[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]

ČERVENEC 2004

01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

Heslo měsíce: Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má setra i matka. Marek 3,35


1. Čtvrtek Elizeus řekl služebníku: Neboj se, nebo mnohem více jich s námi jest, než s nimi. 2.Královská 6,16 K

Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení. 1.Petrova 1,5

== Matouš 18,15-20 == 1.Královská 19,1-18 ==


2. Pátek Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího máš svůj domov. Žalm 91,9

Jestliže přišlo slavně to, co pomíjí, oč slavnější je to, co zůstává. Když tedy máme takovou naději, smíme vystupovat s plnou otevřeností a jistotou. 2.Korintským 3,11-12

== Matouš 27,3-10 == 1.Královská 19,19-21 ==


3. Sobota Hospodin ti na tvém území zjednal pokoj. Žalm 147,14

Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce. Efezským 5,1.2

== Římanům 8,1-6 == 1.Královská 21,1-16 ==


4. neděle po svaté Trojici

Jedni druhých břemena neste a tak plňte zákon Kristův. Galatským 6,2 K


4. Neděle Já Hospodin jsem se nezměnil. Malachiáš 3,6

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus. 1.Korintským 3,11

Ó Pane, jenž jsi skála
a základ spasení
a studně církve stálá,
z níž pokoj pramení,
ó dej, ať základ ten
u víře v duši čisté,
i v hrozný soudu den
před trůnem tvým, ó Kriste,
je při nás nalezen.
- 175,5 -

== Lukáš 6,36-42 == Římanům 14,10-13 == Žalm 106,24-48 ==


5. Pondělí Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. Žalm 60,13

Ježíš vstal, pohrozil větru a řekl moři: "Zmlkni, utiš se." I ustal vítr a bylo veliké ticho. Marek 4,39

== Lukáš 5,17-26 == 1.Královská 21,17-29 ==

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje


6. Úterý Jak je tomu s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. Žalm 25,12

Ježíš jich ustanovil dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Marek 3,14.15

Vyšli sluhy na svou roli,
ať se všude v světa poli
žeň tvá velká připravuje,
léto věčné přibližuje.
- 231,4 -

== Nehemiáš 9,1-3.29-36 == 1.Královská 22,1-23 ==

1415 zemřel Mistr Jan Hus mučednickou smrtí na hranici v Kostnici


7. Středa U tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Žalm 36,10

Nemocný odpověděl: "Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde." Ježíš mu řekl: "Vstaň, vezmi své lože a choď!" Jan 5,7-8

== Marek 11,20-26 == 1.Královská 22,24-40 ==


8. Čtvrtek Ať poznají všechny národy země, že Hospodin je Bůh; není žádný jiný. 1.Královská 8,60

Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle, jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. 1.Timoteovi 6,16

== 1.Korintským 12,19-26 == Micheáš 1,1-9 ==


9. Pátek Cožpak nemáš přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Izaiáš 58,7

Buďte jedni k druhým pohostinní a nestěžujte si na to. 1.Petrova 4,9

== Lukáš 23,17-26 == Micheáš 2,1-13 ==


10. Sobota Obraťte se ke mně a dojdete spásy, veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. Izaiáš 45,22

Jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Matouš 18,3

== 2.Korintským 13,10-13 == Micheáš 3,1-12 ==


5. neděle po svaté Trojici

Milostí jste spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to Boží dar. Efezským 2,8


11. Neděle Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím. 1.Mojžíšova 1,27

Oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Efezským 4,24

Bůh tvůj učinil tě
k podobenství svému,
přijal tě za dítě;
tys však Otci svému
nechtěl sloužiti věrnému.
- 274,2 -

== Lukáš 5,1-11 == 1.Korintským 1,18-25 == Žalm 73 ==


12. Pondělí Netrapte se! Radost z Hospodina bude vaší záštitou. Nehemiáš 8,10

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko co má a koupí to pole. Matouš 13,44

== Lukáš 6,12 == Micheáš 4,1-10 ==


13. Úterý Bůh odhaluje hlubiny a skryté věci. Daniel 2,22

Ježíš se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu; káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. Marek 16,14

== 1.Mojžíšova 35,1-15 == Micheáš 4,11-5,4 ==


14. Středa Poznají pronárody, které zůstanou vůkol, že já Hospodin jsem vystavěl, co bylo zbořeno, a osázel zpustošený kraj. Ezechiel 36,36

Pavel píše: Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba. 1.Korintským 3,9

== Ezechiel 2,3-8 == Micheáš 6,1-8 ==


15. Čtvrtek Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města. Přísloví 16,32

Vždyť víte, že osvědčí-li se vaše víra, povede to k vytrvalosti. Jakubova 1,3

== Skutky 15,4-12 == Marek 2,18-22 ==


16. Pátek Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě! Žalm 16,1

Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2.Tesalonickým 3,3

== Lukáš 22,31-34 == Marek 2,23-28 ==


17. Sobota Zdaliž je Bohu co nesnadného? 1.Mojžíšova 18,14 BČ

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4,13

== Filipským 3,12-16 == Marek 3,1-6 ==


6. neděle po svaté Trojici

Neboj se, nebo vykoupil jsem tě, a povolal jsem tě jménem tvým. Můj jsi ty. Izaiáš 43,1 K


18. Neděle Nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby. Přísloví 30,8

Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit." Jan 6,35

Slovo tvé, chléb živý věčně,
ó dejž jím se sytit vděčně,
ať se v nás tvůj život množí,
Jezukriste, Synu Boží.
- 413,3 -

== Matouš 28,16-20 == Římanům 6,3-11 == Žalm 119,113-120 ==


19. Pondělí On je tvá chvála. On je tvůj Bůh. 5.Mojžíšova 10,21

Ať se nikdo nechlubí lidmi! 1.Korintským 3,21

== 2.Mojžíšova 14,15-22 == Marek 3,7-12 ==


20. Úterý Bůh činí věci veliké, a to nevystižitelné a divné, jimž není počtu. Jób 9,10 K

Sešly se k němu celé zástupy a měly s sebou chromé, mrzáky, slepé, hluchoněmé a mnohé jiné. Kladli je k jeho nohám a on je uzdravil. Matouš 15,30

== Skutky 2,32-40 == Marek 3,13-19 ==


21. Středa Vzdávám ti, Hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy jménu tvému. Žalm 18,50

Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium. Skutky 16,10

== Skutky 16,23-34 == Marek 3,20-30 ==


22. Čtvrtek Bojme se Hospodina, svého Boha, který dává vydatný déšť, jarní i pozdní, v pravý čas, ke žni stanovené týdny nám zachovává. Jeremiáš 5,24

Bůh nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že prokazoval dobro: dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas, sytil vás pokrmem a naplňoval radostí. Skutky 14,17

== Matouš 18,1-6 == Marek 3,31-35 ==


23. Pátek Hospodin je vyvýšený, ale hledí na poníženého, zdálky pozná domýšlivce. Žalm 138,6

Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. 1.Korintským 1,28

== Jan 19,31-37 == Marek 4,1-9 ==


24. Sobota Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Žalm 106,6

Ježíš řekl: "Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky." Marek 2,17

== Zjevení 3,1-6 == Marek 4,10-12 ==


7. neděle po svaté Trojici

Již tedy nejste hosté a příchozí, ale spoluměšťané svatých a domácí Boží. Efezským 2,19 K


25. Neděle Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Žalm 51,17

O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet. Skutky 4,20

Buď Pámu čest! Se svatou uctivostí
své city vložte v žalmy vroucích chval;
on dobrý jest, vždyť z pouhé laskavosti
se skálou spásy ztraceným nám stal.
Ano, chceme k oslavení
Krále svého sloužit dál,
chcem být svědky o spasení,
jak on nám to přikázal.
- 49,2 -

== Jan 6,1-15 == Skutky 2,41-47 == Žalm 119,121-128 ==


26. Pondělí Hospodine, má sílo a má záštito, mé útočiště v den soužení! Jeremiáš 16,19

Sotva Ježíše Jairos spatřil, padl mu k nohám a úpěnlivě ho prosil: "Má dcerka umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila." Ježíš odešel s ním. Marek 5,22-24

== 2.Paralipomenon 30,13-22 == Marek 4,13-20 ==


27. Úterý Nesesmilníš. 2.Mojžíšova 20,14

Ježíš se zvedl a řekl: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?" Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!" Jan 8,10-11

== Matouš 22,1-14 == Marek 4,21-25 ==


28. Středa Jen z doslechu o tobě jsem slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Jób 42,5-6

Naposledy ze všech se Kristus jako nedochůdčeti ukázal i mně. 1.Korintským 15,8

== Zachariáš 8,9-17 == Marek 4,26-29 ==


29. Čtvrtek Neznesvětíš mé svaté jméno! 3.Mojžíšova 22,32

Proto Bůh vyvýšil Krista nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno -- na nebi, na zemi i pod zemí. Filipským 2,9-10

== 1.Korintským 10,16-17 == Marek 4,30-34 ==


30. Pátek Někdo rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je skoupý, mívá nedostatek. Přísloví 11,24

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. 1.Timoteovi 6,17

== Lukáš 22,14-20 == Marek 4,35-41 ==


31. Sobota Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje Bůh naše nevěrnosti. Žalm 103,12

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Efezským 2,4-5

== Zjevení 19,4-9 == Marek 5,1-20 ==


ČERVENEC 2004: 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/

[DÚLOS / JEDNOTA BRATRSKÁ]
Archiv: [HESLA 1996 | HESLA 1997 | HESLA 1998 | HESLA 1999 | HESLA 2000 | HESLA 2001 | HESLA 2002 | HESLA 2003 ]
[HESLA 2004: kalendář | denní modlitby | perikopy |
| leden | únor | březen | duben | květen | červen | srpen | září | říjen | listopad | prosinec]