[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVEN 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

Heslo měsíce: Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní! Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce. 1. Korintským 16,13-14


1. Úterý Bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva. Izaiáš 11,4

Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Matouš 5,6 K

== Skutky 4,23-31 == 1.Korintským 12,1-11 ==


2. Středa Řeknou vám: "Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají." Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Izaiáš 8,19

Chci vám připomenout evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte. 1.Korintským 15,1

== Skutky 8,9-25 == 1.Korintským 12,12-26 ==


3. Čtvrtek Nebude-li Hospodin stavěti domu, nadarmo usilují ti, kteříž stavějí jej. Žalm 127,1 K

Nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Skutky 20,32

== Skutky 11,1-18 == 1.Korintským 12,27-31a ==


4. Pátek Spustí-li se lijavec, nebo padá-li sníh z nebe, nevrací se zpátky, nýbrž zavlažuje zemi a činí ji plodnou a úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rozsívá, a chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Izaiáš 55,10.11

Ježíš řekl: "Pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země. Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou." Marek 4,20

== Skutky 11,19-26 == 1.Korintským 12,31b-13,7 ==


5. Sobota Ze Siónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh, přichází náš Bůh a nehodlá mlčet. Žalm 50,2-3

Jan vydával svědectví a volal: "Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milost." Jan 1,15.16

== Skutky 18,1-11 == 1.Korintským 13,8-13 ==


Neděle svaté Trojice

Svatý, svatý, svatý Hospodin zástupů, plna jest všecka země slávy jeho. Izaiáš 6,3 K


6. Neděle Zde je můj služebník, jehož podepírám, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení. Izaiáš 42,1

Přišel hlas z oblaku, řkoucí: "Tentoť jest ten Syn můj milý, jeho poslouchejte!" Marek 9,7 K

Ježíš ta pravda i cesta je
do nebe krásného, do ráje
a jeho přesvatou pomocí
duše má dospěje ku Otci.
- 51,8 -

== Žalm 145,1-13 == Jan 3,1-15 == Žalm 145 ==


7. Pondělí Selže kůň, k záchraně nepostačí, velkou silou svou k úniku nepomůže. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 33,17-18

Stůjte vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také přílbu spasení a meč Ducha, jímž je slovo Boží. Efezským 6,16-17

== Jeremiáš 10,6-12 == 1.Korintským 14,1-12 ==


8. Úterý Hospodine, Bože náš, byli jsme pod mocí jiných, nikoli tvou, budeme však připomínat jedině tvé jméno! Izaiáš 26,13

Ježíš řekl: "Víte, že ti, kteří platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi: ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. Marek 10,42-43

== Izaiáš 43,8-13 == 1.Korintským 14,13-25 ==


9. Středa Kéž na mě sestoupí tvé milosrdenství, Hospodine, i tvá spása, jak jsi řekl. Žalm 119,41

Otec řekl: "Můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám." Ježíš mu řekl: "Můžeš-li! Všechno je možné tomu, kdo věří." Marek 9,22-23

== Skutky 17,16-34 == 1.Korintským 14,26-40 ==


10. Čtvrtek Abram uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost. 1.Mojžíšova 15,6 K

Ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem. Galatským 3,9 K

== Efezským 4,1-7 == 1.Korintským 15,1-11 ==


11. Pátek Řekl jsem: "Vyznám na sebe Hospodinu přestoupení svá, a ty jsi odpustil nepravost hříchu mého." Žalm 32,5 K

Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu: Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k nim patřím na prvním místě. 1.Timoteovi 1,15

== Lukáš 23,44-49 == 1.Korintským 15,12-19 ==


12. Sobota Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin, tvůj Bůh? Jen aby ses bál Hospodina, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší. 5.Mojžíšova 10,12

Jakož miloval mne Otec, i já miloval jsem vás. Zůstaňtež v milování mém. Jan 15,9 K

== Jan 14,7-14 == 1.Korintským 15,20-28 ==


1. neděle po svaté Trojici

Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. Lukáš 10,16 K


13. Neděle Běda těm, kdo na koně spoléhají, doufají ve vozy, že je jich mnoho, ale nedotazují se Hospodina. Izaiáš 31,1

Bůh nás smířil sám se sebou skrze Krista Ježíše a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. 2.Korintským 5,18

Neboť Boha jiného
nemáme tak silného,
jenž by bojoval za nás
kromě tebe, Bože náš!
- 253,6 -

== Žalm 119,151-175 == Lukáš 16,19-31 == Žalm 133 ==


14. Pondělí Spravedlivý vyrozumívá při nuzných. Přísloví 29,7 K

Nejde o to, aby se jiným ulehčilo a vy byli přetíženi, nýbrž abyste na tom byli stejně. 2.Korintským 8,13

== Lukáš 10,1-16 == 1.Korintským 15,29-34 ==


15. Úterý Aj, všecky duše mé jsou. Ezechiel 18,4 K

Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Galatským 2,20

== Jeremiáš 36,1-31 == 1.Korintským 15, 35-39 ==


16. Středa Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. 5.Mojžíšova 28,12

Nic neznamená ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst. 1.Korintským 3,7

== 1.Tesalonickým 2,1-12 == 1.Korintským 15,50-58 ==


17. Čtvrtek Což nemusím dbát toho, abych mluvil, co mi vkládá do úst Hospodin? 4.Mojžíšova 23,12

Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium; nemohu jinak, běda mně, kdybych nekázal. 1.Korintským 9,16

== Jan 21,15-19 == 1.Korintským 16,1-12 ==

17. června 1722 započalo budování Ochranova


18. Pátek Budeš jíst a nasytíš se; pak si dávej pozor, abys nezapomněl na Hospodina. 5.Mojžíšova 6, 11-12

Chléb náš vezdejší dej nám dnes. Matouš 6,11 K

== Lukáš 22,24-30 == 1.Korintským 16,13-24 ==


19. Sobota Vysvobodím vás ze všelijakých poškvrn vašich. Ezechiel 36,29 K

To, co z úst vychází, jde ze srdce, a to člověka znesvěcuje. Matouš 15,18

== Filipským 1,12-18 == 1.Královská 12,1-19 ==


2. neděle po svaté Trojici

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Matouš 11,28


20. Neděle Těš se v Hospodinu, a dá tobě žádosti srdce tvého. Žalm 37,4 K

Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. Marek 11,24

Jen věrně, Pán co svěřil tobě,
vždy konej v duchu veselém.
Jen pros a jistě v každé době
on zůstane ti přítelem.
Kdo v Boha doufá, k Bohu lne,
ten na věky se nepohne.
- 375,6 -

== Žalm 36,6-10 == Lukáš 14,15-24 == Žalm 36 ==


21. Pondělí Šli do svých stanů radostně a s dobrou myslí pro všechno, co dobrého učinil Hospodin svému služebníku Davidovi a Izraeli, svému lidu. 1.Královská 8,66

Vzbudil nám mocného Spasitele z rodu Davida, svého služebníka. Lukáš 1,69

== Přísloví 9,1-10 == 1.Královská 12,20-32 ==


22. Úterý Lepší milosrdenství tvé nežli život. Žalm 63,4 K

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci. 1.Korintským 15,43

== 2.Mojžíšova 2,11-25 == 1.Královská 12,33-13,10 ==


23. Středa Požehnej nás Bůh, a bojtež se jeho všecky končiny země. Žalm 67,8 K

Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. 1.Petrova 5,5

== 1.Samuelova 1,1-11 == 1.Královská 13,11-34 ==


24. Čtvrtek Čím se odplatím Hospodinu za všecka dobrodiní jeho mně učiněná? Žalm 116,12 K

Člověk dříve posedlý odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš; a všichni se divili. Marek 5,20

== Lukáš 1,57-80 == 1.Královská 14,1-20 ==


25. Pátek Podle své vůle nakládá s nebeským vojskem i s obyvateli země. Není, kdo by mohl zabraňovat jeho ruce a ptát se ho: "Co to děláš?" Daniel 4,32

Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: "Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?" Marek 4,41

== Lukáš 23,39-43 == 1.Královská 16,29-17,6 ==


26. Sobota Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Zachariáš 12,10

Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: "Hle, člověk!" Jan 19,5

== Jeremiáš 31,7-14 == 1.Královská 17,7-16 ==


3. neděle po svaté Trojici

Syn člověka přišel, aby spasil, co zahynulo. Lukáš 19,10


27. Neděle Ty jsi Pán můj, dobrota má nic tobě neprospěje. Žalm 16,2 K

Petr řekl jemu: "Ty jsi Kristus." Marek 8,29 K

Pánu se oddám již docela,
když by i duše má úpěla;
z trampoty bídy a neřesti
může mne bezpečně vyvésti.
- 51,6 -

== Žalm 103,8-22 == Lukáš 15,1-32 == Žalm 106,1-23 ==


28. Pondělí Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatého příbytku Nejvyššího. Nebude kolísat, Bůh je v jeho středu. Žalm 46,5-6

Ježíš řekl: "V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jduť, abych vám připravil místo." Jan 14,2 K

== Lukáš 5,27-32 == 1.Královská 17,17-24 ==


29. Úterý Chvalte Hospodina všickni národové, velebtež ho všickni lidé. Žalm 117,1 K

Toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Matouš 24,14

== 2.Mojžíšova 32,30-33,1 == 1.Královská 18,1-24 ==


30. Středa Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy! Žalm 118,15.16

Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí jako zajatce v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. 2.Korintským 2,14

== Jan 5,1-16 == 1.Královská 18,25-46 ==


ČERVEN 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]