-7 == 1.Timoteovi 4,1-11 ==


8. Sobota Chci milosrdenství, ne oběť, poznání Boha je nad zápaly. Ozeáš 6,6

Nyní pak zůstává víra, naděje, láska, to tré, ale největší z nich jestiť láska. 1.Korintským 13, 13 K

== Zjevení 22,1-5 == 1.Timoteovi 4,12-5,2 ==


Cantate

(Zpívejte Hospodinu píseň novou! Žalm 98,1 K)

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci. Žalm 98,1


9. Neděle Odklidím nepravost této země v jediném dni. Zachariáš 3,9

On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni. 1.Korintským 1,8

Probuďme se, křesťané,
k pokání pravému,
pamatujíc, že nastane
den soudný každému.
- 255,1 -

== Žalm 98,1-4 == Matouš 11,25-30 == Žalm 149 ==


10. Pondělí Budiž nám přítomná i ochotnost Hospodina Boha našeho, a díla rukou našich potvrď mezi námi, díla, pravím, rukou našich potvrď. Žalm 90,17 K

V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. Galatským 6,9

== Jakubova 1,17-27 == 1.Timoteovi 5,3 -16 ==


11. Úterý Za dohlížitele ti dám pokoj a za poháněče spravedlnost. Izaiáš 60,17

Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. 1.Korintským 13,6

== Lukáš 19,36-40 == 1.Timoteovi 5,17-25 ==


12. Středa My, lid tvůj a ovce pastvy tvé, slaviti tě budeme na věky; od národu do pronárodu vypravovati budeme chválu tvou. Žalm 79,13 K

Zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ti zde?" Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád." Řekl mu: "Pas mé beránky!" Jan 21,15

== Římanům 15,14-21 == 1.Timoteovi 6,1-10 ==


13. Čtvrtek Dbejte na mé příkazy a jednejte podle nich. Já jsem Hospodin. 2.Mojžíšova 22,31

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Matouš 7,12

== 1.Korintským 14,6-19 == 1.Timoteovi 6,11-16 ==


14. Pátek Já tě oslavovati budu, nebo jsi mne vyslyšel, a byls můj vysvoboditel. Žalm 118,21 K

Ježíš řekl ženě: "Tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji!" Lukáš 7,50

== Lukáš 22,39-46 == 1.Timoteovi 6,17-21 ==


15. Sobota Svou tvář už před nimi nebudu skrývat, neboť jsem vylil na dům izraelský svého ducha, je výrok Panovníka Hospodina. Ezechiel 39,29

Nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. 1.Janova 3,2

== Jan 6,60-69 == 2.Timoteovi 1,1-12 ==


Rogate

(Modlete se!)

Požehnán buď Bůh, že mou prosbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel. Žalm 66,20


16. Neděle Spravedliví se zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit. Žalm 68,4

Ježíš řekl: "Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme." Jan 16,22

On má mým potěšením býti,
mým klenotem, mou zálibou.
V něm nechť se srdce moje sytí
a oči mají pastvu svou.
Ať mnohými svět milován,
mou láskou budiž Ježíš sám.
- 334,2 -

== Žalm 95,1-7 == Jan 16,23-33 == Žalm 92 ==


17. Pondělí Proč říkáš, Jákobe, proč, Izraeli mluvíš takto: "Má cesta je Hospodinu skryta, můj Bůh přehlíží mé právo?" Izaiáš 40,27

Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Židům 10,35

== 1.Královská 3,5-15 == 2.Timoteovi 1,13-18 ==


18. Úterý Nechť jsou tvé oči otevřené k prosbě tvého služebníka i k prosbě Izraele, tvého lidu, a slyš je, kdykoli budou k tobě volat. 1.Královská 8,52

Bartimaios se dal do křiku: "Ježíši, synu Davidův, smiluj se nade mnou!" Marek 10,47

== 2.Mojžíšova 17,8-13 == 2.Timoteovi 2,1-13 ==


19. Středa Nač odříkáváš má nařízení, proč si bereš do úst mou smlouvu? Ty přece nenávidíš kázeň, ty má slova za sebe jen házíš. Žalm 50,16-17

Ne každý, kdož mi říká: Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest. Matouš 7,21 K

== Lukáš 11,1-4 == 2.Timoteovi 2,14-26 ==


Nanebevstoupení Páně

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. Jan 12,32

20. Čtvrtek Svědectví tvá zajisté jsou mé rozkoše a moji rádcové. Žalm 119,24 K

Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Vzpomeňte si, co vám řekl. Lukáš 24,5-6

Jenž svých neopouštíš, Kriste,
zdržuj i nás v pravdě čisté,
dejž nám v losu svatých býti,
korunu z tvé ruky vzíti.
- 134,5 -

== Žalm 47,2-9 == Lukáš 24,44-53 == Filipským 2,6-11 ==


21. Pátek Hospodine, v úzkosti hledali tebe. Izaiáš 26,16 K

On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. 2.Korintským 1,4

== Jan 18,33-38 == 2.Timoteovi 3,1-9 ==


22. Sobota Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. 2.Mojžíšova 23,1

Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Efezským 4,25

== Efezským 6,18-24 == 2.Timoteovi 3,10-17 ==


Světový modlitební týden za jednotu křesťanů


(Ekumenický modlitební týden)


Exaudi

(Slyš mne, Hospodine! Žalm 27,7) )

Já až budu vyvýšen od země, všechny lidi potáhnu k sobě. Jan 12,32


23. Neděle Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo! Žalm 97,10

Jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. 1.Petrova 1,15

Nenech mě jít podle mého,
neb jsem člověk slabých sil.
Často šel bych cestou zlého,
kdybys mi vše dovolil.
Za zbloudilé měj mě dítě,
které neví. kudy kam,
které ručkou uchopí tě,
prosíc, bys je vedl sám!
- 415,3 -

== Žalm 27,1-9 == Jan 15,26-16,4 == Žalm 131 ==


24. Pondělí Oslavovati tě budu, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovati budu všecky divné skutky tvé. Žalm 9,2 K

Říkali: "Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč." Marek 7,37

== Ezechiel 11,14-20 == 2.Timoteovi 4,1-8 ==


25. Úterý Bůh vykoupí duši mou z moci pekla, když mne přijme. Žalm 49,16 K

Někdo snad řekne: "Jak vstanou mrtví? V jakém těle přijdou?" Jaká pošetilost! To, co zaséváš, nebude oživeno, jestliže neumře. 1.Korintským 15,35-36

== Lukáš 21,12-19 == 2.Timoteovi 4,9-22 ==


26. Středa Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. 1.Mojžíšova 18,3

Zavolali toho slepého, řkouce jemu: "Dobré mysli buď, vstaň, volá tě." Marek 10,49 K

== Lukáš 12,8-12 == Titovi 1,1-16 ==


27. Čtvrtek Jakmile ke mně Hospodin promluvil, vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě mluvit. Ezechiel 2,2

Ježíš řekl: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Ihned opustili sítě a šli za ním. Marek 1,17-18

== Skutky 1,12-26 == Titovi 2,1-10 ==


28. Pátek Chizkijáš vzal dopisy z rukou poslů, přečetl je a pak vstoupil do Hospodinova domu a rozložil je před Hospodinem. 2.Královská 19,14

Bez přestání se modlte. 1.Tesalonickým 5,17 K

== Jan 19,25-27 == Titovi 2,11-15 ==


29. Sobota Nevcházej v soud s služebníkem svým, neboť by nebyl spravedliv před tebou nižádný živý. Žalm 143,2 K

Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Efezským 2,8-9

== Zachariáš 4,1-14 == Titovi 3,1-15 ==


Modlitební den za evangelium


Neděle svatodušní

Ne silou ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů. Zachariáš 4,6 K


30. Neděle Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Jozue 23,3

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. Jan 14,26

Bez tebe vše naše zdání
marnost je a namáhání.
Ty jsi dárce všeho nám!
K našemu spěš uzdravení,
veď nás tam, kde hříchů není,
tam k otcovským výšinám.
- 138,3 -

== Žalm 118,24-29 == Jan 14,23-27 == Efezským 1,3-14 ==


Pondělí svatodušní

31. Pondělí Což je má ruka tak krátká k vykoupení? Izaiáš 50,2

Bůh nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí. V něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí. 2.Korintským 1,9.10

Ty, Duchu svatý, sám
nás můžeš obnovit
a duše zcela posvětit,
by tobě mohly žít.
- 140,4 -

== Matouš 16,13-19 == Žalm 150 ==


KVĚTEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]